Skip to main content

Full text of "Engelsk-Norsk, Norsk-Engelsk ordbok = English-Norwegian, Norwegian-English dictionary"

See other formats


BERLITZ 

engelsk 
norsk 
norwegian 
english ORDBOK 
DICTIONARY 
BERLITZ REISE-GUIDER 

En verdensomspennende reise-guideserie - boker som passer lom- 
men bade i storrelseog pris. 128 siderspekket med rad om hva man b0r 
se og gjore, hva man kan kjope og spise. Alle bilder og kart i farger. En 
god folgesvenn pa reisen. Afrika 


Italia 


SSSR 


Tunisia 


Firenze 


Leningrad 
Den italienske riviera 


Moskva 
Roma 
Danmark 


Venezia 
Kobenhavn 


Jugoslavia 


Storbritannia 
Dubrovnik 


London 


Finland 


og Sor-Dalmatia 


Skottland 


Helsinki 


Istria og den 
kroatiske kyst 


Split og Dalmatia 


Sveits 


Frankrike 


Nederland 


Det fransktalende 

Sveits 
Det tysktalende 

Sveits 


Den franske riviera 

Loire-dalen 

Paris 


Amsterdam 
Portugal 


Algarve 


Madeira 
Hellas 


Spania 


Sverige 


Aten 


Costa Brava 


Stockholm 


De greske 0yer 


Costa Dorada 
Korfu 


og Barcelona 
Kreta 


Costa del Sol 


USA 


Rhodos 


og Andalusia 
Ibiza og Formentera 
Kanarioyene 


New York 


Israel 


Madrid 


Osterrike 


Jerusalem 


Mallorca og Menorca 


Wien GRESK 

PA REISEN BERLITZ' 
BERLITZ PARL0RER 

Berlitz lommeparlorer inneholder ikke bare alle ord og 
uttrykk man kan tenkes a fa bruk for pa reisen, men ogsa 
nyttige opplysninger og reisetips. Oversiktlige boker 
med lydskrift, hendige i enhver situasjon. Engelsk 


Russisk 


Fransk 


Serbokroatisk 


Gresk 


Spansk 


Italiensk 


Tysk 


Portugisisk 


BERLITZ KASSETTPAKKER 

Vil De perfeksjonere uttalen, f 3es de f leste 
av de ovennevnte parlorer kombiniert 
med tosprklig innspilte hi-fi-kassetter 
og et 32-siders hefte som gjor det lettere 
f0lge med i teksten p bSndet. Berlitz Dictionaries Dansk Engelsk, Fransk, Italiensk, Portugisisk, Serbo-Kroa- 

tisk, Spansk, Tysk 

Deutsch Danisch, Englisch, Finnisch, Franzosisch, Italienisch, 

Niederlandisch, Norwegisch, Portugiesisch, Schwe- 
disch, Serbokroatisch, Spanisch 

English Danish, Dutch, Finnish, French, German, Italian, 

Norwegian, Portuguese, Serbo-Croatian, Spanish, 
Swedish 

Espanol Aleman, Danes, Finlandes, Frances, Holandes, In- 

gles, Noruego, Servocroata, Sueco 

Francois Allemand, Anglais, Danois, Espagnol, Finnois, Ita- 

lien, Neerlandais, Norvegien, Portugais, Serbo- 
Croate, Suedois 

Italiano Danese, Finlandese, Francese, Inglese, Norvegese, 

Olandese, Serbo-Croato, Svedese, Tedesco 

Nederlands Duits, Engels, Frans, Italiaans, Joegoslavisch, Portu- 

gees, Spaans 

Norsk Engelsk, Fransk, Italiensk, Portugisisk, Serbokroa- 

tisk, Spansk, Tysk 

Portugues Alemao, Danes, Finlandes, Frances, Holandes, In- 

gles, Noruegues, Servo-Croata, Sueco 

Srpskohrvatski Danski, Engleski, Finski, Francuski, Holandski, Itali- 
janski, Njemacki, Norveki, Portugalski, Spanski, 
Svedski Suomi 
Svenska Englanti, Espanja, Italia, Portugali, Ranska, Ruotsi, 
Saksa, Serbokroaatti Engelska, Finska, Franska, Italienska, Portugisiska, 
Serbokroatiska, Spanska, Tyska BERLITZ 8 engelsk-norsk 
norsk-engelsk 

ordbok english-norwegian 
norwegian-english 

dictionary By the Staff of Editions Berlitz 4 Copyright 1974, 1981 by Editions Berlitz, 

a division of Macmillan S.A., 1, avenue des Jordils, 

1000 Lausanne 6, Switzerland. 

All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmit- 
ted in any form or by any means, electronic or mechanical, including 
photocopying, recording or by any information storage and retrieval 
system without permission in writing from the publisher. 

Revised edition 1981 

Library of Congress Catalog Card Number: 78-78086 First printing 
Printed in Switzerland Berlitz Trademark Reg. U.S. Patent Office 
and other countries Marca Registrada. Innhold Contents Forord 

Veiledning 

Uttale Side 

6 
11 
12 Preface 

Introduction 

Guide to Pronunciation Page 

7 
165 
166 ENGELSK-NORSK 
ENGLISH-NORWEGIAN 
ORDBOK 


15 


DICTIONARY 


15 


Gastronomisk ordliste 


135 


Menu Reader 


307 


Engelske verb 


147 


Norwegian Verbs 


314 


Engelske forkortelser 


151 


Norwegian Abbreviations 


317 


Tall 


154 


Numerals 


319 


Klokken 


155 


Time 


320 


Mai og temperatur 


156 


Measures and Temperature 


156 


Noen vanlige uttrykk 


157 


Some Basic Phrases 


157 


NORSK-ENGELSK 
NORWEGIAN-ENGLISH 
ORDBOK 


169 


DICTIONARY 


169 Forord 

Da vi for noen ar siden lanserte denne serien lommeordboker, onsket 
vi - den gang som na - a tilby turister og forretningsfolk sa vel som 
studenter en praktisk og nyttig oppslagsbok. 

Det a ajourfore ordboker er bade tidkrevende og dyrt, og de utkom- 
mer derfor sjelden i revidert utgave. Dette er imidlertid ikke tilfelle 
med Berlitz' ordboker. Ved hjelp av en databank - som samtidig sikrer 
en hoy presisjon - er vi i stand til a revidere bokene kvikt og regelmes- 
sig. Dette opplaget av ordboken er fullstendig revidert, og ordforradet 
utvidet med naermere 40%. I denne nye utgaven er ordlisten mer over- 
siktlig, her er flere definisjoner pr. ord, og trykken er ogsa mer lettlest. 
Foruten alt det en ordbok vanligvis inneholder, finner De ogsa: 

internasjonal lydskrift (IPA) etter hvert oppslagsord 

en gastronomisk ordliste som hjelper Dem a tyde den utenlandske 
meny 

en rekke praktiske opplysninger - klokken, tallene, boyningen av 
uregelmessige verb, vanlige forkortelser og en del nyttige uttrykk 

I valget av de ca. 12500 begreper pa hvert sprak har vi forst og fremst 
tatt sikte pa a dekke turistens behov. Dette er en reisehandbok spesielt 
tilpasset jetalderen, og - i likhet med vare parlorer og reise-guider - 
passer den lommen bade i storrelse og pris. Foruten a vaere en praktisk 
reisehandbok gir den ogsa studenten det grunnleggende ordforrad. 

Skulle De pa reisen komme over et ord som De mener burde ha sin 
naturlige plass i vare ordboker, er vi takknemlige over a bli gjort opp- 
merksomme pa dette. Det rekker om De skriver ordet pa et brevkort og 
sender det til Berlitz' forlag. Preface Having created this pocket-dictionary series some years ago, Berlitz 
aimed, then as now, to make each edition highly practical for the tourist 
and student as well as the businessman. 

Ordinarily, updating a dictionary is a tedious and costly operation, 
making revision infrequent. Not so with Berlitz as these dictionaries are 
created with the aid of a computer-data bank, facilitating rapid and 
regular revision. Thus, thanks to computer technology, the current 
edition of the dictionary has been expanded with nearly 40 per cent 
more vocabulary and completely revised with relative ease. 

Satisfied users of some of the 36 editions of our successful series in ten 
languages will welcome two additional languages Portuguese and 
Serbo-Croatian bringing the total number of editions programmed 
to 54. 

This enlarged edition has an improved, clearer arrangement of word 
entries, additional definitions per word and a more easily read print. 
Besides just about everything you normally find in dictionaries, there are 
these Berlitz bonuses: 

imitated pronunciation next to each foreign-word entry making it as 
easy to read as your own language 

a unique, practical glossary to simplify reading a foreign restaurant 
menu and let you know what's in the soup and under the sauce 

useful information on telling time, numbers, conjugating irregular 
verbs, commonly seen abbreviations and converting to the metric 
system in addition to some handy phrases. 

In selecting the approximately 12,500 word concepts in each language for 
this dictionary, it's obvious that the editors have had the traveller's needs 
foremost in mind. Thus, this book which like our successful phrase- 
book and travel-guide series is designed to slip into your pocket or purse 
easily should prove valuable in the jumbo-jet age we live in. By the 
same token, it also offers a student the basic vocabulary he is most likely 
to encounter and use. And if you run across a word on your trip which 
you feel belongs in a Berlitz dictionary, tell us. Just write the word on a 
postcard and mail it to the editors. engelsk-norsk english-norwegian 11 

Veiledning 

Ved utarbeidelsen av denne ordboken har vi forst og fremst tatt sikte 
pa a gjore den sa praktisk og anvendelig som mulig. Mindre viktige 
spraklige opplysninger er utelatt. Oppslagsordene star i alfabetisk rek- 
kefolge uansett om uttrykket skrives i ett ord, med bindestrek, eller i to 
eller flere ord. Det eneste unntaket fra denne regelen er noen fa idio- 
matiske uttrykk, som De vil finne under det meningsbaerende ordet. 
Nar et oppslagsord folges av flere sammensetninger eller uttrykk, er 
ogsa disse satt i alfabetisk rekkefolge. 

Hvert hovedoppslagsord er fulgt av lydskrift (se Uttale), og vanligvis 
av ordklasse. I fall et oppslagsord tilhorer flere ordklasser, er oversettel- 
sene gruppert sammen etter de respektive ordklassene. 

Dersom et substantiv har uregelmessig flertallsform, er denne angitt. 
I tilfeller der det kan oppsta tvil, har vi gitt eksempler pa bruken. 

Bolgestrek (~) er brukt som gjentagelsestegn for oppslagsordet nar 
dette forekommer senere i artikkelen (f. eks. ved uregelmessig flertalls- 
form, sammensatte ord, etc.). 

Nar det gj elder uregelmessig flertallsform av sammensatte ord, er 
bare den delen som forandres, skrevet helt ut; en kort strek (-) star for 
den uforandrede delen. 

En stjerne (*) foran et verb betyr at verbet er uregelmessig. Boy- 
ningsmonstret finner De i listen over uregelmessige verb. 

I denne ordboken har vi anvendt vanlig engelsk stavemate. Alle ord 
som ma regnes som amerikanske, er merket^m (se listen over forkor- 
telser). Forkortelser 


adj 


adjektiv 


P 


imperfektum 


adv 


adverb 


Pi 


flertall 


Am 


amerikansk 


pi Am 


flertall (amerikansk) 


art 


artikkel 


PP 


perfektum partisipp 


c 


felleskjonn 


pr 


presens 


conj 


konjunksjon 


pref 


prefiks (forstavelse) 


n 


substantiv 


prep 


preposisjon 


nAm 


substantiv 


pron 


pronomen 
(amerikansk) 


suf 


suffiks (endelse) 


nt 


intetkjonn 


V 


verb 


num 


tallord 


vAm 


verb (amerikansk) 12 
Uttale 

I denne delen av ordboken er hvert stikkord fulgt av internasjonal lyd- 
skrift (IPA). Hvert enkelt tegn i denne fonetiske skriften star for en 
bestemt 1yd. Tegn som her ikke er naermere forklart, uttales omtrent 
som de tilsvarende norske bokstavene. Konsonanter 

<J en slags lespende, stemt s-lyd; uttales med tungespissen loftet 

mot overtennene 
g alltid som i ga, aldri som i gi 

k alltid som i ku, aldri som i kinn 

q som ng i lang 

r en stemt r-lyd som dannes ved at tungebladet heves mot den 

bakre del av gommene 
J som sj i ost- og nordnorsk sjo 

en slags lespende, stemmelos s-lyd 

w som o i ost, men meget svak 

z stemt s-lyd 

3 stemt sj-lyd 

Merk: Transkripsjonen [sj] skal alltid uttales som en s fulgt av en j-lyd, 
ikke som i ost- og nordnorsk sjo. 

Vokaler a: 


som a i far 


ae 


omtrent som ae i laerd 


A 


omtrent som a i katt 


e 


som i telegram 


e 


som e i penn 


a 


som e i gate 


D 


som o i tolv 


u 


som o i ost 1) Et kolon [:] etter en vokal angir lang vokallyd. 

2) Noen franske laneord har nasalert vokal (dvs. at ved uttalen gar 
luften ut bade gjennom munn og nese); dette er angitt med en tilde 
over vokalen (f.eks. [a]). 13 

Diftonger 

En diftong bestir av to vokaler hvorav den ene er sterk (betont) og den 
andre svak (ubetont), og uttales som en glidende 1yd som bare utgjor 
en stavelse, som f. eks. ei i stein. I engelske diftonglyder er det alltid den 
andre vokalen som er svak. Dersom diftongen etterfolges av en [3] med- 
forer dette en ytterligere svekkelse av den andre vokalen. Trykk 

Tegnet ['] star foran den trykksterke stavelsen, [,] foran stavelser med 
bitrykk. Amerikansk uttale 

Lydskriften her i boken folger britisk uttale. Selv om amerikansk uttale 
varierer sterkt fra den ene delen av USA til den annen, kan en sette 
opp visse regler for forskjellen mellom amerikansk og britisk uttale. 
Her er noen av dem: 

1) I motsetning til pa britisk engelsk uttales r bade nar den etterfolges 
av konsonant og pa slutten av ord. 

2) I mange ord (f.eks. ask, castle, laugh, osv.) blir [a:] til [ae:]. 

3) Lyden [0] uttaler amerikanerne som [a] eller [o:]. 

4) I ord som duty, tune, new, osv. utelates ofte |j]-lyden som pa britisk 
engelsk gar forut for [u:]. 

5) Mange ord har trykkforskyvning i forhold til britisk uttale. a [ei,a] art (an) en art 
abbey ['sbi] n abbedi nt 
abbreviation [ajbriivPeifan] n forkor- 

telse c 
aberration [jaeba'reifan] n awik nt; 

feil c; sinnsforvirring c 
ability [a'bilati] /i dyktighet c; evne c 
able ['eibal] adj i stand til, dvktig; 

be ~~ to *vaere i stand til; *kunne 
abnormal [jeb'naimal] adj abnorm 
aboard [a'ba:d] adv om bord 
abolish [a'balij] v avskaffe 
abortion [a'baijan] n abort c 
about [a'baut] prep om; angaende; 

rundt; advomtrent, omkring 
above [a'bAv] prep over; ovenfor; adv 

over; ovenfor 
abroad [ a'braid] adv utenlands 
abscess [tebses] n byll c 
absence ['aebsans] /i fravser nt 
absent [tefasaot] adj fravaerende 
absolutely ['sbsalwtli 1 adv absolutt 
abstain from [ab'stein] *avholde seg 

fra 
abstract ['aebstrskt] adj abstrakt 
absurd [ab'sari] adj urimelig, absurd 
abundance [a'bAndans] n overflod c 
abundant [a'bAndant] adj rikelig 
abuse [a'bju:s] n misbruk nt abyss [a'bis] n avgrunn c 
academy [^kaedami] n akademi nt 
accelerate [ak^elareit] v akselerere, 

eke farten 
accelerator [ak'selareita] n gasspedal 

c 
accent Haeksant] n aksent c; betoning 

c 
accept [ak'sept] v akseptere, *ta 

imot, *motta 
access ['aekses] n tilgang c 
accessary [ak'sesari] n medskyldig c 
accessible [ak^esabal] adj tilgjenge- 

Hg 
accessories [ak'sesariz] pi tilbehor nt 
accident [teksidant] n ulykke c, uhell 

nt 
accidental LaeksiViental] adj tilfeldig 
accommodate [a'kamadeit] v skaffe 

husrom 
accommodation [ajkamaVIeiJan] n 

husrom nt, losji nt 
accompany [aMcAmpani] v ledsage; ak- 

kompagnere 
accomplish [a'kAmplif] v fullende; 

fullfere 
in accordance with [in a'kaidans wi5] i 

overensstemmelse med 
according to [a'ka:din. tu:] ifolge; i 

overensstemmelse med 
account [a'kaunt] n konto c; rede- 

gjorelse c; ~ for avlegge regnskap accountable 16 advise for; on ** of pa grunn av 
accountable [a'kauntabal] adj ansvar- 

lig; forklarlig 
accurate ['aekjurst] adj neyaktig 
accuse [^kjuiz] v beskylde; anklage 
accused [a'kjmzd] n anklagede 
accustom [^kAstam] v venne; accus- 
tomed vant 
ache [eik] v verke; n verk c 
achieve [sHJkv] v oppna; prestere 
achievement [a'tfiivmant] n presta- 

sjonc 
acid Paesid] n syre c 
acknowledge [ak'no^] verkjenne; 

innromme; bekrefte 
acne Paekni] n filipens c 
acorn ['eik:>:n] n eikenott c 
acquaintance [a'kweintans] n bekjent 

c 
acquire [a'kwaia] v erverve 
acquisition [jaekwi'zifan] n ervervelse 

c 
acquittal [a'kwital] n frifinnelse c 
across [a'kros] prep over; pa den 

andre siden av; adv pa den andre 

siden 
act [aekt] n handling c; akt c; num- 

mer nt; v handle, oppfore seg; spil- 

le 
action ['aekfan] n handling c, aksjon c 
active ['aektiv] adj aktiv; virksom 
activity [aekHivati] n aktivitet c 
actor ['aekta] n skuespiller c 
actress [tektris] n skuespillerinne c 
actual Paektjual] adj faktisk, virkelig 
actually ['aktfiwli] adv faktisk 
acute [a'kjuit] adj akutt 
adapt [a'daept] v tilpasse 
add [aed] v *legge sammen; tilf0ye 
adding-machine Paediqmajlin] n reg- 

nemaskin c 
addition [a'dijan] n addisjon c; tilfoy- 

elsec 
additional [a'dijbnal] adj ekstra; yt- terligere 
address [a'dres] n adresse c; v adres- 

sere; henvende seg til 
addressee [jaedre^i:] n adressat c 
adequate ['aedikwat] adj tilstrekkelig; 

passende, adekvat 
adjective ['aed^ktiv] n adjektiv nt 
adjourn [aVijorn] v *utsette 
adjust [a^st] vjustere; tilpasse 
administer [ad'minista] v bestyre; til- 
dele 
administration [^mini'streijan] n ad- 

ministrasjon c; ledelse c 
administrative [ad'ministrativ] adj ad- 

ministrerende; forvaltende; ~ law 

forvaltningsrett c 
admiral ['aedmaral] n admiral c 
admiration [jaedmaVeiJbn] n beund- 

ringc 
admire [ad'maia] v beundre 
admission [ad'mijan] n adgang c; 

opptak nt 
admit [ad'mit] v *bli opptatt; innrem- 

me, erkjenne 
admittance [ad'mitans] n adgang c; 

no ~ adgang forbudt 
adopt [a'dDpt] v adoptere, *vedta 
adorable [a'doirabal] adj henrivende 
adult PaedAlt] n voksen c; adj voksen 
advance [adVa:ns] n fremskritt nt; 

forskudd nt; v *gj0re fremskritt; 

betale pa forskuad; in ~ pa for- 

hand, pa forskudd 
advanced [adVa:nst] adj avansert 
advantage [9dVa:ntid3] n fordel c 
advantageous [^dvonkeidjos] adj 

fordelaktig 
adventure [adVentfa] n eventyr nt 
adverb [Vcdvab] n adverb nt 
advertisement [adS^tismant] n an- 

nonse c 
advertising ['aedvataiziq] n reklame c 
advice [sdVais] n rad nt 
advise [ad'vaiz] v *radgi, rade advocate 

advocate ['aedvakat] n talsmann c 
aerial ['earial] n antenne c 
aeroplane ['earaplein] n fly nt 
affair [a'fea] n anliggende nt; kjaer- 

lighetsaffaere c, forhold nt 
affect [a'fekt] v pavirke; vedrore 
affected [a'fektid] adj affektert 
affection [a'fekfan] n hengivenhet c 
affectionate [a'fekfanit] adj hengiven, 

kjaerlig 
affiliated [a'filieitid] adj tilsluttet 
affirmative [a'faimativ] adj bekreften- 

de 
affliction [a'flikfan] n lidelse c 
afford [a'fa-.d] v *ha rad til 
afraid [a'freid] adj redd, engstelig; 

be ^ *vaere redd 
Africa ['aefrika] Afrika 
African ['aefrikan] adj afrikansk; n 

afrikaner c 
after ['a:fta] prep etter; conj etter at 
afternoon [jaiftaWn] n ettermiddag 

c; this ** i ettermiddag 
afterwards [^ftawadz] adv senere; 

etterpa 
again [a'gen] adv igjen; atter; ** and 

again gang pa gang 
against [a'genst] prep mot 
age [eid3] n alder c; alderdom c; of 

** myndig; under ~ umyndig 
aged Peid^d] adj gammel 
agency ['eidsansi] n agentur nt; byra 

nt 
agenda [agenda] n dagsorden c 
agent [^ant] n agent c, represen- 

tant c 
aggressive [a'gresiv] adj aggressiv 
ago [a'gou] adv for . . . siden 
agrarian [a'grearian] adj jordbruks-, 

landbruks- 
agree (a'griO v *vaere enig; *ga med 

pa; stemme overens 
agreeable [a'grkabal] adj behagelig 
agreement [a'griimant] n kontrakt c; 1 7 alike 

overenskomst c, avtale c; overens- 

stemmelse c 
agriculture PaegrikAltJa] n jordbruk nt 
ahead [a'hed] adv fremover; *- of 

foran; *go ~ *ga videre; straight 

** rett frem 
aid [eid] n hjelp c; v *hjelpe, *bista 
ailment ['eilmant] n lidelse c; sykdom 

c 
aim [eim] n sikte nt; ** at rette mot, 

sikte pa; strebe etter, *ta sikte pa 
air [ea] n luft c; v lufte 
air-conditioning Peakarijdijanir)] n 

luft-kondisjonering c; air-condi- 
tioned adj luft-kondisjonert 
aircraft ['eakraift] 77 (pi ) flymas- 

kin c; fly nt 
airfield ['eafiild] n flyplass c 
air-filter ['capita] n luftfilter nt 
airline ['ealain] n flyselskap nt 
airmail Peameil] n luftpost c 
airplane ['eaplein] nAm fly nt 
airport [Vspat] n lufthavn c 
air-sickness Peajsiknas] n luftsyke c 
airtight ['eatait] adj lufttett 
airy Peari] adj luftig 
aisle [ail] n sideskip nt; midtgang c 
alarm [aMa:m] n alarm c; v alarmere, 

forurolige 
alarm-clock [aHarmkbk] n vekker- 

klokke c 
album Paelbam] n album nt 
alcohol ['slkahal] n alkohol c 
alcoholic [^lka'holik] adj alkoholhol- 

dig 
ale [eil] n 0I nt 

algebra ['aeld^bra] n algebra c 
Algeria [aePd^aria] Algerie 
Algerian [ael'd^arian] adj algerisk; n 

algerier c 
alien [Lilian] n utlending c; adj uten- 

landsk 
alike [a'laik] adj likedan, lik; adv li- 

kedan alimony 

alimony ['slimani] n underholdsbi- 

drag nt 
alive [a'laiv] adj levende 
all [d:1] adj all; ** in alt inkludert; > 

right! fint!; at ~ overhodet 
allergy [Hebdy] n allergi c 
alley [teli] n smug nt 
alliance [a'laians] n allianse c 
Allies ['aelaiz] pi allierte pi 
allot [a'bt] vtildele 
allow [a'lau] v *tillate, bevilge; *- to 

*la; # be allowed *vaere tillatt; *be 

allowed to *ha lov til 
allowance [a'lauans] n bidrag nt 
all-round [pil'raund] adj allsidig 
almanac [b:lmanaek] n almanakk c 
almond Paimand] n mandel c 
almost [b:lmoust] adv nesten 
alone [a'loun] adv alene 
along [a'bi]] prep langs 
aloud [a'laud] adv hay t 
alphabet ['slfabet] n alfabet nt 
already [a:Predi] adv allerede 
also-[b:lsou] adv ogsa; dessuten, like- 

ledes 
altar [b:lta] n alter nt 
alter [b:lta] v forandre, endre 
alteration [pilta'reifan] n forandring 

c, endring c 
alternate [a:Pta:nat] adj vekselvis 
alternative [a:Pta:nativ] n alternativ 

nt 
although [a:Pdou] conj skjont 
altitude Paeltitju:d] n heyde c 
alto PaeltouJ n (pi ~s) alt c 
altogether [p:lta'ge8a] adv fullsten- 

dig; i det hele 
always [b:lweiz] advalltid 
am [aem] v (pr be) 

amaze [a'tneiz] v forbause, forundre 
amazement [a'meizmant] n forbausel- 

sec 
ambassador [aem'baesada] n ambassa- 
dor c 18 animal amber ['aemba] n rav nt 
ambiguous [asm'bigjuas] adj tvetydig 
ambitious [aenVbiJas] adj aergjerrig 
ambulance ['aembjulans] n ambulanse 

c, sykebil c 
ambush paembuf] n bakhold nt 
America [a'merika] Amerika 
American [a'merikan] adj ameri- 

kansk; n amerikaner c 
amethyst ['aemiOist] n ametyst c 
amid [a'mid] prep blant, midt i 
ammonia [a'mounia] n salmiakk c 
amnesty [Vemnisti] n amnesti nt 
among [aWrj] prep blant, mellom; 

~ other things blant annet 
amount [a'maunt] n mengde c; belep 

nt, sum c; ~ to *bel0pe seg til 
amuse [a'mjmz] v more, *underholde 
amusement [a'mjiKzmant] n forneyel- 

se c, atspredelse c 
amusing [a'mjuizir)] adj goyal 
anaemia [a'ni:mia] n anemi c 
anaesthesia [^asnis^irzia] n bedavelse 

c 
anaesthetic [jaenis^Oetik] n bedovelses- 

middel nt 
analyse paenalaiz] v analysere 
analysis [aclasis] n (pi -ses) analyse 

c 
analyst ['asnalist] n analytiker c; psy- 

koanalytiker c 
anarchy [tenaki] n anarki nt 
anatomy [a'naetami] n anatomi c 
ancestor ['aensesta] n forfader c 
anchor Paenka] n anker nt 
anchovy [Ventjavi] n ansjos c 
ancient ['einfant] adj gammel; forel- 

det, gammeldags; urtids- 
and [asnd, and] conj og 
angel Peindsal] n engel c 
anger Paeijga] n sinne nt; raseri nt 
angle ['aengal] v fiske; n vinkel c 
angry Paeggri] adj sint 
animal ['aenimal] n dyr nt ankle 

ankle ['aeqkal] n ankel c 

annex 1 [teneks] n anneks nt; tillegg 

nt 
annex 2 [a'neks] v annektere 
anniversary [,aeniVa:sari] n arsdag c 
announce [a'nauns] v *kunngJ0re, 

*bekjentgj0re 
announcement [a'naunsmant] n kunn- 

gjoring c, bekjentgjorelse c 
annoy [a'nai] v ergre, irritere 
annoyance [avians] n ergrelse c 
annoying [a'naiiri] adj ergerlig, irrite- 

rende 
annual [tenjual] adj arlig; n arbok c 
per annum [par tenam] per ar 
anonymous [a'nanimas] adj anonym 
another [aWaa] adj en til; en annen 
answer [Vi:nsa] v svare; besvare; n 

svar nt 
ant [ant]./? maur c 
anthology [asn^oladsi] n antologi c 
antibiotic [,aentibaibtik] n antibioti- 

kum nt 
anticipate [aen'tisipeit] v *forutse, 

*foregripe 
antifreeze ['sntifriiz] n frysevaeske c 
antipathy [aen'tipafli] n motvilje c 
antique [aen'tiik] adj antikk; n antik- 

vitet c; dealer antikvitetshand- 

lerc 
antiquity [snHikwati] n oldtid c; an- 
tiquities pi antikviteter pi 
antiseptic [isnti'septik] n antiseptisk 

middel 
antlers ['aentlaz] pi gevir nt 
anxiety [aeq'zaiati] n bekymring c 
anxious ['aenkjas] adj ivrig; engstelig 
any [Vni] adj hvilke som heist 
anybody ['enibadi] pron hvem som 

heist 
anyhow ['enihau] adv pa hvilken som 

heist mate 
anyone ['eniwAn] pron enhver 
anything Penieiq] pron hva som heist 19 appreciate 

anyway ['eniwei] adv i hvert fall 
anywhere Peniwea] adv hvor som 

heist 
apart [a'pa:t] adv atskilt, separat; "* 

from bortsett fra 
apartment [aVaitmant] nAm leilighet 

c; **- house Am leiegard c 
aperitif [a'perativ] n aperitiff c 
apologize [a'pol^aiz] v *be om unn- 

skyldning 
apology [a'polad^] n unnskyldning c 
apparatus [jaepaVeitasj n apparat nt 
apparent [a'psrent] adj tilsynelaten- 

de; tydelig 
apparently [a'paerantli] adv apenbart; 

eyensynlig 
apparition [jaepaViJan] n apenbaring c 
appeal [s^pirl] n appell c 
appear [a'pis] v *se ut til, synes; 

*fremga; vise seg; *fremtre 
appearance [a'piarans] n fremtoning 

c; utseende nt; opptreden c 
appendicitis fopendi'saitis] n blind- 

tarmbetennelse c 
appendix [a^endiks] n (pi -dices, 

-dixes) blindtarm c 
appetite ['aepatait] n matlyst c, appe- 

tittc 
appetizer [tepataiza] n appetittvekker 

c 
appetizing paepataiziq] adj appetittlig 
applause [a'pbiz] n applaus c 
apple ['aepal] n eple nt 
appliance [a'plaians] n apparat nt, 

anordning c 
application [jaepli'keijan] n anvendelse 

c; soknad c; ans0kning c 
apply [a'plai] v anvende; bruke; ans0- 

ke; *gjelde 
appoint [a'point] v utnevne 
appointment [a'paintmant] n avtale c, 

m0te nt; utnevnelse c 
appreciate [a'priijieit] v *verdsette; 

paskj0nne appreciation 20 appreciation [sjpriiJi'eijMi] n vurde- 

ring c; verdsettelse c 
approach [a'proutf] v naerme seg; n 

fremgangsmate c; adkomst c 
appropriate [a'proupriat] adj formals- 

tjenlig, passende, rett 
approval [aVruival] n eodkjennelse c; 

billigelse c; on ** pa prove 
approve [a'pruiv] v godkjenne 
approximate [a'proksimat] adj om- 

trentlig 
approximately [o'proksimotli] adv cir- 

ka, omtrent 
apricot ['eiprikot] n aprikos c 
April ['eipral] april 
apron ['eipran] n forkle nt 
Arab ['aerab] adj arabisk; n araber c 
arbitrary [^bitrari] adj vilkarlig 
arcade [a:'keid] n buegang c, arkade 

c 
arch [a:tfl n bue c; hvelv nt 
archaeologist [ i a:kibldd3ist] n arkeo- 

logc 
archaeology [jaikiblad^] n arkeologi 

c 
archbishop [jartpbijap] n erkebiskop c 
arched [a:tft] adj bueformet 
architect [Vrkitekt] n arkitekt c 
architecture ['aikitektjb] n bygge- 

kunst c, arkitektur c 
archives [Vi:kaivz] pi arkiv nt 
are [a:] v (pr be) 
area ['earia] n omrade nt; areal nt; ** 

code fjernvalgnummer nt 
Argentina [,a:d3anHi:na] Argentina 
Argentinian [,a:d3anHinian] adj ar- 

gentinsk; n argentiner c 
argue Pa:gju:] vdiskutere, debattere, 

argumentere; trette 
argument [Vrgjumant] n argument 

nt; diskusjon c 
arid ['acrid] adj uttorret 
arise [aVaiz] v *oppsta 
arithmetic [aViGmatik] n regning c arm [a:m] n arm c; vapen nt; armle- 
ne nt; v bevaepne 

armchair ['aimtfea] n lenestol c 

armed [a:md] adj bevaepnet; ~ 
forces vaepnede styrker 

armour ['a:ma] n rustning c 

army ['aimi] n arme c 

aroma [a'rouma] n aroma c 

around [a'raund] prep omkring; adv 
rundt 

arrange [aVeind3] vordne; arraneere 

arrangement [a'reindsmant] n ord- 
ningc 

arrest [aVest] v arrestere; n arresta- 
sjon c, pagripelse c 

arrival [a'raival] n ankomst c 

arrive [a'raiv] v *ankomme 

arrow ['aerou] n pil c 

art [a:t] n kunst c; kunstferdighet c; 
** collection kunstsamling c; ~ 
exhibition kunstutstilling c; *- gal- 
lery kunstgalleri nt; ~ history 
kunsthistorie c; arts and crafts 
kunst og handverk; ~ school 
kunstakademi nt 

artery ['a:tari] n pulsare c 

artichoke [Vi:titjbuk] n artisjokk c 

article ['a:tikal] n gjenstand c; artik- 
kelc 

artifice pa:tifis] n list c 

artificial [jaiti'fijbl] adj kunstig 

artist [Vi:tist] n kunstner c; kunstne- 
rinne c 

artistic [a:Histik] adj kunstnerisk, ar- 
tistisk 

as [aez] conj liksom, som; like; fordi, 
ettersom; ** from fra; fra og med; 
** if som om 

asbestos [aez'bestas] n asbest c 

ascend [a'send] v *stige; *stige opp; 
*bestige 

ascent [a'sent] n stigning c; oppstig- 
ningc 

ascertain [jaesaHein] v konstatere; for- ash 21 

visse seg om, *fastsla 
ash [xj] n aske c 
ashamed [a'Jeimd] adj skamfull; *be 

~ skamme seg 
ashore [a'Jb:] adv i land 
ashtray ['aeftrei] n askebeger nt 
Asia ['eija] Asia 

Asian ['eifan] adj asiatisk; n asiat c 
aside [a*said] adv til siden, til side 
ask [a:sk] v *sp0rre; *be; *innby 
asleep [s'slirp] adj sovende 
asparagus [a'spaeragas] n asparges c 
aspect ['aespekt] n utseende nt; as- 

pektm 

asphalt ['aesfaelt] n asfalt c 
aspire [a'spaia] v strebe 
aspirin ['ssparin] n aspirin c 
ass [aes] n esel nt 
assassination [ajsaesi'neifan] n mord 

nt 
assault [a'sDilt] v *angripe; *overfalle 
assemble [a'sembal] v sarnie, *sette 

sammen 
assembly [a'sembli] n forsamling c, 

sammenkomst c 
assignment [a'sainmant] fl oppdrag nt 
assign to [a'sain] tildele; *tilskrive 
assist [a'sist] v *bista, *hjelpe; ** at 

*hjelpe til med 
assistance [a'sistans] n hjelp c; assi- 

stanse c, understottelse c 
assistant [assistant] /7 assistent c 
associate 1 [a'soujiat] tj partner c, 

kompanjong c; forbundsfelle c; 

medlem nt 
associate 2 [a'soufieit] v *forbinde; * 

with *omgas 
association [ajsousi'eifan] n forening c 
assort [ate] v sortere 
assortment [atafnant] n utvalg nt, 

sortiment nt 
assume [a'sju:m] v *anta, formode 
assure [a'Jua] v forsikre 
asthma [%bmbo] n astma c auburn 

astonish [a'stanif] v forbloffe, forbau- 

se 
astonishing [a'stanijii]] adj forbau- 

sende 
astonishment [a'stanifmant] n forbau- 

selse c 
astronomy [atonami] n astronomi c 
asylum [a'sailam] n asyl nt 
at [act] prep pa, hos, i 
ate [et] v (p eat) 
atheist ['effliist] n ateist c 
athlete ['ae6li:t] n idrettsutover c 
athletics [aeBHetiks] pi friidrett c 
Atlantic [attatik] Atlanterhavet 
atmosphere ['stnwsfw] n atmosfaere 

c; stemning c 
atom [tetam] n atom nt 
atomic [aHamik] adj atom- 
atomizer ['aetamaiza] n sprayflaske c; 

spray c, vaporisator c 
attach [a'tanf] v feste; *vedlegge; at- 
tached to knnytte til 
attack [a'taek] v *angripe; n angrep 

nt 
attain [aHein] v oppna 
attainable [a'teinabal] ad/ oppnaelig 
attempt [aHempt] v forsoke, prove; n 

forsok nt 
attend [a'tend] v *overvaere; f* on 

betjene; ~ to *ta hand om, *ta seg 

av; *vaere oppmerksom pa 
attendance [a'tendans] n deltakelse c 
attendant [aHendant] n vakt c 
attention [aHenfan] n oppmerksom- 

het c; *pay ~ *vaere oppmerksom 
attentive [aHentiv] adj oppmerksom 
attic ['aetik] n loft nt 
attitude. Paetitjuid] n holdning c 
attorney [aHami] n advokat c 
attract [aHraekt] v *tiltrekke 
attraction [aHraekfan] n attraksjon c; 

tiltrekning c, sjarm c 
attractive [a'traektiv] adj tiltrekkende 
auburn [b:ban] adj kastanjebrun auction [b:kfan] n auksjon c 
audible [b:dibal] adj horbar 
audience [b:dians] n publikum nt 
auditor [b:dita] n tilhcrer c 
auditorium [p:dika:rin3 n audito- 
rium nt 
August [b:gast] august 
aunt [a:nt] n tante c 
Australia [a'streilia] Australia 
Australian [a'streilian] adj australsk; 

n australier c 
Austria [bstria] Osterrike 
Austrian [bstrian] adj osterriksk; n 

osterriker c 
authentic [o^entik] adj autentisk; 

ekte 
author [bfla] n forfatter c 
authoritarian [a:/0ariHearian] adj au- 

toritaer 
authority [a^arati] n autoritet c; 

myndighet c; authorities pi myn- 

digheter 
authorization [prearaPzeiJan] n tilla- 

telse c; autorisasjon c 
automatic [pita'maetik] adj automa- 

tisk 
automation [pita'meijan] n automati- 

sering c 
automobile [b:tamabi:l] n bil c; ~ 

club automobilklubb c 
autonomous [a^tanamas] adj selvstyrt 
autopsy [b:topsi] n obduksjon c 
autumn [b:tam] n host c 
available [aVeilabal] adj tilgjengelig, 

disponibel, for handen 
avalanche ['aevalainf] n snoskred nt 
avaricious ^aeva'rijas] adj grisk 
avenue ['aevanju:] n aveny c 
average ['2evarid3] adj gjennomsnitt- 

lig; n gjennomsnitt nt; on the **> i 

gjennomsnitt 
averse [aVa:s] adj uvillig 
aversion [aVa:Jan] n motvilje c 
avert [aVa:t] v vende bort 22 baker 

avoid [aVaid] v *unnga; *unnvike 
await [aVeit] v vente pa, awente 
awake [a'weik] adj vaken 
*awake [a'weik] vvekke 
award [a'wa:d] n pris c; v tildele 
aware [a'wea] adj klar over 
away [a'wei] adv bort; *go ~ reise 

bort 
awful [b:fal] adj forferdelig, redsels- 

full 
awkward [b:kwad] adj pinlig; klosset 
awning [b:niq] n markise c 
axe [aeks] n 0ks c 
axle ['aeksal] n aksel c B 

baby ['beibi] n baby c; ~ carriage 

Am barnevogn c 
babysitter ['beibiisita] n barnevakt c 
bachelor [tajala] n ungkar c 
back [back] n rygg c; adv tilbake; *go 

~ vende tilbake 
backache ['baekeik] n ryggsmerter pi 
backbone ['bskboun] n ryggrad c 
background ['bskgraundj n bakgrunn 

c; utdannelse c 
backwards ['baekwadz] adv baklengs 
bacon ['beikan] n bacon nt 
bacterium [baekHi:riam] n (pi -ria) 

bakterie c 
bad [baed] adj darlig; alvorlig; slem 
bag [baeg] n pose c; veske c, nandves- 

ke c; koffert c 
baggage [ , baegid3] n bagasje c; ~ de- 
posit office Am bagasjeoppbeva- 
ring c; hand ~ handbagasje c 
bail [beil] n kausjon c 
bailiff ['beilif] n fogd c 
bait [beit] n agn /rt 
bake [beik] v bake 
baker ['beika] n baker c bakery 

bakery ['beikari] n bakeri nt 
balance ['batons] n likevekt c; balan- 

se c; saldo c 
balcony ['balkani] n balkong c 
bald [ba:ld] adj skallet 
ball [bo:l] n ball c; ball nt 
ballet ['balei] n ballett c 
balloon [ba'lu:n] /? ballong c 
ballpoint-pen ['bo:lpaintpen] n kule- 

pennc 
ballroom ['ba:lru:m] /i ballsal c 
bamboo [bam'bu:] n (pi ~s) bambus 

c 
banana [ba'nama] n banan c 
band [band] n orkester nt; band nt 
bandage ['bandid^] n bandasje c 
bandit ['bandit] n banditt c 
bangle ['baqgal] n armband nt 
banisters ['banistaz] pi gelender nt 
bank [bank] n bredd c; bank c; v 

*sette i banken; ~ account bank- 

konto c 
banknote ['banknout] n pengeseddel 

c 
bank-rate ['bankreit] n diskonto c 
bankrupt ['bankrApt] adj konkurs, 

fallitt 
banner ['bans] n banner nt 
banquet ['bankwit] n bankett c 
banqueting-hall ['bankwitinha:l] n 

bankettsal c 
baptism ['baptizam] n dap c 
baptize [bap'taiz] v dope 
bar [ba:] n bar c; stang c 
barber ['ba:ba] n frisor c 
bare [bea] adj naken, bar 
barely ['beali] adv sa vidt 
bargain ['ba:gin] n godt kjep; v 

*kj0psla, prute 
baritone ['baritoun] n baryton c 
bark [ba:k] n bark c; v gje 
barley ['ba:li] n bygg flf 
barmaid ['ba:meid] n barpike c 
barman ['ba:man] n (pi -men) bar- 23 bead tender c 
barn [ba:n] n lave c 
barometer [ba'ramita] n barometer nt 
baroque [ba'rak] adj barokk 
barracks ['baraks] pi kaserne c 
barrel ['baral] fl fat nt, tonne c 
barrier ['baria] n barriere c; bom c 
barrister ['barista] n advokat c 
bartender ['ba:,tenda] n bartender c 
base [beis] n base c, basis c; funda- 
ment nt; v basere 
baseball ['beisbo:l] n baseball c 
basement ['beismant] n kjelleretasje c 
basic ['beisik] adj grunnleggende 
basilica [ba'zilika] n basilika c 
basin ['beisan] n bolle c 
basis ['beisis] /i (pi bases) basis c, 

grunnlag nt 
basket ['ba:skit] n kurv c 
bass 1 [beis] n bass c 
bass 2 [bas] /3 (pi ) abor c 
bastard ['ba:stad] n bastard c; skurk 

c 
batch [batf] /i bunke c 
bath [ba:6] ji bad nt; ~ salts bade- 

salt nt; ** towel badehandkle /it 
bathe [bei5] v bade 
bathing-cap ['beiainkap] /? badehette 

c 
bathing-suit ['beiSiqsuit] n badedrakt 

c; badebukse c 
bathrobe ['ba:0roub] n badekape c 
bathroom ['ba:6rii:m] n badevaerelse 

nt; toalett nt 
batter ['bata] n deig c 
battery f'batari] n batteri /it 
battle f'batal] n slag fit; kamp c, strid 

c; v kjempe 
bay [bei] n bukt c; v gjo 
be [bi:] v *vaere 
beach [bi:tf] fl strand c; nudist <** 

nudistbadestrand c 
bead [bi:d] n perle c; beads pi perle- 

kjede /rt; rosenkrans c beak 24 

beak [bi:k] n nebb nt 

beam [bi:m] n strale c; bjelke c 

bean [bi:n] n bonne c 

bear [bea] /j bjern c 

bear [bea] v *baere; tale; *holde ut 

beard [biad] n skjegg nt 

bearer ['besra] 77 innehaver c 

beast [bi:st] 77 dyr nt; ~ of prey rov- 
dyr nt 

beat [bi:t] n rytme c; slag 77f 

beat [bi:t] v *sla 

beautiful ['bjuitifal] adj vakker 

beauty ['bju:ti] n skjonnhet c; ~- par- 
lour skjonnhetssalong c; *w salon 
skjonnhetssalong c; ~* treatment 
skjonnhetspleie c 

beaver ['bi:va] 77 bever c 

because [bi'koz] conj fordi; ettersom; 
~ of pa grunn av 

become [bi'kAm] v *bli; kle 

bed [bed] n seng c; ~* and board kost 
og losji, full pensjon; ~ and 
breakfast vserelse med frokost 

bedding ['bedig] n sengetoy nt 

bedroom ['bedruim] n sovevaerelse nt 

bee [bi:] n bie c 

beech [bi:tj] n bok c 

beef [bi:f] 77 oksekjett 77f 

beehive ['bi:haiv] 77 bikube c 

been [bi:n] v (pp be) 

beer [bis] 77 0I m 

beet [bi:t] 77 bete c 

beetle ['bi:tal] 77 bille c 

beetroot ['biitruit] 77 rodbete c 

before [bi'fs:] prep for; foran; conj 
far; adv tidhgere 

beg [beg] vtigge; *b0nnfalle; *be 

beggar ['bega] 77 tigger c 

begin [bPgin] v begynne; starte 

beginner [bPgina] 77 nybegynner c 

beginning [bi'gininj 77 begynnelse c; 
start c 

on behalf of [an bi'ha:f dv] pa vegne 
av; til fordel for beware behave [bi'heiv] v oppfore seg 
behaviour [bi'heivjo] 77 oppforsel c 
behind [bPhaind] prep bak; adv bak 
beige [bei3] adj beige 
being "Wag] 77 vesen 77f 
Belgian ['be^an] adj belgisk; 77 bel- 

gier c 
Belgium ['be^am] Belgia 
belief [bini:f] 77 tro c 
believe [bi'li:v] v tro 
bell [bel] 77 klokke c; ringeklokke c 
bellboy pbelbai] 77 pikkolo c 
belly ['beli] 77 mage c 
belong [biMan] v tilhore 
belongings [bi'bqinz] pi eiendeler 
beloved [bPlAvd] adj elsket 
below [biMou] prep nedenfor; under; 

adv nede 
belt [belt] 77 belte nt; garter ~ A777 

strompeholder c 
bench [bentfl 77 benk c 
bend [bend] 77 sving c, boyning c; 

krumning c 
bend [bend] vboye; *- down boye 

seg 
beneath [bi'nifl] prep under; adv un- 
der 
benefit pbenifit] 77 utbytte nt; fordel 

c; v *ha fordel av 
bent [bent] adj (pp bend) boyd 
beret ['berei] 77 alpelue c 
berry ['beri] 77 baer nt 
berth [ba:6] 77 koye c 
beside [bi'said] prep ved siden av 
besides [bi'saidz] advdessuten; for- 

resten; prep foruten 
best [best] adj best 
bet [bet] 77 veddemal nt; innsats c 
bet [bet] vvedde 
betray [bi'trei] v forrade 
better pbeta] adj bedre 
between [biHwi:n] prep mellom 
beverage ['bevarid^] 77 drikk c 
beware [bi'wea] v *ta seg i vare, vok- bewitch 

teseg 
bewitch [bPwitf] v forhekse 
beyond [Wpnd] prep hinsides; pa 

den andre siden av; ut over; adv 

bortenfor 
bible ['baibal] n bibel c 
bicycle ['baisikal] n sykkel c 
big [big] adj stor; omfangsrik; tykk; 

viktig 
bile [bail] n galle c 
bilingual [baiMipgwsl] adj tospraklig 
bill [bil] n regning c, nota c; v faktu- 

rere 
billiards ['biljsdz] pi biljard c 
bind [baind] v *binde 
binding ['baindiq] n bokbind nt 
binoculars [bi'nokjabz] pi kikkert c 
biology [bdbtody] n biologi c 
birch [bartf] n bjork c 
bird [ba:d] 77 fugl C 
birth [bafl] 77 fodsel c 
birthday ['bafldei] 77 fodselsdag c 
biscuit ['biskit] 77 smakake c 
bishop- ['bijap] 77 biskop c 
bit [bit] 77 bit c; smule c 
bitch [bitj] 77 tispe c 
bite [bait] 77 bit c; stikk nt 
bite [bait] v *bite 
bitter ['bits] aflV bitter 
black [black] adj svart; **- market 

svartebors c 
blackberry ['blaekbari] 77 bjornebaer nt 
blackbird pblaekbaid] 77 svarttrost c 
blackboard ['blskbo-.d] 77 tavle c 
black-currant [jblaekMcArant] 77 solbaer 

77f 

blackmail ['blaekmeil] 77 pengeutpres- 

ning c; v presse penger av 
blacksmith ['blaeksmiG] 77 grovsmed c 
bladder f'blaeda] 77 blasre c 
blade [bleid] 77 blad 77f; * of grass 

gresstra nt 
blame [bleim] 77 skyld c; bebreidelse 

c; v klandre, bebreide 25 boast 

blank [blaerjk] adj blank 

blanket ['blaerjkit] 77 ullteppe nt; teppe 

nt 
blast [bla:st] 77 eksplosjon c 
blazer ['bleiza] 77 blazer c, sportsjak- 

kec 
bleach [bli:tf] v bleke 
bleak [bli:k] adj odslig, barsk 
bleed [bli:d]vbl0;fla 
bless [bles] v velsigne 
blessing pblesiq] 77 velsignelse c 
blind [blaind] 77 persienne c, rullegar- 

din c/nt; adj blind; v blende 
blister ['blista] 77 blemme c, gnagsar 

77* 

blizzard pblizad] 77 snestorm c 
block [bbk] v sperre, blokkere; 77 
kloss c; kvartal nt; ~ of flats leie- blonde [bbnd] 77 blondine c 
blood [bUd] 77 blod nt; ~ pressure 

blodtrykk nt 
blood-poisoning ['bUdipoizanii]] 77 

blodforgiftning c 
blood-vessel ['blAdiVesal] 77 blodkar nt 
blot [bbt] 77 flekk c; blotting paper 

trekkpapir 77* 
blouse [blauz] 77 bluse c 
blow [blou] 77 fik c, slag nt; vindkast 

nt 
blow [blou] v blase 
blow-out ['blouaut] 77 punktering c 
blue [blu:] adj bla; nedtrykt 
blunt [bUnt] adj slov; butt 
blush [bUJ] v rodme 
board [bo:d] 77 planke c; tavle c; pen- 

sjon c; styre nt; *" and lodging 

kost og losji, full pensjon 
boarder ['to:da] 77 pensjonaer c 
boarding-house ['boidiqhaus] 77 pen- 

sjonat 77* 
boarding-school [H:digsku:l] 77 pen- 

sjonatskole c 
boast [boust] v *skryte boat 26 

boat [bout] n bat c, skip nt 

body ['badi] n kropp c; legeme nt 

bodyguard ['badiga:d] n liwakt c 

body-work ['badiwaik] fl karosseri nt 

bog [bag] /j myr c 

boil [boil] v koke; n byll c 

bold [bould] adj dristig; frekk 

Bolivia [ba'livia] Bolivia 

Bolivian [baMivian] adj boliviansk; n 

bolivianer c 
bolt [boult] n sla c; bolt c 
bomb [bom] n bombe c; v bombarde- 

re 
bond [band] n obligasjon c 
bone [boun] n bein nt; fiskebein nt; v 

skjaere ut bein 
bonnet [tait] n bilpanser nt 
book [buk] n bok c* y reservere, be- 

stille; bokfore 
booking ['bukiq] n bestilling c, reser- 

vasjon c 
bookmaker ['bukiineika] n totalisator 

c 
bookseller ['bukjsela] n bokhandler c 
bookstand ['bukstaend] n bokstand c 
bookstore ['buksta:] n bokhandel c 
boot [bu:t] n st0vel c; bagasjerom nt 
booth [bu:d] n bu c; bas c 
border pba:da] a grense c; kant c 
bore 1 [bo:] v kjede; bore; n kjedelig 

person 
bore 2 [by.] v (p bear) 
boring [^borrirj] adj kjedelig 
born [ba:n] adj fedt 
borrow ['barou] v lane 
bosom ['buzam] n barm c; bryst nf 
boss [bas] /2.boss c, sjef c 
botany ['batani] n botanikk c 
both [bou0] adj begge; both ... and ba- 
de .. . og 
bother ['baoa] v plage; bry seg; n bry 

bottle ['batal] n flaske c; ~ opener 
flaskeapner c; hot-water ~ var- brav 

meflaske c 
bottleneck ['batalnek] n flaskehals c 
bottom pbatam] n bunn c; akterspeil 

nt, bak c; adj underste 
bough [bau] n gren c 
bought [ba:t] v (p, pp buy) 
boulder pboulda] n rullestein c 
bound [baund] n grense c; # be ~ to 

*matte; ~ for pa vei til 
boundary ['baundari] n grense c 
bouquet [bu'kei] n bukett c 
bourgeois ['biM3wa:] adj spissborger- 

boutique [buHi:k] n butikk c 
bow 1 [bau] v bukke 
bow 2 [bou] n bue c; ~ tie shayfe c 
bowels [baualz] pi tarmer 
bowl [boul] n bolle c 
bowling ['bouliij] /] kilespill nt, bow- 
ling c; ~ alley bowlingbane c 
box^baks] vbokse; boxing match 

boksekamp c 
box 2 [boks] n eske c 
box-office ['bakspfis] n billettluke c, 

billettkontor nt 
boy [bai] n gutt c; tjener c; ~ scout 

guttespeider c 
bra [bra:] n brystholder c 
bracelet ['breislit] n armband nt 
braces pbreisiz] pi bukseseler pi 
brain [brein] n hjerne c; forstand c 
brain-wave pbreinweiv] n innfall /rt 
brake [breik] n bremse c; ~ drum 

bremsetrommel c; ~ lights brem- 

selys pi 
branch [bra:ntf] n gren c; filial c 
brand [braend] /] merke nt; brenne- 

merke nt 
brand-new [jbrand'nju:] adj splinter 

ny 
brass [bra:s] n messing c; ** band 

hornorkester nt 
brassiere ['braszia] n brystholder c 
brave [breiv] adj modig, tapper Brazil 

Brazil [brazil] Brasil 

Brazilian [bra'ziljan] adj brasiliansk; n 

brasilianer c 
breach [bri:tf] n apning c 
bread [bred] n brod nt; wholemeal 

*- helkornbrad nt 
breadth [bred8] n bredde c 
break [breik] n brudd nt; frikvarter 

nt 
break [breik] v *bryte; ~ down *ga 

i stykker; inndele 
breakdown ['breikdaun] n maskinska- 

de c, motorstopp c/nt 
breakfast ['brekfast] n frokost c 
bream [bri:m] n (pi -?) brasme c 
breast [brest] n bryst nt 
breaststroke ['breststrouk] n bryst- 

svomming c 
breath [bre9] n pust c 
breathe [bri:d] v puste 
breathing [^brirdig] n andedrett nt 
breed [bri:d] n rase c; slag nt 
* breed [bri:d] vale opp, oppdrette 
breeze [bri:z] n bris c 
brew [bru:] v brygge 
brewery ['bruari] n bryggeri nt 
bribe [braib] v *bestikke 
bribery ['braibari] n bestikkelse c 
brick [brik] n murstein c 
bricklayer ['brikleia] n murer c 
bride [braid] n brud c 
bridegroom pbraidgru:m] n brudgom 

c 
bridge [brid3] n bro c; bridge c 
brief [bri:f] ad/ kort; kortfattet 
briefcase ['briifkeis] n dokument- 

mappec 
briefs [brirfs] pi truse c 
bright [brait] adj skinnende; oppvakt 
brill [bril] n slettvar c 
brilliant ['briljant] adj stralende; be- 

gavet 
brim [brim] n rand c 
bring [brig] v *ta med, *bringe; 27 bulb 

*medbringe; ** back *bringe til- 
bake; rr up *oppdra; *ta opp 
brisk [brisk] adj livlig 
Britain pbritan] Britannia 
British ['britifl adj britisk 
Briton [Triton] n brite c 
broad [bro:d] adj bred; utstrakt, vid- 

strakt; almen 
broadcast ['broidkaist] n sending c 
broadcast ['bn>:dka:st] vkringkaste 
brochure ['broujiw] n brosiyre c 
broke 1 [brouk] v (p break) 
broke 2 [brouk] adj blakk 
broken pbroukon] adj (pp break) 

knust, i stykker; i uoraen 
broker pbrouka] n megler c 
bronchitis [broifkaitis] n bronkitt c 
bronze [bronz] n bronse c; adj bron- 

se- 
brooch [broutj] n brosje c 
brook [bruk] n bekk c 
broom [bru:m] n kost C 
brothel pbroeal] n bordell /rt 
brother ['brAda] n bror c 
brother-in-law ['brAdarinb:] n (pi 

brothers-) svoger c 
brought [brs:t] v (p, pp bring) 
brown [braun] adj brun 
bruise [bru:z] n blatt merke; v *sla 
brunette [bru^net] /? brunette c 
brush [brAf] n borste c; pensel c; v 

borste 
brutal ['bruital] adj brutal 
bubble HbAbal] n boble c 
bucket pbAkit] h spann /rt 
buckle [Vkal] /i spenne c 
bud [bAd] n knopp c 
budget [H^it] n budsjett nt 
buffet ['bufei] n koldtbord nt 
bug [bAg] n veggedyr nt; bille c; in- 

sekt /rt 
build [bild] vbygge 
building f'bildirj] n bygning c 
bulb [bAlb] n blomsterlok c; light ?- Bulgaria 28 calculation lyspaere c 


-men) forretningsmann c 


Bulgaria [bAl'gearia] Bulgaria 


bust [bAst] n byste c 


Bulgarian [bAl'gearian] adj bulgarsk; 


bustle [Vsal] n travelhet c 


n bulgarer c 


busy [Unzi] adj opptatt; travel 


bulk [bAlk] n last c; masse c; storste- 


but [bAt] conj men; dog; prep unntatt 


parten c 


butcher ['but/a] n slakter c 


bulky ['bAlki] adj fyldig, omfangsrik 


butter ['bAta] n smor /it 


bull [bul] n tyr c, okse c 


butterfly pbAtaflai] n sommerfugl c; 


bullet ['bulk] n kule c 


~ stroke butterfly c 


bullfight ['bulfait] n tyrefektning c 


buttock [Vtak] n rumpeballe c 


bullring ['bulriq] n tyrefektningsare- 


button pbAtan] n knapp c; v knappe 
buttonhole ['bAtanhoulj n knapphull 


na c 


bump [bAmp] v st0te; stote sammen; 


nt 


dunke; n st0t nt 


buy [bai] vkjope; anskaffe 


bumper [Humpa] n stetfanger c 


buyer pbaia] n kj0per c 


bumpy ['bAmpi] adj humpet 


by [bai] prep av; med; ved 


bun [bAn] n hvetebolle c 


by-pass pbaipais] n ringvei c; v *om- 


bunch [bAntJ] n bukett c; flokk c 


g* 


bundle ['bAndal] n bunt c; v bunte, 
*binde sammen 
bunk [bAqk] n koye c 


c 


buoy [bai] n boye c 


burden ['ba:dan] n byrde c 
bureau ['bjuarou] n (pi ~x, ~s) skri- 


cab [kaeb] n drosje c 


vebord nt; kommode c 


cabaret ['kaebarei] n kabaret c; natt- 


bureaucracy [bjua'rakrasi] n byrakra- 


klubb c 


ti nt 


cabbage [^kaebid3] n kal c 


burglar Pba:gla] n innbruddstyv c 


cab-driver ['kaebjdraiva] n drosjesjafor 


burgle ['bagd] v *bega innbrudd 


c 


burial ['berial] n begravelse c 


cabin ['ksbin] n kabin c; hytte c; om- 


burn [ba:n] n brannsar nt 


kledningskabin c; lugar c 


burn [ba:n] v *brenne; *svi 


cabinet [Maebinat] n kabinett nt 


burst [ba:st] v *sprekke; *briste 


cable Pkeibal] n kabel c; telegram nt; 


bury ['beri] v begrave; grave ned 


v telegrafere 


bus [bAs] n buss c 


cafe pkaefei] n kafe c 


bush [bul n busk c 


cafeteria [jkaefaHiaria] n kafeteria c 


business ['biznas] n forretninger pi, 


caffeine [Mcaefi:n] n kaffein c 


handel c; virksomhet c, forretning 


cage [keid3] n bur nt 


c; yrke nf; affaere c; ~ hours ap- 
ningstid c, kontortid c; ~ trip for- 


cake [keik] n kake c 


calamity [ka'laemati] n ulykke c, kata- 


retningsreise c; on ~ i forretninger 


strofe c 


business-like ['biznislaik] adj forret- 


calcium [Mcslsiam] /I kalsium nt 


ningsmessig 


calculate [\kaelkjuleit] v regne ut 


businessman ['biznasman] n (pi 


calculation [jkaelkjuMeiJan] n utreg- calendar 29 

ningc 
calendar ['kaebnda] n kalender c 
calf [ka:f] n (pi calves) kalv c; legg c; 

** skin kalveskinn nt 
call [ko:l] v rope; kalle; ringe opp; n 

rop nt; besok /if, visitt c; oppnng- 

ning c; *be called *hete; ? names 

skjelle ut; ~ on besoke; ~ up Am 

ringe opp 
callus [Mcaelas] /i hard hud 
calm [ka:m] ad/' stille, rolig; r- down 

berolige; roe seg, falle til ro 
calorie ['kaebri] n kalori c 
Calvinism [Mcalvinizam] n kalvinisme 

c 
came [keim] v (p come) 
camel [toenail n kamel c 
cameo ['kaemiou] /i (pi ~s) kame c 
camera ['kaenwra] n fotografiapparat 

nt; filmkamera nt; *~ shop fotofor- 

retning c 
camp [kaemp] n leir c; v campe 
campaign [kaem'pein] /i kampanje c 
camp-bed [jkaemp'bed] /J feltseng c 
camper ['kacmpaj /i campinggjest c 
camping ['ksmpiq] n camping c; r* 

site campingplass c 
camshaft [Mcaemfaift] n kamaksel c 
can [kaenj n boks c; * opener boks- 

apner c 
can [kaenj v *kan 
Canada [Mcaenada] Canada 
Canadian [ka'neidisn] adj kanadisk; n 

kanadier c 
canal [ks'nael] n kanal c 
canary [ka'neari] n kanarifugl c 
cancel ['kxnssl] v annul lere; avbestil- 

le 
cancellation [jksnss'leijsn] n annulle- 

ringc 
cancer ['kaensa] n kreft c 
candid [Mcaendid] adj apen, oppriktig 
candidate pkaendidat] n kanaidat c 
candle [Mcaendai] n stearinlys nt candy [Hcsndi] nAm sukkertoy nt; 

gotter pi, sotsaker pi; ~ store Am 

sjokoladeforretning c 
cane [kein] n ror nt; stokk c 
canister ['ksnista] /i boks c 
canoe [ks'nu:] /i kano C 
canteen [ksntim] /i kantine c 
canvas ['kaenvas] /J seilduk c 
cap [kaep] n lue c, skyggelue c 
capable ['keipabal] adj dyktig, kom- 

petent 
capacity [ko'pssati] n kapasitet c; ev- 

nec 
cape [keip] n cape c; kapp /if 
capital ['kspital] n hovedstad c; kapi- 

tal c; adj viktig, hoved-; ~ letter 

stor bokstav 
capitalism ['kaepitalizam] n kapitalis- 

mec 
capitulation [k3,pitjuMeij3n] n kapitu- 

lasjon c 
capsule [^aepsjuil] n kapsel c 
captain ['kaeptin] n kaptein c; flykap- 

teinc 
capture ['kaeptfo] vfange, *ta til fan- 

ge; erobre; n arrestasjon c; erob- 

ringc 
car [ka:] n bil c; y hire bilutleie c; 

** park parkeringsplass c; ~ ren- 
tal A/n bilutleie c 
carafe [ka'raef] /I karaffel c 
caramel ['ksramdl] n karamell c 
carat [test] /i karat c 
caravan ['kaeravaen] n campingvogn c; 

husvogn c 
carburettor [jkaibju'reto] n forgasser 

c 
card [ka:d] n kort nt; brevkort nt 
cardboard ['ka:dto:d] n papp c; adj 

kartong- 
cardigan pkariigan] n ulljakke c 
cardinal ['kaidinal] n kardinal c; adj 

hoved- 
care [kea] /i omsorg c; bekymring c; 30 cellar ** about bekymre seg om; ** for 

bry seg om; # take ~ of passe pa, 

*ta vare pa 
career [ka'ria] n karriere c 
carefree ['keafri:] adj ubekymret 
careful ['keafal] adj forsiktig; omhyg- 

gelig, noyaktig 
careless ['kealos] adj likegyldig, 

skjedestos 
caretaker [tojteika] n vaktmester c 
cargo ['ka:gou] n (pi ~es) last C, 

frakt c 
carnival ['kamival] n karneval nt 
carp [ka:p] /i (pi ) karpe c 
carpenter ['kaipinta] n snekker c 
carpet ['karpit] n gulvteppe nt, teppe 

nt 
carriage [toids] n passasjervogn c; 

hestevogn c, vogn c 
carriageway [ , kaerid3wei] n kjerebane 

c 
carrot ['kaerat] n gulrot c 
carry ['kaeri] v *baere; fere; ~ on 

*fortsette; ~ out utfore 
carry-cot [toikst] n babybag c 
cart [ka:t] n kjerre c 
cartilage [tailic^] n brusk c 
carton [taan] n kartong c 
cartoon [ka:'tu:n] n tegnefilm c 
cartridge ['kaitrid^] n patron c 
carve [ka:v] v *skjsere; *skjaere i, 

*skjsre ut 
carving ['kaiviq] n utskjaering c, 

skurdc 
case [keis] n tilfelle nt; sak c; koffert 

c; etui nt; attache * dokument- 

mappe c; in hvis; in ~ of i tilfel- 
le av 
cash [kaej] n kontanter pi; v innkas- 

sere, heve 
cashier [kae'Jia] n kasserer c; kasse- 

rerske c 
cashmere ['ksfmis] n kasjmir c 
casino [ks'sirnou] n (pi ^s) kasino nt cask [ka:sk] n fat nt, tenne c 

cast [ka:st] n kast nt 

cast [ka:st] v kaste; cast iron st0pe- 

jern nt 
castle ['kaisal] n slott nt, borg c 
casual pkae^ual] adj uformell; tilfel- 

dig, flyktig 
casualty ['ka^ualti] n ulykke c; offer 

nt 
cat [kast] /] katt c 

catacomb [taakoum] /i katakombe c 
catalogue [taabg] /? katalog c 
catarrh [kaHa:] /] katarr c 
catastrophe [kaHaestrafi] /i katastrofe 

c 
catch [kaetj] vfange; *gripe; over- 
rumple; na, *rekke 
category pkaetigari] n kategori c 
caterer [^keitarar] n matleverander c 
cathedral [kaWidral] n katedral c, 

domkirke c 
catholic ['kaeealikl adj katolsk 
cattle [teal] pi kveg nt 
caught [ko:t] v (p, pp catch) 
cauliflower ['koliflaua] n blomkal c 
cause [ko:z] v forarsake; volde; n ar- 

sak c; grunn c; sak c; ~ to *fa til a 
causeway ['koizwei] n opphoyd vei c 
caution ['koi/wi] /I forsiktighet c; v 

advare 
cautious ['koijss] adj forsiktig 
cave [keiv] n grotte c; hule c 
cavern ['kaevan] n hule c 
caviar ['kaevia:] n kaviar c 
cavity [Huevsti] n hulrom nt 
cease [sirs] v opphore 
ceiling [%Hq] n tak /if 
celebrate ['selibreit] v feire 
celebration [jselPbreifan] fl feiring c 
celebrity [si'lebrati] n berommelse c 
celery ['sebri] n selleri c 
celibacy ['selibasi] /i selibat nt 
cell [sel] 72 celle c 
cellar ['seb] /? kjeller c cellophane 31 checkerboard cellophane ['selafein] n cellofan c 
cement [si'ment] n sement c 
cemetery ['semitri] n gravlund c 
censorship ['sensajlp] n sensur c 
centigrade ['sentigreid] adj Celsius 
centimetre ['sentinrita] n centimeter 

c 
central ['sentral] adj sentral; ~ heat- 
ing sentralfyring c; *~ station sent- 

ralstasjon c 
centralize ['sentralaiz] v sentralisere 
centre ['senta] n sentrum nt; midt- 

punkt nt 
century ['sentfari] n arhundre nt 
ceramics [si'raemiks] pi keramikk c, 

leirvarer pi 
ceremony ['seramani] n seremoni c 
certain ['saltan] adj sikker; viss 
certificate [sa'tifikat] n attest c; vit- 

nesbyrd nt, diplom nt, dokument 

nt 
chain [tfein] n rekke c, kjetting c 
chair [tjea] n stol c; sete nt 
chairman [HJeaman] n (pi -men) for- 

mannc 
chalet PJaelei] n hytte c 
chalk [tja:k] n kritt nt 
challenge [HJaeland3] v utfordre; n ut- 

fordring c 
chamber [HJeimba] n rom nt 
chambermaid [UJeimbameid] n vasrel- 

sespike c 
champagne [faem'pein] n champagne 

c 
champion [HJsmpjan] n mester c; for- 

kjemper c 
chance [tja-.ns] n slump c; sjanse c, 

anledning c; risiko c; tilfelle nt; by 

~ tilfeldigvis 
change [tjeind3] v forandre; veksle; 

kle seg om; skifte; n forandring c, 

endring c; smapenger pi, veksle- 

penger pi 
channel [Hfaenal] n kanal c; English Channel Den engelske kanal 
chaos pkeias] n kaos nt 
chaotic [keibtik] adj kaotisk 
chap [tfaep] n fyr c 
chapel [HJaepal] n kapell nt, kirke c 
chaplain [HJaeplin] n kapellan c 
character [taakta] n karakter c 
characteristic [jkaerakta'ristik] adj be- 

tegnende, karakteristisk; n kjenne- 

tegn nt; karaktertrekk nt 
characterize ['kaeraktaraiz] v karakte- 

risere 
charcoal [UJa:koul] n trekull nt 
charge [tja:d3] v kreve; *palegge; an- 

klage; laste; n pris c; ladning c, 

byrde c, belastning c; anklage c; ~ 

plate Am kredittkort nt; free of ~ 

kostfri; in ~ of ansvarlig for; 

take ~ of *pata seg 
charity [Hfaerati] n velgjerenhet c 
charm [t[a:m] n sjarm c; amulett c 
charming [HfaiminJ adj sjarmerende 
chart [tja:t] n tabell c; diagram nt; 

sjokart nt; conversion ~ omreg- 

ningstabell c 
chase [tjeis] v *forf0lge; jage bort, 

*fordrive;/]jaktc 
chasm ['kaezam] n kleft c 
chassis ['Jaesi] n (pi ~) chassis nt 
chaste [tfeist] adj kysk 
chat [tfaet] v prate, skravle; n prat 

c/nt 
chatterbox [H/aetabaks] n skravlebot- 

tec 
chauffeur ['Joufa] n sjafer c 
cheap [tji:p] adj billig; gunstig 
cheat [tjl:t] vjukse, *snyte 
check [tjek] v sjekke, kontrollere; n 

rute c; regning c; sjekk c; check! 

sjakk!; ~ in *skrive seg inn; ** out 

*forlate 
check-book [HJekbuk] nAm sjekkhef- 

te/jf 
checkerboard [HJekaba:d] nAm checkers 32 cigarette-holder sjakkbrett nt 
checkers [HJekaz] plAm damspill nt 
checkroom [Hfekru:m] nAm gardero- 

bec 
check-up [HJekAp] n undersokelse c 
cheek [tji:k] n kinn nt 
cheek-bone [HJl:kboun] n kinnbein nt 
cheer [tjb] v hylle, hilse med jubel; 

~ up oppmuntre 
cheerful [HJwfal] adj lystig, glad 
cheese [tjl:z] n ost c 
chef [Jef] n kjekkensjef c 
chemical ['kcmikal] adj kjemisk 
chemist ['kemist] n apoteker c; 

chemist's apotek nt 
chemistry ['kemistri] n kjemi c 
cheque [tjek] n sjekk c 
cheque-book [HJekbuk] n sjekkhefte 

nt 
chequered [Hfeksd] adj rutet 
cherry [HJeri] n kirsebaer nt 
chess [tjes] n sjakk c 
chest [tjest] /? bryst nt; brystkasse c; 

kiste c; ** of drawers kommode c 
chestnut [HJesiut] n kastanje c 
chew [tfu:] v tygge 
chewing-gum [HfiriggAm] n tygge- 

gummi c 
chicken [HJikin] n kylling c; broiler c 
chickenpox [Ufikinpoks] fl vannkop- 

perp/ 
chief [tjl:f] n sjef c; adj hoved-, over- 
chieftain [HJl:ftan] n hiding c 
chilblain [Hplblein] n frostknute c 
child [tjaild] n (pi children) barn nt 
childbirth [kfaildbafl] n fodsel c 
childhood [Hfaildhud] n barndom c 
Chile [U/ili] Chile 
Chilean [HJllion] adj chilensk; n chile- 

ner c 
chill [tjil] n kuldegysning c 
chilly ['tjili] adj kjelig 
chimes [t/aimz] pi klokkespill nt 
chimney [HJimni] n skorstein c chin [tjln] n hake c 
China [HJairw] Kina 
china [HJaina] /? porselen flf 
Chinese [tfai'niiz] ad/ kinesisk; /i ki- 

neser c 
chink [tjlqk] fl sprekk c 
chip [tjlp] /i flis c; spillemerke nt; v 

*sla hakk i, snitte; chips pommes 

frites 
chiropodist [ki'ropadist] n fotspesia- 

listc 
chisel [HJlzal] n meisel c 
chives [t/aivz] pi gresslck c 
chlorine ['kb:ri:n] n klor c 
chock-full [tjbk'ful] adj proppfull, 

fullstappet 
chocolate [HJbkbt] n sjokolade c; 

konfekt c 
choice [tjbis] n valg nt; utvalg nt 
choir [kwaia] n kor nt 
choke [tfouk] v kveles; kvele; n choke 

c 
choose [tju:z] v *velge 
chop [tjbp] n kotelett c; v hakke 
Christ [kraist] Kristus 
christen pkrisan] v dope 
christening [Mcrisaniq] n dap c 
Christian ['kristfan] ad/ kristen; *- 

name fornavn nt 
Christmas ['krismas] Jul c 
chromium ['kroumiam] n krom C 
chronic [Mcronik] adj kronisk 
chronological [ikronaModsikal] adj 

kronologisk 
chuckle [UjAkol] vklukke, *le 
chunk [tjAijk] n stort stykke 
church [tfaitf] n kirke c 
churchyard [HJatjjari] /? kirkegard c 
cigar [si'ga:] /? sigar c; ~ shop sigar- 

butikk c 
cigarette [jsiga'ret] n sigarett c 
cigarette-case [jsiga'retkeis] n siga- 

rettetui nt 
cigarette-holder [jsigaVetjhoulda] n si- cigarette-lighter 33 coagulate garettmunnstykke nt 


cleaning [^klimirj] n rengjering c; ~ 


cigarette-lighter [jsiga'retjlaita] n si- 


fluid vaskemiddel nt 


garettenner c 


clear [klia] adj klar; tydelig; v rydde 


cinema ['sinams] n kino c 


clearing [^liariq] n lysning c 


cinnamon ['sinaman] n kanel c 


cleft [kleft] /i kl0ft c 


circle ['saikal] n sirkel c; krets c; bal- 


clergyman pkbriyirao] 71 (pi -men) 


kong c; v *omgi, omringe 


prest c 


circulation [,s3:kju'leij3n] n sirkula- 


clerk [kla:k] ti kontorist c; sekretser c 


sjon c; blodomtep nt; omlep nt 


clever ['kleva] adj intelligent; flink, 


circumstance ['saikamstaens] n om- 


begavet, klok 


stendighet c 


client pklaiant] 71 kunde c; klient c 


circus [takas] 71 sirkus /it 


cliff [klif] ti klippe c 


citizen ['sitizan] /l borger c 


climate [Mclaimit] ti klima nt 


citizenship ['sitizanfip] n statsborger- 


climb [klaim] v klatre; ti klatring c 


skap nt 


clinic [Mdinik] ti klinikk c 


city Psiti] n by c 


cloak [klouk] ti kappe c 


civic ['sivik] 8<ft borger- 


cloakroom [Mdoukruim] ti garderobe c 


civil ['sival] adj sivil; hoflig; ~ law si- 


clock [kbk] ti klokke c; at ... o'clock 


vilrett c; *- servant statstjeneste- 


klokken . . . 


mannc 


cloister ['kloista] 71 kloster nt 


civilian [siViljan] adj sivil; n sivilper- 


close 1 [klouz] v lukke; closed adj 


sonc 


stengt, lukket 
close 2 [klous] adj naer 


civilization [jsivalai'zeifgn] /l sivilisa- 


sjonc 


closet ['kbzit] ti skap nt; garderobe- 


civilized ['sivslaizd] adj sivilisert 


skap nt 


claim [kleim] v kreve; *pasta; n krav 


close-up ['klousAp] ti naerbilde ti( 


nt, fordring c 


cloth [klo6] ti stoff nt; klut c 


clamp [klaemp] n krampe c; skrue- 


clothes [kloudz] pi klaer pi 


stikke c 


clothes-brush ['kloudzbrAj] ti kles- 


clap [klsp] v klappe, applaudere 


berste c 


clarify ['klaerifai] v *klarlegge, *klar- 


clothing [^kloudig] ti klaer pi 


gjare 


cloud [klaud] ti sky c 


class [klcr.s] n klasse c 


cloud-burst ['klaudbaist] ti skybrudd 


classical [Mclasikal] adj klassisk 


nt 


classify [Mdssifai] v gruppere 
class-mate ['klaismeit] n klassekame- 


cloudy ['klaudi] adj skyet, overskyet 


clover [Mdouva] ti klover c 


ratc 


clown [klaun] Tl klovn C 


classroom ['kla:sru:m] n klassevserel- 


club [kUb] ti klubb c, forening c; kol- 


scnt 


le c, klubbe c 


clause [kb:z] n klausul c 


clumsy ['kUmzi] adj klosset 


claw [kb:] n klo c 


clutch [kUtJ] ti clutch c; grep nt 


clay [klei] n leire c 


coach [koutf] ti buss c; jernbanevogn 


clean [kli:n] adj ren; v rense, gjore 


c; trener c 


rent 


coagulate [kou'aegjuleit] v st0rkne, coal 34 

koagulere 
coal [koul] n kull nt 
coarse [ka:s] adj grov 
coast [koust] n kyst c 
coat [kout] n frakk c, kape c 
coat-hanger ['koutihsqa] n kleshen- 

gerc 
cobweb ['kabweb] n spindelvev c 
cocaine [kou'kein] n kokain c/nt 
cock [kak] n hane c 
cocktail ['kakteil] n cocktail c 
coconut ['koukaiut] n kokosnett c 
cod [kad] /i (pi ^) torsk c 
code [koud] n kode c 
coffee ['kafi] /i kaffe c 
cognac [Mcanjaek] n konjakk c 
coherence [kou'hiarans] n sammen- 

hengc 
coin [kain] n mynt c 
coincide [jkouin'said] v *falle sammen 

med 
cold [kould] adj kald; n kulde c; for- 

kjelelse c; catch a ~ *bli forkje- 

let 
collapse [kaMsps] v *bryte sammen 
collar ['kala] n halsband /rt; krage c; 

r- stud krageknapp c 
collarbone ['kalabounj /? kragebein /?( 
colleague ['kali:g] n kollega c 
collect [kaMekt] v samle; hente, av- 

hente; samle inn 
collection [ka'lekfan] n samling c; 

t0mming c 
collective [ka'lektiv] adj kollektiv 
collector [ka'lekta] n samler c; inn- 

samler c 
college Vkolid^) n hoyere laereinstitu- 

sjon c; h0yskole c 
collide [kaMaid] v kollidere 
collision [ka'^an] n sammenstet nt, 

kollisjon c; paseiling c 
Colombia [ka'lambia] Colombia 
Colombian [kaMambian] adj colombi- 

ansk; n colombianer c colonel pka:nal] n oberst c 
colony ['kalani] n koloni c 
colour ['kAla] n farge c; v farge; ~ 

film fargefilm c 
colourant ['kAlarant] n fargemiddel 

nt 
colour-blind ['kAlablaind] adj farge- 

blind 
coloured ['kAlad] adj farget 
colourful ['kAlafal] adj fargerik 
column ['kalam] n seyle c, pilar c; 

spalte c; kolonne c 
coma pkouma] 73 koma c 
comb [koum] v gre; n kam c 
combat ['kambaet] n kamp c; v be- 

kjempe, kjempe 
combination [jkambPneifan] n kombi- 

nasjon c 
combine [kam'bain] v kombinere; 

sammenstille 
come [kAm] v *komme; ~ across 

st0te pa; *komme over 
comedian [ka'mi:dian] n skuespiller c; 

komiker c 
comedy Hkamadi] n komedie c, lyst- 

spill nt; musical ~ musikkspill nt 
comfort ['kAmfat] n komfort c, be- 

kvemmelighet c, velvaere nt; tr0st 

c; v tr0ste 
comfortable ['kAmfatabal] adj be- 

kvem, komfortabel 
comic ['kamik] adj komisk 
comics [Mcamiks] pi tegneserie c 
coming ['kAmiq] n komme nt; adj 

kommende 
comma ['kama] n komma nt 
command [ka'ma:nd] v befale; n befa- 

lingc 
commander [ka'ma:nda] n befalsha- 

vende c 
commemoration [kajmema'reijan] n 

minnefest c 
commence [ka'mens] v begynne 
comment [Moment] n kommentar c; v commerce 

kommentere 
commerce [Jamais] n handel c 
commercial [ka'maifal] adj handels-, 

kommersiell; n reklame c; ~ law 

handelsrett c 
commission [ka'mijan] n kommisjon 

c 
commit [ka'mit] v *overlate, betro; 

*bega 
committee [ka'miti] n komite c, ut- 

valg nt 
common ['koman] adj felles; vanlig, 

alminnelig; simpel 
commune ['kDmjuin] n kommune c 
communicate [ka'mjuinikeit] v med- 

dele 
communication [kajmjumi'keijan] n 

kommunikasjon c; meddelelse c 
communique [katojuinikei] n kommu- 

nike nt 
communism ['komjunizam] n kommu- 

nisme c 
communist ['komjunist] n kommunist 

c 
community [ka'mjuinati] n samfunn 

nt 
commuter [ka'mjuita] n pendler c 
compact ['ksmpaekt] adj kompakt 
companion [kam'paenjan] n ledsager c 
company ['kAmpani] n selskap nt; 

kompani nt, firma nt 
comparative [kam'paerativ] adj relativ 
compare [kam'pea] v sammenligne 
comparison [kam'paerisan] n sammen- 

ligning c 
compartment [kam'partmant] n kupe 

c 
compass pampas] n kompass c/nt; 

passer c 
compel [kam'pel] v overtale 
compensate ['kompanseit] v kompen- 

sere, erstatte 
compensation ^kampan'seijan] n 

kompensasjon c; skadeserstatning 35 concentration compete [kam^t] v konkurrere 
competition [jkampaHifan] n konkur- 

ranse c 
competitor [kam'petitar] n konkur- 

rentc 
compile [kam'pail] v samle 
complain [kam'plein] v klage 
complaint [kam'pleint] n klage c; 

complaints book klagebok c 
complete [kam'pfrt] adj fullstendig, 

komplett; v fullende 
completely [kam'plirtli] adv helt, to- 

talt 
complex ['komplcks] n kompleks nt; 

adj innviklet 
complexion [kamVlekfan] n hudfarge 

c 
complicated pkamplikeitid] adj kom- 

plisert, innviklet 
compliment Pkamplimant] n kompli- 

ment c; v komplimentere, 0nske til 

lykke 
compose [kam'pouz] v *sette sam- 

men; komponere 
composer [kam'pouza] n komponist c 
composition [jkampa'zijan] n kompo- 

sisjon c; sammensetning c 
comprehensive [jkampri'hensiv] adj 

omfattende 
comprise [kam'praiz] v innbefatte, 

omfatte 
compromise pkampramaiz] n kom- 

promiss nt 
compulsory [kamfylsari] adj obliga- 

torisk 
comrade ['kamreid] n kamerat c 
conceal [kan'sH] v skjule 
conceited [kan'siitid] adj selvgod 
conceive [kan'si:v] v oppfatte, tenke 

ut; forestille seg 
concentrate ['kansantreit] v konsen- 

trere 
concentration [jkansanHreifan] n kon- conception 36 consideration sentrasjon c 
conception [kan'sepjan] n forestilling 

c; befruktning c 
concern [kan'sain] v *gjelde, *anga; n 

bekymring c; anliggende nt; be- 

drift c, foretagende nt 
concerned [kan'saind] adj bekymret; 

innblandet 
concerning [kan'sainii]] prep angaen- 

de, vedrerende 
concert [Mcansat] n konsert c; ** hall 

konsertsal c 
concession [kan'sejan] n konsesjon c 
concierge [ikSsi^] n vaktmester c 
concise [kan'sais] adj konsis 
conclusion [kag'klu^an] n konklusjon 

c, slutning c 
concrete ['kaqkitt] adj konkret; n 

betong c 
concurrence [kaq'kArans] n overens- 

stemmelse c 
concussion [kaqVfan] n hjernerys- 

telse c 
condition [kan'difan] n vilkar nt; kon- 

disjon c, tilstand c; omstendighet c 
conditional [kan'difanal] adj betinget 
conduct 1 ['kandAkt] n oppforsel c 
conduct 2 [kankLvkt] v ledsage; dirige- 

re 
conductor [kan^Akta] n leder c; diri- 

gent c 
confectioner [kan'fekfana] n konditor 

c 
conference ['kanfarans] n konferanse 

c 
confess [kan'fes] v *tilsta; skrifte; be- 

kjenne 
confession [kan'fefan] n tilstaelse c; 

skriftemal nt 
confidence [Mcanfidans] n tillit c 
confident ['kanfidant] adj tillitsfull 
confidential [,kanfiVienfal] adj konfi- 

densiell 
confirm [kan'fa:m] v bekrefte confirmation [jkanfaimeijan] n bekref- 

telse c 
confiscate ['kanfiskeit] v *beslagleg- 

ge, konfiskere 
conflict [Mcanflikt] n konflikt c 
confuse [kanHjuiz] v forvirre 
confusion [kan'fju^an] n forvirring c 
congratulate [kaqVaetfuleit] v gratu- 

lere 
congratulation [karjjgrajtfu'leijan] n 

gratulasjon c, lykkonskning c 
congregation [jkaqgri'geifan] n menig- 

het c; forsamling c 
congress ['karjgres] n kongress c 
connect [ka'nekt] v *forbinde; kople; 

kople til 
connection [ka'nekjan] n forbindelse 

c; sammenheng c 
connoisseur [jkana'sa:] n kjenner c 
connotation [jkana'teijan] n bibetyd- 

ningc 
conquer ['kaqka] v erobre; beseire 
conqueror ['karjkara] n erobrer c 
conquest ['kaqkwestj n erobring c 
conscience ['kanfans] n samvittighet 

c 
conscious ['kanjas] adj bevisst 
consciousness ['kanjasnas] n bevisst- 

hetc 
conscript pkanskript] n vernepliktig c 
consent [kan'sent] v samtykke; bifal- 

le; n samtykke nt 
consequence ['kansikwans] n Mge c, 

konsekvens c 
consequently ['kansikwantli] advaltsa 
conservative [kan'sa:vativ] adj kon- 

servativ 
consider [kan'sida] v betrakte; over- 

veie; *anse, mene 
considerable [kan'sidarabal] adj be- 

traktelig; betydelig, anselig 
considerate [kan'sidarat] adj hensyns- 

full 
consideration [kanjsida'reifan] n over- considering 37 

veielse c; omtanke c, hensynsfull- 

hetc 
considering [kan'sidarh]] prep i be- 

traktning av 
consignment [kan'sainmant] n sen- 
ding c 
consist of [kan'sist] *besta av 
conspire [kan'spaia] v sammensverge 

seg 
constant [Meanstant] adj konstant 
constipated ['kanstipeitid] adj for- 

stoppet 
constipation [ikansti'peifan] n forstop- 

pelsec 
constituency [kan'stitjuansi] n valg- 

krets c 
constitution [jkansti'tjuijan] n grunn- 

lovc 
construct [kan'strAkt] v konstruere; 

bygge, oppfore 
construction [kan'strAkfan] n kon- 

struksjon c; oppforelse c, bygning c 
consul ['kansal] n konsul c 
consulate pkansjulat] n konsulat nt 
consult [kan'sAlt] v *radsp0rre 
consultation [,kansalHeifan] n konsul- 

tasjon c; ~ hours konsultasjonstid 

c 
consumer [kan'sjuima] n forbruker c 
contact ['kantaekt] n kontakt c; v kon- 

takte; ~ lenses kontaktlinser pi 
contagious [kanHeid3as] adj smitt- 

som, smittende 
contain [kan'tein] v *inneholde; rom- 

me 
container [kan'teina] n beholder c; 

container c 
contemporary [kanHemparari] adj 

samtidig 
contempt [kanHempt] n ringeakt c, 

forakt c 
content [kanHent] adj tilfreds 
contents ['kantents] pi innhold nt 
contest ['kantest] n strid c; konkur- ranse c 
continent ['kantinant] n kontinent nt, 

verdensdel c; fastland nt 
continental [ikanti'nental] adj konti- 

nental 
continual [kanHinjual] adj stadig; 

continually adv uopphorlig 
continue [kan'tinju:] v *fortsette 
continuous [kan'tinjuas] adj uavbrutt, 

kontinuerlig 
contour ['kantua] n omriss nt 
contraceptive [jkantra'septiv] n pre- 

vensjonsmiddel nt 
contract 1 ['kantraekt] 71 kontrakt c 
contract 2 [kanHraekt] v *padra seg 
contractor [kanHraekta] n entreprenor 

c 
contradict [jkantra'dikt} v *motsi 
contradictory [jkantraMiktari] adj 

motstridende 
contrary ['kantrari] n det motsatte; 

adj motsatt; on the *- tvert imot 
contrast ['kantraist] n kontrast c, 

motsetning c 
contribution [jkantri'bjuijan] n bidrag 

nt 
control [kan'troul] n kontroll c; v kon- 

trollere 
controversial [jkantraVai/al] adj kon- 

troversiell, omstridt 
convenience [kanVimjans] n bekvem- 

melighet c 
convenient [kanVi:njant] adj bekvem; 

passende, egnet, beleilig 
convent pkanvant] n nonnekloster nt 
conversation [jkanva'seijan] n samtale 

c 
convert [kanVa:t] v omvende; omreg- 

ne 
convict 1 [kanVikt] v *finne skyldig 
convict 2 ['kanviktj n domfelt c 
conviction [kanVikfan] n overbevis- 

ning c; domfellelse c 
convince [kanVins] v overbevise convulsion 

convulsion [kanVAlJan] n krampe- 

trekning c 
cook [kuk] n kokk c; v lage mat, til- 

berede 
cookbook ['kukbuk] nAm kokebok c 
cooker ['kuka] n komfyr c; gas ~ 

gasskomfyr c 
cookery-book ['kukaribuk] n kokebok 

c 
cookie ['kuki] nAm smakake c 
cool [ku:i] adj kjolig; cooling system 

kjolesystem nt 
co-operation [kouppa'reijbn] n samar- 

beid nt; medvirkning c 
co-operative [koubparativ] adj koope- 

rativ; samarbeidsvillig; n samvirlce- 

Ydgnt 
co-ordinate [koub:dineit] v samordne 
co-ordination [koupidi'neijan] n koor- 

dinasjon c 
copper I'kopa] n kopper nt 
copy ['kopi] n kopi c; avskrift c; ek- 

semplar nt; v kopiere; etterligne; 

carbon ~ gjenpart c 
coral ['kDral] n korall c 
cord [kD:d] n tau nt; snor c 
cordial ['koidial] adj hjertelig 
corduroy pkoidaroi] n kordfloyel c 
core [ko:] n kierne c; kjernehus nt 
cork [ko:k] n kork c 
corkscrew ['koikskru:] n korketrekker 

c 
corn [ko:n] /i korn nt; liktorn c; rr on 

the cob maiskolbe c 
corner [Mcoina] /i hjorne /it 
cornfield [ifc>:nfi:ld] n kornaker c 
corpse [ko:ps] /i lik /it 
corpulent ['kapjulant] ad/ korpulent; 

tykk, fyldig 
correct [ka'rekt] adj korrekt, riktig; v 

rette, korrigere 
correction [ka'rekfan] n rettelse c 
correctness [kaVektnas] n noyaktig- 

hetc 38 coupon 

correspond [jkori'spond] v breweksle; 

svare til, tilsvare 
correspondence [jkari'spondans] n 

korrespondanse c, breweksling c 
correspondent [jkori'spDndant] n kor- 

respondent c 
corridor ['kDrido:] n korridor c 
corrupt [ka'rApt] adj korrupt; v *be- 

stikke 
corruption [ka'rApJbn] n bestikkelse c 
corset [tait] n korsett nt 
cosmetics [koz'metiks] pi kosmetika 

pi 

cost [kost] n kostnad c; pris c 

cost [kost] v koste 

cosy ['kouzi] adj koselig 

cot [kot] nAm feltseng c 

cottage [Ootids] n hytte c 

cotton ['kotan] n bomull c; bomulls- 

cotton-wool ['kDtanwul] n vatt c 

couch [kautfl n divan c 

cough [kof] n hoste c; v hoste 

could [kud] v (p can) 

council pkaunsal] n rad /it; radsfor- 

samling c 
councillor pkaunsata] n radsmedlem 

nt 
counsel pkaunsal] n rad nt 
counsellor ['kaunsafc] n radgiver c 
count [kaunt] v *telle; *telle opp; 

medregne; *anse; n greve c 
counter ['kaunta] n disk c 
counterfeit ['kauntafiit] v forfalske 
counterfoil ['kauntafDil] n talong c 
counterpane ['kauntapein] n senge- 

teppe nt 
countess ['kauntis] n grevinne c 
country ['kAntri] n land nt; landom- 

rade nt; ~ house landsted nt 
countryman ['kAntriman] n (pi -men) 

landsmann c 
county ['kaunti] n grevskap nt 
couple [McApal] n par /if 
coupon pkuipon] n kupong c courage 

courage [Muric^] n tapperhet c, mot 

nt 
courageous [ka'reid3as] adj tapper, 

modig 
course [ka:s] n kurs c; rett c; lop nt; 

kurs nt, kursus nt; intensive ~ 

lynkurs nt; of *y naturligvis, selv- 

folgelig 
court [ka:t] n domstol c; hoff nt; 

gardsplass c 
courteous [taias] adj heflig 
cousin ['kAzan] n kusine c, fetter c 
cover ['Iowa] vdekke; n ly nt, skjul 

/rt; lokk /rt; perm c; r- charge ku- 

vertavgift c 
cow [kau] /? ku c 
coward ['kauad] n feiging c 
cowardly [Mcauadli] adj feig 
crab [kraeb] n krabbe c 
crack [kraek] n smell /if; sprekk c; v 

*smelle; *sla i stykker, *knekke, 

*sprekke 
cracker ['kraeka] nAm kjeks c 
cradle ['kreidal] n vugge c 
cramp [kraemp] n krampe c 
crane [krein] n kran c 
crankcase [taqkkeis] /? veivkasse c 
crankshaft [Mcraeqkfarft] n veivaksel c 
crash [kraej] n kollisjon c; v kollidere; 

styrte; ~ barrier barriere c 
crate [kreit] n sprinkelkasse c 
crater ['kreita] n krater nt 
crawl [kra:l] v krabbe; n crawl c 
craze [kreiz] n mani c 
crazy ['kreizi] acf/ gal; sinnssyk, tape- 

Hg 
creak [kri:k] v knirke 
cream [kri:m] n krem c; flote c; adj 

kremgul 
creamy [Mcrkmi] adj floteaktig 
crease [kri:s] v skrukke, krolle; n 

fold c; rynke c; press c 
create [kri'eit] v skape; kreere 
creature [Mcrktfa] n skapning c 39 crowbar 

credible [Maedibal] adj troverdig 
credit [Credit] n kreditt c; v *god- 

skrive; ~ card kredittkort nt 
creditor ['kredita] n kreditor c 
credulous pkredjulas] adj godtroende 
creek [kri:k] n vik c 
creep [kri:p] v *krype 
creepy pkri:pi] adj nifs, uhyggelig 
cremate [kifmeit] v kremere 
cremation [kri'meifan] n kremering c 
crew [kru:] n mannskap nt 
cricket ['krikit] n cricket c; siriss c 
crime [kraim] n forbrytelse c 
criminal ['kriminal] n forbryter c; adj 

forbrytersk, kriminell; ~ law 

strafferett c 
criminality [jkrimi'naelati] n kriminali- 

tetc 
crimson ['krimzan] adj heyrod 
crippled ['kripald] adj vanfer 
crisis ['kraisis] n (pi crises) krise c 
crisp [krisp] adj spro 
critic ['kritik] n kritiker c 
critical [Hcritikal] adj kritisk; risikabel 
criticism ['kritisizam] n kritikk c 
criticize pkritisaiz] v kritisere 
crochet ['kroujei] v hekle 
crockery ['krakari] n steintey nt 
crocodile ['krakadail] n krokodille c 
crooked ['krukid] adj kroket, for- 

dreid; uaerlig 
crop [krap] n avling c 
cross [kras] v *ga over; adj tverr, 

sint; n kors nt 
cross-eyed ['krasaid] adj skjeloyd 
crossing ['krasirj] n overfart c; kryss 

nt; fotgjengerovergang c; jern- 

baneovergang c 
crossroads ['krasroudz] n gatekryss 

nt 
crosswalk ['kraswa*] nAm fotgjen- 
gerovergang c 
crow [krou] n krake c 
crowbar pkrouba:] n brekkjern nt crowd 

crowd [kraud] n mengde c, folke- 

mengde c 
crowded ['kraudid] adj overfylt; tett- 

pakket 
crown [kraun] n krone c; v krone 
crucifix ['krusifiks] n krusifiks nt 
crucifixion [jkruisi'fikfan] n korsfestel- 

sec 
crucify [Mcruisifai] v korsfeste 
cruel [krual] adj grusom 
cruise [kru-.z] n sjoreise c, cruise nt 
crumb [krAm] n smule c 
crusade [krui'seid] n korstog nt 
crust [krAst] n skorpe c 
crutch [krAtf] n krykke c 
cry [krai] v *grate; *skrike; rope; n 

skrik nt; rop nt 
crystal ['kristal] n krystall c/nt; adj 

krystall- 
Cuba ['kju:baj Cuba 
Cuban ['kjuiban] adj kubansk; n ku- 

baner c 
cube [kju:b] n kube c; terning c 
cuckoo ['kuku:] n gjok c 
cucumber [Mcjuikamba] n agurk c 
cuddle ['kAdal] v kiaele med; klemme 
cudgel [^391] n kjepp c, klubbe c 
cuff [kAf] /7 mansjett c 
cuff-links ['kAfligks] p/ mansjettknap- 

perp/ 
cul-de-sac ['kAldasaek] 77 blindgate c 
cultivate ['kAltiveit] v dyrke 
culture ['kAltJb] n kultur c 
cultured [McAltfad] adj kultivert 
cunning [McAniij] adj slu 
cup [kAp] n kopp c; pokal c 
cupboard f'kAbad] n skap /it 
curb [ka:b] /7 fortauskant c; v t0yle 
cure [kjua] v helbrede, lege; n kur c; 

helbredelse c 
curio ['kjuariou] /? (pi ~s) kuriositet 

c 
curiosity [jkjuaribsati] n nysgjerrighet 

c 40 Czech 

curious pkjuarias] adj vitebegjaerlig, 

nysgjerrig; merkverdig 
curl [ka:l] v telle; n tell c 
curler [ika:la] n harrull c 
curling-tongs ['kailirjtoriz] pi kroll- 

tangc 
curly [\x\i] adj tellet 
currant piuraiit] n korint c; rips c 
currency ['kAransi] fl valuta c; 

foreign ~ utenlandsk valuta 
current pkArant] n strem c; adj navae- 

rende, aktuell; alternating ~ vek- 

selstrgm c; direct ~ likestrom c 
curry pkAri] n karri c 
curse [ka:s] v banne; forbanne; /1 

banning c; forbannelse c 
curtain [ika:tan] n gardin c//if; teppe 

77f 

curve [ka:v] u kurve c; krumning c 
curved [ka:vd] ac[/ krum, buet 
cushion ['kufan] /7 pute c 
custodian [kA^toudian] /1 oppsyns- 

mannc 
custody ['kAstadi] n varetekt c; forva- 

ring c; formynderskap nt 
custom [^kAstam] n vane c; skikk c 
customary ['kAstamari] adj alminne- 

lig, sedvanlig, vanlig 
customer ['kAstama] n kunde c 
Customs pkAstamz] pi toll c; ~ duty 

tollavgift c; ~ officer toller c 
cut [kAt] n kutt /rt 
cut [kAt] v *skjaere; klippe; *skjaere 

ned; ~ off *skjaere av; klippe av; 

stenge av 
cutlery ['kAtlari] n bestikk nt 
cutlet f'kAtlat] n kotelett c 
cycle [Baikal] n sykkel c; kretslep nt, 

syklus c 
cyclist ['saiklist] n syklist c 
cylinder ['silinda] n sylinder c; ~ 

head topplokk nt 
cystitis [si'staitis] n blaerekatarr c 
Czech [tjek] adj tsjekkoslovakisk; n Czechoslovakia 41 defence tsjekkoslovak c 
Czechoslovakia [itfekaslaVaikia] 
Tsjekkoslovakia dad [daed] n far c 
daddy [Vlaedi] n pappa c 
daffodil [klaefadil] n paskelilje c 
daily [Meili] adj daglig; n dagsavis c 
dairy [Vieari] n meieri nf 
dam [daem] n demning c 
damage [Vismid3] n skade c; v skade 
damp [daemp] ad/ fuktig; n fuktighet 

c; k fukte 
dance [da:ns] v danse; n dans c 
dandelion [Viaendilaian] n Wetann c 
dandruff ['daendraf] n flass flf 
Dane [dein] n danske c 
danger [\fetod3a] n fare c 
dangerous [Vieind^aras] adj farlig 
Danish [VieiniJ] 8<9 dansk 
dare [dea] v *tore, vage; utfordre 
daring [kieariq] a((/ dristig 
dark [da:k] adj merk; n nwke /rt 
darling [Marlirj] n kjaereste c, skatt c 
darn [da:n] v stoppe 
dash [dasj] v styrte; /? tankestrek c 
dashboard [Usfto:d] /J instrument- 

bord nt 
data [Meita] p/ data pi 
date 1 [deit] /7 dato c; avtale c; v date- 
re; out of ~ umoderne 
date 2 [deit] n daddel c 
daughter ['da:ta] n datter c 
dawn [da:n] /J daggry nt 
day [dei] /? dag c; by * om dagen; ** 
trip dagstur c; per per dag; the 
~~ before yesterday i forgars 
daybreak ['deibreik] n daggry nt 
daylight [Ueilait] n dagslys nt; ~ 
saving time sommertid c dead [ded] adj dod 

deaf [def] adj dov 

deal [di:l] n transaksjon c, handel c 

deal [di:l] vdele ut; ~ with *ta seg 

av; handle med 
dealer [VJirb] n kortgiver c, forhand- 

lerc 
dear [dia] adj kjaer; dyr; dyrebar 
death [de8] n ded c; ~ penalty dods- 

straff c 
debate [di'beit] n debatt c 
debit ['debit] n debet c 
debt [det] n gjeld c 
decaffeinated [di^kaefineitid] adj kaf- 

feinfri 
deceit [di'siit] n bedrae nt 
deceive [di'si:v] v *bedra 
December [di'semba] desember 
decency [Mi:sansi] n anstendighet c 
decent [Wiisant] adj anstendig 
decide [di'said] v *avgJ0re 
decision [di^an] n beslutning c, av- 

gjerelse c 
deck [dek] n dekk nt; ~ cabin 

dekkslugar c; ~ chair fluktstol c 
declaration [jdeklaVeifan] n erklasring 

c; deklarasjon c 
declare [dPklea] v erklaere; *oppgi; 

deklarere 
decoration [jdekaVeifan] n dekorasjon 

c 
decrease [di^kriis] v minke, minske; 

*avta; n nedgang c 
dedicate [Uedikeit] v hellige 
deduce [di'djuis] v utlede 
deduct [di'dAkt] v *trekke fra 
deed [di:d] n handling c, gjerning c 
deep [di:p] adj dyp 
deep-freeze [jdiip'friiz] n dypfryser c 
deer [dia] n (pi ~) hjort c 
defeat [dPfi:t] v *overvinne; n neder- 

lag/rt 
defective [dPfektiv] adj mangelfull 
defence [dPfens] n forsvar nt; vern nt defend 

defend [di'fend] v forsvare 
deficiency [di'fifansi] n mangel c 
deficit [Uefisit] n underskudd nt 
define [di'fain] v bestemme, definere 
definite [Uefinit] adj bestemt 
definition [jdefPnifan] n definisjon c 
deformed [di'famd] adj misdannet, 

vanskapt 
degree [di'gri:] n grad c 
delay [diHei] v forsinke; *utsette; n 

forsinkelse c; utsettelse c 
delegate [Meligat] n utsending c 
delegation [jdeli'geijan] n delegasjon 

c 
deliberate 1 [di'libsreit] voverveie, 

*radsla 
deliberate 2 [di'libarat] adj overlagt 
deliberation [dijliba'reijan] n overvei- 

else c, radslagning c 
delicacy ['delikasi] n lekkerbisken c; 

finfolelse c 
delicate ['delikat] adj delikat 
delicatessen [jdelikaHesan] n delika- 

tesse c; delikatesseforretning c 
delicious [di'lijas] adj deilig, lekker 
delight [di'lait] n glede c, fryd c; v 

glede 
delightful [di'laitfal] adj henrivende, 

herlig 
deliver [diMiva] v levere, avlevere 
delivery [di'livari] n levering c, leve- 

ranse c; nedkomst c; * van varebil 

c 
demand [di'ma:nd] v behove, forlan- 

ge; n krav nt; ettersporsel c 
democracy [di'makrasi] n demokrati 

nt 
democratic [,dema'kratik] adj demo- 

kratisk 
demolish [di'malif] v *rive ned; *ode- 

legge 
demolition [jdema'lifan] n nedrivning 

c 
demonstrate ['demanstreit] v bevise; 42 description 

demonstrere 
demonstration [ideman'streifan] n de- 

monstrasjon c 
den [den] n hi nt; hule c 
Denmark [Uenmaik] Danmark 
denomination [di^nomPneifan] n be- 

nevnelse c; trosretning c; verdien- 

hetc 
dense [dens] adj tett 
dent [dent] n bulk c 
dentist ['dentist] n tannlege c 
denture ['dentja] n gebiss nt 
deny [dPnai] v benekte; nekte 
deodorant [diibudarant] n deodorant 

c 
depart [dPpa:t] v reise bort, *ga sin 

vei; *avga ved doden 
department [dPpa:tmant] n avdeling 

c, departement nt; ~ store stor- 

magasin nt 
departure [dPpa:tfa] n avreise c 
dependant [dependant] adj avhengig 
depend on [dPpend] bero pa 
deposit [dPpazit] n depositum nt; 

pant c; bunnfall nt, avleiring c; v 

deponere 
depository [dPpazitari] n lager nt 
depot ['depou] n lagerplass c; stasjon 

c 
depress [dPpres] v tynge ned 
depressing [dPpresiq] adj deprime- 

rende 
depression [dPpreJan] n depresjon c; 

lavtrykk nt; nedgane c 
deprive of [dPpraiv] *frata 
depth [depe] n dybde c 
deputy ['depjuti] n deputert c; sted- 

fortreder c 
descend [dPsend] v *ga ned 
descendant [dPsendant] n etterkom- 

merc 
descent [dPsent] n nedstigning c 
describe [dPskraib] v *beskrive 
description [dPskripfan] n beskrivelse desert 

c; signalement nt 
desert 1 ['dezat] n orken c; adj ode 
desert 2 [di'za:t] vdesertere; *forlate 
deserve [di'za:v] v fortjene 
design [dPzain] v tegne opp; n utkast 

nt; hensikt c 
designate ['dezigneit] v peke ut 
desirable [dPzaiarabal] adj attraver- 

dig, onskelig 
desire [di'zaia] n onske nt; lyst c, be- 

gjaer nt; v enske, attra, begjaere 
desk [desk] n skrivebord nt; kateter 

nt; pult c 
despair [di'spea] n haploshet c; v for- 

tvile 
despatch [di'spaetj] v avsende 
desperate [Uesparat] adj fortvilet 
despise [di'spaiz] v forakte 
despite [di'spait] prep tross 
dessert [di'za:t] n dessert c 
destination [jdestPneifan] n bestem- 

melsessted nt 
destine ['destin] v bestemme 
destiny ['destini] n skjebne c, lodd c 
destroy [di'strai] v *odelegge, *tilin- 

tetgjere 
destruction [di'strAkfan] n odeleggel- 

se c; undergang c 
detach [diHaetJ] v losne 
detail [Miiteil] n detalj c 
detailed [<di:teild] adj detaljert, ut- 

forlig 
detect [dikekt] v oppdage 
detective [di'tektiv] n detektiv c; ~ 

story detektivroman c 
detergent [di'ta^nt] n vaskepulver 

nt 
determine [di'taimin] v *fastsette, be- 
stemme 
determined [di'ta:mind] adj malbe- 

visst 
detour [kli:tua] n omvei c; omkjoring 

c 
devaluation [jdirvaelju'eijan] n deva- 43 difficult 

luering c 
devalue [jdi:Vaelju:] vdevaluere 
develop [diVelap] v utvikle; fremkalle 
development [diVelapmant] n utvik- 

lingc 
deviate [Miivieit] v *avvike 
devil pdeval] n djevel c 
devise [diVaiz] v uttenke 
devote [diVout] v *hengi 
dew [dju:] n dugg c 
diabetes [jdaiateiiz] n sukkersyke c, 

diabetes c 
diabetic [jdaia^betik] n diabetiker c, 

sukkersykepasient c 
diagnose [idaiag'nouz] v stille en di- 
agnose; konstatere 
diagnosis [/daiag'nousis] n (pi -ses) 

diagnose c 
diagonal [daiteganal] n diagonal c; 

adj diagonal 
diagram ['daiagraem] n diagram nt; 

grafisk fremstilling 
dialect ['daialekt] n dialekt c 
diamond [Uaiamand] n diamant c 
diaper ['daiapa] nAm bleie c 
diaphragm [Maiafraem] n mellomgulv 

nt 
diarrhoea [daiaVia] n diare c 
diary [Uaiari] n almanakk c; dagbok 

c 
dictaphone pdiktafoun] n diktafon c 
dictate [dikHeit] v diktere 
dictation [dikHeifan] n diktat c 
dictator [dik'teita] n diktator c 
dictionary [klikfanari] n ordbok c 
did [did] v (p do) 
die [dai] v do 
diesel ['di:zal] n diesel c 
diet [Maiat] n diett c 
differ [Mifa] v *vaere forskjellig 
difference ['difarans] n forskjell c 
different ['difarant] adj forskjellig; 

annerledes 
difficult [Mifikalt] adj vanskelig; vrien difficulty 44 dish difficulty [Mifikalti] n vanskelighet c; 


disadvantage [ i disadVa:ntid3] n ulem- 


moyec 


pec 


dig [dig] v grave 


disagree [^isa'gri:] v *vaere uenig 
disagreeable [jdisa'griiatel] adj ube- 


digest [digest] v fordeye 


digestible [di^estabal] adj fordeyelig 


hagelig 


digestion [di^estjan] n fordeyelse c 
digit [Uid^t] n siffer nt 


disappear [jdisa'pia] v *forsvinne 


disappoint [jdisa'paint] v skuffe 


dignified [Uignifaid] adj verdig 


disappointment [/disa'pointmant] n 


dike [daik] n dike nt; demning c 
dilapidated [diMaepideitid] adj forfal- 


skuffelse c 


disapprove [jdisa'pruiv] v misbillige 


len 


disaster [di'zaista] n katastrofe c; 


diligence ['dilid^nsj n Aid c 


ulykke c 


diligent pdilid^nt] ad/ flittig 


disastrous [dPzc^stras] adj katastro- 


dilute [daiMjurt] v spe opp, fortynne 


fal 


dim [dim] adj dunkel, matt; uklar, 


disc [disk] n skive c; grammofonplate 


utydelig 


c; slipped ~ skiveprolaps c 


dine [dain] v spise middag 


discard [dPskaid] v kassere 


dinghy ['diggi] n jolle c 


discharge [disHfa:d3] v lesse av, losse; 


dining-car ['dainiqka:] n spisevogn c 


~ of *frita for 


dining-room [\lainigru:m] n spisestue 


discipline ['disiplin] n disiplin c 


c; spisesal c 


discolour [di'slcAla] v farge av 


dinner pdina] n middag c; lunsj c, af- 


disconnect [jdiska'nekt] v utkople; *ta 


tensmat c 


ut kontakten 


dinner-jacket ['dina^aekit] n smo- 


discontented [jdiskan'tentid] adj mis- 


king c 


forneyd 


dinner-service ['dina,sa:vis] ti servise 


discontinue [jdiskanHinju:] v stanse, 


nf 


opph0re 


diphtheria [diPBiaria] /J difteri c 


discount [Miskaunt] n rabatt c, avslag 


diploma [di'plouma] /] diplom nt 


nt 


diplomat [Miplamaet] n diplomat c 


discover [dPskAva] v oppdage 


direct [di'rekt] adj direkte, likefrem; 


discovery [dPsluvari] n oppdagelse c 
discuss [di'skAs] v diskutere; debatte- 


v rette; veilede; styre; regissere 


direction [di'rekfan] n retning c; di- 


re 


rektiv nt; regi c; styre nt, veiled- 


discussion [di'slujan] n diskusjon c; 


ning c; directional signal Am ret- 


samtale c, debatt c 


ningsviser c; directions for use 


disease [di'zi:z] n sykdom c 


bruksanvisning c 


disembark [jdisim'ba*] v *ga fra bor- 


directive [dPrektiv] /? direktiv nt 


de, *ga i land 


director [di'rekta] n direktor c; regis- 


disgrace [dis'greis] n skam c 


sor c 


disguise [dis^aiz] v forkle seg; n for- 


dirt [da:t] n skitt c 


kledning c 


dirty [Ua:ti] adj skitten, svart 


disgusting [dis^stirj] adj motbyde- 


disabled [di'seibald] adj vanfer, inva- 


lig, avskyelig 
dish [dij] n tallerken c; fat nt; rett c 


lid dishonest 

dishonest [di'sanist] adj uaerlig 
disinfect [jdisin^fekt] v desinfisere 
disinfectant [jdisin'fektant] n desinfi- 

serende middel 
dislike [di'slaik] v mislike, avsky; n 

motvilje c, avsky c, antipati c 
dislocated [Uislakeitid] adj gatt av 

ledd 
dismiss [dis'mis] v sende bort; *gi 

sparken, avskjedige 
disorder [di'sa:da] n uorden c 
dispatch [di'spaetf] v avsende, sende 

av sted 
display [di'splei] v utstille; vise; n ut- 

stilling c 
displease [di'spli:z] v mishage 
disposable [di'spouzabal] adj en- 

gangs- 
disposal [di'spouzal] n disposisjon c 
dispose of [dPspouz] kvitte seg 

med 
dispute [di'spjuit] n ordstrid c; kran- 

gel c/nt, tvist c; v *strides, *bestri- 

de 
dissatisfied [di'saetisfaid] adj utilfreds 
dissolve [di'zolv] v opplese 
dissuade from [di'sweid] frarade 
distance [Uistans] n avstand c; ~ in 

kilometres kilometertall nt 
distant [ 'distant ] adj fjern 
distinct [di'stinkt] adj tydelig; for- 

skjellig 
distinction [di'stinkjan] n forskjell c 
distinguish [di'stiqgwij] v skjelne, 

*gjere forskjell 
distinguished [di'stiggwift] adj frem- 

staende 
distress [di'stres] n nod c; bedrovelse 

c; ~~ signal nodsignal nt 
distribute [di'stribju:t] v utdele 
distributor [di'stribjuta] n enefor- 

handler c; stromfordeler c 
district [Mistrikt] n distrikt nt; kvar- 

ternf 45 doorman 

disturb [di'staib] v forstyrre 
disturbance [dPsta:bans] n forstyrrel- 

se c; forvirring c 
ditch [ditf] n greft c 
dive [daiv] v dukke, stupe 
diversion [daiVa:Jan] n omkjering c; 

atspredelse c 
divide [diVaid] v dele; fordele; skille 
divine [diVain] adj guddommelig 
division [diVi3an] n deling c; atskil- 

lelse c; avdeling c 
divorce [diVa:s] n skilsmisse c; v skil- 

les 
dizziness [Mizinas] n svimmelhet c 
dizzy [Uizi] adj svimmel 
do [du:] v *gj0re; *vaere tilstrekke- 

lig 
dock [dak] n dokk c; kai c; v *dokk- 

sette; *legge til kai 
docker [Viaka] n havnearbeider c 
doctor [Makta] n lege c; doktor c 
document ['dakjumant] n dokument 

nt 
dog [dag] n hund c 
dogged [Magid] adj sta 
doll [dal] n dukke c 
dome [doum] n kuppel c 
domestic [da'mestik] adj hus-; innen- 

lands; n tjener c 
domicile [Mamisail] n bopel C 
domination [jdamPneifan] n domine- 

ringc 
dominion [da'minjan] n herredomme 

nt 
donate [dou'neit] v skjenke 
donation [dou'neijan] n donasjon c 
done [dAn] v (pp do) 
donkey [Vbnki] n escl nt 
donor ['douna] n donator c; giver c 
door [da:] n dor c; revolving * 

svingdor c; sliding r* skyveder c 
doorbell [kfo:bel] n ringeklokke c 
door-keeper [Ua:,ki:pa] n dorvokter c 
doorman pda:man] n (pi -men) por- dormitory 

tierc 

dormitory [Maimitri] n sovesal c 

dose [dous] n dose c 

dot [dot] n punkt nt 

double [ 'dAbal] adj dobbel 

doubt [daut] v tvile, betvile; n tvil c; 
without ~ uten tvil 

doubtful ['dautfal] adj tvilsom; usik- 
ker 

dough [dou] n deig c; penger pi 

down 1 [daun] adv ned, nedover; 
over ende; adj nedslatt; prep ned- 
over, langs; ~ payment nedbeta- 
lingc 

down 2 [daun] n dun nt 

downpour [kiaunpa:] n osregn nt 

downstairs [idaun'steaz] adv ned 

downstream [jdaun'strirm] adv med 
stremmen 

down-to-earth [jdauntubfl] adj nek- 
tern 

downwards ['daunwadz] adv nedover 

dozen ['dAzan] n (pi **, ~s) dusin nt 

draft [dra:ft] n veksel c; utkast nt 

drag [draeg] v slepe 

dragon [Viraegan] n drake c 

drain [drein] v drenere; n avlep nt 

drama ['dra:ma] /I drama nt; skue- 
spill /it 

dramatic [dra'maetik] adj dramatisk 

dramatist ['dramatist] n dramatiker c 

drank [draenk] v (p drink) 

draper [kireipa] n manufakturhand- 
lerc 

drapery [Vireipari] n tekstilvarer pi 

draught [dra:ft] n trekk c; draughts 
damspill nt 

draught-board [Mra:ftba:d] n dam- 
brett nt 

draw [dra:] n trekning c 

draw [dra:] v tegne; *trekke; heve; 
* up avfatte, *sette opp 

drawbridge ['dra:brid3] n vindebro c 

drawer [Ura:a] n skuff c; drawers 46 dryer 

underbukse c 
drawing ['draiinj n tegning c 
drawing-pin [Mraiigpin] n tegnestift c 
drawing-room ['draugruim] n salong 

c 
dread [dred] v frykte; fl frykt c 
dreadful ['dredfal] ac(/ fryktelig, for- 

ferdelig 
dream [dri:m] n dram c 
dream [dri:m] vdremme 
dress [dres] v kle pa; kle pa seg, kle 

seg; *forbinde; n kjole c 
dressing-gown ['dresirjgaun] n mor- 

genkape c 
dressing-room [Mresiqruim] n pa- 

kledningsrom nt 
dressing-table ['dresirjjteibal] n toa- 

lettbord nt 
dressmaker [ttresimeika] n sydame c 
drill [dril] v bore; trene; n bor /it 
drink [drink] n drink c, drikk c 
drink [drink] v *drikke 
drinking-water ['drinkir^waita] n drik- 

kevann nt 
drip-dry ^drip'drai] adj strykefri 
drive [draiv] n ve c; kjeretur c 
drive [draiv] vkjore; fere 
driver ['draiva] n ferer c 
drizzle [Mrizal] /7 duskregn nt 
drop [drop] v *la falle; n drape c 
drought [drain] n terke c 
drown [draun] vdrukne; *be 

drowned drukne 
drug [drAg] n narkotika c; medisin c 
drugstore [kirAgsta:] nAm apotek nt; 

varehus nt 
drum [drAm] n tromme c 
drunk [drArjk] adj (pp drink) full, be- 

ruset 
dry [drai] adj terr; v torke 
dry-clean [jdrai'klim] v rense 
dry-cleaner's [jdraPklimaz] n renseri 

nt 
dryer pdraia] n terketrommel c, tor- duchess 47 editor keapparat nt 


earache [Mareik] /1 oreverk c 


duchess [dAtfis] n hertuginne c 


ear-drum ['iadum] fl trommehinne c 


duck [d,\k] n and c 


earl [a:l] /1 greve c 


due [dju:] adj ventet; skyldig; forfalt 


early [teli] ad/ tidlig 


til betaling 


earn [am] v tjene; fortjene 


dues [dju:z] pi avgifter pi 
dug [d A g] v (p, pp dig) 


earnest [b:nist] n alvor nt 


earnings [fenigz] pi inntekt c 


duke [dju:k] n hertug c 


earring [Mariq] /7 oredobb c 


dull [dAl] adj kjedelig; matt; slev 


earth [9:6] a jord c; bakke c 


dumb [dAm] adj stum; dum 


earthenware [bflanwea] n steintey nt 


dune [dju:n] n sanddyne c 


earthquake [b:0kweik] n jordskjelv 


dung [dAq] /? gjedsel c 


c/nt 


dunghill ['dAqhilj n gjedseldynge c 


ease [i:z] n letthet c, utvungenhet c; 


duration [dju'reifan] n varighet c 


velbefinnende nt 


during [Mjuariq] prep under, i hapet 


east [i:st] /] est c 


av 


Easter [Mista] paske c 


dusk [dAsk] n tusmorke nt 


easterly [^stali] ad/ ostlig 


dust [dAst] n st0V nt 


eastern [M:st9n] adj 0stlig, ostre 


dustbin ['dAstbin] n seppelkasse c 


easy [Hm] adj lett; bekvem; ~ chair 


dusty [klAsti] adj stovet 


lenestol c 


Dutch [dAtJ] ad/ hollandsk, neder- 


easy-going [Mizijgouirj] adj avslappet 


landsk 


eat [i:t] vspise 


Dutchman [VlAtJman] n (pi -men) ne- 


eavesdrop [^vzdrop] v sniklytte 


derlender c, hollender c 


ebony ['ebani] n ibenholt c/nt 
eccentric [ik'sentrik] adj eksentrisk 


dutiable ['djurtiabal] ad/ avgiftspliktig 


duty ['dju:tij n plikt c; oppgave c; 
innforselstoll c; Customs ~ tollav- 


echo f'ekou] n (pi ~es) gjenlyd c, 


ekko nt 


giftc 


eclipse [Pklips] n formorkelse c 


duty-free [jdjuiti'fri:] adj tollfri 


economic [^ka'nomik] adj ekonomisk 


dwarf [dwo:f] n dverg c 


economical [jiika'nomikal] adj ekonb- 


dye [dai] v farge; n farge c 


misk, sparsommelig 


dynamo ['dainamou] n (pi ~s) dyna- 


economist [Pkonamist] n ekonom c 


mo c 


economize [i'konamaiz] v spare 


dysentery fdisantri] n dysenteri c 


economy [i'konami] n 0konomi c 
ecstasy ['ekstazi] n ekstase c 
Ecuador ['ekwado:] Ecuador 


E 


Ecuadorian [/ekwa'doirian] n ecuado- 


rianer c 
eczema ['eksima] n eksem c/nt 


each [i:tf] ad/ hver; ~ other hver- 


edge [ed3] n kant c 


andre 


edible ['edibal] adj spiselig 


eager [M:g9] ad/ ivrig, utalmodig 


edition [Pdijbn] n utgave c; morning 


eagle [M:gsl] /1 0m c 


~ morgenutgave c 


ear [b] /? ore flf 


editor ['edits] n redakter c educate 48 emigration educate [ied3iikeit] v *oppdra, utdan- 


electronic [ilekHronik] adj elektronisk 


ne 


elegance ['eligans] n eleganse c 


education [^i^kei/an] n utdannelse 


elegant ['eligant] adj elegant 


c; oppdragelse c 


element ['elimant] n element nt, be- 


eel [i:l] nk\c 


standdel c 


effect [i'fekt] n effekt c, virkning c; v 


elephant ['elifant] n elefant c 


*frembringe; in ~ faktisk 


elevator ['eliveita] nAm heis c 


effective [i'fektiv] adj effektiv, virk- 


eleven [iMevan] num elleve 


ningsfull 


eleventh [iMevanB] num ellevte 


efficient [Pfijant] adj virkningsfull, 


elf [elf] n (pi elves) alv c 


effektiv 


eliminate [i'limineit] v fjerne; avskaf- 


effort ['efat] n anstrengelse c; bestre- 


fe 


belse c; prestasjon c 


elm [elm] n aim c 


egg [eg] n egg nt 


else [els] adv ellers 


egg-cup PegkAp] n eggeglass nt 


elsewhere [,ePswea] adv annetsteds 


eggplant ['egplamt] n aubergine c 


elucidate [i'lursideit] v *klargJ0re 


egg-yolk ['egjouk] n eggeplomme c 


emancipation [ijmaensi'peifan] n fri- 


egoistic [jegou'istik] adj egoistisk 


gjoring c 


Egypt [M:d 3 ipt] Egypt 


embankment [im'baenkmant] n bredd 


Egyptian [i^ipjan] adj egyptisk; n 


c; demning c 


egypter c 


embargo [em'baigou] n (pi ~es) be- 
slag nt; handelsforbud nt 


eiderdown ['aidadaun] n ederdun nt; 


dynec 


embark [im'baik] v *ga om bord 


eight [eit] num atte 


embarkation [iembai'keijan] n inn- 


eighteen [jeiHim] num atten 


skipning c 


eighteenth [jeiHiinO] num attende 


embarrass [im'baeras] v *gJ0re brydd, 


eighth [eit0] num attende 


*gjore forlegen; sjenere; embar- 


eighty Peiti] num atti 


rassed brydd, forlegen; embar- 


either ['aida] pron den ene eller den 


rassing pinlig 


andre; either ... or enten . . . eller 


embassy Pembasi] n ambassade c 


elaborate [i'laebareit] v utdype 


emblem Pemblam] n emblem nt; 


elastic [i'laestik] adj elastisk; toyelig; 


symbol nt 


~~ band strikk c 


embrace [im'breis] v omfavne; n om- 


elasticity [jelae'stisati] n toyelighet c 


favnelse c 


elbow ['elbou] n albue c 


embroider [im'braida] v brodere 


elder ['elda] adj eldre 


embroidery [im'braidari] n broderi nt 


elderly ['eldali] adj eldre 


emerald Pemarald] n smaragd c 


elect [i'lekt] v *velge 


emergency [i'ma^ansi] n krisesitua- 


election [Plekfan] n valg nt 


sjon c, nodstilfelle nt; ~ exit nod- 


electric [iMektrik] adj elektrisk; *- 


utgang c 


cord ledning c; ** razor barberma- 


emigrant ['emigrant] n utvandrer c 


skin c 


emigrate ['emigreit] v utvandre 


electrician [jilekHriJan] n elektriker c 


emigration [iemi'greijan] n emigra- 


electricity [jilekHrisati] n elektrisitet c 


sjon c 49 emotion [i'moujan] n sinnsbevegelse 

c, falelse c 
emperor ['empara] n keiser c 
emphasize ['emfasaiz] v understreke 
empire ['empaia] n imperium nt, kei- 

serdomme nt 
employ [im'pbi] v *ansette; anvende 
employee [jempbft:] n lonnstaker c, 

ansatt c 
employer [im'pbia] n arbeidsgiver c 
employment [im'pbimant] n beskjef- 

tigelse c, arbeid nt; ~* exchange 

arbeidsformidling c 
empress ['empris] n keiserinne c 
empty ['empti] adj torn; v temme 
enable [i'neibal] v *sette i stand 
enamel [itanal] n emalje c 
enamelled [i'naemald] adj cmaljert 
enchanting [in'tfa:ntin,] adj beaaren- 

de, henrivende 
encircle [in'saikal] vomringe, *omgi; 

innsirkle 
enclose [iqMdouz] v *vedlegge 
enclosure [igHcloi^a] n vedlegg nt 
encounter [in.'kaunta] v m0te; n m0te 

nt 
encourage [iq'kArids] v oppmuntre 
encyclopaedia [enjsaikta'piidia] n lek- 

sikon nt 
end [end] n ende c, slutt c; v slutte; 

opphore 
ending ['endinj n avslutning c 
endless ['endlas] adj uendelig 
endorse [inkb:s] v endossere, *skrive 

bakpa 
endure [inkijua] v *utholde 
enemy ['enami] n fiende c 
energetic [jena'dsetik] adj energisk 
energy Peaadji] n energi c; kraft c 
engage [in.'geid3] v *ansette; bestille; 

forplikte seg; engaged forlovet; 

opptatt 
engagement [iq'geidsmant] n forlo- 

velse c; forpliktelse c; avtale c; *y ring forlovelsesring c 
engine Pend3in] n maskin c, motor c; 

lokomotiv nt 
engineer [jendynia] n ingenior c 
England [Mqgland] England 
English [Mrjglif] adj engelsk 
Englishman piqglifman] n (pi -men) 

engelskmann c 
engrave [ir^greiv] v gravere 
engraving [iq^greivirj] n trykk nt; kop- 

perstikk nt 
enigma [i'nigma] n gate c 
enjoy [in%>i] v *nyte, *ha glede av 
enjoyable [in^aiabal] adj behagelig, 

hyggelig, morsom; deilig 
enjoyment [in^aimant] n nytelse c 
enlarge [in'la^] v forstorre; utvide 
enlargement [inMa^mant] n forster- 

relse c 
enormous [Pnaimas] adj enorm, ko- 

lossal 
enough [iWf] adv nok; adj tilstrek- 

kelig 
enquire [iq'kwaia] v *foresp0rre; un- 

dersoke 
enquiry [irpkwaiari] n forespcirsel c; 

undersokelse c; rundsporring c 
enter ['enta] v *ga inn, *tre inn i; 

*innskrive 
enterprise ['entapraiz] n virksomhet 

c; driftighet c 
entertain [,entaHein] v *underholde, 

more; beverte 
entertainer [jentaHeina] n underhol- 

derc 
entertaining [jents'teininj adj mor- 
som, underholdende 
entertainment [jentaHeinmant] n un- 

derholdning c, forlystelse c 
enthusiasm [infyuiziaezam] n entusi- 

asmec 
enthusiastic [in/eju:zi'aestik] adj entu- 

siastisk 
entire [inHaia] adj hel entirely 

entirely [in'taiali] adv helt 

entrance ['entrans] n inngang c; ad- 
gang c; inntreden c 

entrance-fee ['entransfi:] n inngangs- 
penger pi 

entry ['entri] n inngane c, adgang c; 
innforing c; no ~ adgang forbudt 

envelope ['envaloup] n konvolutt c 

envious ['envias] adj sjalu, misunne- 

environment [inVaiaranmant] n milje 

nt; omgivelser pi 
envoy ('envoi] n sendemann c 
envy ['envi] n misunnelse c; v misun- 

ne 
epic Pepik] n epos nt; adj episk 
epidemic [jepi'demik] n epidemi c 
epilepsy ['epilepsi] n epilepsi c 
epilogue ['epilog] n epilog c 
episode ['episoud] n episode c 
equal [M-.kwal] adj lik; n likemann c; 

v male seg med 
equality [i'kvobti] n likhet c 
equalize ['iikwalaiz] v utjevne 
equally [HJcwali] adv like 
equator [Pkweita] n ekvator c 
equip [i'kwip] v utruste, utstyre 
equipment [i'kwipmant] n utstyr nt 
equivalent [i'kwivabnt] adj motsva- 

rende, tilsvarende 
eraser [i'reiza] n viskelaer nt 
erect [i'rekt] v reise; adj oppreist, 

staende 
err [x] v feile 
errand ['erand] n aerend nt 
error ['era] n feiltakelse c, feil c 
escalator ['eskaleita] n rulletrapp c 
escape [i'skeip] v *unnslippe; *unn- 

ga, flykte; n flukt c 
escort 1 ['eska:t] n eskorte c 
escort 2 [i'sko:t] v ledsage 
especially [i'spejali] adv isaer, forst og 

fremst 
esplanade [jesph'neid] n esplanade c 50 everything 

essay ['esei] n essay nt; stil c, av- 

handling c 
essence ['esans] n essens c; vesen nt, 

kjerne c 
essential [i'senjal] adj uunnvaerlig; 

vesentlig 
essentially [i'senjali] adv forst og 

fremst 
establish [i'staeblij] v etablere; *fast- 

sla 
estate [i'steit] n eiendom c 
esteem [i'sti:m] n aktelse c, respekt 

c; v akte 
estimate 1 ['estimeit] v vurdere, takse- 

re, *verdsette 
estimate 2 ['estimat] n vurdering c 
estuary ['estfuari] n elvemunning c 
etcetera [et'setara] og sa videre 
etching ['etfirj] n radering c 
eternal [i'ta:nal] adj evig 
eternity [i'ta:nati] n evighet c 
ether ['i:0a] n eter c 
Ethiopia [iOi'oupia] Etiopia 
Ethiopian [iBi'oupian] adj etiopisk; n 

etiopier c 
Europe ['juarap] Europa 
European [juara'pi:an] adj europeisk; 

n europeer c 
evacuate [iVaekjueit] v evakuere 
evaluate [iVaeljueit] v vurdere 
evaporate [iVaepareit] v fordampe 
even ['i:van] ad/'jevn, like, plan; kon- 

stant; adv endog 
evening ['i:vnirj] n kveld c; ~ dress 

selskapsantrekk nt 
event [iVent] n begivenhet c 
eventual [iVentfual] adj mulig; ende- 

lig 
ever ['eva] adv noen gang; alltid 
every ['evri] adj hver 
everybody ['evrijbadi] pron enhver 
everyday ['evridei] adj daglig 
everyone ['evriwAn] pron enhver 
everything ['evrieirj] pron alt everywhere 

everywhere ['evriwea] adv overalt 
evidence ['evidans] n bevis nt 
evident ['evidant] adj tydelig 
evil [Mrval] n onde nt; adj ondsinnet, 

ond 
evolution [jiiva'luijan] n evolusjon c 
exact [ig'zaekt] adj neyaktig 
exactly [ig'zaektli] adv akkurat 
exaggerate [ig'zaedsareit] v *overdri- 

ve 
examination [igjzaemi'neijbn] n eksa- 

men c; undersekelse c; for her nt 
examine [ig'zaemin] v underseke 
example [ig'zaimpal] n eksempel nt; 

for *- for eksempel 
excavation [jekskaVeiJan] n utgrav- 

ningc 
exceed [ik'si:d] v *overskride; *over- 

g* 
excel [ik'sel] v utmerke seg 
excellent ['eksabnt] adj fremragen- 

de, utmerket 
except [ik'sept] prep unntatt 
exception [ik'sepjan] n unntak nt 
exceptional [ik'sepjbnal] adj usedvan- 

lig, enestaende 
excerpt [Vbacpt] n utdrag nt 
excess [ik'ses] n utskeielse c; overdri- 

velse c 
excessive [ik'sesiv] adj overdreven 
exchange [iksHfeind3] v bytte, veksle, 
utveksle; n bytte nt; bors c; ** of- 
fice vekslingskontor nt; v* rate va- 
lutakurs c 
excite [ik'sait] v opphisse 
excitement [ik'saitmant] n opphissel- 

se c; spenning c 
exciting [ik'saitiq] adj spennende 
exclaim [ik'skleim] v *utbryte 
exclamation [lekskb'meifan] n utrop 

nt 
exclude [ik^sklurd] v utelukke 
exclusive [ik'sklu-.siv] adj eksklusiv 
exclusively [ik*sklu:sivli] adv uteluk- 51 experiment 

kende 
excursion [iktoijan] n utflukt c 
excuse 1 [ik'skjuis] n unnskyldning c 
excuse 2 [ik'skjmz] v unnskylde 
execute ['eksikjuit] v utfore 
execution [leksi'kjuijan] n henrettelse 

c 
executioner [jeksi'kjurfMra] n beddel c 
executive [ig'zekjutiv] adj admini- 

strerende; n utovende makt; direk- 

terc 
exempt [ig'zempt] v *frita; adj fritatt 
exemption [ig'zempjbn] n fritakelse c 
exercise ['eksasaiz] n ovelse c; oppga- 

ve c; v eve; ut0ve 
exhale [eks'heil] v puste ut 
exhaust [igtat] n eksosror nt; vut- 

matte; ~ gases eksos c 
exhibit [ig'zibit] v utstille; fremvise, 

oppvise 
exhibition [jeksi'bifan] n utstilling c 
exile ['eksailj n eksil nt; landflyktig c 
exist [ig'zist] v eksistere 
existence [ig'zistans] n eksistens c 
exit ['eksit] n utgang c; utkjcrsel c 
exotic [ig'zotik] adj eksotisk 
expand [ik'spaend] v utvide; utbre; ut- 

folde 
expect [ik'spekt] v vente 
expectation [jekspek'teijoi] n forvent- 

ningc 
expedition [jekspa'dijbn] n ekspedi- 

sjonc 
expel [ik'spel] v utvise . 
expenditure [ik'spenditja] n forbruk 

nt 
expense [ik'spens] n utgift c; expens- 
es pi omkostninger pi 
expensive [ik'spensiv] adj dyr; kost- 

bar 
experience [ik'spiarians] n erfaring c; 

v oppleve, erfare; experienced er- 

faren 
experiment [ik'sperimant] n eksperi- expert 

ment nt, forsok nt; v eksperimente- 

re 
expert ['ekspat] n fagmann c, ek- 

spert c; adj sakkyndig 
expire [ik'spab] v *utl0pe, opphere; 

utande; expired utlopt 
explain [ik'splein] v forklare 
explanation [jekspb'neifan] n forkla- 

ringc 
explicit [ik'splisit] adj tydelig, uttryk- 

kelig 
explode [ik'sploud] v eksplodere 
exploit [ik'spbit] v utnytte 
explore [ik'spb:] v utforske 
explosion [ik'sploi^an] n eksplosjon c 
explosive [ik'splousiv] adj eksplosiv; n 

sprengstoff nt 
export 1 [ik'spait] v eksportere, utfore 
export 2 ['ekspD:t] n utforsel c 
exportation [jekspDiUeifan] n utf0rsel 

c 
exports ['ekspoits] pi eksport c 
exposition [jeksp^zijbn] n utstilling c 
exposure [ik'spoi^a] n utsatthet c; 

eksponering c; ~ meter lysmaler c 
express [ik'spres] v uttrykke; *gi ut- 

trykk for, ytre; adj ekspress-; ut- 

trykkelig; ~ train hurtigtog nt 
expression [ik'sprejbn] n uttrykk nt 
exquisite [ik'skwizit] adj utS0kt 
extend [ik'stend] v forlenge; utvide; 

bevilge 
extension [ik'stenjbn] n forlengelse c; 

utvidelse c; linje c; ** cord skjote- 

ledning c 
extensive [ik'stensiv] adj omfangsrik; 

utstrakt, omfattende 
extent [ik'stent] n omfang nt 
exterior [ek'stbrb] adj ytre; n utside 

c 
external [ek'stainal] adj utvendig 
extinguish [ ik'stirjgwij] v slokke 
extort [ik'stD:t] v utpresse 
extortion [ik'stoijan] n utpressing c 52 fact extra ['ekstra] adj ekstra 
extract 1 [ik'straekt] v *trekke ut 
extract 2 Pekstraekt] n utdrag nt 
extradite ['ekstradait] v utlevere en 

forbryter 
extraordinary [ikVstrDidanri] adj used- 

vanlig 
extravagant [ik'strsvagsnt] adj ek- 

stravagant, overdreven 
extreme [ik'striim] adj ekstrem; yt- 

terst, ytterlig; n ytterlighet c 
exuberant [ig'zjuibarant] adj over- 

strommende 
eye [ai] n eye nt 
eyebrow [Hribrau] n eyenbryn nt 
eyelash ['ailaefl n eyenvippe c 
eyelid Pailid] n oyenlokk nt 
eye-pencil faiipensal] n eyenblyant c 
eye-shadow ['aijtedou] n eyenskygge 

c 
eye-witness ['ai,witn9s] n eyenvitne 

nt fable pfeibal] n fabel c; sagn nt 
fabric ['faebrik] n stoff nt; struktur c 
facade [fa'said] n fasade c 
face [feis] n ansikt nt; v konfrontere; 

* massage ansiktsmassasje c; 

facing overfor 
face-cream ['feiskriim] n ansiktskrem 

c 
face-pack ['feispaek] n ansiktsmaske c 
face-powder ['feisipauda] n ansikts- 

pudder nt 
facilities [fa'sibtis] pi bekvemmelig- 

heter pi 
facility [fa'sibti] n letthet c; ferdighet 

c 
fact [fskt] n kjensgjerning c; in * 

faktisk factor 

factor ['fekta] n faktor c 
factory ['fektari] n fabrikk c 
factual ['fektjual] adj faktisk 
faculty pfekalti] n evne c; begavelse 

c, anlegg nt; fakultet nt 
fad [fed] /j nykke nt; motelune nt 
fade [feid] v blekne, falme 
faience [fai'fiis] n fajanse c 
fail [feil] v mislykkes; mangle; for- 

S0mme; dumpe, *stryke; without 

helt sikkert 
failure ['feilja] n fiasko c 
faint [feint] v besvime; adj svak, vag 
fair [fea] n basar c; varemesse c; adj 

rettferdig; lysharet, blond; vakker 
fairly ['feali] adv noksa, temmelig, 

ganske 
fairy ['feari] n fe c 
fairytale ['feariteil] fl eventyr nt 
faith [feiB] /j tro c; tillit c 
faithful ['feiOful] ad/ trofast 
fake [feik] /i forfalskning c 
fall [foil] /? fall nt; hast c 
fall [fD:l] v *falle 
false [fDils] adj falsk; gal, uekte; ~ 

teeth gebiss nt 
falter [Yalta] vvakle; stamme 
fame [feim] /7 berammelse c; rykte /if 
familiar [fa'milja] adj velkjent; fortro- 

Hg 
family ['femali] n familie c; slekt c; 

** name etternavn /if 
famous ['feimas] adj beromt 
fan [fen] n vifte c; beundrer c; ~ 

belt vifterem c 
fanatical [fa'nxtikal] adj fanatisk 
fancy ['fensi] v *ha lyst til, like; ten- 

ke seg, forestille seg; n lune nt; 

fantasi c 
fantastic [fen'taestik] ad/ fantastisk 
fantasy ['fentazi] n fantasi c 
far [fa:] adj fjern; adv meget; by ~ 

uten sammenligning; so - hittil 
far-away ['fa:rawei] ad/ fjern 53 feasible 

farce [fa:s] n farse c 
fare [fea] n billettpris c; kost c 
farm [fa:m] /i bonaegard c 
farmer [Yaima] /j bonde c; farmer's 

wife bondekone c 
farmhouse ['faimhaus] n vaningshus 

nt 
far-off Pfairaf] 0(0 fjern 
fascinate pfesineit] v fengsle, fjetre 
fascism ['fejlzam] n fascisme c 
fascist ['fejist] adj fascistisk; n fa- 
scist c 
fashion pfejan] n mote c; mate c 
fashionable pfejanabal] adj moderne 
fast [fa:st] adj rask, hurtig; fast 
fast-dyed [jfaist'daid] adj fargeekte, 

vaskeekte 
fasten ['fa:san] v feste; stenge 
fastener [taana] n festeinnretning c 
fat [fet] adj tykk, fet; n fett nt 
fatal ['feital] adj dodelig, skjebne- 

svanger, fatal 
fate [feit] n skjebne c 
father ['fa:5a] n far c; pater c 
father-in-law ['fd:ferinb:] n (pi fa- 
thers-) svigerfar c 
fatherland [Yaioaland] n fedreland nt 
fatigue [fati:g] n utmattelse c, trett- 

hetc 
fatness ['fetnas] n fedme c 
fatty [ifeti] adj fettholdig 
faucet ['fa:sit] nAm vannkran c 
fault [fa:lt] n feil c, defekt c 
faultless [Yailtlas] ad/ feilfri; perfekt 
faulty [Yoclti] adj defekt, mangelfull 
favour [Yeiva] /] tjeneste c; v privile- 

gere, begunstige 
favourable ['feivarabal] adj gunstig 
favourite ['feivarit] n favoritt c, ynd- 

ling c; adj yndlings- 
fawn [fo:n] adj gulbrun; n dakalv c 
fear [fia] n frykt c, engstelse c; v 

frykte 
feasible [Trzabal] adj mulig, gjen- feast 54 

nomforbart 
feast [fi:st] n fest c 
feat [fi:t] n prestasjon c 
feather ['feda] n fjaer c 
feature ['frtja] n kjennemerke nt; 

ansiktstrekk nt 
February ['februari] februar 
federal ['fedaral] adj forbunds- 
federation [/edaVeiJan] n forbunds- 

statc 
fee [fi:] n honorar nt, gebyr nt 
feeble [Tubal] adj svak 
feed [fi:d] v mate; fed up with lei 

av 
feel [fi:l] vfole; fole pa; ~ like *ha 

lyst til 
feeling [Tirlirj] n folelse c 
fell [fel] v(p fall) 
fellow ['felou] n fyr c 
felt 1 [felt] n filt c 
felt 2 [felt] v(p,pp feel) 
female [Yi:meil] adj hunn- 
feminine ['feminin] adj feminin 
fence [fens] n gjerde nt; stakitt nt; v 

fekte 
fender ['fenda] n stotdemper c 
ferment [fai'ment] v gjaere 
ferry-boat ['feribout] /j ferje c 
fertile [taail] at//' fruktbar 
festival ['festival] n festival c 
festive ['festiv] adj festlig 
fetch [fetj] vhente; *innbringe 
feudal ['fju:dal] adj f0ydal 
fever [Ti:va] n feber c 
feverish [TKvarif] adj feberaktig 
few [fju:] adj fa 
fiance [fi'a:sei] n forlovede c 
fiancee [fi'aisei] n forlovede c 
fibre ['faiba] n fiber c 
fiction [Tik/an] 77 skJ0nnlitteratur c, 

oppdiktning c 
field [fi:ld] 77 mark c, aker c; felt nt; 

"- glasses feltkikkert c 
fierce [Has] ac// vill; heftig fire-brigade 

fifteen [jfiPtiin] 7717777 femten 
fifteenth [jfifHime] 7717777 femtende 
fifth [fife] 7717777 femte 
fifty [fifti] 7717777 femti 
fig [fig] 77 fiken c 
fight [fait] 77 strid c, kamp c 
fight [fait] v kjempe, *slass 
figure ['figa] 77 skikkelse c, figur c; 

tall 77t 
file [fail] 77 kartotek nt, fil c; doku- 

mentsamling c; rekke c 
Filipino [jfilPpiinou] 77 filippiner c 
fill [fil] v fylle; - in fylle ut; filling 

station oensinstasjon c; *~ out Am 

fylle ut; ~ up fylle opp 
filling [Tiliq] 77 plombe c; fyll nt 
film [film] 77 film c; v filme 
filter ['filta] 77 filter nt 
filthy ['file i] ad/' skitten 
final pfainal] adj endelig 
finance [fai'naens] v finansiere 
finances [fai'naensiz] pi finanser pi 
financial [fatonjal] adj finansiell 
finch [fintj] 77 finke c 
find [faind] v *finne 
fine [fain] 77 mulkt c; adj fin; pen; 

skjenn, utmerket; arts skj0nne 

kunster 
finger ['figga] 77 finger c; little ~ 111 

lefinger c 
fingerprint pfiqgaprint] 77 fingerav- 

trykk nt 
finish pfinifl v fullende, avslutte, 

slutte; opph0re; 77 slutt c; mallinje 

c; finished ferdig 
Finland [Finland] Finland 
Finn [fin] 77 finne c 
Finnish [ViniJ] adj finsk 
fire [faia] 77 ild c; brann c; v *skyte; 

avskjedige 
fire-alarm [Maiarajaim] 77 brannalarm 

c 
fire-brigade pfaiabrijgeid] 77 brannve- 

sen nt fire-escape 55 

fire-escape ['faiorijskeip] n brann- 

trapp c 
fire-extinguisher [^faiarikjstirjgwi/a] n 

brannslokker c 
fireplace ['faiopleis] n peis c 
fireproof ['faiopru:f] adj brannsikker; 

ildfast 
firm [fo:m] adj fast; solid; n firma nt 
first [fo:st] num forste; at ~ forst; i 

begynnelsen; ~ name fornavn nt 
first-aid [,fo:st'eid] n forstehjelp c; r* 

kit forstehjelpsutstyr nt; *? post 

forstehjelpsstasjon c 
first-class [/t%kia] arff forsteklas- 

ses 
first-rate [/sstVek] adj fersteklasses, 

forsterangs 
fir-tree ['fo:tri:] n naletre nt, gran c 
fish 1 [fij] /i (pi , es) fisk c; ~ 

shop fiskeforretning c 
fish 2 [fij] v fiske; fishing gear fiske- 

utstyr nt; fishing hook fiskekrok c; 

fishing industry fiskeri nt; fishing 

licence fiskekort nt; fishing line 

fiskesnore nt; fishing net fiskegarn 

nt; fishing rod fiskestang c; fishing 

tackle fiskeredskap nt 
fishbone [Yijboun] n fiskebein nt 
fisherman ['fifomon] n (pi -men) fis- 

kerc 
fist [fist] n knyttneve c 
fit [fit] adj egnet; n anfall nt; v passe; 

fitting room proverom nt 
five [faiv] num fern 
fix [fiks] v reparere, ordne 
fixed [fikst] adj fast 
fizz [fiz] n brusing c 
flag [flaeg] n flagg nt 
flame [fieim] n flamme c 
flamingo [fb'min.gou] n (pi ~s, ~es) 

flamingo c 
flannel ['flamol] n flanell c 
flash [fhej] n glimt nt 
flash-bulb ['fiaeJbAlb] n blitzlampe c foglamp flash-light ['flaejlait] n lommelykt c 
flask [fla:sk] n flaske c; thermos ~ 

termosflaske c 
flat [flaet] adj flat, plan; n leilighet c; 

~ tyre punktering c 
flavour ['fleivo] n smak c; v *sette 

smak pa 
flaw [flo:] n sprekk c; svakhet c 
fleet [flirt] n flate c 
flesh [fief] 72 kjett nt 
flew [flu:] v (p fly) 
flex [fleks] n ledning c; v boye 
flexible ['fleksibol] adj boyelig 
flight [flait] n flytur c; charter **> 

charterflygning c 
flint [flint] n flintstein c 
float [flout] v *flyte; n Hotter c 
flock [fbk] n flokk c 
flood [flAd] n oversvommelse c; flo c 
floor [flo:] /] gulv nt; etasje c; first ~ 

annen etasje; Am ferste etasje; ~ 

show floor-show nt 
florist ['florist] n blomsterhandler c 
flour [flauo] n mel nt 
flow [flou] v stromme, *flyte 
flower [flauo] n blomst c 
flowerbed ['flauobed] n blomsterbed 

nt 
flower-shop ['flauojbp] n blomster- 

forretning c 
flown [floun] v (pp fly) 
flu [flu:] n influensa c 
fluent [iflu:ont] adj flytende 
fluid ['flu:id] adj flytende; n vaeske c 
flute [fiu:t] n floyte c 
fly [flai] n flue c; buksesmekk c 
fly[flai]v*fly 

foam [foum] n skum nt; v skumme 
foam-rubber pfounijrAbo] n skum- 

gummi c 
focus ['foukos] n brennpunkt nt 
fog [fog] n take c 
foggy Pfogi] ad/ taket 
foglamp ['foglaemp] n takelykt c fold 

fold [fould] v brette, folde; folde sam- 

men; n fold c 
folk [fouk] n folk nt; ** song folkevi- 

sec 
folk-dance ['foukdams] /I folkedans c 
folklore ['foukla:] /i folklore c 
follow ['falou] v *f0lge; following adj 

neste, folgende 
be fond of [bi: fand av] like 
food [fu:d] n mat c; fode c; ~ poi- 
soning matforgiftning c 
foodstuffs ['fu:dstAfs] pi matvarer pi 
fool [fu:l] n tosk c, tape c; v narre 
foolish ['fu:lifl ad/ fjollet, tapelig; 

dum 
foot [fut] n (pi feet) fot c; ~ powder 

fotpudder nt; on "- til fots 
football ['futbail] n fotball c; ~ 

match fotballkamp c 
foot-brake ['futbreik] fl fotbrems c 
footpath [YutpaA] 71 gangsti c 
footwear ['futwea] fl skotoy nt 
for [foij fa] prep til; i; pa grunn av, 

av, for; conj for 
forbid [fa'bid] v *forby 
force [fa:s] v *tvinge; forsere; n kraft 

c, styrke c; void c; by ~ nodtvun- 

get; driving ~ drivkraft c 
ford [fa:d] n vadested nt 
forecast [Yakut] n varsel nt; v *for- 

utsi, varsle 
foreground ['fa:graund] n forgrunn c 
forehead ['fared] n panne c 
foreign [York] ac[/' utenlandsk; frem- 

med 
foreigner ['forms] /] utlending c 
foreman ['fa:manj n (pi -men) for- 

mannc 
foremost ['fa:moust] adj fremst, for- 

rest 
foresail ['fa:seil] n fokk c 
forest ['forist] /J skog c 
forester ['farista] /? forstmann c 
forge [fa:d3] v forfalske 56 fracture 

forget [fa'get] v glemme 
forgetful [fa'getfal] adj glemsom 
forgive [fa'giv] v *tilgi 
fork [fa:k] n gaffel c; skillevei c; v de- 
le seg 
form [fa:m] n form c; blankett c; 

klasse c; v forme 
formal ['fa:mal] ad/' formell 
formality [fa:'maelati] n formalitet c 
former ['fa:ma] adj forhenvaerende; 

tidligere; formerly for i tiden 
formula ['fa:mjula] n (pi ~e, ~s) 

formel c 
fort [fa:t] n fort nt 
fortnight ['fa:tnait] n fjorten dager 
fortress ['fo:tris] n festning c 
fortunate ['fa:tfanat] adj heldig 
fortune ['fa:tfu:n] n formue c; skjebne 

c, lykke c 
forty ['fo:ti] num forti 
forward ['fa:wad] adv frem, fremad; 

v ettersende 
foster-parents ['fasta,pearants] p/ 

pleieforeldre pi 
fought [fa:t] v (p, pp fight) 
foul [faul] adj skitten; gemen 
found 1 [faund] v (p, pp find) 
found 2 [faund] v *grunnlegge, opp- 

rette, stifte 
foundation [faun'deijan] n stiftelse c; 

~ cream underlagskrem c 
fountain ['fauntin] n springvann nt; 

kilde c 
fountain-pen ['fauntinpen] n fylle- 

pennc 
four [fa:] num fire 
fourteen [,fa:'ti:n] num fjorten 
fourteenth [,fo:Hi:nB] num fjortende 
fourth [fa:6] num fjerde 
fowl [faul] /? (pi ~s, ) fjaerkre nt 
fox [faks] n rev c 
foyer ['faiei] n foaje c 
fraction ['fraekjan] n brokdel c 
fracture ['frasktjaj v *brekke; n brudd fragile 

nt 
fragile ['fraec^ail] adj skjer; skr0pelig 
fragment [MYaegmant] n bruddstykke 

nt; stykke nt 
frame [freim] n ramme c; innfatning 

c 
France [fra:ns] Frankrike 
franchise [Yrsntjaiz] n stemmerett c 
frank [fraerjk] adj oppriktig 
fraternity [fra'ta:nati] n brorskap c/nt 
fraud [fra:d] n bedrageri nt 
fray [frei] v trevle opp 
free [fri:] adj fri; gratis; ~ of charge 

gratis; ~ ticket fribillett c 
freedom ['fri:dam] n frihet c 
'freeze [fri:z] v *fryse; fryse 
freezing ['friiziq] adj iskald 
freezing-point pfriizirjpaint] n fryse- 

punkt nt 
freight [freit] n last c, frakt c 
freight-train ['freittrein] nAm gods- 
tog nt 
French [frentf] adj fransk 
Frenchman [Trent/man] n (pi -men) 

franskmann c 
frequency [frirkwansi] n frekvens c; 

hyppighet c 
frequent ['friikwant] ad/' stadig, hyp- 
pig; frequently ofte 
fresh [frej] adj fersk; forfriskende; 

**- water ferskvann nt 
friction ['frikfan] n friksjon c 
Friday ['fraidi] fredag c 
fridge [frid3] n kjoleskap nt 
friend [frend] n venn c; venninne c 
friendly ['frendli] adj vennlig; venn- 

skapelig 
friendship ['frendjip] n vennskap nt 
fright [frait] n skrekk c, angst c 
frighten [Mraitan] v forskrekke 
frightened ['fraitand] ad/skremt; *be 

* *bli forskrekket 
frightful ['fraitfal] adj forferdelig, 

forskrekkelig 57 future 

fringe [frind3] n frynse c 

frock [frak] n kjole c 

frog [frag] n frosk c 

from [fram] prep fra; av; fra og med 

front [frAnt] n forside c; in < of for- 

an 
frontier ffrAntia] n grense c 
frost [frast] n frost c 
froth [fra9] n skum /if 
frozen pfrouzan] adj frossen; ~ food 

dypfryst mat 
fruit [fru:t] n frukt c 
fry [frai] v steke 

frying-pan pfraiirjpaen] n stekepanne c 
fuel [Hju:al] /i brensel /if; bensin c; <* 

pump Am bensinpumpe c 
full [ful] adj full; ~ board full pen- 

sjon; * stop punktum nt; ~ up 

fullsatt 
fun [fan] n moro c, goy c/nt 
function PfArjkJan] n funksjon c 
fund [fAnd] n fond nt 
fundamental [/Anda'mental] adj fun- 
damental 
funeral ['fjuinaral] n begravelse c 
funnel [ 1 fAnal] n trakt c 
funny ['fAni] a<// pussig, komisk; mer- 

kelig 
fur [fa:] n pels c; ~ coat pelskape c; 

furs pelsverk /if 
furious ['fjuarias] adj rasende 
furnace Pfa:nis] n ovn c 
furnish ['fainij] v forsyne, skaffe; 

moblere, innrette; y with forsyne 

med 
furniture ['famitja] n mcbler pi 
furrier pfAria] n buntmaker c 
further ['fa:5a] adj videre; ytterligere 
furthermore ['faidama:] adv dessuten 
furthest ['fa:9ist] adj fjernest; lengst 
fuse [fju:z] n sikring c; lunte c 
fuss [fAs] n brak nt; oppstyr nt, mas 

nt 
future Pfjuitfa] n fremtid c; adj frem- gable 58 get tidig 


magesar nt 
gasworks ['gaeswaiks] n gassverk nt 
gate [geit] n port c; grind c 


G 


gather Pgaeaa] v sarnie; sarnies; h0Ste 


gauge [geid3] n maleinstrument nt 
gauze [ga:z] n gas c 


gable Pgeibal] n gavl c 


gave [geiv] v (p give) 


gadget Pgaectyt] n innretning c, tin- 


gay [gei] adj munter; fargerik 


gestc 


gaze [geiz] v stirre 


gaiety ['geiati] n munterhet c, lystig- 


gazetteer [jgsza'tia] n geografisk 


hetc 


leksikon 


gain [gein] v *vinne; n fortjeneste c 


gear [gia] n gir nt; utstyr nt; change 


gait [geit] n gangart c 


~ skifte gir; ~ lever girstang c 


gale [geil] n storm c 


gear-box Pgiabaks] n girkasse c 


gall [ga:l] n galle c; ~ bladder galle- 


gem [d3em] n edelsten c, juvel c; kle- 


blaere c 


nodie nt 


gallery ['gaelari] n galleri nt; kunst- 


gender [^enda] n kjenn nt 


galleri /if 


general [^enaral] adj generell; n ge- 


gallop Pgaelap] ti galopp c 


neral c; *y practitioner almen- 


gallows ['gaelouz] p/ galge c 


praktiserende lege; in ~ som regel 


gallstone ['gailstoun] n gallestein c 


generate [^enareit] v *frembringe 


game [geim] n spill /?(; vilt nt; "*? re- 


generation [^ena'reijan] n genera- 


serve viltreservat flf 


sjonc 


gang [gaeq] n bande c; gjeng c 


generator [^enareitar] n generator c 


gangway ['gaeqwei] n landgang c 


generosity [^enaVasati] n gavmild- 


gaol [d3eil] n fengsel nt 


hetc 


gap [gaep] n apning c 


generous [^enaras] adj gavmild 


garage ['gaera^] n garasje c; v *sette 


genital [genital] adj kjenns- 


i garasje 


genius [^iinias] n gem nt 


garbage ['ga:bid3] n avfall nt, soppel 


gentle [Rental] adj mild; lett, 0m; 


/?f 


forsiktig 


garden Pga:dan] n hage c; public ~ 


gentleman [V^entalman] n (pi -men) 


offentlig parkanlegg; zoological 


herre c 


gardens zoologisk hage 


genuine [^enjuin] adj ekte 


gardener ['gaidana] n gartner c 


geography [d3ibgrafi] n geografi c 


gargle ['ga:gal] v gurgle 


geology [d3iblad3i] n geologi c 


garlic Pgailik] n hvitlok c 


geometry [d^bmatri] n geometri c 


garment [jgcrmant] n klesplagg nt 


germ [d3a:m] n basill c; kirn c 


gas [gaes] n gass c; bensin c; ~ 


German [^aiman] adj tysk; n tysker 


cooker gasskomfyr c; ~ pump 


c 


Am bensinpumpe c; * station 


Germany [^aimam] Tyskland 


bensinstasjon c; ~ stove gasovn c 


gesticulate [d^'stikjuleit] vgestikule- 


gasoline ['gaesaliin] nAm bensin c 


re 


gastric ['gaestrik] adj mage-; ~ ulcer 


get-together sammenkomst c get 59 good-looking get [get] v *fa; hente; *bli; ~ back 


globe [gloub] n globus c, jordklode c 


*ga tilbake; ~~ off *stige av; on 
*stige pa; *gj0re fremskritt; ~ up 


gloom [glu:m] n morke nt 


gloomy Pglu:mi] adj dyster 


*sta opp 


glorious ['gbirios] adj stralende 


ghost [goust] n sp0kelse nt; and c 


glory ['gb:ri] n aere c, berommelse c; 


giant [^aiant] n kjempe c 


ros c, heder c 


giddiness ['gidinos] n svimmelhet c 


gloss [gbs] n glans c 


giddy ['gidi] adj svimmel 


glossy ['gbsi] adj blank 


gift [gift] n presang c, gave c; evne c 


glove [gkv] /] hanske c 


gifted ['giftid] adj begavet 


glow [glou] v glede; n glod c 


gigantic [d3aPgaentik] adj enorm 


glue [glu:] n lim flf 


giggle ['gigal] vfnise 


go [gou] v *ga; reise; ~ ahead 
*fortsette; ?* away reise bort; ~ 


gill [gil] n gjelle c 


gilt [gilt] adj forgylt 


back vende tilbake; *r home *ga 


ginger \*d$ad$] n ingefaer c 


hjem; in *ga inn; ** on *fortset- 


gipsy [Vl3ipsi] n sigoyner c 


te, *ga videre; ~ out *ga ut; r* 


girdle ['go:dol] n hofteholder c 


through *gjennomga, *ga igjen- 


girl [go:l] n pike c; ~ guide pikespei- 


nom 


der c 


goal [goul] n mal nt 


give [giv] v *gi; *overrekke; ~ 


goalkeeper Pgoul,ki:po] n malmann c 


away rope; ~ in *gi seg, *gi etter; 


goat [gout] n geitebukk c, geit c 


~~ up *oppgi, *gi opp 


god [god] n gud c 


glacier ['glaesio] n isbre c 


goddess ['godis] n gudinne c 


glad [glaed] adj fornoyd, glad; gladly 


godfather ['god/atfo] n gudfar c; fad- 


med glede, gjerne 


derc 


gladness ['glaednos] n glede c 


goggles Pgogolz] pi dykkerbriller pi, 


glamorous ['glaemoros] adj betagende, 


snobriller pi 


fortryllende 


gold [gould] n gull n ~ leaf blad- 


glamour ['glaemo] n sjarm c 


gull/rt 


glance [gla:ns] n blikk nt; v kaste et 


golden ['gouldon] adj gyllen 


blikk 


goldmine ['gouldmain] n gullgruve c 


gland [glxnd] n kjertel c 


goldsmith ['gouldsmiO] n gullsmed c 


glare [gleo] n skarpt lys; skinn nt 


golf [golf] /i golf c 


glaring ['gleorirj] adj blendende 


golf-club ['golfkUb] n golfkolle c; 


glass [gla:s] n glass nt; glass-; glass- 
es briller pi; magnifying ~ for- 


golfklubb c 


golf-course ['golfkois] n golfbane c 


storrelsesglass nt 


golf-links ['golflinks] n golfbane c 


glaze [gleiz] v glasere 


gondola ['gondola] n gondol c 


glen [glen] n fjelldal c 


gone [gon] adv (pp go) borte 


glide [glaid] v *gli 


good [gud] adj bra, god; snill, lydig 


glider ['glaido] n glidefly nt 


good-bye! [igud'bai] adje! 


glimpse [glimps] n glimt nt; vskimte 


good-humoured [jgud'hjuimod] adj 


global ['gloubal] adj verdensomfat- 


godlyndt 


tende 


good-looking [jgudMukiq] adj pen good-natured 

good-natured [igud'neitjad] adj god- 

modig 
goods [gudz] pi varer pi; -* train 

godstog nt 
good-tempered Lgud'tempad] adj 

godmodig 
goodwill [igud'wil] n godvilje c 
goose [gu:s] n (pi geese) gas c 
gooseberry ['guzbari] n stikkelsbaer 

nt 
goose-flesh ['gu:sfle|] n gasehud c 
gorge [ga:d3] n kloft c; v proppe seg 
gorgeous ['ga:d3as] adj praktfull 
gospel ['gaspal] n evangelium nt 
gossip ['gasip] n sladder c; v sladre 
got [gat] v(p,ppget) 
gourmet ['guamei] n feinschmecker c 
gout [gaut] n gikt c 
govern ['gAvan] v regjere 
governess ['gAvanis] n guvernante c 
government ['gAvanmant] n styre nt, 

regjering c 
governor ['gAvana] n guvernor c 
gown [gaun] n kjole c 
grace [greis] n ynde c; nade c 
graceful ['greisfal] adj yndig, grasigs 
grade [greid] n grad c; klasse c, v 

klassifisere; gradere 
gradient Pgrridiant] n helling c 
gradual ['gradual] adj gradvis 
graduate ['gra^ueit] v *ta avslutten- 

de eksamen 
grain [grein] n korn nt 
gram [graem] /? gram nt 
grammar ['graema] n grammatikk c 
grammatical [gra'maetikal] adj gram- 

matisk 
gramophone ['graemafoun] n gram- 

mofon c 
grand [graend] ad/ storartet 
granddad ['grsndaed] n bestefar c 
granddaughter Pgraiijdaita] n datter- 

datter c, S0nnedatter c 
grandfather ['graenjfaida] n farfar c; 60 green 

bestefar c, morfar c 
grandmother ['granjmA&a] n farmor 

c; mormor c, bestemor c 
grandparents ['graeiiipearants] pi bes- 

teforeldre pi 
grandson PgransAn] n sennesonn c, 

dattersonn c 
granite ['graenit] n granitt c 
grant [gra:nt] v bevilge; innvilge; n 

stipend nt, tilskudd nt 
grapefruit ['greipfru:t] n grapefrukt c 
grapes [greips] pi druer pi 
graph [graef] n diagram nt 
graphic ['graefik] adj grafisk 
grasp [gra:sp] v *gripe; n grep nt 
grass [gra:s] n gress nt 
grasshopper ['graiSihapa] n gresshop- 

pec 
grate [greit] n rist c; v raspe 
grateful ['greitfal] adj takknemlig 
grater ['greita] n rivjern nt; rasp c 
gratis ['gratis] adj gratis 
gratitude ['gratitju:d] n takknemlig- 

hetc 
gratuity [gra'tju:ati] n drikkepenger 

grave [greiv] n grav c; adj alvorlig 
gravel ['graval] n grus c 
gravestone ['greivstoun] n gravstein c 
graveyard ['greivja:d] n kirkegard c 
gravity ['graevati] n tyngdekraft c; al- 

vor nt 
gravy ['greivi] n sjy c; saus c 
graze [greiz] v beite; n skrubbsar nt 
grease [gri:s] n fett nt; v *smore 
greasy ['gri:si] adj fettet 
great [greit] adj stor; Great Britain 

Storbritannia 
Greece [gri:s] Hellas 
greed [gri:d] n griskhet c 
greedy ['gri:di] adj grisk; gradig 
Greek [gri:k] adj gresk; n greker c 
green [gri:n] adj gronn; card grent kort greengrocer 61 haberdashery greengrocer ['gri^grousa] n gronn- 


guarantor [^gaeronHo:] n kausjonist c 


sakhandler c 


guard [ga:d] n vakt c; v bevokte 


greenhouse ['gitnhaus] n drivhus nt 


guardian Pgaidian] n formynder c 


greens [gri:nz] pi gronnsaker pi 


guess [ges] v gjette; *anta; n for- 


greet [gri:t] v hilse 


modning c 


greeting ['gri:tiq] n hilsen c 


guest [gest] n gjest c 


grey [grei] adj gra 


guest-house ['gesthaus] n pensjonat 


greyhound ['greihaund] n mynde c 


nt 


grief [gri:f] n sorg c; smerte c 


guest-room ['gestruim] n gjestevsrel- 


grieve [gri:v] v serge 


sent 


grill [gril] n grill c; v grille 


guide [gaid] n guide c; wise vei 


grill-room ['grilruim] n grillrom nt 


guidebook ['gaidbuk] n reisehandbok 


grin [grin] v glise, smile bredt; n glis 


c 


/]f 


guide-dog Pgaiddog] n fererhund c 


grind [graind] vmale; finmale 


guilt [gilt] n skyld c 


grip [grip] v *gripe; n grep nt, tak nt 


guilty Pgilti] adj skyldig 


grit [grit] fl grus c; fasthet c 


guinea-pig Pginipig] n marsvin nt; 


groan [groun] v stonne 


forsoksdyr nt 


grocer ['grousa] n matvarehandler c; 


guitar [giHa:] n gitar c 


grocer's matvareforretning c 


gulf [gAlf] n golf c; vik c 


groceries ['grousariz] pi kolonialvarer 


gull [gAl] n make c 


pi 


gum [gAm] n tannkjott nt; gummi c; 


groin [groin] n lyske c 


Ximnt 


groove [gru:v] n fure c 


gun [gAn] n revolver c, gevaer nt; ka- 


gross 1 [grous] /3 (pi ) gross nt 
gross 2 [grous] adj grov; brutto 


nonc 


gunpowder PgAnjpauda] n krutt /2f 


grotto Pgrotou] n (pi ~es, ^s) grot- 


gust [gAst] n vindkast nt 


tec 


gusty ['gAsti] adj blasende 


ground 1 [graund] /J jord c, grunn c; 


gut [gAt] n tarm c; guts vagemot nt 


~ floor ferste etasje; grounds 


gutter ['gAta] /j rennestein c 


tomtc 


guy [gai] /] kar c 


ground 2 [graund] v (p, pp grind) 


gymnasium [d^m^eiziam] n (pi ~s, 


group [gru:p] n gruppe c 
grouse [graus] n (pi ~) rype c 


-sia) gymnastikksal c 


gymnast ['d^mnaest] n turner c 


grove [grouv] /? lund c 


gymnastics [dsim'naestiks] pi gymna- 


grow [grou] vvokse; dyrke; *bli 


stikk c 


growl [graul] v brumme 


gynaecologist [igainaMcDlad^st] n 


grown-up ['grounAp] adj voksen; n 


kvinnelege c, gynekolog c 


voksen c 
growth [grouO] n vekst c; svulst c 
grudge [grAd3] v misunne 
grumble ['grAmbal] v knurre, klage 


H 


guarantee [jgaeranHi:] n garanti c; 
kausjon c; v garantere 


haberdashery ['hsbadaejari] n korte- habit 

varehandel c; herreekvipering c 
habit phaebit] n vane c 
habitable phaebitabal] adj beboelig 
habitual [ha'bitfual] adj vanemessig 
had [haed] v (p, pp have) 
haddock phaedak] /2 (pi ) kolje c 
haemorrhage [ 1 hemarid3] n blodning 

c 
haemorrhoids phemaraidz] pi hemor- 

roider pi 
hail [heil] n hagl nt 
hair [hea] n har nt; ** cream har- 

krem c; ~ piece tupe c; ~ rollers 

harruller pi; ~ tonic harvann /rt 
hairbrush pheabrAj] n harborste c 
haircut pheakAt] n harklipp c 
hair-do pheadu:] n frisyre c 
hairdresser pheaidresa] n frisor c 
hair-dryer pheadraia] n hartorker c 
hair-grip pheagrip] n harspenne c 
hair-net pheanet] n harnett nt 
hair-oil phearail] n harolje c 
hairpin pheapin] n virksomhet c 
hair-spray pheasprei] n harlakk c 
hairy ['heari] adj haret 
half 1 [ha:f]ad/halv 
half 2 [ha:f] 7J (pi halves) halvdel c 
half-time [jhaifHaim] n halvtid c 
halfway [MPwei] adv halweis 
halibut ptiaelibat] n (pi ~) kveite c 
hall [ha:l] n vestibyle c; sal c 
halt [ha:lt] v stanse 
halve [ha:v] v halvere 
ham [haem] n skinke c 
hamlet phaemlat] n liten landsby 
hammer phaema] n hammer c 
hammock phaemak] n hengekoye c 
hamper phaempa] n kurv c 
hand [haend] n hand c; v *overrekke; 

~ cream handkrem c 
handbag [Uiaendbaeg] n handveske c 
handbook Phaendbuk] n handbok c 
hand-brake phaendbreik] n hand- 

brems c 62 has 

handcuffs phaendkAfs] pi handjern pi 
handful phaendful] n handfull c 
handicraft phaendikra:ft] n handverk 

nt; kunsthandverk nt 
handkerchief [tajkatfif] n lomme- 

terkle nt 
handle phaendal] n skaft nt, handtak 

nt; v handtere; behandle 
hand-made [ihaend'meid] adj handla- 

get 
handshake phaendjeik] n handtrykk 

nt 
handsome phasnsam] adj pen 
handwork phaendwa:k] n kunsthand- 
verk nt 
handwriting phaendjraitir)] n hand- 

skrift c 
handy phaendi] adj hendig 
hang [haerj] v *henge 
hanger Phaeqa] n henger c 
hangover phaer^ouva] n bakrus c, 

tommermenn pi 
happen phaspan] v hende, skje 
happening phaepanir)] n hendelse c, 

begivenhet c 
happiness phaepinas] n lykke c 
happy phaepi] adj lykkelig, glad 
harbour pha:ba] n havn c 
hard [ha:d] adj hard; vanskelig; 

hardly neppe 
hardware pha:dwea] njernvarerp/; 

~ store jernvarehandel c 
hare [hea] n hare c 
harm [ha:m] n skade c; fortred c; v 

skade 
harmful pha:mfal] adj skadelig 
harmless pha:mlas] adj uskadelig; 

harmles 
harmony pha:mani] n harmoni c 
harp [ha:p] n harpe c 
harpsichord pha:psika:d] n cembalo c 
harsh [ha:J] adj streng; grusom 
harvest pha:vist] n avling c 
has [haez] v (pr have) haste 

haste [heist] n hast c 
hasten ['heisan] v skynde seg 
hasty ['heisti] adj hurtig; forhastet 
hat [haet] n hatt c; ~ rack knaggrek- 

kec 
hatch [haetf] n luke c; v ruge ut 
hate [heit] v avsky; hate; n hat nt 
hatred ['heitrid] n hat nt 
haughty [tai] ad/ hovmodig 
haul [ ho:l] v slepe 

have [haev] v *ha; *fa; ~ to *matte 
haversack ['haevasaek] n rvggsekk c 
hawk [hD:k] /] hauk c; falk c 
hay [hei] n hey flf; ~ fever hoysnue 

c 
hazard [tead] n risiko c 
haze [heiz] n dis c 
hazelnut ['heizaliutj n hasselnott c 
hazy ['heizi] adj disig 
he [hi:] pro/2 han 
head [hed] n hode nt; v lede; ~ of 

state statsoverhode nt; ** teacher 

overlaerer c 
headache ['hedeik] tj hodepine c 
heading ['hediq] /i oversknft c 
headlamp ['hedlsmp] /l frontlys nt 
headland ['hedland] n odde c 
headlight ['hedlait] fl frontlys nt 
headline ['hedlain] n overskrift c 
headmaster [jhed'mcusta] n overlaerer 

c; rektor c 
headquarters [(hed'kwa^az] pi hoved- 

kvarter /if 
headrest ['hedrest] n nakkestotte c 
head-strong ['hedstrag] adj sta 
head-waiter [jhed'weita] n hovmester 

c 
heal [hi:l] v hele, lege 
health [hel0] n helse c; ~ certificate 

helseattest c 
healthy ['helOi] adj sunn 
heap [hi:p] n hop c, haug c 
hear [hia] vhore 
hearing ['hiarinj n horsel c 63 hereditary 

heart [ha:t] n hjerte /rt; kjerne c; by 
~ utenat; ~ attack hjerteanfall 
nt 

heartburn [taba^] n halsbrann c 

hearth [ha:8] n ildsted nt 

heartless [tabs] adj hjertelos 

hearty ['ha:ti] adj hjertelig 

heat [hi:t] n hete c, varme c; v varme 
opp; heating pad varmepute c 

heater ['hi:ta] n varmeovn c; immer- 
sion ~ dyppekoker c 

heath [hi:0] n hei c 

heathen [Wan] n hedning c; adj he- 
densk 

heather ['heda] fl lyng c 

heating [tain,] /? tyring c 

heaven phevan] fl himmel c 

heavy ['hevi] aoj tung 

Hebrew ['hi:bru:] n hebraisk nt 

hedge [hed3] n hekk c 

hedgehog phed3hag] /I pinnsvin nt 

heel [hi:l] /] hael c 

height [hait] fl hoyde c; hoydepunkt 
nt 

heir [ea] n arving c 

hell [hei] n helvete /rt 

hello! [heMou] hallo!; morn! 

helm [helm] n ror nt 

helmet phelmit] n hjelm c 

helmsman ['helmzman] n rormann c 

help [help] v *hjelpe; n hjelp c 

helper phelpa] n hjelper c 

helpful phelpfal] adj hjelpsom 

helping ['helpinj n porsjon c 

hem [hem] n fald c; som c 

hemp [hemp] n hamp c 

hen [hen] n hone c 

henceforth [jhens'fafl] aaVheretter 

her [ha:] pron henne; adj hennes 

herb [ha:b] n urt c 

herd [ha:d] n flokk c; Doling c 

here [his] aoV her; ~ you are vaer sa 
god 

hereditary [hiVeditari] adj arvelig hernia 

hernia ['hams] n brokk c 
hero phiarou] n (pi ~es) helt c 
heron pheran] n negre c 
herring pheriij] n (pi ~, ~s) sild c 
herself [ha-.'self] pron seg; selv 
hesitate pheziteit] v nole 
heterosexual [/hetara'sekfual] adj he- 

teroseksuell 
hiccup phikAp] n hikke c 
hide [haid] n skinn n* 
hide [haid] vgjemme; skjule 
hideous Phidias] adj avskyelig 
hierarchy phaiara:ki] n hierarki nt 
high [hai] adj hey 
highway ['haiwei] n riksvei c; motor- 

veic 
hijack ['haid3aek] v kapre 
hijacker phaid3aeka] n kaprer c 
hike [haik] v *ga fottur 
hill [hil] n bakke c 
hillside ['hilsaid] n li c; bakke c 
hilltop ['hiltap] n bakketopp c 
hilly phili] adj kupert 
him [him] pron ham 
himself [him'self] pron seg; selv 
hinder ['hinda] v hindre 
hinge [hind3] /7 hengsel nt 
hip [hip] /? hofte c 
hire [haia] v leie; for ~ til leie 
hire-purchase [jhaia'paitjas] n avbeta- 

lingskjop nt 
his [hiz] adj hans 

historian [hitarian] n historiker c 
historic [hi'starik] adj historisk 
historical [hi'starikal] adj historisk 
history ['histari] n historie c 
hit [hit] n suksess c; slag nt; treff nt 
hit [hit] v *sla; ramme, *treffe 
hitchhike ['hitjhaik] v haike 
hitchhiker [^itjjhaika] n haiker c 
hoarse [ha:s] adj hes 
hobby ['habij n hobby c 
hobby-horse ['habiha:s] n kjepphest c 
hockey phaki] n hockey c 64 horizonta hoist [hoist] v heise 

hold [hould] 77 lasterom nt 

hold [hould] v *holde, *holde pa; 

*beholde; ** on *holde seg fast; w 

up *holde oppe, stotte 
hold-up phouldAp] 77 overfall 77f 
hole [houl] 77 hull 77f 
holiday pholadi] 77 ferie c; helligdag c; 

~ camp ferieleir c; ~ resort fe- 

riested nt; on *- pa ferie 
Holland [Poland] Holland 
hollow ['holou] adj hul 
holy phouli] adj hellig 
homage phomid3] 77 hyllest c 
home [houm] 77 hjem nt; pleiehjem 

nt; adv hjemover, hjemme; at ~ 

hjemme 
home-made [ihoum'meid] adj hjem- 

melaget 
homesickness ['houniisiknas] 77 hjem- 

lengsel c 
homosexual [ihouma'sekjual] adj ho- 

moseksuell 
honest [bnist] adj aerlig; oppriktig 
honesty [bnisti] 77 aerlighet c 
honey pruni] 77 honning c 
honeymoon phAnimu:n] 77 hvete- 

brodsdager pi, bryllupsreise c 
honk [hAqk] vAm tute 
honour [bna] 77 aere c; v hedre, aere 
honourable [bnarabal] adj aerefull, 

hederlig; rettskaffen 
hood [hud] 77 hette c; motorpanser 77f 
hoof [hu:f] 77 hov c 
hook [huk] 77 krok c 
hoot [hu:t] v tute 
hooter phu:ta] 77 signalhorn nt 
hop 1 [hop] v hoppe; 77 hopp 77f 
hop 2 [hop] 77 humle c 
hope [houp] 77 hap nt; v hape 
hopeful phoupfal] adj hapefull 
hopeless phouplas] adj haplos 
horizon [ha'raizan] 77 horisont c 
horizontal [jhari'zontal] adj horisontal horn 65 

horn [ho:n] n horn nt; signalhorn nt 
horrible ['haribai] adj redselsfull; 

grusom, avskyelig, skrekkelig 
horror ['hara] n gru c, redsel c 
hors-d'oeuvre [a:'da:vr] n forrett c 
horse [ha:s] n hest c 
horseman ['hodman] n (pi -men) ryt- 

terc 
horsepower ['haisjpaua] n hestekraft 

c 
horserace ['ha:sreis] n hesteveddelep 

nt 
horseradish ['ho^raedif] n pepperrot 

c 
horseshoe ['hasju:] n hestesko c 
hosiery ['hoi^ari] n trikotasje c 
hospitable ['haspitabal] adj gjestfri 
hospital ['hospital] n sykehus nt, hos- 
pital nt 
hospitality [jhaspi'tslati] n gjestfrihet 

c 
host [houst] n vert c 
hostage ['hastid3] n gissel nt 
hostel ['hastal] n herberge nt 
hostess ['houstis] n vertinne c 
hostile ['hastail] adj fiendtlig 
hot [hot] adj het, varm 
hotel [hou'tel] n hotell nt 
hot-tempered [,hatHempad] adj hissig 
hour [aua] n time c 
hourly ['auali] adj hver time 
house [haus] n hus flf; bolig c; ** 

agent eiendomsmegler c; r~ block 

Am kvartal nt; public ~ vertshus 

m 4 
houseboat ['hausbout] n husbat c 
household ['haushould] n husstand c 
housekeeper ['hausjkiipa] n hushol- 

derske c 
housekeeping ['haus,ki:pii]] n hus- 

holdning c 
housemaid ['hausmeid] /] hushjelp c 
housewife ['hauswaif] n husmor c 
housework ['hauswa:k] n husarbeid hypocrisy nt 
how [hau] adv hvordan; hvor; ~ 

many hvor mange; ** much hvor 

mye 
however [hau'eva] conj likevel 
hug [hAg] v omfavne; klemme; n 

klemc 
huge [hju:d3] adj sva?r, veldig, enorm 
hum [hAm] v nynne 
human ['hju:man] adj menneskelig; 

*~ being menneske nt 
humanity [hju'maenati] n menneske- 

hetc 
humble ['lumbal] adj ydmyk 
humid ['hjuimid] adj fuktig 
humidity [hju'midati] n fuktighet c 
humorous ['hjuimaras] adj vittig, 

morsom, humoristisk 
humour ['hju:ma] n humor c 
hundred ['lundrad] n hundre 
Hungarian [turi'gearian] adj ungarsk; 

n ungarer c 
Hungary ['hArjgari] Ungarn 
hunger ['lugga] n suit c 
hungry ['luijgri] adj sullen 
hunt [hAnt] vjakte; n jakt c; ** for 

lete etter 
hunter ['lunta] n jeger c 
hurricane ['lurikan] n orkan c; * 

lamp stormlykt c 
hurry ['luri] v forte seg, skynde seg; 

n hastverk nt; in a ~ i full fart 
hurt [ha:t] v *gJ0re vondt, skade; 

sare 
hurtful ['ha:tfal] adj skadelig 
husband [Vzband] n ektemann c, 

mannc 
hut [hAt] n hytte c 

hydrogen ['haidr^an] n vannstoff nt 
hygiene ['haid^n] n hygiene c 
hygienic [hai'd^nik] adj hygienisk 
hymn [him] n hymne c, salme c 
hyphen ['haifan] n bindestrek c 
hypocrisy [hi'pakrasi] n hykleri nt hypocrite 66 impertinence hypocrite ['hipakrit] n hykler c 
hypocritical [ihipa'kritikal] adj hyk- 

lersk, skinnhellig 
hysterical [hi'sterikal] adj hysterisk I I [ai] pron jeg 

ice [ais] n is c 

ice-bag ['aisbaeg] n ispose c 

ice-cream ['aiskriim] n iskrem c 

Iceland ['aistand] Island 

Icelander ['aisfonch] n islending c 

Icelandic [ais'kendik] adj islandsk 

icon PaikDn] n ikon c/nt 

idea [aPdia] n ide c; tanke c, innfall 

/if; begrep nt, forestilling c 
ideal [ai'dial] adj ideell; a ideal /]f 
identical [ai'dentikal] adj identisk 
identification [aijdentifPkeifan] n iden- 

tifisering c 
identify [ai'dentifai] v identifisere 
identity [ai'dentati] n identitet c; f 

card identitetskort nt 
idiom ['idiam] n idiom nt 
idiomatic [jidia'maetik] adj idiomatisk 
idiot ['idiat] n idiot c 
idiotic [,idibtik] adj idiotisk 
idle ['aidsl] adj uvirksom; lat; nytte- 

los 
idol ['aidsl] n avgud c; idol nt 
if (if] conj hvis; om 
ignition [ig'nifan] n tenning c; r coil 

tennspole c 
ignorant [Mgnarant] ad/ uvitende 
ignore [ig'no:] v ignorere 
ill [ill adj syk; darlig 
illegal [i'lirgsl] ad/ illegal, ulovlig 
illegible [iMedpbal J adj uleselig 
illiterate [i'litarat] n analfabet c 
illness filnas] n sykdom c 
illuminate [iMu:mineit] vopplyse, be- lyse 
illumination [ijluimi'neijan] n belys- 

ningc 
illusion [i'lu^an] n illusjon c; fantasi- 

foster nt 
illustrate [Hbstreit] v illustrere 
illustration [jila'streijan] n illustrasjon 

c 
image [ , imid3] n bilde nt 
imaginary [Pmaedsinari] adj innbilt 
imagination [iimjed^'neifan] n fantasi 

c 
imagine [i'maed^n] v forestille seg; 

innbille seg; tenke seg 
imitate [Mmiteit] v imitere, etterligne 
imitation [jimi'teifan] n imitasjon c, 

etterligning c 
immediate [i'miidjat] adj oyeblikkelig 
immediately [i'mirdjatli] adv straks, 

oyeblikkelig, umiddelbart 
immense [Pmens] adj enorm, veldig, 

umatelig 
immigrant [Emigrant] n innvandrer c 
immigrate ['imigrcit] v immigrere 
immigration [ i imi , greiJ , 3n] n immigra- 

sjon c 
immodest [Pmadist] adj ubeskjeden 
immunity [Pmjuinati] n immunitet c 
immunize [Mmjunaiz] v *gjore immun 
impartial [im'paifal] adj upartisk 
impassable [im'pa^abal] adj ufrem- 

kommelig 
impatient [im'peifant] adj utalmodig 
impede [im'pi:d] vhindre, sinke 
impediment [im'pedimant] n hindring 

c 
imperfect [im'patfkt] adj ufullkom- 

men 
imperial [im'piarial] adj keiserlig; 

riks- 
impersonal [im'paisanal] adj uperson- 

impertinence [im'paitinans] n frekk- 
het c impertinent 67 indefinite impertinent [im'paitinant] adj ufor- 

skammet, nesevis 
implement 1 [Mmplimant] n verktey nt 
implement 2 [Hmpliment] v *sette ut i 

live 
imply [im'plai] vantyde; *innebaere 
impolite [limpaMait] adj uheflig 
import 1 [im'p3:t] v importere, innfore 
import 2 ['impo:tj n innfersel c, im- 

portvarer pi, import c; ~ duty im- 

portavgift c 
importance [im'pa:tans] n viktighet c, 

betydning c 
important [im'patant] adj betyd- 

ningsfull, viktig 
importer [im'pa:ta] n importer c 
imposing [im'pouzig] adj imponeren- 

de 
impossible [im'pasabal] adj umulig 
impotence ['impatans] n impotens c 
impotent ['impatant] adj impotent; 

avmektig 
impound [im'paund] v *beslaglegge 
impress [im'pres] v *gJ0re inntrykk 

pa, imponere 
impression [im'prejan] n inntrykk nt 
impressive [im'presiv] adj impone- 

rende 
imprison [im'prizan] v fengsle 
imprisonment [im'prizanmant] n fan- 

genskap nt 
improbable [im'prababal] adj usann- 

synlig 
improper [im'propa] adj upassende 
improve [im'pruiv] v forbedre 
improvement [im'pru^mant] n for- 

bedring c 
improvise ['impravaiz] v improvisere 
impudent ['impjudantj adj uforskam- 

met 
impulse ['impAls] n impuls c; innsky- 

telse c 
impulsive [im'pAlsiv] adj impulsiv 
in [in] prep i; om; adv inn inaccessible [i J na3k , sesabal] adj util- 

gjengelig 
inaccurate [tokjurat] adj uneyaktig 
inadequate [i'nsdikwat] adj utilstrek- 

kelig 
incapable [in/keipabal] adj udugelig 
incense [Mnsens] n rokelse c 
incident [Mnsidant] n hendelse c 
incidental [jnsPdental] adj tilfeldig 
incite [in'sait] vanspore, egge 
inclination ^inkli'neifan] n tilboyelig- 

hetc 
incline [iq'klain] n skraning c 
inclined [iq'klaind] adj tilbeyelig 
include [in/kluid] v innbefatte, omfat- 

te; included inkludert 
inclusive [iq^klursiv] adj inklusive 
income pinkam] n inntekt c 
income-tax [Mnkamtaeks] n inntekts- 

skatt c 
incompetent [iq'kampatant] adj in- 

kompetent; udugelig 
incomplete [jinkam'pliit] adj ufull- 

stendig 
inconceivable [jinkan'siivabal] adj 

utenkelig 
inconspicuous [jnkan'spikjuas] adj 

uanselig 
inconvenience [jinkantyi:njans] n ube- 

leilighet c, besvaer nt 
inconvenient [jigkanViinjant] adj ube- 

leilig; besvaerlig 
incorrect [jink^rekt] adj uriktig, feil 
increase 1 [in, Mats] v eke; forsterke, 

tilta 
increase 2 [Mnkits] n vekst c; stigning 

c 
incredible [iq'kredabal] adj utrolig 
incurable [iq'kjuarabal] adj uhelbre- 

delig 
indecent [in'diisant] adj uanstendig 
indeed [inUi:d] adv virkelig 
indefinite [in'definit] adj ubestemt; 

uklar indemnity 

indemnity [in'demnati] n skadeser- 

statning c, erstatning c 
independence [jindi'pendans] n uav- 

hengighet c 
independent [/indPpendant] adj uav- 

hengig; selvstendig 
index [Mndeks] n fortegnelse c, regis- 
ter nt; *- finger pekefinger c 
India [Hndia] India 
Indian [Mndian] adj indisk; indiansk; n 

inder c; indianer o 
indicate [Mndikeit] v antyde, anvise, 

*angi 
indication [jindi'keifan] n tegn nt 
indicator [Mndikeita] n blinklys nt 
indifferent [in'difarant] adj likegyldig 
indigestion hindPd^estJbn] n darlig 

fordeyelse 
indignation [jindig'neijan] n forargelse 

c 
indirect [,indiVekt] adj indirekte 
individual [,indiVid3ual] adj individu- 

ell, enkelt; n enkeltperson c, indi- 

vid nt 
Indonesia [jinda'niizia] Indonesia 
Indonesian [jinda'niizian] adj indone- 

sisk; n indonesier c 
indoor ['indo:] adj innend0rs 
indoors [jinUaiz] adv inne 
indulge [in'd^] v *gi etter; *hengi 

seg til 
industrial [in'dAstrial] adj industriell; 

~~ area industriomrade nt 
industrious [in'dAstrias] adj flittig 
industry ['indastri] n industri c 
inedible [i'nedibal] adj uspiselig 
inefficient [jini'fijant] adj udugelig; 

ineffektiv 
inevitable [Pnevitabal] adj uunngaelig 
inexpensive [,inik 1 spensiv] adj billig 
inexperienced [jinik'spisrianst] adj 

uerfaren 
infant ['infant] n spedbarn nt 
infantry ['infantri] n infanteri nt 68 injection 

infect [in'fekt] v infisere, smitte 
infection [in'fekfan] n smitte c 
infectious [in'fekfas] adj smittsom 
infer [in'fa:] v utlede 
inferior [in'fiaria] adj darligere, un- 

derlegen; mindreverdig; nedre 
infinite ['infinat] adj uendelig 
infinitive [in'finitiv] n infinitiv c 
infirmary [in'faimari] n sykestue c 
inflammable [in'flaemabal] adj ildsfar- 

lig 

inflammation [jnflaimeijan] n beten- 

nelse c 
inflatable [in'fleitabal] adj oppblasbar 
inflate [in'fleit] v blase opp 
inflation [in'fleijan] n inflasjon c 
influence [Mnfluans] n innflytelse c; v 

pavirke 
influential [iinflu'enfal] adj innflytel- 

sesrik 
influenza [jinflu'enza] n influensa c 
inform [inMb:m] v opplyse, informere; 

underrette, meddele 
informal [inMb:mal] adj uformell 
information [jnfa'meijan] n informa- 

sjon c; meddelelse c, opplysning c; 

~ bureau informasjonskontor nt 
infra-red [jinfraVed] adj infrared 
infrequent [in'friikwant] adj sjelden 
ingredient [iij'gri^isnt] n bestanddel 

c, ingrediens c 
inhabit [in'haebit] vbebo 
inhabitable [in'haebitabal] adj beboelig 
inhabitant [inhabitant] n innbygger 

c; beboer c 
inhale [in'heil] v innande 
inherit [inherit] v arve 
inheritance [in'heritans] n arv c 
initial [Pnijal] adj opprinnelig, begyn- 

nelses-; n forbokstav c; vmerke 

med initialer 
initiative [i'nijativ] n initiativ nt 
inject [in^ekt] v innsproyte 
injection [in^ekjan] n injeksjon c injure 

injure ['10(133] v skade, kveste; krenke 

injury [Snd^] 11 skade c; krenkelse c 

injustice [in'd^stis] n urett c 

ink [ink] n blekk /?r 

inlet ['inlet] n vik c 

inn [in] n vertshus nt 

inner [Hna] a<// indre; ~ tube luft- 

slange c 
inn-keeper [Hn,ki:p3] n vertshushol- 

derc 
innocence [taans] n uskyld c 
innocent ['inasant] adj uskyldig 
inoculate [i'nokjuleit] vvaksinere 
inoculation [ijnokju'leijbn] n vaksina- 

sjonc 
inquire [iqMcwaia] v *foresp0rre, for- 

here seg 
inquiry [iq'kwaiari] n foresporsel c; et- 

terforskning c; - office informa- 

sjonskontor nt 
inquisitive [iq'kwizativ] adj nysgjerrig 
insane [in'sein] adj sinnssyk 
inscription [in'skrip/an] n mskripsjon 

c; paskrift c 
insect [Mnsekt] n insekt nt; r* repel- 
lent insektmiddel nt 
insecticide [in'sektisaid] n insektmid- 
del nt 
insensitive [in'sensativ] adj ufolsom 
insert [into] v *sette inn, *innskyte 
inside [ J in , said] n innside c; adj indre; 

adv inne; inni; prep innen, innen- 

for; out vrengt; insides innvol- 

kr pi 
insight [Mnsait] n innsikt c 
insignificant [jinsig'nifikant] adj ube- 

tydelig; intetsigende, uansefig; uve- 

sentlig 
insist [in'sist] v insistere; *fastholde 
insolence ['insabns] n uforskammet- 

hetc 
insolent ['insabnt] adj uforskammet, 

frekk 
insomnia [in'samnia] n S0vnl0shet C 69 intelligence 

inspect [in'spekt] v inspisere 
inspection [in'spekfan] n inspeksjon c; 

kontroll c 
inspector [in'spekta] n inspekter c 
inspire [in'spaia] v inspirere 
install [in'stoil] v installere 
installation [jinsta'leijan] n installa- 

sjonc 
instalment [in'stoilmant] n avdrag nt 
instance [Mnstans] n eksempel nt; til- 

felle nt; for ~ for eksempel 
instant [Hnstant] n oyeblikk nt 
instantly [Mnstantli] adv oyeblikkelig, 

straks, umiddelbart 
instead of [in'sted dv] istedenfor 
instinct ['instinkt] n instinkt nt 
institute [Hnstitjuit] n institutt nt; for- 

ordning c; vopprette, stifte 
institution [jinsti'tjuijan] n institusjon 

c, stiftelse c 
instruct [in'strAkt] v undervise 
instruction [in'strAkfan] n undervis- 

ning c; veiledning c 
instructive [in'strAktiv] adj laererik 
instructor [in'strAkta] n instruktor c 
instrument [Mnstrumant] n instru- 
ment nt; musical ~ musikkinstru- 

ment nt 
insufficient [/insa'fijant] adj utilstrek- 

kelig 
insulate [Mnsjuleit] v isolere 
insulation [jinsju'leijbn] n isolasjon c 
insulator ['insjuleita] n isolator c 
insult 1 [in'sAlt] v fornaerme 
insult 2 ['insAlt] n fornaermelse c 
insurance [in'Juarans] n forsikring c; 

** policy forsikringspolise c 
insure [in'Jua] v forsikre 
intact [in'taekt] adj intakt 
intellect [Mntalekt] n intellekt nt, for- 

stand c 
intellectual [jintaMektfual] adj intel- 

lektuell 
intelligence [in'te^ans] n intelligens intelligent 

c 

intelligent [in'telid3ant] adj intelligent 
intend [in'tend] v *ha til hensikt 
intense [in'tens] adj intens 
intention [in'tenjan] n hensikt c 
intentional [in'tenjanal] adj tilsiktet 
intercourse ['intakes] n omgang c 
interest ['intrast] n interesse c; rente 

c; v interessere 
interesting ['intrastiq] adj interessant 
interfere OintaTia] v *gripe inn; ~ 

with blande seg inn i 
interference [jinta'fiarans] n innblan- 

dingc 
interim ('intarim] n mellomtid c; adj 

forel0pig 
interior [inHiaria] n innside c 
interlude ['intalu:d] n mellomspill nt 
intermediary [iinta'miidjari] n mel- 

lommann c 
intermission [jinta'mijan] n pause c 
internal [inHa:nal] adj indre 
international [jinta'naejanal] adj inter- 

nasjonal 
interpret [inHa:prit] v tolke 
interpreter [in'taiprita] n tolk c 
interrogate [inHerageit] v forhere 
interrogation [injtera'geijan] n forher 

nt 
interrupt [jinta'rApt] v *avbryte 
interruption [jinta'rApJan] n avbrytel- 

sec 
intersection [jnta'sekfan] n veikryss 

nt 
interval [Mntaval] n pause c; intervall 

nt 
intervene [^ntaViin] v *gripe inn 
interview j'intavju:] n intervju nt 
intestine [in'testin] n tarm c; intes- 
tines tarmer 
intimate ['intimat] adj intim 
into ['intu] prep inn i 
intolerable [inHalarabal] adj utalelig 
intoxicated [inHaksikeitid] adj beruset 70 irony intrigue [inUri:g] n intrige c 
introduce [jintra'djuis] v introdusere, 

presentere, innfere 
introduction [jntra'dAkfan] n presen- 

tasjon c; innledning c 
invade [inVeid] v trenge inn 
invalid 1 pinvali:d] n invalid c; adj ufor 
invalid 2 [inVaelid] adj ugyldig 
invasion [inVei3an] n invasjon c 
invent [inVent] v *oppfinne; oppdikte 
invention [inVenfan] n oppfinnelse c 
inventive [inVentiv] adj oppfinnsom 
inventor [in'venta] n oppfinner c 
inventory ['invantri] n vareoversikt c 
invert [in'va:t] v snu om 
invest [inVest] v investere 
investigate [inVestigeit] v etterforske 
investigation [in/vesti'geifan] n under- 

sokelse c 
investment [inVestmant] n investe- 

ring c; kapitalanbringelse c, penge- 

anbringelse c 
invisible [inVizabal] adj usynlig 
invitation [jinviHeifan] n innbydelse c 
invite [inVait] v *innby, invitere 
invoice [Mnvais] n faktura c 
involve [inValv] v innblande 
inwards [Hnwadz] advinnover 
iodine ['aiadim] /7 jod c 
Iran [Pra:n] Iran 
Iranian [iVeinian] adj iransk; n iraner 

c 
Iraq [i'ra:k] Irak 

Iraqi [iVa:ki] adj irakisk; n iraker c 
irascible [i'raesibal] adj oppfarende 
Ireland ['aialand] Irland 
Irish ['aiarij] adj irsk 
Irishman ['aiarifman] n (pi -men) ir- 

lending c 
iron ['aian] n jern nt; strykejern nt; 

jern-; v *stryke 
ironical [ai'ranikal] adj ironisk 
ironworks ['aianwaiks] n jernverk nt 
irony ['aiarani] n ironi C irregular 71 jug irregular [i'regjula] adj uregelmessig 


January [^aenjuari] januar 


irreparable [i'reparabal] adj ubotelig 


Japan ^a'paen] Japan 


irrevocable [i'revakabal] adj ugjen- 


Japanese [^aepate] adj japansk; n 


kallelig 


japaner c 


irritable [Mritabal] adj irritabel 


jar [d3a:] n krukke c 


irritate [Mriteit] v irritere, ergre 


jaundice ['dpmdis] n gulsott c 


is [iz] v (pr be) 


jaw [d3a:] n kjeve c 


island ['ailand] n 0y c 


jealous [^elas] adj sjalu 


isolate ['aisaleit] v isolere 


jealousy [^elasi] n sjalusi c 


isolation [jaisa'leijan] n isolasjon c 


jeans [d3i:nz] p/ jeans p/ 
jelly [\I3eli] n gele c 


Israel ['izreil] Israel 


Israeli [iz'reili] adj israelsk; n israeler 


jelly-fish [^elififl n manet c 


c 


jersey ['d3a:zi] n jersey c; genser c 


issue [Mfu:] v *utgi; n utstedelse c, 


jet [d3et] /7 strale c; jetfly 77f 


opplag nt; sporsmal nt, sak c; ut- 


jetty Pd3eti] 77 molo c 


gang c, resultat nt, folge c, sluttre- 


Jew [d3u:] 77J0dec 


sultat nt; utvei c 


jewel [k^uial] 77 smykke nt 


isthmus ['ismas] n landtunge c 


jeweller [^uiala] 77 gullsmed c 


it [itj pron det 


jewellery [U3u:alri] 77 smykker 


Italian [i'tsljan] adj italiensk; n italie- 


Jewish [^uiifl acf/' jodisk 


nerc 


job [d3Db] 77 jobb c; stilling c 


italics [i'taeliks] pi kursivskrift c 


jockey [^aki] 77 jockey c 


Italy [Mtali] Italia 


join [d3ain] v *forbinde; slutte seg til; 


itch [itj] n kloe c; v k\& 


forene, sammenfoye 


item ['aitam] n post c; punkt nt 


joint [d3aint] 77 ledd nt; sveisesom c; 


itinerant [aiHinarant] adj omreisende 


adj felles, forent 


itinerary [ai'tinarari] n reiserute c, 


jointly [%>intli] adv i fellesskap 


reiseplan c 


joke [d3ouk] 77 vits c, spok c 


ivory ['aivari] n elfenbein nt 


jolly [k^oli] adj lystig 


ivy ['aivi] n efoy c 


Jordan [^aidan] Jordan 
Jordanian ^ai'deinian] adj jordansk; 
77Jordaner c 
journal [V^a-.nal] 77 tidsskrift nt 


J 


journalism ['dsainalizam] 77 journali- 
stikk c 


jack |d 5ik ] n jekk c 


journalist [^ainalist] 77 journalist c 


jacket [\i3aekit] n dressjakke c, jakke 


journey [^arni] 77 reise c 


c; omslag 77f 


joy [d3ai] 77 glede c, fryd c 


jade [d3eid] 77 jade c 


joyful [^aifal] adj glad 


jail [d3eil] /7 fengsel nt 


jubilee [^uibili:] 77 jubileum 77f 


jailer [^eila] /7 fangevokter c 


judge [d3Ad3] 77 dommer c; v domme; 


jam [d3aem] /? syltet0y nt; trafikk- 


bedomme 


korkc 


judgment [k^dsmant] 77 dom c 


janitor ['d^nita] n vaktmester c 


jug [d 3 Ag] 77 mugge c Jugoslav 72 

Jugoslav [Juiga'slaiv] adj jugoslavisk; 

njugoslavc 
Jugoslavia [Juiga'slaivia] Jugoslavia 
juice [d3u:s] n saft c 
juicy [\l3u:si] adj saftig 
July [d^uMai] juli 
jump [d3Amp] v hoppe; n hopp nt, 

sprang nt 
jumper ['d^mpa] n jumper c 
junction [Vi^qkjbn] n veikryss nt; 

knutepunkt nt 
June [d3u:n] juni 

jungle ['d^ngal] n urskog c, jungel c 
junior [^uinja] adj junior 
junk [d3Aqk] n skrap nt 
jury [M3U3ri] n jury c 
just [d3Ast] aoj rettferdig, passende; 

riktig; adv nettopp; akkurat 
justice [\l3Astis] n rett c; rettferdig- 

hetc 
juvenile ['d3u:v3nail] adj ungdoms- label kangaroo [jkaeqga'ru:] n kenguru c 

keel [ki:l] n kjol c 

keen [ki:n] adj begeistret; skarp 

keep [ki:p] v *holde; bevare; *holde 
pa med; *- away from *holde seg 
Dorte fra; ~ off *la vaere; ** on 
*fortsette; ** quiet tie; ~ up *hol- 
de ut; r* up with *holde folge med 

keg [keg] n kagge c 

kennel ['kenal] n hundehus nt; kennel 
c 

Kenya [taja] Kenya 

kerosene ['kerasiin] n petroleum c 

kettle [Mcetal] n kiele c 

key [ki:] n nokkel c 

keyhole ['ki:houl] n nokkelhull nt 

khaki ['ka:ki] n kaki c 

kick [kik] vsparke; n spark nt kick-off [,kiMof] n avspark nt 
kid [kid] n barn nt, unge c; geite- 

skinnnt; vskrone 
kidney [Mcidni] n nyre c 
kill[kil] vdrepe, *sla i hjel 
kilogram ['kibgraem] n kilo c//7t 
kilometre ['kilajmiita] n kilometer c 
kind [kaind] adj snill, vennlig; god; n 

sort c 
kindergarten pkindajgcLtan] n barne- 

hage c, forskole c 
king [kin.] /7 konge c 
kingdom ['kindam] /i kongerike nt; ri- 

ke/it 
kiosk ['kirosk] n kiosk c 
kiss [kis] n kyss nt; v kysse 
kit [kit] n utstyr nt 
kitchen ['kitjln] n kjokken nt; ~ gar- 
den kjokkenhage c 
knapsack ['naepsaek] n ryggsekk c; 

ransel c 
knave [neiv] /i knekt c 
knee [ni:] /i kne nt 
kneecap ['ni:ksp] n kneskal c 
*kneel [ni:l] vknele 
knew [nju:] v (p know) 
knickers ['nikaz] pi truse c 
knife [naif] n (pi knives) kniv c 
knight [nait] /I ridder c 
knit [nit] vstrikke 
knob [nob] n knott c 
knock [nak] v banke; /? banking c; ~ 

against stote pa; *- down *sla ned 
knot [not] n knute c; v knytte 
know [nou] v *vite; *kunne, kjenne 
knowledge ['110^3] n kjennskap nt; 

kunnskap c 
knuckle ['rulol] /7 knoke c label [Meibal] n etikett c; v *sette laboratory 73 leadership merkelapp pa 


lark [la:k] n lerke c 


laboratory [la'baratari] n laborato- 


laryngitis [jlaerin^aitis] n strupeka- 


rium nt 


tarr c 


labour ['leiba] n arbeid nt; fodselsve- 


last [la:st] adj sist; forrige; v vare; at 


er pi; v *slite, anstrenge seg; labor 


^ til slutt 


permit Am arbeidstillatelse c 


lasting [Ma:stir|] adj varig 


labourer [Meibara] n arbeider c 


latchkey ['laetfki:] n entrenekkel c 


labour-saving ['leibajseiviq] adj ar- 


late [leit] adj sen; for sent 


beidsbesparende 


lately [Meitli] adv i det siste, nylig 


labyrinth [MaebarinO] n labyrint c 


lather [Matfa] n skum nt 


lace [leis] n kniplinger pi; lisse c 


Latin America [Maetin a'merika] Latin- 


lack [lack] n savn nt, mangel c; v 


Amerika 


mangle 


Latin-American [jlaetina'merikan] adj 


lacquer [Masks] n lakk c 


latinamerikansk 


lad (lied] n gutt c 


latitude [Maetitju:d] n breddegrad c 


ladder [Maeda] /? stige c 


laugh [la:f] v *le; n latter c 


lady [Meidi] n dame c; ladies' room 


laughter [Ma:fta] n latter c 


dametoalett nt 


launch [b:ntf] v *sette i gang; *skyte 


lagoon fla'gum] n lagune c 


opp; n motorbat c 


lake [leik] n innsje c 


launching [Maintjiq] n sjesetning c 


lamb [hem] a lam /rt; lammekjott /?t 


launderette [jbmda'ret] n selvbetje- 


lame [leim] ad/ lam, halt 


ningsvaskeri nt 


lamentable [Maemantabal] adj bekla- 


laundry [Ma:ndri] n vaskeri nt; vask c 


gelig 


lavatory [Maevatari] n toalett nt 


lamp [laemp] /I lampe c 


lavish ['laevifl adj edsel 


lamp-post [Msmppoust] n lyktestolpe 


law [b:] n lov c; rett c; ~ court 


c 


domstol c 


lampshade [Maempjeid] n lampe- 


lawful [Mo:fal] adj lovlig 


skjerm c 


lawn [la:n] n gressplen c 


land [laend] n land nt; v lande; *ga i 


lawsuit [Mo:su:t] n rettssak c 


land 


lawyer [Moija] n advokat c; jurist c 


landlady [Maend,leidi] n vertinne c 


laxative [Maeksativ] n avforingsmiddel 


landlord [Msndlad] n vert c, huseier 


nt 


c; husvert c 


lay [lei] vplassere, *legge, *sette; 


landmark ['laendma:k] n landmerke 


~ bricks mure 


nt; landemerke nt 


layer [leis] n lag nt 


landscape [Maendskeip] n landskap nt 
lane [lein] n smug nt, smal vei; fil c 


layman [Meiman] n lekmann c 


lazy [Heizi] adj doven 


language [leggwidx] n sprak nt; ~ 


lead[li:d] vlede 


laboratory spraklaboratorium /2( 


lead 1 [li:d] n forsprang nt; ledelse c; 


lantern [Masntan] n lykt c 


hunderem c 


lapel [la'pcl] /7 jakkeslag nt 


lead 2 [led] n bly nt 


larder [Ma:da] n spiskammer nt 


leader [Mi:da] n ferer c, anferer c 


large [la:d3] adj stor; rommelig 


leadership [Mi:dafip] n ledelse c; le- leading 74 lid derskap nt 


lemonade [jema'neid] n limonade c; 


leading [Midirj] adj ledende 


brusc 


leaf [H:f] n (pi leaves) blad nt 


lend [lend] v lane bort 


league [li:g] n forbund nt 


length [len0] n lengde c 


leak [H:k] v lekke; n lekkasje c 


lengthen [HenBan] vforlenge 


leaky [Mi:ki] adj lekk 


lengthways [MenOweiz] adv pa langs 


lean [li:n] adj mager 


lens [lenz] n linse c; telephoto *> te- 


lean [li:n] vleneseg 


leobjektiv nt; zoom ~ zoomlinse c 


leap [li:p] n hopp nt 


leprosy [Meprasi] n spedalskhet c 


leap[li:p] vhoppe 


less [les] adv mindre 


leap-year [Miipjis] n skuddar nt 


lessen [ton] v minske, forminske 


learn [b:n] vlaere 


lesson [Mesan] n leksjon c, time c 


learner [Mama] n nybegynner c 


let [let] v *la; leie ut; ~ down svik- 


lease [li:s] n leiekontrakt c; forpakt- 


te 


ning c; v forpakte bort, leie ut; leie 


lethal [Mitfal] adj dedelig 


leash [H:/] n koppel nt, band nt 


letter [Meta] /j brev /if; bokstav c; ~ 


least [li:st] adj minst; at ~* i det 


of credit akkreditiv nt; y of rec- 


minste; minst 


ommendation anbefalingsbrev /if 


leather [Meda] n laer /it; skinn-, laer- 


letter-box [Metabaks] n postkasse c 
lettuce [Metis] n bladsalat c 


leave [li:v] n permisjon c 


leave [li:v] v *forlate, *ga bort; 


level [Meval] adj jevn; plan; /i plan /if, 
niva /if; vaterpass /it; vnivellere, 


*legge igjen, *etterlate; *- behind 


*etterlate; r* out *utelate 


utlikne; y crossing planovergang 


Lebanese [jleba'niiz] adj libanesisk; n 


c 


libaneser c 


lever [%v] /i vektstang c, hevarm c 


Lebanon [Mebanan] Libanon 


liability [jlaia'bilati] n ansvarlighet c; 


lecture [Mektja] n foredrag nt, fore- 


hemsko c 


lesning c 


liable [Maiabal] adj ansvarlig; p? to 


left 1 [left] adj venstre 


utsatt for 


left 2 [left] v (p, pp leave) 


liberal [Mibaral] adj liberal; rundhan- 


left-hand [Mefthand] adj venstre 


det, gavmild 


left-handed [,left'h<endid] adj keiv- 


liberation [jibaVeifan] n befrielse c 


hendt 


Liberia [lai'biaria] Liberia 


leg [leg] n bein nt 


Liberian [lai'biarian] adj liberisk; n li- 


legacy [Megasi] n legat nt 


berier c 


legal [Mirgal] adj legal, rettslig; juri- 
disk 


liberty [Mibati] n frihet c 


library [Maibrari] /I bibliotek nt 


legalization [JkgolaPzeiJbn] n legalisa- 


licence [Maisans] n bevilling c; tilla- 


sjonc 


telse c; driving ** fererkort nt; y 


legation [li'geijan] n legasjon c 


number Am registreringsnummer 
nt; ~ plate nummerskilt nt 


legible [Med^bal] adj leselig 
legitimate [li'd^timat] adj lovlig 


license [Maisans] v *gi tillatelse 


leisure [Me3a] n fritid c; ro og mak 


lick [lik] vslikke 


lemon [Meman] n sitron c 


lid [lid] n lokk nt lie 

lie [lai] v lyge; n logn c 

lie [lai] v *ligge; ~ down *legge 

seg nedpa 
life [laif] n (pi lives) liv nt; t~ insur- 
ance livsforsikring c 
lifebelt [Maifbelt] n livbelte nt 
lifetime [Maiftaim] n levetid c 
lift [lift] v lofte; n heis c 
light [lait] n lys nt; adj lett; lys; ~ 

bulb lyspaere c 
light [lait] vtenne 
lighter [Maita] // lighter c 
lighthouse [Maithaus] /} fyrtarn nt 
lighting [Maitiq] n belysning c 
lightning [Maitniq] n lyn nt 
like [laik] v like; adj lik; owi/ liksom; 

prep liksom 
likely [Maikli] adj sannsynlig 
like-minded [,laik'maindid] adj like- 

sinnet 
likewise [Maikwaiz] adv likesa, likele- 

des 
lily [Mili] n lilje c 
limb [lim] n lem nt; gren c 
lime [laim] n kalk c; lind c; limett c 
limetree [Maimtri:] /2 lindetre nt 
limit [Mimit] /i grense c; v begrense 
limp [limp] v halte; adj slapp 
line [lain] n linje c; strek c; line c; ko 

c; stand in ~ A/n sta i ko 
linen [Minin] n lerret /j; lintey /if 
liner [Mains] n passasjerbat c 
lingerie [M53ari:] n dameundertoy nt 
lining [Mainin] n for /if 
link [link] v 'forbinde; /] lenke c; ledd 

/If 

lion [Maian] n l0ve c 

lip [lip] n leppe c 

lipsalve [Mipsa:v] n leppepomade c 

lipstick [Mipstik] n leppestift c 

liqueur [liMcjua] n likor c 

liquid [Mikwid] adj flytende; n vaeske c 

liquor [Mika] /i sprit c; brennevin nt 

liquorice [Mikaris] n lakris c 75 look 

list [list] n liste c; v *innskrive, regne 

opp 
listen [Misan] v lytte 
listener [Misna] /] lytter c 
literary [Mitrari] adj litteraer 
literature [Mitratja] n litteratur c 
litre [Mi:ta] n liter c 
litter [Mita] n avfall /if; soppel /if; kull 

nt 
little [Mital] ad/ liten; lite 
live 1 [liv] v leve; bo 
live 2 [laiv] adj levende; direkte 
livelihood [Maivlihud] n levebrod nt 
lively [Maivli] adj livlig 
liver [Miva] n lever c 
living-room [Mivirjruim] n dagligstue c 
load [loud] n last c; bor c; v laste 
loaf [louf] n (pi loaves) brod /if 
loan [loun] /] tan /if 
lobby [Mabi] /? vestibyle c; foaje c 
lobster [Mabsta] n hummer c 
local [Moukal] adj lokal, stedlig; ~ 

call lokalsamtale c; ~ train lokal- 

tog/if 
locality [lou'kaelati] n sted nt 
locate [lou'keit] v lokalisere 
location [lou'keijan] n beliggenhet c 
lock [lak] v lase; n las c; sluse c; ~ 

up lase opp, sperre inne 
locomotive [Jouka'moutiv] n lokomo- 

tiv/if 
lodge [lad3] vhuse; n jakthytte c 
lodger [Mad3a] n leieboer c 
lodgings [Mad3ir)z] pi losji nt 
log [lag] /i kubbe c 
logic [Mad3ik] n logikk c 
logical [Mad^kal] acf/ logisk 
lonely [Mounli] adj ensom 
long [bq] ad/ lang; langvarig; rw for 

lengte etter; no longer ikke lenger 
longing [Maqiq] n lengsel c 
longitude [Hand^tjuid] n lengdegrad c 
look [luk] v *se; synes, *se ut; n blikk 

/if; utseende /if; *r after sorge for, looking-glass 

passe; *- at *se pa; ~~ for lete et- 
ter; ~ out *se opp, passe seg for; 
* up *sla opp 

looking-glass [Mukigglais] n speil nt 

loop [lu:p] n lokke c 

loose [lu:s] adj los 

loosen [Muisan] v losne 

lord [b:d] n lord c; herre c 

lorry ['bri] /7 lastebil c 

lose [lu:z] vtape, miste 

loss [bs] n tap nt 

lost [bst] ad/gatt vill; forsvunnet; 
and found hittegods nt; ~ prop- 
erty office hittegodskontor nt 

lot [bt] n lodd c; mengde c, hop c 

lotion [Moufan] 77 hudkrem c; after- 
shave ~~ barbervann nt 

lottery [Motari] /? lotteri nt 

loud [laud] a<// hoylydt, hoy 

loud-speaker [jlaud'sphka] 77 hoytta- 
lerc 

lounge [laund3] 77 salong c; vestibyle 
c 

louse [laus] 77 (pi lice) lus c 

love [Iav] v elske, *vaere glad i; 77 
kjaerlighet c; in forelsket 

lovely [MavH] adj yndig, herlig, 
skjonn 

lover [Hav3] 77 elsker c 

love-story [MAv,sto:ri] 77 kjaerlighets- 
historie c 

low [lou] adj lav; dyp; nedstemt; ~ 
tide fjaere c 

lower [Moua] v senke; adj lavere 

lowlands [Moubndz] pi lavland nt 

loyal ['bbl] adj lojal 

lubricate [Mu:brikeit] v *smore 

lubrication [Juibri'keijan] 77 smoring c; 
oil smoreolje c; ~ system smo- 
ringssystem nt 

luck [Uk] 77 hell nt; skjebne c; bad ~ 
uflaks c 

lucky ['Uki] adj heldig; ~ charm 
amulett c 76 magnetic 

ludicrous ['lu.dikras] adj latterlig 
luggage [ y \\g\d^] n bagasje c; hand 

~ handbagasje c; left office 

bagasjeoppbevaring c; ~ rack ba- 

gasjehylle c; ~ van bagasjevogn c 
lukewarm [Mu:kwD:m] adj lunken 
lumbago [lAm'beigou] 77 lumbago c 
luminous [Muiminas] adj lysende 
lump [Ump] 77 klump c, stykke nt; 

kul c; ~* of sugar sukkerbit c; ~~ 

sum rund sum 
lumpy ['Umpi] adj klumpet 
lunacy [Mumasi] 77 vanvidd 77* 
lunatic [taatik] adj sinnssyk; 77 

sinnssyk c 
lunch [UntJ] 77 formiddagsmat c, 

lunsj c 
luncheon [MAntJan] 77 lunsj c 
lung [U13] 77 lunge c 
lust [Ust] 77 begjaer nt 
luxurious [lAg^uarias] adj luksurios 
luxury [MAkfari] 77 luksus C M 

machine [ma'Jiin] n maskin c, appa- 

rat77f 
machinery [ma^nari] 77 maskineri nt 
mackerel ['mskral] 77 (pi ~) makrell 

c 
mackintosh [WkintaJ] 77 regnfrakk c 
mad [masd] adj gal, vanvittig, sinns- 

svak; rasende 
madam ['madam] 77 true c 
madness Pmaednas] 77 galskap c 
magazine [jmaega'ziin] 77 tidsskrift nt 
magic ['maxtyk] 77 magi c, trolldom c; 

aaj magisk 
magician [ma^ijan] 77 tryllekunstner 

c 
magistrate ['maed3istreit] 77 dommer c 
magnetic [msgbetik] adj magnetisk magneto 

magneto [maeg'niitou] n (pi ~s) tenn- 

magnet c 
magnificent [maeg'nifisant] adj prakt- 

full, storslatt 
magpie ['maegpai] n skjsere c 
maid [meid] n hushjelp c 
maiden name ['meidan neim] pike- 

navn nt 
mail [meil] n post c; v poste; ~ order 

Am postanvisning c 
mailbox ['meilboks] nAm postkasse c 
main [mein] adj hoved-; sterst; ~ 

deck overste dekk nt; ~ line ho- 

vedlinje c; ~ road hovedvei c; ~ 

street hovedgate c 
mainland ['meinland] n fastland nt 
mainly [Vneinli] adv hovedsakelig 
mains [meinz] pi hovedledning c 
maintain [meinHein] v *opprettholde 
maintenance ['meintanans] 77 vedlike- 

hold nt 
maize [meiz] 77 mais c 
major j'mekty] adj storre; eldre; 77 

major c 
majority [ma'dprati] n flertall nt 
make [meik] v lage; tjene; na; ~ do 

with neye see med; ~ good *godt- 

gjere; ~~ up *sette opp 
make-up [WikAp] 77 sminke c 
malaria [ma'learia] 77 malaria c 
Malay [maMei] 77 malaysier c 
Malaysia [ma'leizia] Malaysia 
Malaysian [ma'leizian] adj malaysisk 
male [meil] adj hann- 
malicious [ma'HJas] adj ondskapsfull 
malignant [ma'lignant] adj ondartet 
mallet ['mslit] 77 kelle c 
malnutrition [jmaelnju'trijan] 77 under- 

ernaering c 
mammal ['maemal] 77 pattedyr nt 
mammoth ['maemafl] 77 mammut c 
man [maen] 77 (pi men) mann c; men- 

neske nt; men's room herretoalett 

77* 77 mark 

manage pmaenids] v bestyre; lykkes 
manageable ['maenidsabal] adj hand- 

terlig 
management [ , maenid3mant] 77 ledelse 

c; administrasjon c 
manager ['maenidsa] 77 sjef c, direktor 

c 
mandarin ['mandarin] 77 mandarin c 
mandate ['maendeit] 77 mandat nt 
manger [ , meind3a] 77 krybbe c 
manicure ['maenikjua] 77 manikyr c 
mankind [maen'kaind] 77 menneskehet 

c 
mannequin ['maenakin] 77 utstillings- 

dukke c 
manner ['maena] 77 mate c, vis nt; 

manners pi manerer pi 
man-of-war [jmaenav'wa:] 77 krigsskip 

77* 

manor-house ['maenahaus] 77 herre- 

gardc 
mansion Pmaenfan] 77 herregard c 
manual ['maenjual] adj hand-, ma- 

nuell 
manufacture [jmaenju'faektfa] v fabrik- 

kere 
manufacturer [imasnju'faektfara] 77 fab- 

rikant c 
manure [ma'njua] 77 gjedsel c 
manuscript ['maenjuskript] 77 manu- 

skript 77r 
many ['meni] adj mange 
map [maep] 77 kart 77* 
maple Pmeipal] 77 lenn c 
marble [Wbal] 77 marmor c; klinke- 

kulec 
March [ma:tf] mars 
march [ma:tj] v marsjere; 77 marsj c 
mare [mea] 77 hoppe c 
margarine [/UAidyMin] n margarin c 
margin [Hnaidyn] 77 mare c 
maritime ['maeritaim] adj maritim 
mark [ma:k] v markere; merke; kjen- 

netegne; 77 merke nt; karakter c; market 78 mechanism skyteskive c 

market ['markit] n marked nt 

market-place ['maikitpleis] n torg nt 

marmalade ['maimaleid] n marmela- 
dec 

marriage ['maerid3] n ekteskap nt 

marrow ['maerou] n marg c 

marry ['maeri] v gifte seg, ekte; mar- 
ried couple ektepar nt 

marsh [ma:J] n sump c 

marshy [Hna:Jl] adj sumpet 

martyr ['marts] n martyr c 

marvel ['mcuval] n vidunder nt; v 
undre seg 

marvellous ['maivalas] adj vidunder- 

lig 
mascara [mae'skaira] n eyensverte c 
masculine pmaeskjulin] adj maskulin 
mash [maef] v mose 
mask [mask] n maske c 
Mass [maes] n messe c 
mass [mass] n mengde c; ~ produc- 
tion masseproduksjon c 
massage [hnssa^] n massasje c; v 

massere 
masseur [mae'sa:] n masser c 
massive ['mssiv] adj massiv 
mast [ma:st] n mast c 
master [Wista] n mester c; skipsf0- 

rer c; lektor c, laerer c; v mestre, 

beherske 
masterpiece ['ma:stapi:s] n mester- 

verk nt 
mat [maet] n matte c; adj glanstas, 

matt 
match [maetj] n fyrstikk c; kamp c; v 

passe til 
match-box ['mstjtoks] n fyrstikkeske 

c 
material [maHiarial] n materiale nt; 

stoff nt; adj materiell 
mathematical [iinaeea'maetikal] adj 

matematisk 
mathematics [jmarfb'maetiks] n mate- matikk c 

matrimonial [jmaetri'mounial] adj ek- 
teskapelig 

matrimony ['maetrimani] n ekteskap 
nt 

matter ['masta] n stoff nt; sporsmal 
nt, sak c; v *vaere av betydning; as 
a ^ of fact faktisk, i virkeligheten 

matter-of-fact [jmaetarav'faskt] adj 
realistisk 

mattress ['maetras] n madrass c 

mature [ma'tjua] adj moden 

maturity [maHjuarati] n modenhet c 

mausoleum [jmass'frsm] n mauso- 
leum nt 

mauve [mouv] adj lilla 

May [mei] mai 

*may [mei] v *kunne 

maybe Pmeibi:] adv kanskje 

mayor [mea] n borgermester c 

maze [meiz] n labyrint c 

me [mi:] pron meg 

meadow ['medou] n eng c 

meal [mi:l] n maltid nt 

mean [mi:n] adj sjofel; n gjennom- 
snitt nt 

mean [mi:n] vbety; mene 

meaning Pmimin,] n menine c 

meaningless ['miiniglas] adj menings- 

10S 

means [mi:nz] n middel nt; by no ~~ 
pa ingen mite 

in the meantime [in 5a 'mirntaim] i 
mellomtiden, imens 

meanwhile ['mimwail] adv i mellom- 
tiden, imens 

measles ['mi:zalz] 7? meslinger pi 

measure [haey] vmale; 77 mal 77f; 
foranstaltning c 

meat [mi:t] 77 kj0tt nt 

mechanic [mi'kaenik] 77 mekaniker c 

mechanical [mi'kaenikal] adj meka- 
nisk 

mechanism ['mekanizam] 77 mekanis- medal 

mec 
medal ['medal] n medalje c 
mediaeval [,medi'i:val] adj middelal- 

dersk 
mediate ['mi:dieit] v megle 
mediator ['mi:dieita] n megler c 
medical ['medikal] adj medisinsk 
medicine ['medsin] n medisin c; lege- 

vitenskap c 
meditate ['mediteit] v meditere 
Mediterranean [,medita'reinian] Mid- 

delhavet 
medium ['mi:diam] adj gjennomsnitt- 

lig, middels 
meet [mi:t] vmete; *treffe 
meeting ['mi:tinj n mote nt, sammen- 

komst c 
meeting-place ['miitiqpleis] n mote- 

sted nt 
melancholy ['melankali] n melankoli c 
mellow ['melou] adj bl0t; moden 
melodrama ['mebjdraima] n melodra- 
ma nt 
melody ['meladi] n melodi c 
melon [Vnebn] n melon c 
melt [melt] v smelte 
member ['memba] n medlem nt; 

Member of Parliament parla- 

mentsrepresentant c 
membership ['membajlp] n medlem- 

skap nt 
memo ['memou] n (pi ^s) memoran- 
dum nt 
memorable ['memarabal] adj minne- 

verdig 
memorial [material] n minnestein c 
memorize ['memaraiz] v laere utenat 
memory f'memari] n hukommelse c; 

minne nt 
mend [mend] v reparere, *gjore i 

stand 
menstruation [^menstru'eijan] n men- 

struasjon c 
mental ['mental] adj mental 79 middle 

mention ['menjan] v nevne; n omtale 

c 
menu ['menju:] n spisekart nt, meny c 
merchandise [tetjandaiz] n varer pi, 

handelsvare c 
merchant ['maitjant] n kjopmann c, 

grosserer c 
merciful ['ma:sifal] adj barmhiertig 
mercury ['ma:kjuri] n kvikksolv nt 
mercy ['ma:si] n barmhjertighet c, 

nadec 
mere [mia] adj ren og skjaer 
merely ['miali] adv bare 
merger ['ma^a] n sammensmelt- 

ningc 
merit ['merit] vfortjene; n fortjeneste 

c 
mermaid ['ma:meid] n havfrue c 
merry ['meri] adj munter 
merry-go-round ['merigouiraund] n 

karusell c 
mesh [mej] n nett nt, maske c 
mess [mes] n rot nt; *- up rote til 
message ['mesid3] n beskjed c 
messenger ['mesind3a] 1 

c 
metal ['metal] n metall nt; metall- 
meter ['mi:ta] n maler c 
method ['me9ad] n metode c, frem- 

gangsmate c; ordning c 
methodical [ma'Oodikal] adj metodisk 
methylated spirits ['meSaleitid 'spirits] 

denaturert sprit 
metre ['mi:ta] n meter c 
metric ['metrik] adj metrisk 
Mexican ['meksikan] adj meksikansk; 

n meksikaner c 
Mexico f'meksikou] Mexico 
mezzanine ['mezani:n] n mellometa- 

sjec 
microphone ['maikrafoun] n mikrofon 

c 
midday ['middei] n middag c 
middle ['midal] n midte c; adj mel- eskied c 

] n budbringer midnight 

lomste; Middle Ages middelalde- 

ren; ~ class middelklasse c; 

middle-class adj borgerlig 
midnight ['midnait] n midnatt c 
midst [midst] n midte c 
midsummer ['mid/SAma] n midtsom- 

merc 
midwife ['midwaif] n (pi -wives) jord- 

morc 
might [mait] n makt c 
might [mait] v *kunne 
mighty ['maiti] adj mektig 
migraine ['migrein] n migrene c 
mild [maild] adj mild 
mildew ['mildju] n mugg c 
mile [mail] n engelsk mil 
milage [ , mailid3] n distanse c 
milepost ['mailpoust] n veiskilt nt 
milestone ['mailstoun] n milestein c 
milieu ['mi.lja:] n miljo nt 
military ['militari] adj militaer-; ~ 

force krigsmakt c 
milk [milk] n melk c 
milkman ['milkman] n (pi -men) mel- 

kemann c 
milk-shake ['milkfeik] n milk-shake c 
milky ['milki] adj melkaktig 
mill [mil] n nwlle c; fabrikk c 
miller ['mila] n moller c 
milliner ['militia] n modist c 
million ['miljan] n million c 
millionaire [jmilja'nea] n millionaer c 
mince [mins] v finhakke 
mind [maind] n sinn nt; v *ha noe 

imot; passe pa, passe seg for, bry 

segom 
mine [main] n gruve c 
miner ['maina] n gruvearbeider c 
mineral ['minaral] n mineral nt; ~ 

water mineralvann nt 
miniature ['minjatfa] n miniatyr c 
minimum ['minimam] n minimum nt 
mining ['maininj n gruvedrift c 
minister ['minista] n statsrad c; prest 80 mistake c; Prime Minister statsminister c 
ministry f'ministri] n departement nt; 

prestegjerning c 
mink [mink] n mink c 
minor ['maina] adj mindre, liten; un- 

derordnet; n mindrearig c 
minority [mai'narati] n mindretall nt 
mint [mint] n mynte c 
minus f'mainas] prep minus 
minute 1 ['mink] n minutt nt; min- 
utes referat nt 
minute 2 [mai'njuit] adj bitte liten 
miracle ['mirakal] n mirakel nt 
miraculous [mi'rskjulas] adj miraku- 

los 
mirror ['mira] n speil nt 
misbehave [jmisbi'heiv] v oppfore seg 

darlig 
miscarriage [mis'kaei^] n abort c 
miscellaneous [jmisa'leinias] adj di- 
verse 
mischief ['mistjif] n spillopper pi; 

ugagn c, skade c 
mischievous ['mistjlvas] adj skeyer- 

aktig 
miserable ['mizarabal] adj elendig, 

ulykkelig 
misery ['mizari] n elendighet c, ulyk- 

ke c; n0d c 
misfortune [misMb:tJen] n ulykke c, 

uhell nt 
mislay [mis'lei] v *forlegge 
misplaced [mis'pleist] adj malplas- 

sert; mistet 
mispronounce [jmispra'nauns] v uttale 

gait 
miss 1 [mis] freken, froken c 
miss 2 [mis] v miste 
missing ['misin] adj manglende; ~ 

person savnet person 
mist [mist] n dis c, take c 
mistake [mi'steik] n feiltakelse c, feil 

c 
mistake [mi'steik] vforveksle mistaken 81 mistaken [mi'steikan] adj feilaktig; 


monastery ['manastri] n kloster nt 


be ~ *ta feil 


Monday [Wndi] mandag c 


mister ['mista] herr 


monetary [Wnitari] adj penge-; ~ 


mistress ['mistras] n frue c; bestyrer- 


unit myntenhet c 


inne c; elskerinne c 


money [Wni] n penger pi; ** ex- 


mistrust [mis'trAst] v mistro 


change vekslingskontor nt; ~~ or- 


misty ['misti] adj disig 


der postanvisning c 


misunderstand [jmisAnda'staend] V 


monk [iruqk] n munk c 


*misforsta 


monkey [Wqki] n ape c 


misunderstanding [jmisAnda'staendirj] 


monologue ['manalag] n monolog c 
monopoly [ma'napali] n monopol nt 


n misforstaelse c 


misuse [mis'juis] n misbruk nt 


monotonous [ma'natanas] adj mono- 


mittens ['mitanz] pi votter pi 


ton 


mix [miks] v blande; ~ with *omgas 


month [nun8] n maned c 


med 


monthly [Wneii] adj manedlig; ~ 


mixed [mikst] adj blandet 


magazine manedsblad nt 


mixer ['miksa] n mikser c 


monument ['monjumant] n monument 


mixture ['mikstfa] n blanding c 


nt, minnesmerke nt 


moan [moun] vjamre 


mood [mu:d] n humor nt, stemning c 


moat [mout] n vollgrav c 


moon [mu:n] n mane c 


mobile [Wubail] adj bevegelig, mo- 


moonlight ['mu:nlait] n maneskinn nt 


bil 


moor [mua] n hei c, lyngmo c 


mock [mak] v hane 


moose [mu:s] n (pi ~, ~s) elg c 


mockery ['makari] n han c 


moped ['mouped] n moped c 


model ['modal] n modell c; manne- 


moral ['moral] n moral c; adj mo- 


keng c; v modellere, forme 


ralsk, sedelig 


moderate ['modarat] adj moderat; 


morality [maVaelati] n moral c 


middelmadig 


more [ma:] adj mer; once ~ en gang 


modern ['madan] adj moderne 
modest ['modist] adj beskjeden 


til 


moreover [mai'rouva] adv dessuten, 


modesty ['madisti] n beskjedenhet c 


for ovrig 


modify ['madifai] v modifisere, endre 


morning [tanir)] n morgen c, for- 


mohair [Wuhea] n mohair c/nt 


middag c; ~ paper morgenavis c; 


moist [maist] adj fuktig, vat 


this ~ i morges 


moisten ['maisan] v fukte 


Moroccan [ma'rakan] adj marok- 


moisture ['maistfa] n fuktighet c; 


kansk; n marokkaner c 


moisturizing cream fuktighets- 


Morocco [ma'rakou] Marokko 


kremc 


morphia [tafia] n morfin c 


molar ['moula] n jeksel c 


morphine pmorfnn] n morfin c 


moment [Wumant] n oyeblikk nt 


morsel ['maisal] n bit c 


momentary [Wumantari] adj kortva- 


mortal ['mo:tal] adj dodelig 


rig 


mortgage ['ma:gid3] n pantelan nt; 


monarch ['manak] n monark c 


pant c 


monarchy ['manaki] n monarki nt 


mosaic [ma'zeiik] n mosaikk c mosque 

mosque [mask] n moske c 
mosquito [ma'skiitou] 77 (pi ~es) 

mygg c; moskito c 
mosquito-net [ma'skiitounet] n mygg- 

nett nt 
moss [mas] 77 mose c 
most [moust] ac[/ flest; at ~ hoyst; 

~ of all mest 
mostly ['moustli] adv for det meste 
motel [mou'tel] n motell nt 
moth [ma9] n moll c; nattsvermer c 
mother ['nufla] /7 mor c; ~ tongue 

morsmal nt 
mother-in-law [Wtarinb:] n (pi 

mothers-) svigermor c 
mother-of-pearl [jnudaravipa:!] n per- 

lemor c 
motion [Wufan] /] bevegelse c; for- 

slag Tit 
motive ['moutiv] n motiv 77f 
motor ['mouta] n motor c; v bile; ~ 

body /iA/n karosseri nt; starter ~ 

starter c 
motorbike [Wutabaik] nAm moped 

c 
motor-boat ['moutabout] /2 motorbat 

c 
motor-car [Wutaka:] 7? bil c 
motor-cycle [Wutajsaikal] /l motor- 

sykkel c 
motoring ['moutariq] /2 bilisme c 
motorist [Wutarist] 77 bilist c 
motorway [Wutawei] tj motorvei c 
motto ['matou] 77 (pi ~es, ~s) motto 

nt 
mouldy ['mouldi] adj muggen 
mound [maund] 77 haug C 
mount [maunt] v *bestige; 77 berg 77* 
mountain [Wuntin] 77 fjell nt; "r 

pass pass nt; ~ range fjellkjede c 
mountaineering [jmaunti'niarii]] 71 

fjellklatring c 
mountainous ['mauntinas] adj bergrik 
mourning [Wnii]] 77 sorgetid c 82 musical 

mouse [maus] 77 (pi mice) mus c 
moustache [ma'sta:/] 77 bart c 
mouth [mau0] 77 munn c; kjeft c, gap 

nt; munning c 
mouthwash [WuewaJ] 77 munnvann 

nt 
movable ['murvabal] adj flyttbar 
move [mu:v] v bevege; flytte; rore 

seg; 77 trekk nt, skritt nt; flytting c 
movement ['mirvmant] 77 bevegelse c 
movie Pmuivi] 77 film c; movies Am 

kino c; ~ theater kino c 
much [nutf] adj mange, mye; adv 

mye; as - like mye; sa vidt 
muck [nuk] 77 mokk c 
mud [nud] 77 sole c 
muddle [Wdal] 77 forvirring c, rot nt, 

virvar nt; v rote 
muddy [Wii] adj solet 
mud-guard [ , mAdga:d] 77 skvettskjerm 

c 
muffler [Wfla] 77A777 lydpotte c 
mug [nug] 77 krus 77* 
mulberry [Wlbari] 77 morbaer 77* 
mule [mju:l] 77 mulesel nt, muldyr nt 
mullet [Wit] 77 multefisk c 
multiplication [jmAltipli'keijan] 77 mul- 

tiplikasjon c 
multiply PmAltiplai] v multiplisere 
mumps [numps] 77 kusma c 
municipal [mju:'nisipal] adj kommu- 

nal, by- 
municipality [mjuiinisi'pslati] 77 kom- 

munec 
murder [teda] 77 mord nt; v myrde 
murderer ['maidara] 77 morder c 
muscle ['mAsal] 77 muskel c 
muscular ['nuskjula] adj muskulos 
museum [mju^ziiam] 77 museum 77* 
mushroom [WJru:m] 77 sjampinjong 

c; sopp c 
music ['mjuizik] 77 musikk c; ~ acad- 
emy konservatorium nt 
musical ['mjuizikal] adj musikalsk; 77 music-hall 83 needlework musical c 


sneversynt 


music-hall ['mjuizikha:!] n revyteater 


nasty ['naisti] adj ubehagelig, vem- 


nt 


melig; ekkel 


musician [mjur'zifan] n musiker c 


nation ['neifan] n nasjon c; folk nt 


muslin ['nuzlin] n musselin c 


national ['naefanal] adj nasjonal; fol- 


mussel [Wsal] n blaskjell nt 


ke-; stats-; *** anthem nasional- 
sang c; ~ dress nasjonaldrakt c; 


must [nust] v *matte 


mustard ['nustad] n sennep c 


~ park nasjonalpark c 


mute [mju:t] adj stum 


nationality [inaeJa'naMati] n nasjonali- 


mutiny ['mju:tini] n mytteri nt 


tet c 


mutton [Wtan] n farekjett nt 


nationalize ['naejanalaiz] v nasjonali- 


mutual ['mjuitjual] adj gjensidig 


sere 


my [mai] adj min 


native ['neitiv] n innfodt c; adj inn- 


myself [mai'self] pron meg; selv 


fodt; ~ country fedreland nt; ~ 


mysterious [miliarias] adj gatefull, 


language morsmal nt 


mystisk 


natural ['naetfaral] adj naturlig; med- 


mystery ['mistari] n mysterium nt 


fedt 


myth [mi0] n myte c 


naturally ['nastfarali] adv selvfolgelig, 
naturligvis 
nature ['neitja] n natur c 


N 


naughty ['no:ti] adj uskikkelig, slem 


nausea ['naisia] n kvalme c 
naval Pneival] adj marine- 


nail [neil] n negl c; spiker c 


navel [ineival] n navle c 


nailbrush ['neilbrAj] n negleborste c 


navigable ['naevigabal] adj seilbar 


nail-file ['neilfail] n neglefil c 


navigate ['naevigeit] v navigere 


nail-polish ['neiljpolij] n neglelakk c 
nail-scissors ['neiljsizaz] p/neglesaks 


navigation Lnaevi'geifan] n navigasjon 


c; seilas c 


c 


navy ['neivi] n flate c 


na'i've [na:'i:v] adj naiv 


near [nia] prep naer; adj naer 


naked ['neikid] adj naken; bar 


nearby ['niabai] adj naerliggende, til- 


name [neim] n navn nt; voppkalle, 


stotende 


kalle; in the **- of i . . . navn 


nearly Pniali] adv nesten 


namely ['neimli] adv nemlig 


neat [ni:t] adj nett, ordentlig; bar 
necessary ['nesasari] adj nodvendig 


nap (naep] /7 lur c 


napkin ['naepkin] n serviett c 


necessity [na'sesati] n nodvendighet c 


nappy ['na?pi] n bleie c 


neck [nek] n hals c; nape of the *- 


narcosis [na^kousis] n (pi -ses) nar- 


nakke c 


kosec 


necklace Pneklas] n halskjede nt 


narcotic [nai'katik] n narkotisk mid- 


necktie Pnektai] n slips nt 


del 


need [ni:d] v beheve, trenge; n behov 


narrow [Wrou] adj trang, smal, sne- 


nt; nodvendighet c; ~ to "matte 


ver 


needle ['nitdal] n nal c 


narrow-minded [jnaerou'maindid] adj 


needlework pni:dalwa:k] n handar- negative 84 

beid nt 
negative ['negativ] adj negativ, be- 

nektende; n negativ nt 
neglect [ni'glekt] v forsemme; n for- 

S0mmelse c 
negligee ['neglisei] n neglisje c/nt 
negotiate [ni'goufieit] vforhandle 
negotiation [nijgoufPeifan] n forhand- 

lingc 
Negro ['niigrou] n (pi ~es) neger c 
neighbour Pneiba] n granne c, nabo c 
neighbourhood Pneibahud] n nabolag 

nt 
neighbouring ['neibarinj adj tilstoten- 

de, naerliggende 
neither ['naida] pron ingen av dem; 

neither ... nor verken ... eller 
neon ['ni:an] n neon c 
nephew [Hiefju:] n nevo c 
nerve [na:v] n nerve c; dristighet c 
nervous ['na:vas] adj nerves 
nest [nest] n rede nt 
net [net] n nett nt; adj netto 
the Netherlands ^nedalandz] Neder- 

land 
network Pnetwa:k] n nettverk nt; 

kringkastingsselskap nt 
neuralgia [njuaVaek^a] n nevralgi c 
neurosis [njuaVousis] n nevrose c 
neuter ['njuita] adj intetkjenns- 
neutral ['njuitral] adj neytral 
never ['neva] adv aldri 
nevertheless [jnevadaMes] adv ikke 

desto mindre 
new [nju:] adj ny; New Year nyttar 

nt 
news [nju:z] n nyheter pi, nyhet c 
newsagent ['nju:,zeid33nt] n avis- 
handler c 
newspaper ['njuiZipeipa] n avis c 
newsreel [<nju:zri:l] n filmavis c 
newsstand ['njuizstaend] n aviskiosk c 
New Zealand [nju: 'zhland] Ny- Zea- 
land next [nekst] adj ne'ste; "* to ved si- 
den av 
next-door [jnekst'da:] adv ved siden 

av, nabo- 
nice [nais] adj koselig, snill, pen; lek- 

ker; sympatisk 
nickel Pnikal] n nikkel c; 5-cent-mynt 
nickname ['nikneim] n kjaelenavn nt 
nicotine ['nikati:n] n nikotin c 
niece [ni:s] n niese c 
Nigeria [nai'd^aria] Nigeria 
Nigerian [nai'd^arian] adj nigeriansk; 

n nigerianer c 
night [nait] n natt c; aften c; by ~ 
om natten; ~ flight nattfly nt; ** 
rate natt-takst c; ~ train natt-tog 
nt 
nightclub ['naitkUb] n nattklubb c 
night-cream ['naitkriim] n nattkrem c 
nightdress ['naitdres] n nattkjole c 
nightingale Pnaitiggeil] n nattergal c 
nightly Pnaitli] adj nattlig 
nil [nil] ingenting; null 
nine [nain] num ni 
nineteen [jnainHi:n] num nitten 
nineteenth [,nainHi:n8] num nittende 
ninety ['nainti] num nitti 
ninth [nain0] num niende 
nitrogen ['naitrad^an] n kvelstoff nt 
no [nou] nei; adj ingen; ~ one ingen 
nobility [nou'bilati] n adel c 
noble ['noubal] adj adelig; edel 
nobody [Wibadi] pron ingen 
nod [nod] n nikk nt; v nikke 
noise [naiz] n 1yd c; bulder nt, larm 

c, stey c 
noisy ['naizi] adj steyende 
nominal ['naminal] adj nominell 
nominate ['namineit] v nominere 
nomination [jnami'neijan] n nomina- 

sjon c; utnevnelse c 
none [nAn] pron ingen 
nonsense ['nansans] n nonsens nt 
noon [nu:n] n klokken tolv normal 

normal ['naimal] adj normal 
north [na:0] n nord c; adj nordlig; 

North Pole Nordpolen 
north-east [jnafl'iist] n nordost c 
northerly ['na:8ali] adj nordlig 
northern ['na:8an] adj nordlig 
north-west [jnaflVest] n nordvest c 
Norway ['na:wei] Norge 
Norwegian [na^wi^an] adj norsk; n 

nordmann c 
nose [nouz] n nese c 
nosebleed ['nouzblkd] n neseblod nt 
nostril ['nastril] n nesebor nt 
not [not] adv ikke 
notary ['noutari] n notar c 
notary public Am notarius publicus 
note [nout] n merknad c, notis c; no- 
tat nt; tone c; v notere; bemerke, 

konstatere 
notebook ['noutbuk] n notisbok c 
noted Pnoutid] adj kjent 
notepaper ['noutjpeipa] n brevpapir 

nt 
nothing [WOig] n ingenting, intet nt 
notice ['noutisj v merke, bemerke, 

*legge merke til, oppdage; *se; n 

underretning c, kunngjoring c; 

oppmerksomhet c 
noticeable ['noutisabal] adj merkbar; 

bemerkelsesverdig 
notify ['noutifai] v meddele; underret- 

te 
notion [Wijan] n anelse c, begrep nt 
notorious [nou'ta:rias] adj beryktet 
nougat ['nu:ga:] n nougat c 
nought [rat] n null nt 
noun [naun] n substantiv nt 
nourishing [Wijiij] adj naerende 
novel ['naval] n roman c 
novelist ['navalist] n romanforfatter c 
November [nouVemba] november 
now [nau] advna; ** and then na og 

da 
nowadays ['nauadeiz] adv natildags 85 objection 

nowhere [Wwea] adv ingensteds 
nozzle ['nazal] n tut c 
nuance [njm'&s] n nyanse c 
nuclear ['nju:klia] adj kjerne-; ~ en- 
ergy kjernekraft c 
nucleus ['njuiklias] n kjerne c 
nude [nju:d] adj naken; n akt c 
nuisance ['njuisans] n ulempe c 
numb [nAm] adj folelseslos; valen 
number ['nAmba] n nummer nt; tall 

nt, antall nt 
numeral ['njuimaral] n tallord nt 
numerous ['njuimaras] adj tallrik 
nun [nAn] n nonne c 
nunnery [Wnari] n nonnekloster nt 
nurse [na:s] n sykesoster c, sykeplei- 
erske c; barnepike c; v pleie; amme 
nursery [taari] n barnevaerelse nt; 

daghjem nt; planteskole c 
nut [nAt] n nott c; mutter c 
nutcrackers [Wtjkraekaz] pi notte- 

knekker c 
nutmeg [Wtmeg] n muskatnott c 
nutritious [nju:HriJas] adj nsrende 
nutshell ['nAtfel] n notteskall nt 
nylon ['nailan] n nylon nt oak [ouk] n eik c 

oar [a:] n are c 

oasis [ou'eisis] n (pi oases) oase c 

oath [ou0] 77 ed c 

oats [outs] pi havre c 

obedience [a'bi:dians] 77 lydighet c 

obedient [a'bi:diant] adj lydig 

obey [a'bei] v *adlyde 

object 1 [bbd^kt] 77 objekt nt; gjen- 

stand c; formal nt 
object 2 [ab^ekt] v protestere, inn- 

vende 
objection [ab^ekfan] 77 innvending c objective 

objective [ab^ektiv] adj objektiv; n 

formal nt 
obligatory [a'bligatari] adj obligato- 

risk 
oblige [a'blaids] vforplikte; *be ob- 
liged to *vaere forpliktet til; *vaere 

n0dt til 
obliging [a'blaid^n] adj imetekom- 

mende 
oblong [bblaq] adj avlang; n rektan- 

gel/rt 
obscene [ab'skn] adj uanstendig 
obscure [ab'skjua] adj uklar, nwk 
observation [jabzaVeifan] n iakttakel- 

se c, observasjon c 
observatory [ab^aivatri] n observato- 

rium nt 
observe [ab'zaiv] v *iaktta, observere 
obsession [ab'sefan] n besettelse c 
obstacle [bbstakal] n hindring c 
obstinate [bbstinat] adj sta; hard- 

nakket 
obtain [abHein] ververve, *fa 
obtainable [ab'teinabal] adj oppnaelig 
obvious [bbvias] adj innlysende 
occasion [3^3311] n tilfelle nt; for- 

anledning c 
occasionally [a'kei3anali] adv av og 

til, na og da 
occupant [bkjupant] n beboer c 
occupation [pkju'peijan] n beskjefti- 

gelse c; okkupasjon c 
occupy [bkjupai] v *besette; beskjef- 

tige; occupied adj opptatt 
occur [a'ka:] v hencfe, *forekomme, 

skje 
occurrence [a'kArans] n hendelse c 
ocean [bufan] n hav nt 
October [ak'touba] oktober 
octopus [bktapas] n blekksprut c 
oculist [bkjulist] n eyenlege c 
odd [ad] adj underlig, rar; ulike 
odour [buda] n lukt c 
of [av, av] prep av; fra; i 86 oneself off [of] adv av; vekk; prep av 
offence [a'fens] n forseelse c; anstot 

nt, fornaermelse c 
offend [a'fend] v krenke, fornaerme; 

*forga seg 
offensive [a'fensiv] adj offensiv; st0- 

tende, krenkende 
offer [bfa] v *tilby; yte; n tilbud nt 
office [bfis] n kontor nt; embete nt; 

~ hours kontortid c 
officer [bfisa] n offiser c 
official [a'fifal]acf/offisiell 
off-licence [bfjaisans] n alkoholut- 

salg nt 
often [bfan] adv ofte 
oil [ail] n olje c; fuel ~ brenselolje c; 

~ filter oljefilter nt; ~ pressure 

oljetrykk nt 
oil-painting [pilipeintiq] n oljemaleri 

nt 
oil-refinery [bilri,fainari] n oljeraffi- 

neri nt 
oil-well [bilwel] n oljebrenn c 
oily [bili] ac// oljet; glatt 
ointment [bintmant] n salve c 
okay! [jou'kei] fint! 
old [ould] adj gammel; ** age alder- 

domc 
old-fashioned [jould'faefand] adj gam- 

meldags 
olive [bliv] n oliven c; ** oil olivenol- 

jec 
omelette [bmlat] n omelett c 
ominous [bminas] adj illevarslende 
omit [a'mit] v *utelate 
omnipotent [ambipatant] adj allmek- 

tig 
on [an] prep pa; ved 
once [wAns] adv en gang; at ~ 

straks; ~ more nok en gang 
oncoming [bn,kAmir|] adj kommende, 

metende 
one [wAn] num en; pron man 
oneself [wAn'self] pron selv onion [Unjan] n lok c 

only [bunli] adj eneste; adv bare, ale- 

ne, kun; conj men 
onwards [bnwadz] adv fremover 
onyx [bniks] n onyks c 
opal [bupal] n opal c 
open [bupan] v apne; ad/ apen; apen- 

hjertig 
opening ['oupsniq] n apning c 
opera [bpara] n opera c; ~ house 

opera c 
operate [bpareit] v virke, *drive; 

operere 
operation [ppa'reijan] n virksomhet c; 

operasjon c 
operator [bpareita] n telefonist c 
operetta [ppaVeta] n operette c 
opinion [a'pinjan] n oppfatning c, me- 

ningc 
opponent [a'pounant] n motstander c 
opportunity [ppaHjumati] n leilighet 

c, anledning c 
oppose [a'pouz] v *motsette seg, op- 

ponere seg 
opposite [bpazit] prep overfor; adj 

motsatt 
opposition [ppa'zifm] n opposisjon c 
oppress [a'pres] v undertrykke, knu- 

ge 
optician [apHiJan] n optiker c 
optimism [bptimizam] n optimisme c 
optimist [bptimist] n optimist c 
optimistic [pptPmistik] adj optimi- 

stisk 
optional [bpjanal] adj valgfri 
or [a:] conj eller 
oral [b:ral] adj muntlig 
orange [brind3] n appelsin c; adj 

oransje 
orchard [b:tfad] n frukthage c 
orchestra [b:kistra] n orkester nt; ~* 

seat Am orkesterplass c 
order [b:da] v beorare; bestille; n 

rekkefolge c, orden c; ordre c, be- 87 outfit 

faling c; bestilling c; in r* i orden; 

in ~ to for a; made to ~ laget pa 

bestilling; out of ~ i uorden; 

postal *y postanvisning c 
order-form [b:dafa:m] n ordreblan- 

kett c 
ordinary [b:danri] adj vanlig, daglig- 

dags 
ore [a:] n malm c 
organ [b:gan] n organ nt; orgel nt 
organic [a:'gaenik] adj organisk 
organization [piganaPzeifan] n organi- 

sasjon c 
organize [b:ganaiz] v organisere 
Orient [b:riant] n Orienten 
oriental [^ribntal] adj orientalsk 
orientate [b:rianteit] v orientere seg 
origin [brid3in] n avstamning c, opp- 

hav nt; nedstamning c, herkomst c 
original [aVid3inal] adj original, opp- 

rinnelig 
originally [9Vid3inali] adv i begynnel- 

sen 
ornament [b:namant] n utsmykning c 
ornamental [pina'mental] adj dekora- 

tiv 
orphan [b:fan] n foreldrelost barn 
orthodox [bfladaks] adj ortodoks 
ostrich [bstritf] n struts c 
other [U3a] adj annen 
otherwise [Vdawaiz] conj ellers; adv 

annerledes 
ought to [a:t] *burde 
our [aua] adj var 

ourselves [aua'selvz] pron oss; selv 
out [aut] adv ute, ut; ~ of sluppet 

opp for 
outbreak [butbreik] n utbrudd nt 
outcome [butkAm] n resultat nt 
outdo [put'du:] v *overga 
outdoors [put'dDiz] adv utendors 
outer [buta] adj ytre 
outfit [butfit] n utrustning c; kles- 

drakt c outline ! 

outline [butlain] n kontur c; v tegne i 

omriss 
outlook Pautluk] n utsikt c; syn nt 
output [Output] n produksjon c 
outrage Pautreid3] n fornaermelse c; 

krenkelse c 
outside [jaut'said] adv utenfor; prep 

utenfor; n utside c, ytterside c 
outsize ['autsaiz] n stor st0rrelse 
outskirts [butskarts] pi utkant c 
outstanding [jaut'staendiq] adj frem- 

tredende, fremragende 
outward ['autwad] adj utvendig 
outwards [butwadz] adv utad 
oval [buval] adj oval 
oven [\vvan] n stekeovn c 
over [Wa] prep over, ovenfor; adv 

over; over ende; ~ there der borte 
overall ['oiivar^l] adj total 
overalls [Vwvarailz] pi overall c 
overcast [buvakaist] adj overskyet 
overcoat [Wakout] n ytterfrakk c 
overcome [/ouva'kAm] v *overvinne 
overdue [jouva'dju:] adj forsinket; 

forfallen 
overgrown [jouva'groun] adj over- 

grodd 
overhaul [jouva'ha:!] v overhale 
overhead [/ouva'hed] adv ovenfor 
overlook [jouva'luk] v *overse 
overnight [/ouva'nait] adv natten over 
overseas [jouva'siiz] adj oversjoisk 
oversight [Wasait] n forglemmelse 

c 
oversleep [jouva'sliip] v *forsove seg 
overstrung [lOuva'strAq] adj overspent 
overtake [/ouva'teik] v kjore forbi; 

no overtaking forbikjoring forbudt 
over-tired [jouva'taiad] adj overtrett 
overture [buvatja] n ouverture c 
overweight [Waweit] n overvekt c 
overwhelm [jouvaVelm] v overvelde 
overwork [jouvaSva*] v overanstren- 

geseg Pakistan 

owe [ou] v *vaere skyldig, skylde; 

*ha a takke for; owing to pa grunn 

av 
owl [aul] n ugle c 
own [oun] v eie; adj egen 
owner [buna] n eier c, innehaver c 
ox [oks] n (pi oxen) okse c 
oxygen [bksid3an] n surstoff nt 
oyster [bista] n osters c pace [peis] n gange c; skritt nt; tem- 
po nt 
Pacific Ocean [pa'sifik bufan] Stille- 

havet 
pacifism Ppaesifizam] n pasifisme c 
pacifist ['paesifist] n pasifist c; pasifis- 

tisk 
pack [paek] v pakke; nAm kortstokk 

c; ~ up pakke ned 
package [ , paekid3] n pakke c 
packet ['paekit] n liten pakke 
packing ['paekirj] n innpakning c 
pad [paed] n pute c; notisblokk c 
paddle ['paedal] n padleare c 
padlock Ppaedlak] n hengelas c 
pagan ['peigan] adj hedensk; n hed- 

ningc 
page [peid3] n side c 
page-boy [ , peid3bai] n pikkolo c 
pail [peil] n spann nt 
pain [pein] n smerte c; pains umake c 
painful [Veinfal] adj smertefull 
painless Ppeinlas] adj smertefri 
paint [peint] n maling c; v male 
paint-box ['peintbaks] n malerskrin nt 
paint-brush ['peintbrAj] n pensel c 
painter Ppeinta] n maler c 
painting ['printiq] n maleri nt 
pair [pea] n par nt 
Pakistan [ipaiki'stain] Pakistan Pakistani 

Pakistani [jxiikPstaini] adj paki- 

stansk; n pakistaner c 
palace ['pxfos] n palass nt 
pale [peil] adj blek; lyse- 
palm [pa:m] n palme c; handflate c 
palpable ['pslpabal] adj folelig, merk- 

bar 
palpitation [jpaelpi'teijan] n hjerte- 

klapp c 
pan [pan] n panne c; kasserolle c 
pane [pein] n vindusrute c 
panel ['paenal] /i panel /it 
panelling ['paenalirj] n panelverk nt 
panic ['psenik] n panikk c 
pant [pant] v pese 
panties ['paentiz] pi underbukse c, 

truse c 
pants [paents] p/ underbukse c; bukse 

c 
pant-suit ['paentsu:t] n buksedrakt c 
panty-hose ['paentihouz] n strempe- 

bukse c 
paper Ppeipa] n papir nt; avis c; pa- 

pir-; carbon ~ karbonpapir nt; ~ 

bag papirpose c; ~ napkin papir- 

serviett c; typing ~ skrivemaskin- 

papir nt; wrapping ~- innpak- 

ningspapir nt 
paperback ['peipabaek] n pocketbok c 
paper-knife ppeipanaif] n papirkniv c 
parade [pa'reid] n parade c; tog nt 
paraffin ['paerafin] n parafin c 
paragraph ['paeragraif] n avsnitt nt; 

paragraf c 
parakeet ['psrakiit] n papeg0ye c 
parallel ['psralel] adj parallel!; n pa- 

rallell c 
paralyse ['psralaiz] v lamme 
parcel ['paisol] n pakke c 
pardon ['paidan] n tilgivelse c; benad- 

ningc 
parents ['pearants] pi foreldre pi 
parents-in-law ['pearantsinb:] pi svi- 

gerforeldre pi 89 passer-by parish [^paerij] n sogn nt 
park [pa:k] n park c; v parkere 
parking [VaikinJ n parkering c; no ~* 

parkering forbudt; ~ fee parke- 

ringsavgift c; ~ light parkerings- 

lys nt; ~ lot Am parkeringsplass 

c; ~ meter parkometer nt; ~ 

zone parkenngssone c 
parliament ['paibmant] n parlament 

nt 
parliamentary [jpaib'mentari] adj 

parlamentarisk 
parrot Ppaerat] n papegoye c 
parsley ['paisli] n persille c 
parson ['paisan] n prest c 
parsonage Ppaisanids] n prestegard c 
part [pa:t] n del c; stykke nt; vskille; 

spare ~ reservedel c 
partial ['pa:Jbl] adj delvis; partisk 
participant [paiHisipant] n deltaker c 
participate [pa:Hisipeit] v *delta 
particular [pa'tikjub] adj spesiell, 

saeregen; kresen; in ^ i saerdeles- 

het 
parting ['pa:tiq] n avskjed c; harskill 

c 
partition [pai'tijan] n skillevegg c 
partly [^paitli] adv delvis 
partner ['paitns] n partner c; kom- 

panjong c 
partridge [Va:trid3] n rapphone c 
party [Va:ti] n parti nt; selskap nt; 

gruppe c 
pass [pa:s] v *forl0pe, passere; *rek- 

ke; *besta; no passing Am forbi- 

kjoring forbudt; ~ by *ga forbi; 

~ through *ga gjennom 
passage [Vsid3] n passasje c; over- 
fart c; avsnitt nt; gjennomreise c 
passenger Ppaesandp] n passasjer c; 

~* car Am passasjervogn c; ~ 

train persontog nt 
passer-by [/paisa'bai] n forbipasse- 

rende c passion 90 people passion ['paefan] n lidenskap c; raseri 


pea [pi:] n ert c 


nt 


peace [pi:s] n fred c 


passionate ['paejanat] adj lidenskape- 


peaceful ['pi:sfal] ad/' fredelig 


Hg 


peach [pi:tf] /? fersken c 


passive ['pjesiv] adj passiv 


peacock ['pi:kak] /? pafugl c 


passport Ppaispoit] n pass nt; "* con- 


peak [pi:k] /j tind c; topp c; ~ hour 


trol passkontroll c; ~ photograph 
passfoto nt 


rushtid c; ~ season hoysesong c 


peanut ['pi:nAt] /j peanott c 


password ['paiswari] n stikkord nt 


pear [pea] /? paere c 


past [pa:st] n fortid c; adj forrige, 


pearl [pari] /? perle c 


tidligere; prep forbi, langs 
paste [peist] n lim nt; vklistre 


peasant ['pezant] /i bonde c 


pebble ['pebal] /i smastein c 


pastry ['peistri] n bakverk nt; ~ 


peculiar [pi'kju:lja] ad/ underlig; eien- 


shop konditori nt 


dommelig 


pasture ['paistfa] n beite nt 


peculiarity [pijkjuili^aersti] n eiendom- 


patch [paetj] v lappe 


melighet c 


patent ['peitant] n patent nt 


pedal ['pedal] n pedal c 


path [pa:8] n sti c 


pedestrian [pedestrian] n fotgjenger 
c; no pedestrians ikke for fotgjen- 


patience ['peifans] n talmodighet c 


patient ['peijant] adj talmodig; n pa- 


gere; ~ crossing fotgjengerover- 


sient c 


gangc 


patriot ['peitriat] n patriot c 


pedicure ['pedikjua] n pedikyr c 


patrol [pa'troul] n patrulje c; v pat- 


peel [pi:l] vskrelle; n skrell nt 


ruljere; overvake 


peep [pi:p] v kikke 


pattern ['paetan] n monster nt, motiv 


peg [peg] n knagg c 


nt 


pelican ['pelikan] n pelikan c 


pause [pa:z] n pause c; v *holde pau- 


pelvis [pelvis] n bekken nt 


se 


pen [pen] n penn c 


pave [peiv] v *brolegge 


penalty ['penalti] n bot c; straff c; ~ 


pavement ['peivmant] n fortau nt; 


kick straffespark nt 


veidekke nt 


pencil ppensal] n blyant c 


pavilion [paViljan] n paviljong c 


pencil-sharpener ['pensoljaipna] n 


paw [pa:] n pote c 


blyantspisser c 


pawn [po:n] v *pantsette; n sjakk- 


pendant ['pendant] n hengesmykke nt 


bondec 


penetrate ['penitreit] v trenge gjen- 


pawnbroker ['pa^brouka] n pantela- 


nom 


ner c 


penguin ['peqgwin] n pingvin c 


pay [pei] n gasje c, lonn c 


penicillin [ipeni'silin] n penicillin nt 


pay [pei] Kbetale; lonne seg; >* at- 


peninsula [pa'ninsjula] n halvoy c 


tention to *vaere oppmerksom pa; 


penknife ['pennaif] n (pi -knives) 


paying lonnsom; ~ off nedbetale; 


lommekniv c 


*- on account avbetale 


pension 1 pp&nS:] n pensjonat nt 


pay-desk ['peidesk] n kasse c 


pension 2 ['pen/an] n pensjon c 
people ['pi:p9l] pi folk pi, folk nt; n 


payment ['peimant] n betaling c pepper 91 pharmacology folkeslag nt 


perpendicular [jpaipan'dikjula] adj 


pepper ['pepa] n pepper c 


loddrett 


peppermint ['pepamint] n pepper- 


persecute ['pa:sikju:t] v *forf0lge, 


mynte c 


plage 


perceive [pa'si:v] v fornemme 


Persia ['pa:Ja] Persia 


percent [pa'sent] n prosent c 


Persian ['paifan] adj persisk; n perser 


percentage [pa'sentid3] n prosentsats 


c 


c 


person ['pa:san] n person c; per r~ 


perceptible [pa'septibal] adj merkbar 


per person 


perception [pa'sepjan] n fornemmelse 


personal ['pa:sanal] adj personlig 


c 


personality [jpaisa'naelati] n personlig- 


perch [paitj] (pi ~) abor c 


hetc 


percolator ['pa:kaleita] n kaffetrakter 


personnel [/paisa'nel] n personale nt 


c 


perspective [pa'spektiv] n perspektiv 


perfect ['pa:fikt] adj fullkommen, 


nt 


perfekt 


perspiration [jpaispaVeiJan] n svette c 


perfection [pa'fekjan] n perfeksjon c, 


perspire [pa'spaia] v transpirere, 


fullkommenhet c 


svette 


perform [pa'faim] v utfore; *opptre; 


persuade [pa'sweid] v overtale; over- 


uteve 


bevise 


performance [pa'f^mans] n forestil- 


persuasion [pa'sw^an] n overbevis- 


lingc 


ning c; overtaling c 


perfume ['patfjuim] n parfyme c 


pessimism ['pesimizam] n pessimisme 


perhaps [pa'haeps] adv kanskje; muli- 


c 


gens 


pessimist ['pesimist] n pessimist c 


peril ['peril] n fare c 


pessimistic [jpesi'mistik] adj pessimis- 


perilous ['perilas] adj livsfarlig 


tisk 


period ['piariad] n periode c, tid c; 


pet [pet] n kjsledyr nt; kjaeledegge 


punktum nt 


c; adj yndlings- 


periodical [,piaribdikal] n tidsskrift 


petal ['petal] n kronblad nt 


nt; adj periodevis 


petition [pi'tifan] n bonn c; ansokning 


perish Pperif] v *omkomme; *forga 


c 


perishable ['perijabal] adj bedervelig 


petrol ['petral] n bensin c; ~ pump 


perjury ['pa^ari] n mened c 


bensinpumpe c; ~ station bensin- 


permanent [Vmanant] adj varig, 


stasjon c; ~ tank bensintank c 


permanent, vedvarende; blivende, 
fast; ~~ wave permanent c 


petroleum [pi'trouliam] n petroleum c 
petty ['peti] adj smalig, ubetydelig, 


permission [pa'mifan] n tillatelse c; 


liten; *y cash smapenger pi 


love 


pewit ['pi:wit] n hettemake c 


permit 1 [pa'mit] v *tillate 


pewter ['pju:ta] n tinn nt 


permit 2 Ppaimit] n tillatelse c, permi- 


phantom ['faentam] n fantasibilde nt; 


sjon c 


gjenferd nt 


peroxide [paVaksaid] n vannstoff hy- 


pharmacology [jfaima'kalad^] n far- 


peroksyd 


makologi c pharmacy 

pharmacy [Maimasi] n apotek nt 
phase [feiz] n fase c 
pheasant ['fezant] n fasan c 
Philippine [Tilipain] adj filippinsk 
Philippines [filipimz] pi Filippinene 
philosopher [fiMasafa] n filosof c 
philosophy [fiMasafi] n filosofi c 
phone [foun] n telefon c; v telefone- 

re, ringe opp 
phonetic [fa'netik] adj fonetisk 
phoney ['founi] adj falsk; n bloffma- 

ker c 
photo ['foutou] n (pi ~-s) fotografi nt 
photograph ['foutagraif] n fotografi 

nt; v fotografere 
photographer [fa'tagrafa] n fotograf c 
photography [fotografi] n fotografe- 

ringc 
photostat ['foutastaet] n fotokopi c 
phrase [freiz] n uttrykk nt 
phrase-book ['freizbuk] n parlor c 
physical [Tizikal] adj fysisk 
physician [fi'zifan] n lege c 
physicist [Tizisist] n fysiker c 
physics [Tiziks] n naturvitenskap c, 

fysikk c 
physiology [jfiziblad^i] n fysiologi c 
pianist ['pianist] n pianist c 
piano [pi'aenou] n piano nt; grand ~ 

flygel nt 
pick [pik] v plukke; *velge; n valg nt; 

*- up *ta opp; hente; pick-up van 

varebil c 
pick-axe Ppikaeks] n hakke c 
picnic ['piknik] n piknik c; v *dra pa 

piknik 
picture ['piktfa] n maleri nt; illustra- 

sjon c, stikk nt; bilde nt; ** post- 
card prospektkort nt; pictures kino 

c 
picturesque [,piktfa'resk] adj pitto- 

resk, malerisk 
piece [pi:s] n stykke nt, bit c 
pier [pia] n utstikker c 92 pity 

pierce [pias] v gjennombore 
pig [pig] n gris c 
pigeon ['pi^an] n due c 
pig-headed [,pig'hedid] adj sta 
piglet ['piglat] /? smagris c 
pigskin ['pigskin] n svinelaer nt 
pike [paik] (pi ^) gjedde c 
pile [pail] n haug c; v stable; piles p/ 

hemorroidef pi 
pilgrim ['pilgrim] n pilegrim c 
pilgrimage ['pilgrimid3] n pilegrims- 

reise c 
pill [pil] n pille c 
pillar ['pila] fl pilar c, stolpe c 
pillar-box ['pilabaks] n postkasse c 
pillow Ppilou] n pute c, hodepute c 
pillow-case ['piloukeis] n putevar nt 
pilot ['pailat] n pilot c; los c 
pimple ppimpal] n kvise c 
pin [pin] n knappenal c; v feste med 

nal; bobby ~ Am harspenne c 
pincers ['pinsaz] pi knipetang c 
pinch [pintj] v *klype 
pineapple ['pai,naepal] n ananas c 
ping-pong ['pirjpoq] n bordtennis c 
pink [piijk] adj lyserod 
pioneer [,paia'nia] n nybygger c; pio- 

ner c 
pious ['paias] adj from 
pip [pip] n kjerne c 
pipe [paip] /? pipe c; ror nf; ~ clean- 
er piperenser c; ~ tobacco pipeto- 

bakkc 
pirate ['paiarat] n sjorover c 
pistol ['pistal] n pistol c 
piston ['pistan] n stempel nt; ~ ring 

stempelring c 
piston-rod ['pistanrad] n stempel- 

stang c 
pit [pit] n grop c; gruve c 
pitcher ['pitfa] n krukke c 
pity ['piti] n medlidenhet c; vsynes 

synd pa, *ha medlidenhet med; 

what a pity! sa synd! placard 93 police placard ['plxka:d] n plakat c 


pleasure \tyvp] n behag nt, for- 


place [pleis] n sted nt; v *sette, stille; 


noyelse c 


~ of birth fodested nt; *take ~ 


plentiful ['plentifal] adj rikelig 


*finne sted 


plenty ['plenti] n rikelighet c; over- 


plague [pleig] n plage c; pest c 


flodc 


plaice [pleis] (pi ~) redspette c 
plain [plein] adj tydelig; alminnelig, 


pliers [plaioz] pi tang c 


plimsolls ['plimsslz] pi gummisko pi 


enkel; n slette c 


plot [plot] n komplott nt, sammen- 


plan [plaen] /i plan c; v *planlegge 
plane [plein] adj flat; n fly nt; - 


svergelse c; handling c; tomt c 


plough [plau] n plog c; v ploye 


crash flyulykke c 


plucky [tplAki] adj modig 


planet ['plaenit] n planet c 


plug [pUg] n stikkontakt c; * in set- 


planetarium [jplaeni'teariam] n plane- 


te i kontakten, plugge inn 


tarium nt 


plum [pUm] n plomme c 


plank [plaenk] /? planke c 


plumber ppUma] n rerlegger c 


plant [plaint] /j plante c; fabrikk c; v 


plump [pUmp] adj lubben 


plante 


plural [tplusral] n flertall nt 


plantation [plaenHeifan] n plantasje c 


plus [pUs] prep pluss 


plaster ['pla:sta] n murpuss c, gips c; 


pneumatic [njui'mstik] adj luft- 


heftplaster nt, plaster nt 


pneumonia [njui'mounia] n lungebe- 


plastic ['piaEstik] adj plastikk-; n plas- 


tennelse c 


tikkc 


poach [poutj] v *drive krypskyting 


plate [pleit] n tallerken c; plate c 


pocket ['pokit] n lomme c 


plateau ['plstou] n (pi ~x, ~s) hey- 


pocket-book ['pokitbuk] n lommebok 


slette c 


c 


platform Pptetfbeml n perrong c; ~ 


pocket-comb ['pokitkoum] n lomme- 


ticket perrongbillett c 


kamc 


platinum ['plaetinam] n platina c 


pocket-knife ['pokitnaif] n (pi 


play [plei] v leke; spille; n lek c; tea- 


-knives) lommekniv c 


terstykke nt; one-act ~ enakter c; 


pocket-watch ['pokitwotj] n lommeur 


*+* truant skulke 


nt 


player [pleia] n spiller c 


poem ['pouim] n dikt nt 


playground Ppleigraund] n lekeplass c 
playing-card ['plciiqka:d] n spillkort 


poet ['pouit] n dikter c 


poetry ['pouitri] n poesi c 


nt 


point [point] n punkt nt; spiss c; v pe- 


playwright ['pleirait] n skuespillfor- 


ke; "- of view synspunkt nt; ~ out 


fatter c 


vise 


plea [pli:] n pastand c; benn c 


pointed ['pointid] adj spiss 


plead [pli:d] v fore en sak; trygle 


poison ['poizsn] n gift c; v forgifte 


pleasant ['plezant] adj hyggelig, dei- 


poisonous ['poizanas] adj giftig 


lig 


Poland ['pouland] Polen 


please [pli:z] vennligst; v glede; 


Pole [poul] n polakk c 


pleased forneyd; pleasing behage- 


pole [poul] n stang c 


Hg 


police [pa'li:s] pi politi nt policeman 94 practically policeman [paMi:sman] n (pi -men) 


possession [pa'zefan] 77 besittelse c; 


politimann c 


possessions eiendeler pi 


police-station [paMi:sjsteifan] n politi- 


possibility [jpasa'bilati] 77 mulighet c 


stasjon c 


possible ['posabal] adj mulig; even- 


policy ppolisi] n politikk c; polise c 


tuell 


polio ['pouliou] n barnelammelse c, 


post [poust] 77 stolpe c; post c; v pos- 


polio c 


te; post-office postkontor nt 


Polish ['poulij] adj polsk 


postage ['poustids] 77 porto c; ~ paid 
portofri; ~ stamp frimerke nt 


polish PpoliJ] v pusse, polere 


polite fpaMait] adj hoflig 


postcard Ppoustka:d] 77 postkort nt; 


political [paMitikal] aof/ politisk 


prospektkort nt 


politician [jpaliHifan] 77 politiker c 


poster ['pousta] 77 plakat c 


politics [y>Htiks] 77 politikk c 


poste restante [poust re'stdu] poste 


pollution [paMu:Jan] n forurensning c 


restante 


pond [pond] n dam c 


postman ['poustman] 77 (pi -men) 


pony f'pouni] 77 ponni c 

poor [pua] at// fattig; fattigslig; dar- 


postbud nt 


post-paid [ipoust'peid] adj frankert 


lig 


postpone [pa'spoun] v *utsette 


pope [poup] /? pave c 


pot [pot] 77 gryte c 


poplin ['paplin] 77 poplin nt 


potato [pa'teitou] 77 (pi ~es) potet c 


pop music [pop 'mjuizik] popmusikk c 


pottery Ppatari] 77 keramikk c; stein- 


poppy ['papij n valmue c 


toy 77^ 


popular ['papjula] adj populaer; folke- 


pouch [pautf] 77 pung c 


population [jpapju'leijan] n befolkning 


poulterer ['poultara] 77 vilthandler c 


c 


poultry Ppoultri] 77 fjaerkre nt 


populous Ppapjulas] adj folkerik 


pound [paund] 77 pund nt 


porcelain ['pa^alin] n porselen nt 


pour [pa:] v helle, skjenke 


porcupine ['paikjupain] n pinnsvin nt 


poverty Ppavati] 77 fattigdom c 
powder j'pauda] 77 pudder nt; "- 


pork [po:k] 7? svinekjott nt 


port [po:t] 77 havn c; babord 


compact pudderdase c; talc ~ tal- 


portable ['pa:tabal] adj transportabel 


kumc 


porter ['porta] 77 baerer c; portner c 


powder-puff ['paudapAfl 77 pudder- 


porthole ['pa:thoul] 77 kueye nt 


kvast c 


portion ['paifan] 77 porsjon c 


powder-room ['paudaruim] 77 dame- 


portrait [<pa:trit] 77 portrett nt 


toalett nt 


Portugal ['paitjugal] Portugal 


power [paua] 77 kraft c, styrke c; 


Portuguese [jpaitju'gkz] adj portugi- 


energi c; makt c 


sisk; 77 portugiser c 


powerful ['pauafal] adj mektig; sterk 


position [pa'zijan] 77 posisjon c; situa- 


powerless ['paualas] adj makteslos 


sjon c; holdning c; stilling c 


power-station ['paua^steijan] 77 kraft- 


positive Ppozativ] adj positiv; 77 posi- 


verk nt 


tivt bilde 


practical ['praektikal] adj praktisk 
practically ['praektikli] adv praktisk 


possess [pa'zes] v eie; possessed adj 


besatt 


talt practice 95 preventive practice ['praktis] n praksis c 


prepare [pri'pea] v forberede; tilbere- 


practise ['praektisj v praktisere; 0ve 


de 


seg 


prepared [pri'pead] adj beredt 


praise [preiz] v rose; n ros c 


preposition Lprepa'zifan] n preposi- 


pram [praem] n barnevogn c 


sjonc 


prawn [pra:n] n reke c 


prescribe [prPskraib] v *foreskrive 


pray [prei] v *be 


prescription [pri'skripjan] n resept c 


prayer [prea] /? bonn c 


presence ['prezans] n naervaer nt; til- 


preach [pri:tj] v preke 


stedevaerelse c 


precarious [pri'kearias] adj risikabel; 


present 1 ['prezant] n presang c, gave 


utrygg 


c; natid c; adj navaerende; tilstede- 


precaution [pri'kaijan] n forsiktighet 


vaerende 


c; sikkerhetsforanstaltning c 


present 2 [pri'zent] v presentere; *fo- 


precede [pri'siid] v *ga forut for 


relegge 


preceding [pri'siidiq] adj foregaende 


presently Pprezantli] adv snart 


precious ['prefas] adj kostbar; dyre- 


preservation [,prezaVeiJan] n konser- 


bar 


vering c 


precipice ['presipis] n stup nt 


preserve [prtav] v konservere; her- 


precipitation [prijsipPteiJan] n nedbor 


metisere 


c 


president Pprezidant] n president c; 


precise [pri'sais] adj presis, neyaktig; 


formann c 


pertentlig 


press [pres] n presse c; v trykke pa, 


predecessor ['priidisesa] n forgjenger 


trykke; presse; ?* conference 


c 


pressekonferanse c 


predict [pri'dikt] v spa 


pressing Ppresin.] adj presserende, 


prefer [pri'fa:] v *foretrekke 


inntrengende 


preferable ['prefarabal] adj til a fore- 


pressure ['pre/a] n trykk nt; press nt; 
atmospheric ~ lufttrykk nt 


trekke 


preference ['prefarans] n forkjaerlig- 


pressure-cooker ['prejajkuka] n trykk- 


hetc 


koker c 


prefix ['priifiks] n forstavelse c 


prestige [pre'sti^] n prestisje c 


pregnant ['pregnant] adj gravid, 


presumable [pri'zjuimabal] adj anta- 


svanger 


kelig 


prejudice ['pred3adis] n fordom c 


presumptuous [pri'zAmpJas] adj over- 


preliminary [prPliminari] adj innle- 


modig; anmassende 


dende; forberedende 


pretence [prPtens] n paskudd nt 


premature ['prematjua] adj forhastet 


pretend [pri'tend] v *foregi, *late 


premier ['premia] n statsminister c 


som 


premises ['premisiz] pi eiendom c 


pretext [ipri:tekst] n paskudd nt 


premium ['priimiam] n forsikringspre- 


pretty ppriti] adj pen; advganske, 


miec 


temmelig 


prepaid (,pri:'peid] adj forhandsbetalt 


prevent [priVent] v avverge, forhin- 


preparation [jprepa'reijan] n forbere- 


dre; forebygge 


delse c 


preventive [priVentiv] adj forebyg- previous 96 pronounce gende 
previous ['pri:vias] adj foregaende, 

tidligere, forrige 
pre-war [jpri^wa:] adj ferkrigs- 
price [prais] n pris c; v bestemme pri- 

sen 
priceless ['praislas] adj uvurderlig 
price-list ['praisjlist] n prisliste c 
prick [prik] v prikke 
pride [praid] n stolthet c 
priest [pri:st] n katolsk prest 
primary ['praimari] adj primaer; ho- 

ved-, forste; elementaer 
prince [prins] n prins c 
princess [princes] n prinsesse c 
principal pprinsapal] adj hoved-; n 

rektor c, skolebestyrer c 
principle Pprinsapal] n prinsipp nt, 

grunnsetning c 
print [print] v trykke; n avtrykk nt; 

trykk nt; printed matter trykksak 

c 
prior [praia] adj forutgaende 
priority [praibrati] n fortrinnsrett c, 

prioritet c 
prison ['prizan] n fengsel nt 
prisoner ['prizana] n fange c, innsatt 

c; -* of war krigsfange c 
privacy ['praivasi] n privatliv nt 
private Ppraivit] adj privat; personlig 
privilege ['privilids] n privilegium nt 
prize [praiz] n premie c; belonning c 
probable ['prababal] adj sannsynlig 
probably ['prababli] adv sannsynligvis 
problem Pprablam] n problem nt; 

sporsmal nt 
procedure [pra'si^a] n fremgangs- 

matec 
proceed [pra'si:d] v *fortsette; *ga til 

verks 
process ['prouses] n prosess c, frem- 

gangsmate c; rettergang c 
procession [pra'sejan] n opptog nt, 

prosesjon c proclaim [pra'kleim] v *kunngJ0re 
produce 1 [praUju:s] v fremstille, pro- 

dusere 
produce 2 ['pradjuis] n naturproduk- 

ter pi, avling c 
producer [pra'djuisa] n produsent c 
product ppradAkt] n produkt nt 
production [pra'dAkfan] n produksjon 

c 
profession [pra'fefan] 7? yrke nt; fag 

nt 
professional [pra'fefanal] adj profe- 

sjonell 
professor [pra'fesa] 77 professor c 
profit ['profit] 77 fortjeneste c, fordel 

c; v *ha utbytte av 
profitable ['prafitabal] adj innbrin- 

gende 
profound [pra'faund] adj dypsindig; 

grundig 
programme Pprougrasm] 77 program 

nt 
progress 1 ['prougres] 77 fremskritt nt 
progress 2 [pra'gres] v *gJ0re frem- 
skritt 
progressive [pra'gresiv] adj progres- 

siv, fremadstrebende; tiltakende 
prohibit [pra'hibit] v *forby 
prohibition [jproui'bijan] 77 forbud nt 
prohibitive [pra'hibitiv] adj uover- 

kommelig 
project ['prad3ekt] 77 plan c, prosjekt 

nt 
promenade [iproma'naid] 77 promena- 
de c 
promise ['pramis] 77 Mte nt; v love 
promote [pra'mout] v forfremme, 

fremme 
promotion [pra'moufan] 77 forfrem- 

melse c 
prompt [prompt] adj omgaende, 

straks 
pronoun ['prounaun] 77 pronomen nt 
pronounce [pra'nauns] v uttale pronunciation 97 purchase pronunciation [jpraiunsi'eijan] 77 utta- 

lec 
proof [pru:f] n bevis nt 
propaganda [,prapa'ga;nda] n propa- 
ganda c 
propel [propel] v *drive frem 
propeller [pra'pela] n propell c 
proper ['props] adj passende; S0m- 

melig, riktig 
property ['prapati] n eiendeler, eien- 

dom c; egenskap c 
prophet ['profit] n profet c 
proportion [pra'pa:Jan] n proporsjon c 
proportional [pra'paijanal] adj for- 

holdsmessig 
proposal [pra'pouzal] n forslag nt 
propose [pra'pouz] v *foresla 
proposition [,prapa'zifan] n forslag nt 
proprietor [pra'praiata] n eier c 
prosecute ['prosikju:t] v saksoke, an- 

klage 
prospect ['praspekt] n utsikt c 
prosperity [pra'sperati] n fremgang c, 

velstand c 
prosperous ['prasparas] adj velsta- 

ende 
prostitute ['prastitjuit] n prostituert c 
protect [pra'tekt] v beskytte 
protection [pra'tekjan] n beskyttelse c 
protein ['prouti:n] n protein nt 
protest 1 ['proutest] n protest c 
protest 2 [praHest] v protestere 
Protestant ['pratistant] adj protestan- 

tisk 
proud [praud] adj stolt; hovmodig 
prove [pru:v] v bevise; vise seg 
proverb ['prava:b] n ordsprak nt 
provide [praVaid] v forsyne, skaffe; 

provided that forutsatt at 
province ['pravins] n fylke nt; provins 

c 
provincial [praMnJal] adj provinsiell 
provisional [praVi3anal] adj forelepig 
provisions [praS^anz] pi proviant C prudent ['pruidmt] adj klok; varsom 
prune [pru:n] n sviske c 
psychiatrist [sai'kaiatrist] n psykiater 

c 
psychic ['saikik] adj psykisk 
psychoanalyst [/saikou'aenalist] n psy- 

koanalytiker c 
psychological [jsaika'lodsikal] adj psy- 

kologisk 
psychologist [sai'kalad^st] n psykolog 

c 
psychology [sai'kalad3i] n psykologi c 
pub [pAb] n kro c; kneipe c 
public ['pAblik] adj offentlig; almen; n 

publikum nt; -r garden offentlig 

parkanlegg; ~~ house vertshus nt 
publication [jpAbli'keifan] n offentlig- 

gjorelse c 
publicity [pA'blisati] n publisitet c 
publish ['pAblifl v *utgi, *offentlig- 

gjore 
publisher ['pAblifa] n forlegger c 
puddle ['pAdal] n pytt c 
pull [pul] v *trekke; r* out *trekke 

seg; *dra av sted; ~ up stanse 
pulley ['puli] n (pi ~s) trinse c 
Pullman ppulman] n sovevogn c 
pullover ppujouva] n pullover c 
pulpit ['pulpit] n prekestol c, talerstol 

c 
pulse [paIs] 77 puis c 
pump [pAmp] 77 pumpe c; v pumpe 
punch [pAntJ] v *sla; 77 knyttneveslag 

nt; punsj c 
punctual [fyvriktfual] adj punktlig, 

presis 
puncture PpArjktJa] 77 punktering c 
punctured ['pAijktJad] adj punktert 
punish ['pAnif] v straff e 
punishment [Vnijmant] 77 straff c 
pupil ['pju:pal] 77 elev c 
puppet-show PpApitJbu] 77 dukketea- 

ter nt 
purchase ['paitfas] v kjepe; 77 kjop nt, purchaser 

anskaffelse c; ~ price kjepesum c; 

"* tax omsetningsskatt c 
purchaser ['pa-.tfasa] n kjoper c 
pure [pjua] ad/ ren 
purple ['papal] adj purpurfarget 
purpose ['paipas] n hensikt c, formal 

nt; on *v med vilje 
purse [pa:s] n pengepung c, handves- 

kec 
pursue [pa'sju:] v *forf0lge; strebe et- 

ter 
pus [pas] n verk c; materie c 
push [puj] n dytt c, st0t /rt; v *skyve; 

trenge seg frem 
push-button ['puJjbAtsn] n trykknapp 

c 
put [put] vstille, *legge, plassere; 

putte; ** away rydde vekk; r- off 

utsette; ~ on *ta pa; ~ out slok- 

ke 
puzzle ['pAzal] n puslespill nt; gate c; 

vvolde hodebry; jigsaw ~ pusle- 
spill nt 
puzzling ['pAzliq] adj uforstaelig 
pyjamas [pa'dsaimaz] pi pyjamas c quack [kwaek] n sjarlatan c, kvaksal- 

ver c 
quail [kweil] n (pi ~, ~s) vaktel c 
quaint [kweint] adj eiendommelig; 

gammeldags 
qualification Lkwolifi'keifan] n kvalifi- 

kasjon c; forbehold nt, innskrenk- 

ningc 
qualified ['kwolifaid] adj kvalifisert; 

kompetent 
qualify ['kwalifai] v kvalifisere seg 
quality ['kwolati] n kvalitet c; egen- 

skapc 
quantity ['kwontati] n kvantitet c; an- 98 rabies tall nt 
quarantine ['kworantiin] n karantene 

c 
quarrel ['kworal] v trette, krangle; n 

krangel c/nt, trette c 
quarry ['kwori] n steinbrudd nt 
quarter ['kwoita] n kvart c; kvartal 

nt; kvarter nt; 25-cent-mynt; ** of 

an hour kvarter nt 
quarterly ['kwoitali] adj kvartals- 
quay [ki:] n kai c 
queen [kwi:n] n dronning c 
queer [kwia] adj merkelig, underlig; 

saer 
query ['kwiari] n foresporsel c; v *fo- 

resporre; betvile 
question ['kwestfan] n sporsmal nt, 

problem nt; v *sporre ut; *dra i 

tvil; ~ mark sporsmalstegn nt 
queue [kju:] n ko c; v *sta i ko 
quick [kwik] adj hurtig 
quick-tempered [/kwik'tempad] adj 

hissig 
quiet ['kwaiat] adj stille, rolig, still- 

ferdig; n stillhet c, ro c 
quilt [kwilt] n vatt-teppe nt 
quinine [kwi'niin] n kinin c 
quit [kwit] v slutte, stoppe 
quite [kwait] adv helt; ganske, tem- 

melig, saerdeles 
quiz [kwiz] n (pi ~zes) sporrelek c; 

prove c 
quota ['kwouta] n kvote c 
quotation [kwou'teijan] n sitat nt; ~ 

marks anforselstegn pi 
quote [kwout] v sitere rabbit [Vaebit] n kanin c 
rabies [Veibiz] n hundegalskap c, ra- 
bies c race 

race [reis] n kapplep nt, veddelep nt; 

rase c 
race-course ['reiska:s] n veddelopsba- 

nec 
race-horse [Veisha:s] n veddelepshest 

c 
race-track [Veistrak] n veddehapsba- 

nec 
racial [Veijal] adj rase- 
racket [Vaekitj n rabalder nt 
racquet ['rakit] n racket c 
radiator [Veidieita] n radiator c 
radical ['radikal] adj radikal 
radio [Veidiou] n radio c 
radish [VsdiJ] n reddik c 
radius ['reidias] n (pi radii) radius c 
raft [ra:ft] n flate c 
rag [neg] /7 fille c 
rage [reid3] n raseri /?; vrase 
raid [reid] n angrep nt 
rail [reil] n gelender nt, rekkverk nt 
railing ['reilirj] n gelender nt 
railroad [Veilroud] nAm jernbane c 
railway [Veilweil n jernbane c, skin- 

negang c 
rain [rein] n regn nt; v regne 
rainbow [Veinbou] n regnbue c 
raincoat ['reinkout] n regnfrakk c 
rainproof ['reinpru:f] adj vanntett 
rainy [Veini] adj regnfull 
raise [reiz] v heve; eke; dyrke, *opp- 

dra, ale opp; *palegge; nAm lenns- 

tillegg nt 
raisin [Veizan] n rosin c 
rake [reik] n rake c 
rally [Vaeli] /J rally nt; opptog nt; v 

samle seg 
ramp [ramp] n rampe c 
ramshackle [Vaemjaekal] ad/ fallefer- 

dig 
rancid [Vaensid] adj harsk 
rang [raeq] v (p ring) 
range [reind3] n rekkevidde c 
range-finder [Veind3,faind9] n av- 99 realize 

standsmaler c 
rank [raerjk] n rang c; rekke c 
ransom ['ransom] n l0sepenger pi 
rape [reip] v *voldta 
rapid [Vapid] adj hurtig 
rapids ['rapidz] pi elvestryk nt 
rare [rea] adj sjelden; lettstekt, blo- 

dig 
rarely [Veali] adv sjelden 
rascal [Va:skal] n skurk c, slyngel c 
rash [raj] /i utslett nt; adj forhastet, 

ubesindig 
raspberry ['mrzbari] n bringebasr nt 
rat [rat] n rotte c 
rate [reit] n tariff c, pris c; fart c; at 

any ~ i alle fall, i hvert fall; ry of 

exchange valutakurs c 
rather ['ra:3a] adv temmelig, ganske, 

riktig; heller 
ration [Vajan] n rasjon c 
rattan [ra'tan] n spanskror nt 
raven ['reivan] n ravn c 
raw [ra:] adj ra; ~ material ramate- 

riale nt 
ray [rei] n strale c 
rayon ['reian] n kunstsilke c 
razor ['reiza] n barberh0vel c 
razor-blade ['reizableid] n barberblad 

nt 
reach [ri:tf] v na; tj rekkevidde c 
reaction [ri'akjan] n reaksjon c 
read [ri:d] vlese 
reading [Vi:dirj] n lesning c 
reading-lamp ['ri:dirjlamp] n leselam- 

pec 
reading-room ['ri:dirjru:m] n lesesal c 
ready [Vedi] adj klar, parat; ferdig 
ready-made [,redi'meid] adj konfek- 

sjons- 
real [rial] adj virkelig 
reality [ri'alati] n virkelighet c 
realizable [Vialaizabal] adj mulig 
realize [Vialaiz] v *innse, *ha klart 

for seg; *virkeliggj0re, realisere really 100 

really [Viali] adv virkelig, faktisk; 

egentlig 
rear [ria] n bakside c; v *oppdra; he- 

ve 
rear-light [riaMait] n baklykt c 
reason [Viizan] n arsak c, grunn c; 

fornuft c, forstand c; v resonnere 
reasonable [Viizanabal] adj fornuftig; 

rimelig 
reassure [jriia'Jua] v berolige 
rebate [Virbeit] n fradrag nt, rabatt c 
rebellion [ri'beljan] n oppstand c, 

oppror nt 
recall [ri'koil] v erindre, minnes; til- 

bakekalle; annullere 
receipt [ri'siit] n kvittering c; motta- 

kelse c 
receive [ri'siiv] v *fa, *motta 
receiver [ri'siiva] n telefonror nt 
recent [Vi:sant] adj ny 
recently [Vi-.santli] adv forleden, ny- 

Hg 
reception [ri'sepjan] n mottakelse c; 

~ office resepsjon c 
receptionist [rPsepJanist] n resep- 

sjonsdame c 
recession [ri'sejan] n tilbakegang c 
recipe [Vesipi] n oppskrift c 
recital [ri'saital] n solistkonsert c 
reckon [Vekan] v regne; regne for; 

tro 
recognition [jrekag'nijan] n anerkjen- 

nelse c; gjenkjennelse c 
recognize [Vekagnaiz] v kjenne igjen; 

anerkjenne 
recollect [jreksMekt] v huske 
recommend [jrek^mend] v anbefale; 

tilrade 
recommendation [jrekamen'deijan] n 

anbefaling c 
reconciliation [ ^ekansilPeiJan] n for- 

soning c 
record 1 [Vekoid] n grammofonplate 

c; rekord c; protokoll c; long-play- refresh 

ing ~ LP-plate c 
record 2 [rted] v registrere 
recorder [ri'koida] n bandopptaker c 
recording [ri'kDrdir)] n opptak nt 
record-player [Vekoidjpleia] n gram- 

mofon c, platespiller c 
recover [rPkAva] v *finne igjen; bli 

frisk, *komme seg 
recovery [ri'kAvari] n helbredelse c, 

bedring c 
recreation [jrekri'eifan] n atspredelse 

c, rekreasjon c; ~ centre rekrea- 

sjonssenter nt; ~ ground lekeplass 

c 
recruit [ri'kruit] n rekrutt c 
rectangle [Vektaerjgal] n rektangel nt 
rectangular [rekHsqgjula] adj rektan- 

gulaer 
rector [Vekta] n sogneprest c 
rectory [Vektari] n prestegard c 
rectum [Vektam] n endetarm c 
red [red] adj rod; red tape papirmol- 

le c, byrakrati nt 
redeem [ri'diim] v frelse 
reduce [ri'djuis] v redusere, minske 
reduction [ri'dAkJan] n reduksjon c, 

avslag nt 
redundant [rPdAndant] adj overflodig 
reed [ri:d] n siv nt 
reef [ri:f] n rev nt 
reference [Vefrans] n referanse c, 

henvisning c; forbindelse c; with ~ 

to vedrorende 
refer to [ri'fa:] henvise til 
refill [Vi:fil] n refill c 
refinery [ri'fainsri] n raffineri nt 
reflect [ri'flekt] v reflektere; gjen- 

speile 
reflection [ri'flekfan] n refleks c; 

speilbilde nt 
reflector [rPflekta] n reflektor c 
reformation [jrefa'meijbn] n Reforma- 

sjonen 
refresh [rPfref] v forfriske refreshment 101 reparation refreshment [rPfreJmsnt] n forfrisk- 

ningc 
refrigerator [ri'frid33reit3] n kjole- 

skap nt 
refund 1 [rPfAnd] v refundere 
refund 2 [YirfAod] n tilbakebetaling c 
refusal [ri'fjuizal] n avslag nt 
refuse 1 [ri'fju:z] v *avsla 
refuse 2 [Vefjua] n avfall nt 
regard [ri'ga:d] v *anse; betrakte; n 

respekt c; as regards angaende, 

med hensyn til 
regarding [ri'gariinj prep med hen- 
syn til; angaende 
regatta [rPgaeta] n regatta c 
regime [reity] n regime nt 
region [Vi^an] n egn c; omrade nt 
regional [hb&yaaal] adj regional 
register [Ved^sta] v *innskrive seg; 

bokfore; registered letter rekom- 

mandert brev 
registration [,red3i , streijan] n regist- 

rering c; ~ form innregistrerings- 

blankett c; ~ number registre- 

ringsnummer nt; ~ plate num- 

merskilt nt 
regret [ri'gret] v beklage; n beklagel- 

sec 
regular [Vegjub] adj regelmessig; 

normal, vanlig 
regulate [Vegjuleit] v regulere 
regulation [jregjuMeifan] n regel c, be- 

stemmelse c; regulering c 
rehabilitation [jriihajbiliHeifan] n reha- 

bilitering c 
rehearsal [ri'haisal] n prove c; ovelse 

c 
rehearse [ri'hais] v prove; 0ve 
reign [rein] n regjeringstid c; v her- 

ske 
reimburse [jriiim'ba*] v tilbakebetale 
reindeer [Veindia] n (pi ~) reinsdyr 

nt 
reject [ri^ekt] v tilbakevise, avvise; forkaste 
relate [riMeit] v *fortelle 
related [rineitid] adj beslektet 
relation [riMeifan] n forhold nt, for- 

bindelse c; slektning c 
relative [Velativ] n slektning c; adj 

relativ 
relax [riMaeks] v slappe av 
relaxation [jrilaek'seijsn] n avslapning 

c 
reliable [ritobal] adj palitelig 
relic [Velik] n relikvie c 
relief [riMi:f] n lindring c, lettelse c; 

hjelp c; relieff nt 
relieve [riMirv] v lindre; avhase 
religion [rPlid39n] n religion c 
religious [ri^as] adj religios 
rely on [ri'lai] stole pa 
remain [ri'mein] v *forbli; *bli igjen 
remainder [ritoeinda] n rest c 
remaining [ri'meininj adj resterende 
remark [ri'maik] n bemerkning c; v 

bemerke 
remarkable [ri'maikabal] adj bemer- 

kelsesverdig 
remedy [Vemadi] n legemiddel nt; 

botemiddel nt 
remember [rihnemba] v huske 
remembrance [ri'membrans] n erind- 

ring c, minne nt 
remind [rPmaind] v minne 
remit [ri'mit] v overfere 
remittance [rPmitans] n remisse c 
remnant [Vemnant] n rest c, levning c 
remote [rPmout] adj fjern, avsides 
removal [ri'muival] n fjerning c 
remove [ri'muiv] v fjerne 
remuneration [rijmjuinaVeifan] n 

godtgjorelse c 
renew [rPnju:] v fornye 
rent [rent] v leie; n leie c 
repair [ri'pea] v reparere; n repara- 

sjon c 
reparation [^epaVeiJbn] n reparasjon repay 102 repay [ri'pei] v tilbakebetale 
repayment [ri'peimant] n tilbakebeta- 

lingc 
repeat [ri'pi:t] v *gjenta 
repellent [rPpebnt] adj frastotende 
repentance [ri'pentans] n anger c 
repertory ['repatari] n repertoar nt 
repetition [jrepaHifan] n gjentakelse c 
replace [ri'pleis] v erstatte 
reply [ri'plai] vsvare; n svar nt; in sv 

som svar 
report [ri'poit] v rapportere; melde; 

melde seg; n rapport c, melding c 
reporter [ri^ta] n reporter c 
represent [jrepri'zent] v representere; 

forestille 
representation [jreprizenHeifan] n re- 

presentasjon c 
representative [jrepri'zentativ] adj re- 

presentativ 
reprimand [Veprimaind] v *irettesette 
reproach [ri'proutf] n bebreidelse c; v 

bebreide 
reproduce [,ri:pr3klju:s] v reprodusere 
reproduction [/l-KpraUAkfan] n repro- 

duksjon c 
reptile [Veptail] n krypdyr nt 
republic [ri'pAblik] n republikk c 
republican [ri'pAblikan] adj republi- 

kansk 
repulsive [rPpAlsiv] adj frastotende 
reputation [jrepju'teijan] n rykte nt; 

anseelsec 
request [ri'kwest] n anmodning c; an- 

sokning c; v anmode 
require [ri'kwaia] v kreve; behove 
requirement [ri'kwaiamant] n krav nt 
requisite [Vekwizit] adj pakrevd 
rescue [Veskju:] v redde; n redning c 
research [ri'saitfl n forskning c 
resemblance [ri'zemblans] nlikhet c 
resemble [ri'zembal] v likne 
resent [ri'zent] v *ta ille opp reservation [jrezaVeiJan] n reserva- 

sjon c; forbehold nt 
reserve [rPzaiv] v reservere; bestille; 

n reserve c 
reserved [ri'zaivd] adj reservert 
reservoir [Vezavwa:] n reservoar nt 
reside [ri'zaid] v bo 
residence [Vezidans] n bolig c; & 

permit oppholdstillatelse c 
resident [Vezidant] n fastboende c; 

adj bosatt; stedlig 
resign [rPzain] v *fratre; *ga av 
resignation [^ezig'neifan] n avskjeds- 

ansokning c, avskjed c 
resin [Vezin] n harpiks c 
resist [ri'zist] v *gjore motstand mot 
resistance [ri'zistans] n motstand c 
resolute [Vezalu:t] adj bestemt, be- 

sluttsom 
respect [ifspekt] n respekt c; aerbo- 

dighet c, aktelse c; v respektere 
respectable [ri'spektabal] adj respek- 

tabel 
respectful [rPspektfal] adj aerbodig 
respective [ri'spektiv] adj respektiv 
respiration [jrespa'reijan] n andedrett 

nt 
respite [Vespait] n henstand c 
responsibility [rijsponsa'bibti] n an- 

svar nt 
responsible [ri'sponsabal] adj ansvar- 

Hg 
rest [rest] n hvile c; rest c; v hvile 
restaurant [VestarS:] n restaurant c 
restful [Vestfal] adj beroligende 
rest-home [Vesthoum] n hvilehjem nt 
restless [Vestlas] adj urolig; rastlos 
restrain [ri'strein] v toyle 
restriction [ri'strikjan] n innskrenk- 

ningc 
result [rPzAlt] n resultat nt; folge c; v 

resultere 
resume [rPzjuim] v *gjenoppta 
resume [Vezjumei] n resyme nt retail 103 riverside retail [Vi:teil] v *selge i detalj; ~ 


rice [rais] n ris c 


trade detaljhandel c 


rich [ritf] adj rik 


retailer [Viiteib] n detaljist c 


riches [Vitfiz] pi rikdom c 


retina ['retina] n netthinne c 


riddle [Vidal] n gate c 


retired [riHaiad] adj pensjonert 
return [riHa:n] vvende tilbake, 


ride [raid] /? tur c 


ride [raid] vkJ0re; *ride 


*komme tilbake; n tilbakekomst c; 


rider [Vaida] n rytter c 


~~ flight tilbakeflyvning c; ~ jour- 


ridge [rid3] /] heydedrag nt 


ney hjemreise c, tilbakereise c 


ridicule [Vidikju:!] v *latterliggJ0re 


reunite [,ri:ju:'nait] v gjenforene 


ridiculous [ri'dikjulas] adj latterlig 


reveal [riVi:l] v apenbare, avslore 


riding [VaidinJ n ridning c 


revelation [jreva'leifan] n avslering c 


riding-school [Vaidiqsku:l] n rideskole 


revenge [riVend3] n hevn c 


c 


revenue [Vevanju:] n inntekter pi, 


rifle [Vaifal] vgevaer nt 


toll c 


right [rait] n rettighet c; adj rett, rik- 


reverse [riVa:s] n motsetning c; bak- 


tig; hoyre; rettferdig; all right! 


side c; revers c; motgang c, omslag 


bra!; * be ~ *ha rett; ~ of way 


nt; adj motsatt; v rygge 


forkjorsrett c 


review [riVju:] n anmeldelse c; tids- 


righteous [Vaitjas] adj rettskaffen 


skrift nt 


right-hand ['raithasnd] adj pa heyre 


revise [riVaiz] v revidere 


side, heyre 


revision [riHrjan] n revisjon c 


rightly [Vaitli] adv med rette 


revival [riVaival] n gjenopplivelse c 


rim [rim] n felg c; kant c 


revolt [riVoult] v *gJ0re opprer; n 


ring [rig] n ring c; krets c; manesje c 


oppstand c, opprer nt 


ring [rirj] vringe; ~- up ringe opp 


revolting [riVoultin.] adj motbydelig, 


rinse [rins] vskylle; n skylling c 


frastetende, opprerende 


riot [Vaiat] n opplop nt 


revolution [,revaMu:Jan] n revolusjon 


rip [rip] v *rive i stykker 


c; omdreining c 


ripe [raip] adj moden 


revolutionary [jreva'luijanari] adj re- 


rise [raiz] n palegg nt, gasjepalegg 


volusjonaer 


nt; heyde c; oppstigning c; opprin- 


revolver [riValva] n revolver c 


nelse c 


revue [riVju:] n revy c 


rise [raiz] vreise seg; *sta opp; *sti- 


reward [riWd] n behanning c; v be- 


ge 


lenne 


rising [Vaizig] n oppstand c 


rheumatism [Vu:matizam] n reuma- 


risk [risk] n risiko c; fare c; v risikere 


tisme c 


risky [Viski] adj risikabel, dristig 


rhinoceros [rai'nasaras] n (pi ~, 


rival [Vaival] n rival c; konkurrent c; 


~es) neshorn nt 


v rivalisere 


rhubarb [Vu:ba:b] n rabarbra c 


rivalry [Vaivalri] n rivalitet c; konkur- 


rhyme [raim] n rim nt 


ranse c 


rhythm [Vidam] n rytme c 


river [Viva] n elv c; ** bank elve- 


rib [rib] n ribbein nt 


bredd c 


ribbon [Viban] n band nt 


riverside [Vivasaid] n elvebredd c roach 104 runaway roach [routfl /? (pi ~) mort c 


rose [rouz] 77 rose c; adj rosa 


road [roud] n gate c, vei c; r fork 


rotten [Vatan] adj ratten 


korsvei c; ~ map veikart nt; ~ 


rouge [mis] 77 rouge c 


system veinett nt; *s up veiarbeid 


rough [rAf] adj ru 


777 


roulette [ru:Met] 77 rulett c 


roadhouse [Voudhaus] 77 veikro c 


round [raund] ad/ rund; prep om, 


roadside [Voudsaid] n veikant c; ~ 


omkring; 77 runde c; ~ trip A777 


restaurant vertshus c 


tur-retur 


roadway [Voudwei] 77A777 kjorebane c 


roundabout [Vaundabaut] 77 rundkjo- 


roam [roum] v streife omkring 


ringc 


roar [ro:] v brole, bruse; n dur c, brol 


rounded [Vaundid] adj avrundet 


nt 


route [ru:t] 77 rute c 


roast [roust] v steke, riste; n stek c 


routine [ru:Hi:n] 77 rutine c 


rob [rab] v rane 


row 1 [rou] 77 rad c; v ro 


robber [Vaba] 77 ransmann c 


row 2 [rau] 77 krangel c/nt 


robbery ['rabari] n plyndring c, ran 


rowdy [Vaudi] adj stakende, voldsom 


nt, tyveri 77 f 


rowing-boat [Vouigbout] 77 robat c 


robe [roub] n lang kjole; embets- 


royal [Vaial] adj kongelig 


drakt c 


rub [rAb] v *gni 


robin [Vobin] 77 rodstrupe c 
robust [rouMjAst] ad/' robust 


rubber [VAba] 77 gummi c; viskelaer 


nt; ~ band strikk c 


rock [rak] /i klippe c; v gynge 


rubbish [VAbiJ] 77 avfall nt; tull nt, 


rocket [Vakit] 77 rakett c 


sludder 77f; talk ~~ vr0vle 


rocky [Vaki] ac[/ steinet 


rubbish-bin [VAbiJbin] 77 soppelbotte c 


rod [rod] /? stang c 


ruby [Vu:bi] 77 rubin c 


roe [rou] 77 rogn c 

roll [roul] v rulle; n rull c; rundstykke 


rucksack ['rAksaek] 77 ryggsekk c 


rudder [VAda] 77 ror nt 


77f 


rude [ru:d] adj uforskammet 


roller-skating [Voul3,skeitirj] n rulle- 


rug [rAg] 77 rye c 


skoyteloping c 


ruin [Vu:in] v *0delegge; 77 under- 


Roman Catholic ['rouman ^kaedalik] ro- 


gang c; ruins ruin c 


mersk-katolsk 


ruination [jnri'neifon] 77 odeleggelse c 


romance [ra'maens] 77 romanse c 


rule [ru:l] 77 regel c; styre 77r, makt c, 


romantic [ra'msntik] ac// romantisk 


regjering c; v regjere, herske; as a 


roof [ru:f] 77 tak nt; thatched rr 


~ som regel, vanligvis 


halmtak 77f 


ruler ['ru:la] 77 regent c, monark c; 


room [ru:m] 77 rom nt, vaerelse nt; 


linjal c 


plass c; ~~ and board kost og losji; 


Rumania [rui'meinia] Romania 


service vaerelsesbetjening c; r- 


Rumanian [ru^meinian] adj rumensk; 


temperature vaerelsestemperatur c 


77 rumener c 


roomy [Vu:mi] adj rommelig 


rumour [Vu-.ma] 77 rykte nt 


root [ru:t] 77 rot C 


run [rAn] v*lope; *renne; ~ into 


rope [roup] 77 rep 77f 


stote pa 


rosary [Vouzari] 77 rosenkrans c 


runaway [VAnawei] 77 romling c rung 105 sausage rung [rAn] v (pp ring) 


sales utsalg nt; sales tax omset- 


runway [VAnwei] n startbane c 


ningsskatt c 


rural ['ruaral] adj landlig 


saleable ['seilabal] adj salgbar 


ruse [ru:z] n list c 


salesgirl ['seilzga:l] n ekspeditrise c 


rush [rAj] v styrte; n siv nt 


salesman ['seilzman] n (pi -men) ek- 


rush-hour [VAjaua] n rushtid c 


speditor c; selger c 


Russia [VaJs] Russland 


salmon ['saeman] n (pi ~) laks c 


Russian [VAjan] adj russisk; n russer 


salon ['saela:] 77 salong c 


c 


saloon [saMuin] 77 bar c 


rust [rAstJ n rust c 


salt [sa:lt] /? salt nt 


rustic [VAstik] adj landsens 


salt-cellar [^l^seta] n saltkar nt 


rusty [VAsti] adj rusten 


salty [^soilti] adj salt 
salute [sa'liKt] v hilse 
salve [sa:v] n salve c 
same [seim] adj samme 


s 


sample ['saimpal] n vareprove c 
sanatorium [jsaena'tairiam] n (pi ~s, 


saccharin ['saekarin] n sakkarin c/nt 


-ria) sanatorium nt 


sack [saek] n sekk c 


sand [saend] n sand c 


sacred ['seikrid] adj hellig 


sandal ['saendal] 77 sandal c 


sacrifice ['saekrifais] 77 offer nt; vofre 


sandpaper psasnd,peipa] 77 sandpapir 


sacrilege [ , saekrilid3] n helligbrode c 


nt 


sad [saed] adj bedrovet; vemodig, be- 


sandy Psaendi] &<# sandet 


dr0velig, trist 


sanitary ['sasnitari] adj sanitaer; ** 


saddle Psaedal] /? sal c 


towel sanitetsbind nt 


sadness ['saednas] n vemod nt 


sapphire ['saefaia] 77 safir c 


safe [seif] ad/ sikker; n safe c, penge- 


sardine [saiMim] 77 sardin c 


skap nt 


satchel ['sjetfal] 77 ransel c 


safety ['seifti] 77 sikkerhet c 


satellite ^saetalait] 77 satellitt c 


safety-belt ['seiftibelt] 77 sikkerhets- 


satin ['saetin] 77 sateng c 


belte nt 


satisfaction [jsaetis'faekfan] 77 tilfreds- 


safety-pin ['seiftipin] n sikkerhetsnal 


stillelse c, tilfredshet c 


c 


satisfy ['sastisfai] v tilfredsstille; sat- 


safety-razor ['seifti^eiza] n barberho- 


isfied tilfreds, tilfredsstilt 


velc 


Saturday Psastadi] lordag c 


sail [seil] vseile; 77 seil nt 


sauce [sa:s] 77 saus c 


sailing-boat ['seilirjbout] n seilbat c 


saucepan [tepan] 77 kasserolle c 


sailor ['seila] n sjomann c 


saucer [tea] 77 skal c 


saint [seint] n helgen c 


Saudi Arabia [,saudiaVeibia] Saudi- 


salad Psslad] n salat c 


Arabia 


salad-oil Psaeladail] /] matolje c 


Saudi Arabian [jsaudiaVeibian] adj 


salary ['sslari] 77 gasje c, lonn c 


saudiarabisk 


sale [seil] n salg /U; clearance *- 


sauna ['soina] 77 badstue c 


opphorssalg nt; for ~ til salgs; 


sausage [ , sasid3] 77 poise c savage 106 savage [ , ssvid3] adj vill 


schoolgirl ['skidga:!] n skolepike c 


save [seiv] v redde; spare 


schoolmaster ['skidjmasta] n laerer c 


savings ['seiviqz] pi sparepenger pi; 


schoolteacher Pskidjti^Ja] n laerer c 


"* bank sparebank c 


science ['saians] n (natur)vitenskap c 


saviour Pseivja] n redningsmann c; 


scientific [jsaionHifik] adj vitenskape- 


frelser c 


Hg 


savoury ['seivari] adj velsmakende; 


scientist ['saiantist] n vitenskap- 


pikant 


smann c 


saw 1 [sd:] v (p see) 


scissors [fez] pi saks c 


saw 2 [sd:] 77 sag c 


scold [skould] v skjenne pa; skjelle 


sawdust ['soiclAst] 77 sagflis c 


scooter Psku:ta] n scooter c; spark- 


saw-mill ['soimil] /? sagbruk nt 


sykkel c 


say [sei] v *si 


score [ska:] 77 poengsum c; v markere 


scaffolding ['skaefaldinj n stillas nt 


scorn [sko:n] 77 han c, forakt c; v for- 


scale [skeil] /? malestokk c; skala c; 


akte 


skjell 77f; scales pi vekt c 


Scot [skot] 77 skotte c 


scandal ['skaendal] n skandale c 


Scotch [skDtJ] adj skotsk 


Scandinavia [jsksndi'neivia] Skandi- 


Scotland ['skatland] Skottland 


navia 


Scottish ['skotij] adj skotsk 


Scandinavian [jskaendPneivian] adj 


scout [skaut] 77 guttespeider c 


skandinavisk; n skandinav c 


scrap [skrsp] 77 bit c 


scapegoat ['skeipgout] n syndebukk c 


scrap-book ['skraspbuk] 77 utklippsbok 


scar [ska:] n arr nt 


c 


scarce [skeas] adj knapp 
scarcely ['skeasli] adv knapt 


scrape [skreip] vskrape 


scrap-iron ['skraepaian] 77 skrapjern nt 


scarcity ['skeasati] n knapphet c 


scratch [skraetf] v skrape, rispe; 77 


scare [skea] v skremme; n panikk c 


risp nt, skramme c 


scarf [ska:f] n (pi ~-s, scarves) skjerf 


scream [skri:m] v *skrike, hyle; 77 hyl 


nt 


nt, skrik nt 


scarlet ['ska:lat] adj skarlagenrod 
scary ['skeari] adj foruroligende; nifs 


screen [skri:n] 77 skjermbrett nt; 


skjerm c, filmlerret nt 


scatter ['skaeta] v spre 


screw [skru:] 77 skrue c; v skru 


scene [si:n] n scene c 


screw-driver ['skru^draiva] 77 skru- 


scenery [%fcnari] n landskap nt 


jern nt 


scenic ['si:nik] adj naturskjonn 
scent [sent] n dim c 


scrub [skrAb] vskrubbe; 77 kratt nt 


sculptor [^skAlpta] 77 billedhogger c 


schedule ['Jedjurl] n ruteplan c, time- 


sculpture PskAlptJa] 77 skulptur c 


plan c 


sea [si:] 77 sJ0 c 


scheme [ski:m] n skjema nt; plan c 


sea-bird [tt:bs:d] 77 sjofugl c 


scholar ['skala] /J vitenskapsmann c; 


sea-coast ['si:koust] 77 kyst c 
seagull ['si:gAl] 77 havmake c 


student c, elev c 


scholarship ['skalajlp] n stipend nt 


seal [si:l] 77 segl nt; sel c, kobbe c 


school [sku:l] n skole c 


seam [si:m] 77 som c 


schoolboy ['sku:lboi] n skolegutt c 


seaman ['s^man] 77 (pi -men) sjo- seamless 107 mannc 
seamless ['si:ml3s] adj uten S0m 
seaport [hi-.py.t] n havneby c 
search [sartjl v lete etter; ransake; n 

leting c 
searchlight ['sartjlait] n lyskaster c 
seascape ['si:skeip] n sjebilde nt 
sea-shell ['sir/el] n skjell nt 
seashore ['si:Jb:] n strand c 
seasick ['si:sik] adj sjesyk 
seasickness ['si^siknas] n sjasyke c 
seaside ['si:said] n kyst c; ** resort 

badested /it 
season ['siizsn] /] sesong c, arstid c; 

high ** hoysesong c; low ** lavse- 

song c; off ~ utenfor sesongen 
season-ticket ['siizanjtikit] n sesong- 

kort nt 
seat [si:t] n sete nt; plass c, sitteplass 

c 
seat-belt ['siitbclt] n sikkerhetsbelte 

nt 
sea-urchin ['si^tfin] n sjepinnsvin nt 
sea-water (Vfcjwsta] n sjovann nt 
second ['sekand] num annen; n se- 

kund nt; eyeblikk nt 
secondary ['sekancbri] adj sekundaer, 

underordnet; ** school hoyere 

skole 
second-hand [jsekand'haend] adj brukt 
secret ['siikrat] n hemmelighet c; adj 

hemmelig 
secretary ['sekratri] n sekretaer c 
section ['sekjan] n seksjon c, avdeling 

c 
secure [si'kjua] ad/sikker; vsikre seg 
security [si'kjuarati] n sikkerhet c; 

kausjon c 
sedate [si'deit] adj sindig 
sedative ['sedativ] n beroligende mid- 
del 
seduce [si'dju:s] v forf0re 
see [si:] v *se; *innse, *begripe, 

*forsta; * to serge for seed [si:d] n fr0 nt 

seek [si:k] vseke 

seem [si:m] v *late til, synes 

seen [si:n] v (pp see) 

seesaw [hi:so:] n vippe c 

seize [si:z] v *gripe 

seldom ['seldom] adv sjelden 

select [siMekt] v *utvelge, *velge ut; 

adj utsekt, utvalgt 
selection [si'lekjbn] n utvalg nt 
self-centred [jselfsentad] adj selvopp- 

tatt 
self-employed [jselfim'pbid] adj selv- 

stendig naeringsdrivende 
self-evident [jsel'fevidant] adj opplagt 
self-government [jselfgAvamant] n 

selvstyre nt 
selfish ['selfifl adj selvisk 
selfishness ['selfijhas] n egoisme c 
self-service [,selPs9:vis] n selvbetje- 

ning c; ** restaurant kafeteria c 
sell [sel] v *selge 
semblance ['sembbns] n utseende nt; 

likhet c 
semi- ['semi] halv- 

semicircle ['semi/saikal] n halvsirkel c 
semi-colon [jsemi'koubn] n semikolon 

nt 
senate ['senat] n senat nt 
senator ['senats] n senator c 
send [send] v sende; ~ back sende 

tilbake, returnere; ~~ for sende 

bud etter; off sende av sted 
senile ['simail] adj senil 
sensation [sen'seifan] n sensasjon c; 

fornemmelse c, folelse c 
sensational [sen'seijbnal] adj sensa- 

sjonell, oppsiktsvekkende 
sense [sens] n sans c; fornuft c; me- 

ning c, betydning c; v merke; r of 

honour aeresfelelse c 
senseless ['sensbs] adj meningstes 
sensible ['sensabal] adj fornuftig 
sensitive ['sensitiv] adj folsom 108 shelter sentence ['sentans] n setning c; dom 
c; v demme 

sentimental [jsentPmental] adj senti- 
mental 

separate 1 Psepareit] v skille, separere 

separate 2 Pseparat] adj saerskilt, at- 
skilt 

separately Pseparatli] adv separat 

September [sep'temba] September 

septic ['septik] adj septisk; * become 
~~ *ga betennelse i 

sequel Psi:kwal] n fortsettelse c 

sequence Psi:kwans] n rekkefolge c; 
serie c 

serene [sa'irn] adj rolig; klar 

serial Psiarial] n foljetong c 

series Psiari:z] n (pi ~) serie c 

serious Psiarias] adj serios, alvorlig 

seriousness Psiariasnas] n alvor nt 

sermon [Caiman] n preken c 

serum Psiaram] n serum nt 

servant Psa:vant] n tjener c 

serve [sa:v] v servere 

service ['sa:vis] n tjeneste c; betje- 
ning c; ~ charge serveringsavgift 
c; r* station bensinstasjon c 

serviette [jsaivi'et] n serviett c 

session Psejan] n sesjon c 

set [set] n klikk c, sett nt 

set [set] v *sette; ~ menu fast me- 
ny; ~ out *dra av sted 

setting ['setirj] n omgivelser pi; r* lo- 
tion leggevann nt 

settle Psetal] v ordne, avslutte; ~ 
down *sla seg ned 

settlement Psetalmant] n ordning c, 
overenskomst c 

seven ['sevan] num syv 

seventeen [,sevanHi:n] num sytten 

seventeenth [jsevan'tiine] num syt- 
tende 

seventh Psevanfl] num syvende 

seventy ['sevanti] num sytti 

several psevaral] adj atskillige, flere severe [siVia] adj heftig, streng 
sew [sou] vsy; r* up sy sammen 
sewer Psu:a] n kloakk c 
sewing-machine ['souirjmajlin] n sy- 

maskin c 
sex [seks] n kjonn nt; sex c 
sexton Psekstan] n kirketjener c 
sexual psekfual] adj seksuell 
sexuality [jsekfu'slati] n seksualitet c 
shade [feid] n skygge c; nyanse c 
shadow pjaedou] n skygge c 
shady pjeidi] adj skyggefull 
shake [feik] vriste, ryste 
shaky pjeiki] adj vaklende 
shall LTael] v *skal 
shallow ['Jaelou] adj grunn 
shame [feim] n skam c; shame! fy! 
shampoo [faem'pu:] n sjampo c 
shamrock pjasmrak] n trekWer c 
shape [feip] n form c; v forme 
share [fea] v dele; n del c; aksje c 
shark [fa:k] 77 hai c 
sharp [fa:p] adj spiss 
sharpen PJa:pan] v spisse 
shave [feiv] v barbere seg 
shaver PJeiva] 77 barbermaskin c 
shaving-brush pjeiviqbrAf] 77 barber- 

kostc 
shaving-cream PJeivir)kri:m] 77 bar- 

berkrem c 
shaving-soap pjeiviqsoup] 77 barber- 

sapec 
shawl [Jb:l] 77 sjal nt 
she [fi:] pro77 hun 
shed [fed] 77 skur nt 
shed [fed] v *utgyte; spre 
sheep [fi:p] 77 (pi ~) sau c 
sheer [fia] adj pur, absolutt; skjser, 

gjennomsiktig, tynn 
sheet [fi:t] 77 laken 77f; ark 77f; plate c 
shelf [felf] 77 (pi shelves) hylle c 
shell [fel] 77 skjell nt; skall /if 
shellfish pjelfif] 77 skalldyr /if 
shelter pjelta] 77 ly 77f, tiffluktssted shepherd 109 sidewalk nt; v *gi ly 
shepherd ['Jepad] n gjeter c 
shift [Jlft] n skift nt 
shine [fain] vskinne; glinse, strale 
ship [fip] /] skip nt; vskipe; shipping 

line skipsfartslinje c 
shipowner Pftpouna] 77 skipsreder c 
shipyard [^fipjard] 77 skipsverft 77f 
shirt [fa:t] 77 skjorte c 
shiver ['Jlva] v *skjelve, hutre; 77 

skjelven c 
shivery ['Jivsri] adj hutrende 
shock [fok] 77 sjokk nt; vsjokkere; ~ 

absorber stotdemper c 
shocking PJbkiij] adj sjokkerende 
shoe [fu:] 77 sko c; gym shoes turn- 

sko pi; ~ polish skokrem c 
shoe-lace ['Jideis] 77 skolisse c 
shoemaker ['Juijmeika] 77 skomaker c 
shoe-shop Pjuijbp] n skoteyforret- 

ningc 
shook [fuk] v (p shake) 
shoot [fu:t] v *skyte 
shop [fop] 77 forretning c; v handle; 

r* assistant ekspeditor c; shop- 
ping bag handlebag c; shopping 

centre forretningssenter nt 
shopkeeper pjbp^pa] 77 kjepmann c 
shop-window [ jbp'windou] 77 utstil- 

lingsvindu nt 
shore \jo:] n bredd c, kyst c 
short [fs:t] ac[/ kort; liten; ** circuit 

kortslutning c 
shortage ftxtids] 77 knapphet c, 

mangel c 
shortcoming ['Jb^kAmin.] 77 mangel c; 

lytec 
shorten ['fctan] v forkorte 
shorthand ['Jb:thaend] 77 stenografi c 
shortly pjDitli] adv snart, i naer frem- 

tid 
shorts [fD:ts] pi shorts c; underbukse 

c 
short-sighted [Jb:t'saitid] ad/ naersynt shot [fot] 77 skudd 77 1; spreyte c; sce- 
ne c 

should [fud] v *skulle 

shoulder ['Jbulda] 77 skulder c 

shout [faut] 7 *skrike, rope; 77 rop nt 

shovel ['JavqI] 77 skuffe c 

show [fou] 77 oppf0relse c, forestal- 
ling c; utstilling c 

show [fou] wise; utstille, vise frem; 
bevise 

show-case ['Jbukeis] 77 monter c 

shower [faua] 77 dusj c; regnskur c, 
skur c 

showroom ['Jburu:m] 77 utstillingslo- 
kale nt 

shriek [fri:k] v *skrike; 77 hvin nt 

shrimp [frimp] 77 reke c 

shrine [frain] 77 helgenskrin nt, hel- 
ligdom c 

shrink [frink] vkrympe 

shrinkproof ['JYinkpru:?] ad/ krympe- 
fri 

shrub [frAb] 77 busk c 

shudder ['/Ada] 77 gys nt 

shuffle pjAfal] vstokke 

shut [fAt] vlukke; shut stengt, luk- 
ket; *r in stenge inne 

shutter HjAta] 77 vinduslem c, skodde 
c 

shy [fai] a((/ sjenert, sky 

shyness ['Jainasj 77 skyhet c 

Siam [saPaem] Siam 

Siamese [jsaia'miiz] adj siamesisk; 77 
siameser c 

sick [sik] adj syk; kvalm 

sickness psiknas] 77 sykdom c; kval- 
mec 

side [said] 77 side c; parti nt; one- 
sided adj ensidig 

sideburns ['saidbainz] pi kinnskjegg 
nt 

sidelight Psaidlait] 77 sidelys nt 

side-street ['saidstrirt] 77 sidegate c 

sidewalk ['saidwo*] 77A777 fortau nt sideways 110 skilful sideways ['saidweiz] adv til siden 


sinister ['sinista] adj illevarslende 


siege [si:d3] n beleiring c 


sink [sink] n vask c 


sieve [siv] n sil c; v sikte, sile 


sink [sink] v *synke 


sight [sait] n syne nt; skue nt, syn; 


sip [sip] n slurk c 


severdighet c 


siphon ['saifan] n sifong c 


sign [sain] n tegn nt; vink /if, gest c; v 


sir [sa:] min herre 


undertegne 


siren ['saiaran] n sirene c 


signal ['signal] n signal nt; tegn flf; v 


sister Psista] n S0Ster c 


signalisere 


sister-in-law ['sistarinb:] n (pi sis- 


signature ['signatja] n signatur c 


ters-) svigerinne c 
sit [sit] v*sitte; ~ down *sette seg 


significant [sig'nifikant] adj betyd- 


ningsfull 


site [sait] n sted nt; beliggenhet c 


signpost ['sainpoust] n veiviser c 


sitting-room Psitiqruim] n stue c 


silence ['sailans] n stillhet c; v fa til a 


situated ['sitfueitid] adj beliggende 


tie 


situation [jsitfu'eijan] n situasjon c; 


silencer ['sailansa] n lydpotte c 


stilling c 


silent ['sailant] ad/stille, taus; *be ~ 


six [siks] num seks 


tie 


sixteen [jsiksHiin] num seksten 


silk [silk] n silke c 


sixteenth [jsiksHiinO] num sekstende 


silken ['silkan] adj silke- 


sixth [siksB] num sjette 


silly ['sili] ad/ dum, tapelig 


sixty ['siksti] num seksti 


silver ['silva] /7 solv nt; solv- 


size [saiz] n storrelse c, dimensjon c; 


silversmith ['silvasmiO] n solvsmed c 


format nt 


silverware ['silvawea] n solvtey /rt 


skate [skeit] v *ga pa skeyter; n 


similar ['simila] adj liknende 


sk0yte c 


similarity [/simiMaerati] n likhet c 


skating Pskeitin,] n skoyteteping c 


simple ['simpal] ac// likefrem, enkel; 


skating-rink ['skeitinnnk] n skoyteba- 


vanlig 


nec 


simply ['simpli] adv simpelthen 


skeleton ['skelitan] n skjelett nt 


simulate ['simjuleit] v etterligne 


sketch [sketfl n skisse c, utkast nt; v 


simultaneous [,simaPteinias] adj sam- 


tegne, skissere 


tidig 


sketch-book ['sketjbuk] n skissebok c 


sin [sin] n synd c 


ski 1 [ski:] v *ga pa ski 


since [sins] prep siden; adv siden; 


ski 2 [ski:] /7 (pi , s) ski c; y 


conj siden; fordi 


boots skistevler pi; *~ pants ski- 


sincere [sin'sia] adj oppriktig 


bukse c; ** poles Am skistaver pi; 


sinew ['sinju:] n sene c 


~~ sticks skistaver pi 


sing [sir)] v *synge 


skid [skid] v *gli 


singer ['siqa] n Sanger c; sangerinne 


skier [Wro] /i skiloper c 
skiing [W:iq] n skipping c 


c 


single ['siijgal] adj enkel; ugift; ~ 


ski-jump ['skiri^mp] /J skihopp nt; 


room enkeltrom nt 


hoppbakke c 


singular ['siqgjula] n entail nt; adj 


skilful ['skilfal] adj kyndig, flink, dyk- 


enestaende 


tig ski-lift 1 1 1 snapshot 


ski-lift ['ski:lift] n skiheis c 


slippery ['slipari] adj glatt, sleip 


skill [skil] n dyktighet c 

skilled [skild] adj kyndig, dreven; 


slogan ['slougan] n slagord nt, valg- 


sprak nt 


faglaert 


slope [sloup] /? skraning c; v helle 


skin [skin] n hud c, skinn nt; skall nt; 


sloping ['sloupiq] adj skranende 


~ cream hudkrem c 


sloppy ['sbpi] adj slurvet 


skip [skip] v hoppe; hoppe over 


slot [sbt] n myntsprekk c; apning c 


skirt [sks:t] n skjort nt 


slot-machine ['sbtjmafi:!!] n automat 


skull [skAl] n skalle c 


c 


sky [skai] n himmel c; luft c 


slovenly ['sUvanli] adj sjusket 


skyscraper ['skaijskreipa] 77 skyskra- 


slow [slou] adj tungnem, langsom, 


perc 


sakte; ~ down *sette ned farten, 


slack [slack] adj treg; slapp 


saktne farten; bremse 


slacks [slaeks] pi benklaer pi 


sluice [slu:s] n sluse c 


slam [slaem] v *sla igjen 


slum [sUm] n slum c 


slander ['slainda] n bakvaskelse c 


slump [sUmp] 77 prisfall nt 


slant [sla:nt] v skrane 


slush [sUJ] 77 sneslaps nt 


slanting ['slamtiq] acf/ skjev, skranen- 


sly [slai] adj slu 


de, skra 


smack [smaek] v smekke; 77 dask c 


slap [slap] v fike; n fik c 


small [smo:l] adj liten; ringe 


slate [sleit] n skifer c 


smallpox Psmoilpsks] 77 kopper pi 


slave [sleiv] n slave c 


smart [sma:t] adj fiks; smart, flink 


sledge [sled3] n slede c, kjelke c 


smell [smel] 77 lukt c 


sleep [sli:p] /? sovn c 


smell [smel] v lukte; *stinke 


sleep [sli:p] v *sove 


smelly ['smeli] adj illeluktende 


sleeping-bag ['sli:pir|baeg] n sovepose 


smile [smail] v smile; 77 smil 777; 


c 


smith [smi0] 77 smed c 


sleeping-car ['sli:pinka:] n sovevogn c 


smoke [smouk] v reyke; 77 reyk c; no 


sleeping-pill ['sliipiqpil] n sovepille c 


smoking rayking forbudt 


sleepless ['slkplss] adj sovnlos 


smoker ['smouka] 77 royker c; reyke- 


sleepy [t&pi] adj sovnig 


kupec 


sleet [sli:t] n sludd /jf 


smoking-compartment ['smoukin- 


sleeve [sli:v] n erme /]f; omslag nt 


kam/paitmant] 77 reykekupe C 


sleigh [slei] /7 kjelke c, slede c 


smoking-room ['smoukiqruim] 77 r0y- 


slender ['slends] adj slank 


kerom nt 


slice [slais] /i skive c 


smooth [smu:9] adj jevn, smul, glatt; 


slide [slaid] /? glidning c; rutsjebane 


myk 


c; lysbilde nt 


smuggle ['snugsl] vsmugle 


slide [slaid] v *gli 


snack [snaek] 77 matbit c 


slight [slait] adj ubetydelig; svak 


snack-bar ['snaekba:] 77 snackbar c 


slim [slim] adj slank; vslanke seg 


snail [sneil] 77 snegl c 


slip [slip] v *gli, skli; *smette; n feil- 


snake [sneik] 77 slange c 


trinn nt; underkjole c 


snapshot ['snaepjbt] 77 eyeblikksfoto- 


slipper ['slips] n toffel c 


grafi nt, snapshot nt sneakers 1 


2 soup-plate 


sneakers ['sniikoz] plAm turnsko pi 


sole 1 [soul] adj eneste 


sneeze [sni:z] v *nyse 


sole 2 [soul] n sale c; flyndre c 


sniper ['snaipo] n snikskytter c 


solely Psoulli] adv utelukkende 


snooty Psnuiti] adj hoven 


solemn ['sobm] adj hoytidelig 


snore [sno:] vsnorke 


solicitor [saHisita] n sakforer c, advo- 


snorkel ['snoikol] n snorkel c 


katc 


snout [snaut] n snute c 


solid ['solid] adj solid; massiv; n fast 


snow [snou] n sno c; v sno 


stoff 


snowstorm ['snoustorm] n snostorm c 


soluble ['soljubol] adj opploselig 


snowy psnoui] adj snodekket 


solution [soHu:Jon] n losning c; opp- 


so [sou] conj sa; adv slik; sa, i den 


losning c 


grad; and - on og sa videre; ~ 


solve [solv] v lose 


far hittil; **- that sa, slik at 


sombre ['sombo] adj dyster 


soak [souk] v gjennomblote, blote 


some [saiti] adj noen; pron visse, en- 


soap [soup] n sape c; ~ powder sa- 


kelte; litt; ~ day en gang; ~~ more 


pepulver nt 


litt mer; ~ time en gang 


sober ['souba] adj edru; noktern 


somebody ['sAmbodi] pron noen 


so-called [jsou'koild] adj sakalt 


somehow ['sAmhau] adv pa en eller 


soccer ['soko] n fotball c; ~ team 


annen mate 


fotball-lag nt 


someone ['sAmwAn] pron noen 


social ['soujal] ac//' samfunns-, sosial 


something ['sAm8irj] pron noe 


socialism ['soufolizom] n sosialisme c 


sometimes ['sAmtaimz] adv av og til 


socialist ['soujalist] adj sosialistisk; n 


somewhat ['sAmwot] adv noksa 


sosialist c 


somewhere ['sAmweo] adv etsteds 


society [so'saioti] n samfunn nt; sel- 


son [saii] n sonn c 


skap nt, forening c 


song [son,] 77 sang c 


sock [sok] n sokk c 


son-in-law f'sAninb:] n (pi sons-) svi- 


socket Psokit] n paereholder c; 


gersonn c 


stikkontakt c 


soon [su:n] adv fort, snart; as ~~ as 


soda-water psoudoiwoito] n selters c, 


sa snart som 


sodavann nt 


sooner ['suing] adv heller 


sofa ['soufs] /? sofa c 


sore [so:] adj sar, om; 77 omt sted; sar 


soft [soft] ad/ myk; ~ drink alkohol- 


77f; ~ throat halsesyke c 


fri drikk 


sorrow ['sorou] 77 sorg c 


soften ['sofon] v *blotgjore 


sorry ['sori] ad/' lei for; sorry! unn- 


soil [soil] n jord c; jordbunn c, jords- 


skyld!, beklager! 
sort [so:t] v ordne, sortere; n sort c, 


monn nt 


soiled [soild] adj skitten 


slags c/nt; all sorts of alle slags 


sold [sould] v (p, pp sell) ; ** out ut- 


soul [soul] n sjel c 


solgt 


sound [saund] /? klang c, lyd c; v *ly- 
de; adj sunn; palitelig 


solder ['soldo] v lodde 


soldering-iron ['soldorirjaion] n lodde- 


soundproof ['saundpruif] adj lydtett 


boltc 


soup [su:p] n suppe c 


soldier ['souk^a] n soldat c 


soup-plate ['su:ppleit] 77 suppetaller- soup-spoon 113 spirit kenc 


specialist ['spejalist] n spesialist c 


soup-spoon [*su:pspu:n] n suppeskje c 


speciality [jspeJVaelati] n spesialitet c 


sour [saua] adj sur 


specialize ['spejalaiz] v spesialisere 


source [sa:s] n kilde c 


seg 


south [sau6] n syd c, sor c; South 


specially ['spejali] adv i sserdeleshet 


Pole Sydpolen 


species ['spiijiiz] 77 (pi ) art c 
specific [spa'sifik] adj spesifikk 


South Africa [sau0 tefrika] Sor-Afri- 


ka 


specimen Pspesiman] n prove c, ek- 


south-east [jsau8'i:st] n sorest c 


semplar nt 


southerly ['sAdsli] adj serlig 


speck [spek] n flekk c 


southern ['sAdan] adj sorlig 


spectacle Pspektakal] n skue nt, syn /it, 


south-west [iSauO'west] /] sorvest c 


spectacles briller pi 


souvenir ['suivania] /J suvenir c 


spectator [spek'teita] n tilskuer c 


sovereign ['savrin] n hersker c 


speculate ['spekjuleit] v spekulere 


Soviet ['souviat] adj sovjetisk; ** 


speech [spi:tj] n taleevne c; tale c 


Union Sovjetunionen 


speechless ['spinas] acf/ malhas 


sow [sou] vsa 


speed [spi:d] n hastighet c; fart c, 


spa [spa:] n kursted nt 


raskhet c; cruising -*- marsjfart c; 


space [speis] n rom nt; verdensrom 


*"- limit fartsgrense c 


nt; avstand c, mellomrom nt; v 


speed [spi:d] vkjere fort; kjere for 


ordne med mellomrom 


fort 


spacious ['speijbs] adj rommelig 


speeding ['spiidiq] n rakjoring c 


spade [speid] n spade c 


speedometer [spiiViamita] n fartsma- 


Spain [spein] Spania 


ler c 


Spaniard ['spaenjad] n spanjol c, spa- 


spell [spel] n fortryllelse c 


nier c 


spell [spel] v stave 


Spanish ['spaenij] adj spansk 


spelling ['speliq] n stavemate c 


spanking ['spaenkig] n juling c; ris nt 


spend [spend] v bruke, spandere; 


spanner ['spaena] n skiftenekkel c 


*tilbringe 


spare [spea] adj reserve-, ekstra; v 


sphere [sfia] n kule c; omrade nt 


*unnvaere; ** part reservedel c; ~ 


spice [spais] n krydder nt; spices 


room gjestevaerelse nt; r* time fri- 


krydderier pi 


tid c; " tyre reservedekk nt; "* 


spiced [spaist] adj krydret 


wheel reservehjul /it 


spicy ['spaisi] adj krydret 


spark [spa:k] n gnist c 


spider ['spaida] n edderkopp c; spi- 


sparking-plug ['spaikiqpUg] n tenn- 


der's web spindelvev c 


plugg c 


spill [spil] vsele 


sparkling [spa:klirj] ad/ funklende; 


spin [spin] v *spinne; snurre 


musserende 


spinach ['spink^] n spinat c 


sparrow ['spaerou] n spurv c 
* speak [spi:k] vsnakke 


spine [spain] n ryggrad c 


spinster ['spinsta] n gammel jomfru 


spear [spia] n spyd nt 


spire [spaia] n spir nt 

spirit ['spirit] n and c; spokelse nt; 


special Pspefal] adj spesiell; r* deliv- 


ery ekspress 


humor nt; spirits spirituosa pi, spiritual 114 States alkoholholdige drikker; humer nt; 


square [skweo] adj kvadratisk; n 


* stove spntapparat nt 


kvadrat nt; plass c 


spiritual ['spiritfual] adj andelig 


squash [skwoj] n fruktsaft c; vkryste 


spit [spit] n spytt nt; spidd nt 


squirrel ['skwirol] n ekorn nt 


spit [spit] vspytte 


squirt [skwo:t] n sprut c 

stable ['steibol] adj stabil; /? stall c 


in spite of [in spait ov] tross, til tross 


for 


stack [stack] n stabel c 


spiteful ['spaitfal] adj ondskapsfull 


stadium ['steidiom] 77 stadion 77 f 


splash [splaef] v skvette 


staff [sta:f] 77 personale 77t 


splendid [Splendid] adj praktfull, 


stage [steid3] 77 scene c; stadium nt, 


glimrende 


fase c; etappe c 


splendour ['splendo] n prakt c 


stain [stein] v flekke; 77 flekk c; 


splint [splint] n beinskinne c 


stained glass farget glass; r~ re- 


splinter ['splints] n splint c 


mover flekkfjerner c 


split [split] v kleyve 


stainless ['steinlos] adj plettfri; ~ 


spoil [spoil] v *0delegge; skjemme 


steel rustfritt stal 


bort 


staircase ['steokeis] 77 trapp c 


spoke 1 [spouk] v (p speak) 


stairs [steoz] pi trapp c 
stale [steil] adj fordervet 


spoke 2 [spouk] n eike c 


sponge [spAnd3] n svamp c 


stall [sto:l] 77 utsalgsbord 77^ orkes- 


spook [spu:k] n spokelse nt 


terplass c 


spool [spu:l] n spole c 


stamina ['stsmino] 77 utholdenhet c 


spoon [spu:n] n skje c 


stamp [stsmp] 77 frimerke nt; stem- 


spoonful ['spu:nful] 77 skjefull c 


pel nt; v frankere; trampe; * ma- 


sport [spo:t] /J sport c 


chine frimerkeautomat c 


sports-car ['spo:tska:] n sportsbil c 


stand [stasnd] 77 stand c; tribune c 


sports-jacket ['spo:tsjd3aekit] n sports- 


stand [staend] v *sta 


jakke c 


standard ['stasndod] 77 norm c; stan- 


sportsman ['sportsman] n (pi -men) 


dard-; ~ of living levestandard c 


idrettsmann c 


stanza ['staenzo] 77 strofe c; vers nt 


sportswear ['spoitswea] n sportsklaer 


staple ['steipol] 77 stift c 


P' 


star [sta:] 77 stjerne c 


spot [spot] n flekk c; sted nt 


starboard ['sta:bod] 77 styrbord 


spotless f'spotlos] adj plettfri 


starch [sta:tj] 77 stivelse c; v stive 


spotlight ['spotlait] n prosjekter c 
spotted ['spotid] adj flekket 


stare [steo] v stirre 


starling ['sta:lig] 77 staer c 


spout [spaut] n tut c 


start [sta:t] v begynne; 77 start c; 


sprain [sprein] v forstue; n forstuing c 


starter motor starter c 


spread [spred] vspre 


starting-point ['sta:tigpoint] 77 ut- 


spring [sprig] n var c; fjaer c; kilde c 


gangspunkt 77r 


springtime ['sprigtaim] n var c 


state [steit] 77 stat c; stand c; v erklae- 


sprouts [sprauts] pi rosenkal c 


re 


spy [spai] n spion c 


the States [8o steits] De forente sta- 


squadron ['skwodron] n eskadrille c 


ter 115 storm statement [Vsteitmant] n erklaering c 


stick [stik] n stokk c 


statesman Psteitsman] n (pi -men) 


stick [stik] v klebe 


statsmann c 


sticky ['stiki] adj klebrig 


station ['steifan] n stasjon c; posisjon 


stiff [stif] aqjf stiv 


c 


still [stil] adv fremdeles; likevel; adj 


stationary ['steifanari] adj stillestaen- 


stille 


de 


stillness ['stilnas] n stillhet c 


stationer's ['steifanaz] n papirhandel 


stimulant ['stimjulant] n stimulans c 


c 


stimulate [\stimjuleit] v stimulere 


stationery Psteifanari] n papirvarer pi 


sting [stiq] n stikk nt 


station-master ['steijanjmaista] n Sta- 


sting [stiq] v *stikke 


sjonsmester c 


stingy ['stind^] adj smalig 


statistics [sta'tistiks] pi statistikk c 


stink [stirjk] v *stinke 


statue ['staetju:] n statue c 

stay [stei] v *bli; *oppholde seg, *ta 


stipulate [^stipjuleit] v *fastsette 


stipulation [jstipju'leijan] n betingelse 


inn; n opphold nt 


c 


steadfast ['stedfa:st] adj standhaftig 


stir [sta:] v rare 


steady pstedi] adj sto 
steak [steik] n biff c 


stirrup f'stirap] n stigboyle c 
stitch [stitf] n sting nt, hold nt 


steal [sti:l] v *stjele 


stock [stok] n forsyning c; v lagre; ~ 
exchange fondsbors c, bors c; ~* 


steam [sti:m] n damp c 
steamer ['stiima] n dampskip nt 


market fondsmarked nt; stocks 


steel [still] n stal nt 


and shares verdipapirer pi 


steep [sti:p] adj bratt, steil 


stocking [^stokirj] n strompe c 
stole 1 [stoul] v (p steal) 


steeple ['sti:pal] n kirketarn nt 


steering-column ['stiarirjjkalam] n 


stole 2 [stoul] n stola c 


rattstamme c 


stomach ['stAmak] n mage c 


steering-wheel [totariqwiil n ratt nt 


stomach-ache ['stAmakeik] n mage- 


steersman ['stiazman] n (pi -men) 


smerter pi 


rorgjenger c 


stone [stoun] /i stein c; edelsten c; 


stem [stem] n stilk c 


stein-; pumice ~ pimpstein c 


stenographer [ste'nagrafa] fl steno- 


stood [stud] v (p, pp stand) 


graf c 


stop [stap] vstoppe; avslutte, *holde 


step [step] n skritt nt, steg /?(; trinn 


opp med; n holdeplass c; stop! 


nt; v *tre, tra 


stopp! 


stepchild ['steptjaild] n (pi -children) 


stopper ['stopa] n kork c 


stebarn nt 


storage [%fc>:rid3] n lagring c 


stepfather ['stepjfatfa] n stefar c 


store [sta:] n lagerbeholdning c; for- 


stepmother ['stepjmAaa] n stemor c 


retning c; v lagre 


sterile ['sterail] ad/ steril 


store-house ['staihaus] n lagerbyg- 


sterilize ['sterilaiz] v sterilisere 


ningc 


steward ['stju:ad] n stuert c 


storey ['stairi] n etasje c 


stewardess ['stjurades] n flyvertinne 


stork [sta:k] n stork c 


c 


storm [sta:m] /I storm c stormy 116 

stormy [<sta:mi] adj stormfull 

story ['sta:ri] n fortelling c 

stout [staut] adj korpulent, tykkfal- 

len 
stove [stouv] n ovn c; komfyr c 
straight [streit] adj rak; aerlig; adv 

rett; * ahead rett frem; ~ away 

med en gang; ~ on rett frem 
strain [strein] n anstrengelse c; an- 

spennelse c; v overanstrenge; sile 
strainer ['streina] n derslag nt 
strange [streind3] adj fremmed; un- 

derlig 
stranger ['streir^a] n fremmed c 
strangle ['straerjgal] v kvele 
strap [strap] n rem c 
straw [stra:] /7 halm c 
strawberry ['stra:bari] n jordbser nt 
stream [stri:m] n bekk c; strem c; v 

stromme 
street [strirt] n gate c 
streetcar ['stri:tka:] nAm trikk c 
street-organ ['stri:,ta:gan] n lirekasse 

c 
strength [strerje] n styrke c 
stress [stres] n stress nt; trykk nt; v 

belaste, *legge vekt pa 
stretch [stretj] v teye; n strekning c 
strict [strikt] adj streng 
strife [straif] n strid c 
strike [straik] n streik c 
strike [straik] v *sla; *sla til; strei- 

ke; *stryke 
striking ['straikiq] adj pafallende, 

oppsiktsvekkende, slaende 
string [strirj] n snor c; streng c 
strip [strip] /? strimmel c 
stripe [straip] 77 stripe c 
striped [straipt] adj stripet 
stroke [strouk] 77 slaganfall nt 
stroll [stroul] v slentre; 77 spasertur c 
strong [strarj] adj sterk; kraftig 
stronghold ['strarjhould] 77 tilflukts- 

sted nt; hoyborg c succeed 

structure ['strAktfa] 77 struktur c 
struggle PstrAgal] 77 strid c, kamp c; v 

*slass, kjempe 
stub [stAb] 77 talong c 
stubborn ['stAban] adj sta 
student ['stjuidant] 77 student c 
study ['stAdi] v studere; 77 studium nt; 

arbeidsvaerelse 77f 
stuff [stAf] 77 materiale 77/; saker pi 
stuffed [stAft] adj fylt 
stuffing ['stAfirj] 77 farse c; fyll nt 
stuffy PstAfi] adj trykkende; snerpet 
stumble PstAmbal] v snuble 
stung [stArj] v (p, pp sting) 
stupid Pstjuipid] adj dum 
style [stail] 77 stil c 
subject 1 ['sAbd^kt] 77 subjekt nt; un- 

dersatt c; gjenstand c; emne nt; ** 

to utsatt for 
subject 2 [sab^ekt] v underkue 
sublet [jsubMet] v fremleie 
submit [sab'mit] v underkaste seg 
subordinate [saibaidinat] adj under- 

ordnet; sekundaer 
subscriber [sab'skraiba] 77 abonnent c 
subscription [sab'skripjan] 77 abonne- 

ment nt 
subsequent ['sAbsikwant] adj folgen- 

de 
subsidy ['sAbsidi] 77 tilskudd nt 
substance ['sAbstans] 77 substans c 
substantial [sab'staenjal] adj substan- 

siell; virkelig; anselig 
substitute ['sAbstitjuit] v erstatte; 77 

erstatning c; stedfortreder c 
subtitle ['sAbjtaital] 77 undertekst c 
subtle ['sAtal] adj subtil 
subtract [sabHraekt] v *trekke fra 
suburb ['sAba:b] 77 forstad c 
suburban [sa'baiban] adj forstads- 
subway ['sAbwei] 77A777 undergrunns- 

banec 
succeed [sak'siri] v lykkes; *etterf0l- 

ge 117 surrender success [sak'ses] n suksess c 
successful [sak'sesfsl] adj vellykket 
succumb [sa'kAm] v bukke under 
such [sAtf] adj sann, slik; adv slik; t 

as slik som 
suck [sAk] v suge 
sudden ['sAdan] adj plutselig 
suddenly [*sAchnli] adv plutselig 
suede [sweid] n semsket skinn 
suffer [Wa] v *lide; *gjennomga 
suffering [Warir)] n lidelse c 
suffice [sa'fais] v *vaere tilstrekkelig 
sufficient [sa'fijant] adj tilstrekkelig 
suffrage ['sAfrid3] n stemmerett c 
sugar ['Jugs] n sukker nt 
suggest [safest] v *foresla 
suggestion [safest/an] n forslag nt 
suicide Csu:isaid] n selvmord nt 
suit [su:t] v passe; tilpasse; kle; n 

dress c 
suitable [taabal] adj egnet 
suitcase [<su:tkeis] n koffert c 
suite [swi:t] n suite c 
sum [sAm] n sum c 
summary [Wnri] n sammendrag nt 
summer CsAma] n sommer c; ~ time 

sommertid c 
summit ['sAmit] n topp c 
summons ['sAmanz] n (pi ~es) stev- 

ningc 
sun [saii] n sol c 
sunbathe ['sAnbeiS] v sole seg 
sunburn ['sAnbain] n solbrenthet c 
Sunday [*sAndi] sendag c 
sun-glasses ['sAnjglaisiz] pi solbriller 

Pi 
sunlight [Wait] n sollys nt 
sunny ['sAni] adj solrik 
sunrise CsAnraiz] n soloppgang c 
sunset CsAnset] n solnedgang c 
sunshade fsAnfeid] n parasoll c 
sunshine ['sAnfain] n solskinn nt 
sunstroke [VjAnstrouk] n solstikk nt 
suntan oil CsAntaenoil] sololje C superb [su'p^b] adj storartet 
superficial [jsutpa'fijal] adj overfla- 

disk 
superfluous [su'p^fluas] adj overfte- 

dig 
superior [su'piaria] adj hoyere, over- 

legen, bedre, storre 
supermarket [*su:p9jina:kit] n super- 
marked nt 
superstition [jsuipa'stifan] n overtro c 
supervise ['suipavaiz] v overvake 
supervision [,su:p3Vi39n] n overopp- 

syn nt, oppsyn nt 
supervisor ['suipavaiza] n kontrolter c 
supper ['sApa] n aftensmat c 
supple ['sApal] adj beyelig, smidig, 

myk 
supplement ['sAplimant] n tillegg nt 
supply [ss'plai] n tilf0rsel c, levering 

c; forrad nt; tilbud nt; v forsyne 
support [sa'poit] v *bre, *hjelpe; n 

stotte c; ~ hose stottestrempe c 
supporter [sa'poits] n tilhenger c; for- 

sorger c 
suppose [sa'pouz] v *anta; supposing 

that forutsatt at 
suppository [sa'pozitari] n stikkpille c 
suppress [sa'pres] v undertrykke 
surcharge [ta:tra:d3] n ekstragebyr 

nt 
sure [fua] adj sikker 
surely pjiwli] adv sikkert 
surface [^fis] n overflate c 
surf-board ['saifboid] n surfingbrett 

nt 
surgeon ['so^an] n kirurg c; vet- 
erinary ~ veterinaer c 
surgery [talari] n operasjon c; le- 

gekontor nt 
surname ['ssineim] n etternavn nt 
surplus [ta:plas] n overskudd nt 
surprise [sa'praiz] n overraskelse c; v 

overraske; forbause 
surrender [saVenda] v *overgi seg; n surround 1 


8 systematic 


overgivelse c 


swell [swel] adj flott 


surround [saVaund] v *omgi, omringe 


swell [swel] v svelle 


surrounding [saVaundin] aajom- 


swelling ['swelin] n hevelse c 


kringliggende 


swift [swift] adj rask 


surroundings [saVaundinz] pi omegn 


swim [swim] vsvomme 


c 


swimmer ['swima] n svommer c 


survey ['saivei] n oversikt c 


swimming [^wimin] n svomming c; 


survival [saVaival] n overleving c 


~ pool sv0mmebasseng nt 


survive [saVaiv] v overleve 


swimming-trunks PswimirjtrAnks] pi 


suspect 1 [sa'spekt] v mistenke; ane 


badebukse c 


suspect 2 ['sAspektj n mistenkt c 


swim-suit Pswimsuit] n badedrakt c 


suspend [suspend] v suspendere 


swindle Pswindal] v svindle; n svindel 


suspenders [sa'spendaz] plAm bukse- 


c 


seler pi; suspender belt strompe- 


swindler ['swindla] n svindler c 


holder c 


swing [swig] n huske c 


suspension [sa'spenfan] n fjaering c; 


swing [swig] vsvinge; huske 


** bridge hengebru c 


Swiss [swis] adj sveitsisk; n sveitser c 


suspicion [sa'spijan] n mistanke c; 


switch [switfl n bryter c; v skifte; ** 


mistenksomhet c, anelse c 


off *sla av; ~ on *sla pa 


suspicious [sa'spifas] adj mistenkelig; 


switchboard ['switjtoid] n sentral- 


mistenksom, mistroisk 


bord nt 


sustain [sa'stein] v orke; *oppretthol- 


Switzerland ['switsaland] Sveits 


de 


sword [sa:d] n sverd nt 


Swahili [swa'hiili] n swahili c 


swum [swAm] v (pp swim) 


swallow ['swalou] v svelge, sluke; n 


syllable ['silabal] n stavelse c 


svale c 


symbol ['simbal] n symbol nt 


swam [swaem] v (p swim) 


sympathetic [/simpa^etik] adj delta- 


swamp [swamp] n myr c 


kende, medfolende 


swan [swan] n svane c 


sympathy ['simpaBi] n sympati c; 


swap [swap] v bytte 


medfolelse c 


swear [swea] v *sverge; banne 


symphony ['simfani] n symfoni c 


sweat [swet] n svette c; v svette 


symptom ['simtam] n symptom nt 


sweater ['sweta] n ulljakke c; genser 


synagogue ['sinagag] n synagoge c 


c 


synonym ['sinanim] n synonym nt 


Swede [swi:d] n svenske c 


synthetic [sin^etik] adj syntetisk 


Sweden ['swi:dan] Sverige 


syphon ['saifan] n sifong c 


Swedish ['swi:dij] adj svensk 


Syria Psiria] Syria 


sweep [swi:p] vfeie 


Syrian ['sirian] adj syrisk; n syrer c 


sweet [swi:t] adj sot; n sukkertoy nt; 


syringe [si'rind3] n sproyte c 


dessert c; sweets sukkertoy pi 


syrup Psirap] n sukkerlake c, sirup c 


sweeten ['swi:tan] v sukre 


system ['sistam] n system nt; decimal 


sweetheart ['swi:tha:t] n elskling c 


~ desimalsystem nt 


sweetshop ['swi:tjap] n sjokoladefor- 


systematic [^ista'maetik] adj systema- 


retning c 


tisk table 119 teaspoon 

tape-recorder [Heiprijkoida] n band- 


T 


opptaker c 
tapestry [Haepistri] n veggteppe nt, 


table [Heibal] n bord nt; tabell c; y. 


gobelin nt 


of contents innholdsfortegnelse c; 


tar [ta:] n tjaere c 


*r tennis bordtennis c 


target [Ha:git] n skyteskive c, mal /rt 
tariff [Haerif] n tariff c 


table-cloth [HeibalkbO] n duk c 


tablespoon [Heibalspum] n spiseskje c 


tarpaulin [ta:'po:lin] n presenning c 


tablet [Haeblit] n tablett c; plate c 


task [ta:sk] n oppgave c 


taboo [ta'bu:] /J tabu nt 


taste [teist] n smak c; v smake; sma- 


tactics [Haektiks] pi taktikk c 


kepa 


tag [taeg] n merkelapp c 


tasteless [Heistbs] ad/ smakles 


tail [teil] n hale c 


tasty [Heisti] adj velsmakende 


tail-light [Ueillait] n baklys nt 


taught [ta:t] v (p, pp teach) 


tailor [Heila] /] skredder c 


tavern [Haevan] n kro c 


tailor-made pteilameid] adj skredder- 


tax [taeks] /? skatt c; v *skattlegge 


sydd 


taxation [taek^eifan] n beskatning c 


take [teik] v *ta; *gripe; *f0lge; 


tax-free [Haeksfri:] adj skattefri 


skjenne, *forsta, "begripe; *- 


taxi [Haeksi] n taxi c, drosje c; ~ rank 


away *ta med seg; fjerne, *ta 


drosjeholdeplass c; ~ stand Am 


vekk; off lette; ~ out *ta bort; 


drosjeholdeplass c 


** over *overta; ~r place *finne 


taxi-driver [Haeksijdraiva] n drosjesja- 


sted; ~ up *oppta 


ferc 


take-off [Heikof] n start c 


taxi-meter [Haeksijmiits] n taksameter 


tale [teil] n fortelling c, eventyr nt 


nt 


talent [Haelant] n begavelse c, talent 


tea [ti:] n te c 


nt 


teach [ti:tf] v lsre, undervise 


talented [Hsebntid] adj begavet 


teacher [Hirtja] n lektor c, laerer c; 


talk [ta:k] v snakke; n samtale c 


laererinne c, skolelaerer c 


talkative [Ha:kativ] adj snakkesalig 


teachings [Hiitjiqz] pi laere c 


tall [ta:l] adj hoy, lang 


tea-cloth [Hi:klo6] n kjokkenhandkle 


tame [teim] adj tam; v temme 


nt 


tampon [Hsempan] n tampong c 


teacup [HiiLvp] n tekopp c 


tangerine btmdpVfcn] n mandarin c 


team [ti:m] n lag nt 


tangible [Haend^bal] adj felbar 


teapot [Hiipot] n tekanne c 


tank [tacrjk] n tank c 


tear [tea] v *rive 


tanker [Haegka] /7 tankbat c 


tear 1 [tia] n tare c 


tanned [taend] adj brun 


tear 2 [tea] n rift c 


tap [tap] /7 kran c; lett slag; v banke 


tear-jerker [Hia^aika] n taredryp- 


tape [teip] n lydband nt; band /if; ad- 


pende forestilling 


hesive *- limband nt; heftplaster 


tease [ti:z] v erte 


nt 


tea-set [Hi:set] n teservise nt 


tape-measure [Heipjmesa] n male- 


tea-shop [Hiijop] n tesalong c 


band nt 


teaspoon [Hi:spu:n] n teskje c teaspoonful 120 theme teaspoonful [Hi:pu:n,ful] n teskje c 
technical [Heknikal] adj teknisk 
technician [tek'nijan] n tekniker c 
technique [tek'niik] n teknikk c 
technology [tek'nalad^] n teknologi c 
teenager [Hi:jneid3a] n tenaring c 
teetotaller [ti:'toutala] n avholds- 

mann c 
telegram [Heligrsm] n telegram nt 
telegraph [Heligraf] v telegrafere 
telepathy [ti'lepaei] n telepati c 
telephone [Helifoun] n telefon c; ** 
book Am telefonkatalog c; ~~ 
booth telefonkiosk c; ~ call tele- 
fonoppringning c, telefonsamtale c; 
*- directory telefonkatalog c; ~ 
exchange telefonsentral c; ** op- 
erator sentralborddame c; telefo- 
nistc 
television [Hel^an] n fjernsyn nt; ~ 

set fjernsynsapparat nt 
telex [Heleks] n fjernskriver c 
tell [tel] v *si; *fortelle 
temper [Hempa] n sinne nt 
temperature [Hempratja] n tempera- 

turc 
tempest [Hempist] n storm c 
temple [Hempal] n tempel nt; tinning 

c 
temporary [Hemparari] adj midlerti- 

dig, forelopig 
tempt [tempt] v friste 
temptation [temp'teijan] n fristelse c 
ten [ten] num ti 
tenant ['tenant] n leieboer c 
tend [tend] v *ha tendens til; passe; 

"* to *vaere tilboyelig til 
tendency [Hendansi] n tendens c, til- 

boyelighet c 
tender [Henda] adj 0m, myk; mor 
tendon [Hendan] n sene c 
tennis [Henis] n tennis c; ** shoes 

tennissko pi 
tennis-court [Heniska:t] n tennisbane tense [tens] adj anspent 

tension [Henjan] n spenning c 

tent [tent] n telt nt 

tenth [ten8] num tiende 

tepid [Hepid] adj lunken 

term [ta:m] n uttrykk nt; frist c, ter- 

min c; betingelse c 
terminal [kaiminal] n endestasjon c 
terrace [Heras] n terrasse c 
terrain [teVein] n terreng nt 
terrible ['teribal] adj fryktelig, forfer- 

delig, grusom 
terrific [taVifik] adj storartet 
terrify [Herifai] v skremme; terrifying 

skremmende 
territory [Heritari] n omrade nt 
terror [Hera] n redsel c 
terrorism [Herarizam] n terror c, ter- 

rorisme c 
terrorist [Herarist] n terrorist c 
terylene ['terali:n] n terylen c 
test [test] n prove c, test c; v teste 
testify [Hestifai] v vitne 
text [tekst] 77 tekst c 
textbook [Heksbuk] n lserebok c 
textile [Hekstail] n tekstil c/nt 
texture [Hekstja] n struktur c 
Thai [tai] adj thailandsk; n thailen- 

derc 
Thailand [Hailaend] Thailand 
than [8aen] conj enn 
thank [Osqk] v takke; ~ you takk 
thankful [*0aenkfal] adj takknemlig 
that [8aet] adj den; pron den; som; 

conj at 
thaw [9o:] v tine, smelte; n tovaer nt 
the [aaj8i] art -en, -et; the ... the jo . . . 

jo 
theatre [hiatal n teater nt 
theft [8eft] n tyveri nt 
their [8ea] adj deres 
them [8em] pron dem 
theme [0i:m] n tema nt, emne nt themselves 121 tide themselves [dam'selvz] pron seg; selv 


though [3ou] conj selv om, skjent; 


then [8en] adv da; deretter, sa 


adv imidlertid 


theology [Oiblad^] n teologi c 


thought 1 [9o:t] v (p, pp think) 


theoretical [OiaVetikal] adj teoretisk 


thought 2 [8o:t] n tanke c 


theory [Wari] n teori c 


thoughtful [i0D:tf9l] adj tankefull; 


therapy [^erapi] n terapi c 


omtenksom 


there [3ea] adv der; dit 


thousand [^auzand] num tusen 


therefore ['deafo:] CDfl/ derfor 


thread [Bred] n trad c; v *tre 


thermometer [e^momita] n termo- 


threadbare [^redbea] adj loslitt 


meter nt 


threat [0ret] n trusel c 


thermostat [^masuet] n termostat c 


threaten [Cretan] v true 


these [5i:z] adj disse 


three [0ri:j num tre 


thesis [Wisis] /j (pi theses) tese c; av- 


three-quarter [iOri^kwoita] adj tre 


handling c 


fjerdedels 


they [3ei] pro/2 de 


threshold [^refould] n terskel c 


thick [Oik] adj tykk; tett 


threw [0ru:] v (p throw) 


thicken [Wkan] v tykne 


thrifty [^rifti] adj sparsommelig 


thickness [Wknas] n tykkelse c 


throat [0rout] n hals c 


thief [6i:f] /? (pi thieves) tyv c 


throne [0roun] n trone c 


thigh [8ai] n lar nt 


throttle parDtal] n choke c 


thimble [Wmbal] n fingerbel nt 


through [0ru:] prep gjennom 


thin [8in] adj tynn; mager 


throughout [0ru:'aut] adv overalt; 


thing [flirj] n ting c 


helt lgjennom 


think [eirjk] v tenke; tenke etter; ** 


throw [0rou] n kast nt 


of tenke pa; *komme pa; ** over 


throw [0rou] v slenge, kaste 


tenke over 


thrush [0rAj] n trost c 


thinker [Wqka] /? tenker c 


thumb [0Am] n tommelfinger c 


third [ea:d] /w/n tredje 


thumbtack [^Amtaek] nAm tegnestift 


thirst [0a:st] /7 t0rst c 


c 


thirsty [^arsti] ad/' torst 


thump [0Amp] vdunke 


thirteen [jteHfca] num tretten 


thunder [^nda] n torden c; v tordne 


thirteenth [/)a:Hi:8] num trettende 


thunderstorm [^Andasto] n torden- 


thirtieth [Ifcttsl] num trettiende 


vxy nt 


thirty [%actil nun? tretti 


thundery [^Alidad] adj torden- 


this [dis] acf/ denne; oro/i denne 
thistle [<6is3l] n tistel c 


Thursday [^zdi] torsdag c 


thus [6as] adv slik 


thorn [03:n] /7 torn c 


thyme [taim] n timian c 


thorough [Wa] /) omhyggelig, 


tick [tik] /i merke nt; ** off krysse av 


grundig 


ticket [Hikit] n billett c; lapp c; ~ 


thoroughbred [^Arabred] adj full- 


collector konduktor c; ~~ machine 


blods 


billettautomat c 


thoroughfare [^Arafea] n ferdselsare 


tickle [Hikal] v kile 


c, hovedvei c 


tide [taid] n tidevann nt; high ~ 


those [douz] adj de; pron de 


hoyvann nt; low ** lavvann nt tidings 122 

tidings [Haidirjz] pi nyheter pi 

tidy [Haidi] adj ordentlig; r* up ryd- 

deopp 
tie [tai] v *binde, knytte; n slips nt 
tiger ['taiga] n tiger c 
tight [tait] adj stram; trang; adv fast 
tighten ['taitan] v stramme; stram- 

mes 
tights [taits] pi str0mpebukse c 
tile [tail] n gulvflis c; takstein c 
till [til] prep inntil, til; conj inntil 
timber [Himba] n temmer nt 
time [taim] n tid c; gang c; takt c; all 

the ~~ hele tiden; in ~ i tide; ~ of 

arrival ankomsttid c; ~ of depar- 
ture avgangstid c 
time-saving [Haimjseivir|] adj tidsbe- 

sparende 
timetable ['taim,teibal] n ruteplan c 
timid ['timid] adj blyg 
timidity [ti'midati] n sjenerthet c 
tin [tin] n tinn nt; boks c, hermetikk- 

boks c; tinned food hermetikk c 
tinfoil ['tinfoil] n tinnfolie c 
tin-opener ['ti,noupana] n hermetikk- 

apner c 
tiny [Haini] adj bitte liten 
tip [tip] n spiss c; drikkepenger pi 
tire 1 [taia] n dekk nt 
tire 2 [taia] v *bli trett 
tired [taiad] adj utmattet, trett; ~ of 

leiav 
tiring ['taiariq] adj trettende 
tissue [Hiju:] n vev nt; papirlomme- 

terkle nt 
title ['taital] n tittel c 
to [tu:] prep til, pa; for a 
toad [toud] n padde c 
toadstool [Houdstu:!] /? fluesopp c 
toast [toust] /] ristet bred; skal c 
tobacco [ta'bskou] n (pi ~s) tobakk 

c; *- pouch tobakkspung c 
tobacconist [ta'baekanist] /I tobakks- 

handler c; tobacconist's tobakks- top forretning c 
today [ta'dei] adv i dag 
toddler [Hodla] n smarolling c 
toe [tou] n ta c 

toffee [Hafi] /? en slags karamell 
together [ta'geaa] adv sammen 
toilet [Hatot] /i toalett /if; ~ case 

toalettveske c 
toilet-paper ['tailatjpeipa] n toalettpa- 

pir/if 
toiletry [Hoilstri] n toalettsaker pi 
token ['toukan] n tegn /it; bevis nt; 

sjetong c 
told [tould] v (p, pp tell) 
tolerable ['tolarabal] adj utholdelig 
toll [toul] n veiavgift c; gebyr nt 
tomato [ta'ma:tou] n (pi ~es) tomat 

c 
tomb [tu:m] n grav c 
tombstone ['tu:mstoun] n gravstein c 
tomorrow [ta'marou] adv i morgen 
ton [tAn] n tonn /it 
tone [toun] n tone c; klang c 
tongs [toqz] pi tang c 
tongue [tArj] n tunge c 
tonic [Honik] n styrkemiddel nt 
tonight [ta'nait] adv i aften, i natt 
tonsilitis [,tansa'laitis] n betente 

mandler 
tonsils ['tansalz] pi mandler pi 
too [tu:] adv alttor; ogsa 
took [tuk] v (p take) 
tool [tu:l] n verktey nt, redskap nt; 

-* kit verktoykasse c 
toot [tu:t] vAm tute 
tooth [tu:0] n (pi teeth) tann c 
toothache [Hufleik] n tannverk c 
toothbrush [HuflbrAf] n tannborste c 
toothpaste [Hu:6peist] n tannkrem c 
toothpick [Hu:6pik] n tannpirker c 
toothpowder ['tu^pauda] n tannpul- 

ver nt 
top [top] n topp c; overside c; lokk nt; 

0verst; on ~ of oppa; **r side over- topcoat 123 transformer sidec 


trade [treid] n handel c; yrke nt; v 


topcoat [Hapkout] n frakk c 


*drive handel 


topic [Hapik] n emne nt 


trademark [Hreidma:k] n varemerke 


topical ['tapikal] adj aktuell 


nt 


torch [ta:tfj n fakkel c; lommelykt c 


trader [Hreida] n kjepmann c 


torment 1 [ta:'ment] v pine 


tradesman [Hreidzman] n (pi -men) 


torment 2 [Ha:ment] n pine c 


handelsmann c 


torture ['ta:tfa] n tortur c; v torturere 


trade-union [itreid'juinjan] n fagfore- 


toss [tas] v kaste 


ningc 


tot [tat] n lite barn 


tradition [tra'dijan] n tradisjon c 


total [Houtal] adj total; fullstendig; n 


traditional [traUiJanal] adj tradisjo- 


totalsum c 


nell 


totalitarian [jtoutsliHearian] adj tota- 


traffic [Hraefik] n trafikk c; ~ jam 


litaer 


trafikk-kork c; ~ light trafikklys 


totalizator [Houtalaizeita] n totalisator 


nt 


c 


trafficator [Hraefikeita] n retningsviser 


touch [tAtJ] v rare, berore; n kontakt 


c 


c, berering c; f0lesans c 


tragedy [Hraed3adi] n tragedie c 


touching [HAtJIq] adj rerende 


tragic [Hraed3ik] adj tragisk 


tough [tAf] adj seig 


trail [treil] n sti c, spor nt 


tour [tua] n rundreise c 


trailer [Hreila] n tilhenger c; cam- 


tourism [Huarizam] n turisttrafikk c 


pingvogn c 


tourist [Huarist] n turist c; *- class 


train [trein] n tog nt; v dressere, tre- 


turistklasse c; rr office turistkon- 


ne; stopping ~ somletog nt; 


tornf 


through <- hurtigtog nt; n* ferry 


tournament [Huanamant] /I turnering 


jernbaneferje c 


c 


training [Hreinin] n trening c 


tow [tou] v taue 


trait [treit] n trekk nt 


towards [ta'wa:dz] prep mot; overfor 


traitor [Hreita] n forrader c 


towel [taual] n handkle nt 


tram [trasm] n trikk c 


towelling [Haualin] n frotte c 


tramp [traemp] n landstryker c, vaga- 


tower [taua] n tarn nf 


bond c; v vagabondere 


town [taun] n by c; "r centre sen- 


tranquil [Hraeqkwil] adj rolig 


trum nf; ~~ hall radhus nt 


tranquillizer [Hraenkwilaiza] n beroli- 


townspeople [Haunzjpiipal] pi byfolk 


gende middel 


Pi 


transaction [traen^aekjan] n transak- 


toxic ['taksik] adj giftig 


sjonc 


toy [tai] n leketoy nt 


transatlantic [,traenzattatik] adj 


toyshop [Haijap] n leketoysforretning 


transatlantic 


c 


transfer [traens'fa:] voverfore 


trace [treis] n spor nt; v etterspore, 


transform [traens'faim] v forvandle, 


oppspore 


omdanne 


track [trsk] n spor nt; bane c 


transformer [trans'faima] n transfor- 


tractor [Hraekta] n traktor c 


mator c transition 124 

transition [tran'sifan] n overgang c 
translate [trans'leit] v *oversette 
translation [transMeifan] n oversettel- 

sec 
translator [transMeita] n oversetter c 
transmission [tranz'mijan] n sending 

c 
transmit [transmit] v sende 
transmitter [tranz^mita] n sender c 
transparent [tran'spearant] adj gjen- 

nomsiktig 
transport 1 [Hranspa:t] n transport c 
transport 2 [tran'spait] v transportere 
transportation [jtranspai'teifan] 77 

transport c 
trap [trap] n felle c 
trash [traj] n rask nt, skrap nt; ** 

can Am seppelkasse c 
travel [kraval] v reise; ~ agency rei- 

sebyra nt; ** agent reisebyraagent 

c; ' insurance reiseforsikring c; 

travelling expenses reiseutgifter 

pi 

traveller [Hravala] n reisende c; 

traveller's cheque reisesjekk c 
tray [trei] n brett nt 
treason [Hri:zan] 77 forraederi nt 
treasure [H^a] n skatt c 
treasurer ['tre3ara] n kasserer c 
treasury [H^ari] n statskasse c 
treat [tri:t] v behandle 
treatment [Hri:tmant] n behandling c 
treaty [Hri:ti] n traktat c 
tree [tri:] n tre nt 
tremble [Hrembal] v *skjelve; dirre 
tremendous [tri'mendas] adj kolossal 
trespass [Hrespas] v krenke annens 

eiendom 
trespasser [Hrespasa] n uvedkom- 

mende c 
trial [traial] n rettssak c; forsek nt 
triangle [Uraiaeqgal] n trekant c 
triangular [trai'sqgjula] adj trekantet 
tribe [traib] n stamme c tributary [Hribjutari] n bielv c 
tribute [Hribju-.t] n hyllest c 
trick [trik] n knep nt; trick nt 
trigger [Hriga] n avtrekker c 
trim [trim] v klippe, stusse 
trip [trip] n reise c, utflukt c, tur c 
triumph [Hraiamf] n triumf c; v 

triumfere 
triumphant [traiVvmfant] adj triumfe- 

rende 
trolley-bus [HralibAs] n trolleybuss c 
troops [tru:ps] pi trooper pi 
tropical [Hropikal] adj tropisk 
tropics [Hrapiks] pi tropene pi 
trouble [krAbal] n trobbel nt, uleilig- 

het, besvaer nt; v bry 
troublesome [HrAbalsam] adj brysom 
trousers [Hrauzaz] pi bukse c 
trout [traut] /i (pi ) orret c 
truck [trAk] nAm lastebil c 
true [tru:] adj sann; ekte, virkelig; 

trofast, tro 
trumpet [HrAmpit] n trompet c 
trunk [trAqk] n koffert c; stamme c; 

bagasjerom nt; trunks pi kortbuk- 

sec 
trunk-call [HrAqkko:l] n rikstelefon- 

samtale c 
trust [trAst] v stole pa; n tillit c 
trustworthy [HrAst,wa:6i] adj palitelig 
truth [tru:0] n sannhet c 
truthful [Hru:efal] adj sannferdig 
try [trai] v prove, forsoke, anstrenge 

seg; /? forsok nt; ** on prove 
tube [tju:b] n ror nt; tube c 
tuberculosis [tjuijbaikju'lousis] n tu- 

berkulose c 
Tuesday [Hjuizdi] tirsdag c 
tug [tAg] v taue; n slepebat c; rykk nt 
tuition [tju^ijan] n undervisning c; 

skolepenger pi 
tulip [Hjuilip] 77 tulipan c 
tumbler ['tAmbla] 77 beger 77f 
tumour [Hju:ma] 77 svulst c 125 unavoidable tuna [Hjuina] /7 (pi ^, s) tunfisk c 
tune [tju:n] n melodi c; ~~ in stille 

inn 
tuneful [Hju:nfal] adj melodisk 
tunic [Hju:nik] n tunika c 
Tunisia [tjur'nizia] Tunisia 
Tunisian [tjui'nizian] adj tunisisk; n 

tunisier c 
tunnel [HaimI] n tunnel c 
turbine [Haibain] n turbin c 
turbojet [jtabouVi^t] n turbojet c 
Turk [ta:k] n tyrker c 
Turkey [hsi] Tyrkia 
turkey [\xk\] n kalkun c 
Turkish [Haikif] adj tyrkisk; ~ bath 

romerbad nt 
turn [ta:n] v dreie; vende, svinge, *vri 

om; n dreining c, vending c; sving 

c; tur c; *- back vende tilbake; tw 

down forkaste; ~ into forvandles 

til; ~~ off stenge av; ~ on *sette 

pa; skru pa; over vende om; ** 

round snu; snu seg 
turning [Haniq] n sving c 
turning-point [Uainiqpoint] n vende- 

punkt nt 
turnover [Haijnouva] n omsetning c; 

*- tax omsetningsskatt c 
turnpike [Hainpaik] nAm bomvei c 
turpentine [Haipantain] n terpentin c 
turtle [Hxtai] n skilpadde c 
tutor [Hjuita] n huslaerer c; formyn- 

der c 
tuxedo [tAk'si:dou] nAm (pi ~s, 

~~es) smoking c 
tweed [twi:dl n tweed c 
tweezers [Hwi:zsz] pi pinsett c 
twelfth [twelfB] num tolvte 
twelve [twelv] /?u/n tolv 
twentieth [HwentiaO] num tyvende 
twenty [Hwenti] num tyve 
twice [twais] adv to ganger 
twig [twig] n kvist c 
twilight [Hwailait] n skumring c twine [twain] n hyssing c 

twins [twinz] pi tvillinger pi; twin 
beds dobbeltsenger pi 

twist [twist] v sno; *vn; /i vridning c 

two [tu:] /mm to 

two-piece [jtui'pi*] adj todelt 

type [taip] v *skrive pa maskin; n ty- 
pe c 

typewriter [Haipraita] n skrivemaskin 
c 

typewritten [Haipritan] maskinskre- 
vet 

typhoid [Haifoid] n tyfus c 

typical [Hipikal] adj typisk 

typist [Haipist] n maskinskriverske c 

tyrant [Haisrant] n tyrann c 

tyre [tais] /j dekk nt; ~ pressure 
lufttrykk /rt u 

ugly [Vigli] adj stygg 
ulcer [Visa] /? magesar /it 
ultimate [Ultimat] adj siste 
ultraviolet [jAltraVaialat] adj ultrafio- 

lett 
umbrella [Am'breb] n paraply c 
umpire [Vrnpaia] n dommer c 
unable [A^neibal] adj ute av stand til 
unacceptable [jAnsk'septsbsl] adj 

uantakelig 
unaccountable [jAna'kauntabal] adj 

uforklarlig; uansvarlig 
unaccustomed [^ns'lustamd] adj 

uvant 
unanimous [jui'naenimas] adj enstem- 

mig 
unanswered [^nainsad] adj ubesvart 
unauthorized [^'norOaraizd] adj uten 

fullmakt 
unavoidable [jAnaVoidabal] adj uunn- 

gaelig 126 uniform unaware [jAna'wea] adj ubevisst 
unbearable [An'bearabal] adj uuthol- 

delig 
unbreakable [jAn'breikabal] adj uknu- 

selig 
unbroken Un'broukan] adj intakt 
unbutton [jAn'bAtan] v knappe opp 
uncertain [Antaan] adj uviss, usik- 

ker 
uncle ['Aqkal] n onkel c 
unclean [,An'kli:n] adj uren 
uncomfortable [An'kAmfatabal] adj 

ubekvem 
uncommon [Andaman] adj usedvan- 

lig, sjelden 
unconditional [jAnkanUifanal] adj be- 

tingelsesles 
unconscious [An'kanjas] adj bevisstlos 
uncork [jAn'koik] v *trekke opp 
uncover [An'kAva] v avdekke 
uncultivated [jAn'kAltiveitid] adj udyr- 

ket 
under [Vvnda] prep under, nedenfor 
undercurrent [UndajkArant] n under- 

strom c 
underestimate [jAnda'restimeit] v un- 

dervurdere 
underground [Vndagraund] adj un- 

derjordisk; n undergrunnsbane c 
underline [ ^ndaMain] v understreke 
underneath [jAnda'nifl] advnedenun- 

der 
underpants [Undapjents] plAm truser 

Pi 
undershirt [Vuidajaitl n undertroye c 
undersigned [Undssaind] n underteg- 

nedec 
understand [jAnda'staend] v *forsta, 

fatte 
understanding [^nds'stsndiq] n for- 

staelse c 
undertake [jAnda'teik] v *ga i gang 

med 
undertaker [Vnda,teika] n begravel- sesagent c 
undertaking [jAndaHeikiq] n foreta- 

gende nt 
underwater PAndajwaita] adj under- 

vanns- 
underwear [Vvndawea] n undertoy pi 
undesirable UndPzaiarabal] adj uons- 

ket 
undo [jAnMu:] vapne, lose opp 
undoubtedly [An'dautidli] adv utvil- 

somt 
undress [jAn'dres] v kle av seg 
undulating [Vndjuleitin] adj bolgende 
unearned [^naind] adj ufortjent 
uneasy [A'niizi] adj urolig 
uneducated [^nedjukeitid] adj uten 

utdannelse 
unemployed [jAnim'pbid] adj arbeids- 

los 
unemployment [jAnim'pbimant] n ar- 

beidsloshet c 
unequal [^niikwal] adj ulik 
uneven [^niivan] adj ulik, ujevn 
unexpected [jAnik'spektid] adj uven- 

tet 
unfair [jAn'fea] adj urettferdig 
unfaithful [jAn'feiefal] adj utro 
unfamiliar [jAnfa'milja] adj ukjent 
unfasten [^faisan] v lose, losne 
unfavourable [jAn'feivarabal] adj 

ugunstig 
unfit [jAn'fit] adj uegnet 
unfold [An'fould] v brette ut, folde ut 
unfortunate [An'faitjanat] adj uheldig 
unfortunately [An'faitfanatli] adv 

uheldigvis, dessverre 
unfriendly [jAn'frendli] adj uvennlig 
unfurnished [jAn'fainiJt] adj umoblert 
ungrateful [An'greitfal] adj utakk- 

nemlig 
unhappy [An'haepi] adj ulykkelig 
unhealthy [An'helOi] adj usunn 
unhurt [jAn'hait] adj uskadd 
uniform ['ju:nifD:m] n uniform c; adj unimportant 127 upright ensartet 
unimportant [jAnim'poitant] adj uvik- 

tig 
uninhabitable Unin'hasbitobal] adj 

ubeboelig 
uninhabited [^nin'hsebitid] adj ube- 

bodd 
unintentional [ jAninHenfanal] adj util- 

siktet 
union ['jurnjan] n fagforening c; uni- 
on c, forbund nt 
unique [ju:'ni:k] adj enestaende 
unit ['ju:nit] n enhet c 
unite [ju:'nait] v forene 
United States [jui'naitid steits] De for- 

ente stater 
unity ['juinati] n enhet c 
universal [JuiniVaisal] adj universell, 

generell 
universe ['ju:niv3:s] n univers nt 
university [ju:niVa:s9ti] n universitet 

nt 
unjust [ 1 An , d3Ast] adj urettferdig 
unkind [An'kaind] adj uvennlig; 

ukjaerlig 
unknown [jAn'noun] adj ukjent 
unlawful [jAnMoifal] adj ulovlig 
unlearn [*afom] v laere seg av med 
unless [an'les] conj med mindre 
unlike UnMaik] adj forskjellig 
unlikely [AnMaikli] adj usannsynlig 
unlimited [An'limitid] adj grenselos, 

ubegrenset 
unload [jAnMoud] v lesse av 
unlock [jAii'bk] v lukke opp, lase inne 
unlucky [An'Uki] adj uheldig 
unnecessary [An'nesasari] adj uned- 

vendig 
unoccupied [^'nokjupaid] adj ledig 
unofficial [jAna'fifal] adj uoffisiell 
unpack [jAn'paek] v pakke opp 
unpleasant [An'plezant] adj utrivelig, 

ubehagelig; usympatisk, utiltalen- 

de unpopular [jAn'popjub] adj upopulaer 
unprotected UnpraHektid] adj ube- 

skyttet 
unqualified [jAn'kwolifaid] adj ukvali- 

fisert 
unreal [^nVial] adj uvirkelig 
unreasonable [An'riizanabal] adj uri- 

melig 
unreliable [jAnriMaisbsl] adj upalitelig 
unrest [,AnVest] n uro c; rastloshet c 
unsafe [jAn'seif] adj usikker, utrygg 
unsatisfactory [jAnsstis'fsktari] adj 

utilfredsstillende 
unscrew [jAn'skru:] v skru los 
unselfish [jAn^selfiJ] adj uselvisk 
unskilled [jAn'skild] adj ufaglaert 
unsound [jAn'saund] adj usunn 
unstable [jAn'steibal] adj ustabil 
unsteady [^n'stedi] adj usto; ustadig 
unsuccessful [jAnsak'sesfal] adj mis- 

lykket 
unsuitable [jAn'sutobsl] adj uegnet 
unsurpassed [jAnsa'paist] adj uover- 

truffen 
untidy [Ankaidi] adj uordentlig 
untie [,An'tai] v knytte opp 
until [anHil] prep inntil, til 
untrue [jAn'tru:] adj usann 
untrustworthy [,AnHrAst,w3:5i] adj 

upalitelig 
unusual [An'ju^ual] adj uvanlig, ual- 

minnelig 
unwell [jAn'wel] adj uvel 
unwilling [iAnVilig] adj uvillig 
unwise [jAn'waiz] adj uklok 
unwrap Untep] v pakke opp 
up [ap] adv opp, oppover 
upholster [Ap'houlsta] v *trekke, 

polstre 
upkeep [Upkiip] n vedlikehold nt 
uplands [Vpbndz] pi heyland nt 
upon [a'pon] prep pa 
upper [Vvpa] adj evre, over- 
upright [Vvprait] adj rank; rett; adv upset 128 

opprettstaende 
upset [Ap'set] vforstyrre; ad/opp- 

T0Tt 

upside-down [^psaidMaun] adv pa 

hodet 
upstairs [^p'steaz] adv ovenpa 
upstream [jAp'stitm] adv mot strom- 

men 
upwards [Upwadz] adv oppover 
urban [b:ban] adj by- 
urge [a:d3] v formane; n trang c 
urgency [b^ansi] n innstendighet c; 

viktighet c 
urgent [b^ant] adj presserende 
urine Pjuarin] n urin c 
Uruguay ['juaragwai] Uruguay 
Uruguayan [Juara'gwaian] adj urugu- 

ayansk; n uruguayaner c 
us [as] pron oss 

usable ['ju:zabal] adj anvendelig 
usage ['ju:zid3] n sedvane c; bruk c 
use 1 [ju:z] vbruke; *be used to *vae- 

re vant til; ** up bruke opp 
use 2 [ju:s] n bruk c; nytte c; *be of 

~~ *vaere til nytte 
useful ['juisfal] adj nyttig, brukbar 
useless Pjmslas] adj unyttig 
user ['ju:za] n bruker c 
usher [VJa] n plassanviser c 
usherette UJaVet] n plassanviser c 
usual Pju^ual] adj vanlig 
usually ['ju^uali] adv vanligvis 
utensil [ju:Hensal] n redskap nt; kjok- 

kenredskap nt 
utility [ju^tilati] n nytte c 
utilize ['ju:tilaiz] v anvende 
utmost ['Atmoust] adj ytterst 
utter [Vta] adj total, fullstendig; v 

ytre vault vacancy [Veikansi] n ledig post 

vacant [Veikant] adj ledig 

vacate [va'keit] v fraflytte 

vacation [va'keijan] n ferie c 

vaccinate [Vsksineit] v vaksinere 

vaccination [jvaeksPneifan] n vaksine- 
ringc 

vacuum [Vaekjuam] n vakuum nt; 
vAm stovsuge; ~ cleaner stovsu- 
ger c; ~ flask termosflaske c 

vagrancy [Veigransi] n losgjengeri nt 

vague [veig] adj vag 

vain [vein] adj forfengelig; forgjeves; 
in ' forgjeves 

valet [Vaelit] n kammertjener c 

valid [Valid] adj gyldig 

valley [Vaeli] n dal c 

valuable [Vaeljubal] adj verdifull; 
valuables pi verdisaker pi 

value [Vaslju:] n verdi c; v taksere, 
vurdere 

valve [vaelv] n ventil c 

van [vaen] n varebil c 

vanilla [va'nila] n vanilje c 

vanish [VasniJ] v *forsvinne 

vapour [Veipa] n damp c 

variable [Veariabal] adj variabel 

variation [jveari'eijan] n avveksling c; 
forandring c 

varied [Vearid] adj variert 

variety [vaVaiati] n utvalg nt; ~~ 
show varieteforestilling c; ** the- 
atre varieteteater nt 

various [Vearias] adj forskjellige, di- 
verse 

varnish [Va:niJ] n lakk c; v lakkere 

vary [Veari] v variere; forandre; *vae- 
re forskjellig 

vase [va:z] n vase c 

vast [va:st] adj vidstrakt, umatelig 

vault [va:lt] n hvelving c; bankhvelv veal 129 vivid nt 


d39n] dyrlege c 


veal [vi:l] n kalvekj0tt nt 


via [vaia] prep via 


vegetable [Ved3atabal] n gronnsak c; 


vibrate [vaPbreit] v vibrere 


~~ merchant gronnsakshandler c 


vibration [vaPbreifan] n vibrasjon c 


vegetarian [ i ved3i , te9ri9n] n vegeta- 


vicar [Vika] n sogneprest c 


rianer c 


vicarage [Vikarid3] n prestegard c 


vegetation [jvedyteifan] n vekstliv nt; 


vice-president [jvais'prezidant] n vise- 


vegetasjon c 


president c 


vehicle [Vi:akal] n kjoretey nt 


vicinity [vi'sinati] n nabolag nt, nasr- 


veil [veil] n slor nt 


hetc 


vein [vein] n are c; varicose ~ are- 


vicious [Vijas] adj ondskapsfull 


knute c 


victim [Viktim] n offer nt 


velvet [Velvit] n fleyel c 


victory [Viktari] n seier c 


velveteen [jvelvi'tiin] n bomullsfloyel 


view [vju:] n utsikt c; oppfatning c, 


c 


syn; v betrakte 


venerable [Venarabal] adj aerverdig 


view-finder [Vju:,fainda] n soker c 


venereal disease [vPniarial di'ziiz] 


vigilant [Vid^lant] adj arvaken 


kjonnssykdom c 


villa [Vila] n villa c 


Venezuela [jveni'zweila] Venezuela 


village [Vilid3] n landsby c 


Venezuelan [jveni'zweilan] adj vene- 


villain [Vita] n skurk c 


zuelansk; n venezuelaner c 


vine [vain] n vinranke c 


ventilate [Ventileit] v ventilere; lufte, 


vinegar [Viniga] n eddik c 


lufte ut 


vineyard [Vinjad] n vingard c 


ventilation [,ventiMeiJan] n ventilasjon 


vintage [Vintid3] n vinhost c; argang 


c; utluftning c 


c 


ventilator [Ventileita] n ventilator c 


violation [vaia'leijan] n krenkelse c 


venture [Vent/a] wage 


violence [Vaialans] n void c 


veranda [vaVaenda] n veranda c 


violent [Vaialant] adj voldsom, heftig 
violet [Vaialat] n fiol c; acf/ fiolett 


verb [va:b] n verb nt 


verbal [Va:bal] adj muntlig 


violin [vaiaMin] n fiolin c 


verdict [Va:dikt] n kjennelse c, dom c 


virgin [Va^in] /] jomfru c 


verge [va:d3] n kant c; rand c 


virtue [Vartfu:] /] dyd C 


verify [Verifai] v kontrollere 


visa [Vi:za] /i visum nt 


verse [va:s] n vers nt 


visibility [jviza'bilati] n sikt c 


version [Va:/an] /? versjon c; overset- 


visible [Vizabal] ad/ synlig 


telse c 


vision [Vi3an] n syn 


versus [Va:sas] prep kontra 


visit [Vizit] v besoke; n besok nt, vi- 


vertical [Va:tikal] adj vertikal 


sitt c; visiting hours besokstid c 


vertigo [Va:tigou] n svimmelhet c 


visiting-card [Vizitinka:d] n visittkort 


very [Veri] advsvaert, meget; adj ek- 


nt 


sakt, virkelig; absolutt 


visitor [Vizita] n besokende c 


vessel [Vesal] n fartoy nt; kar nt 


vital [Vaital] ac[/ vesentlig 


vest [vest] n undertreye c; vest c 


vitamin [Vitamin] n vitamin nt 


veterinary surgeon [Vetrinari ^a:- 


vivid [Vivid] adj livfull vocabulary 130 vocabulary [va'kaebjulari] n ordforrad 


vaerelse nt 


nt; ordliste c 


waitress [Veitris] n oppvarterske c 


vocal [Voukal] adj vokal 


wake [weik] v vekke; ~ up vakne 


vocalist [Voukalist] n Sanger c 


walk [wa:k] v *ga; spasere; n spaser- 


voice [vais] n stemme c 


tur c; gange c; walking til fots 


void [void] adj ugyldig 


walker ['wa:ka] n turgjenger c 


volcano [vaPkeinou] n (pi ~es, ~s) 


walking-stick [Voikigstik] n spaser- 


vulkan c 


stokk c 


volt [voult] n volt c 


wall [wo:l] n mur c; vegg c 


voltage [Voultid3] n spenning c 
volume [Valjum] n volum /if; bind nt 


wallet [Volit] n lommebok c 


wallpaper [%a:l,peipa] n tapet /if 


voluntary [Valantari] adj frivillig 
volunteer [jvalan'tia] n frivillig c 


walnut [Vailiut] n valnett c 


waltz [wo:ls] n vals c 


vomit [Vomit] v kaste opp, *brekke 


wander ['wanda] v flakke, vandre 


seg 


want [want] v *ville; enske; n behov 


vote [vout] v stemme; n stemme c; 


nt; mangel c 


avstemning c 


war [wa:] n krig c 


voucher [Vautja] n bong c 


warden [Varian] n vaktmann c, opp- 


vow [vau] n lofte nt, ed c; v *sverge 


synsmann c 


vowel [vaual] n vokal c 


wardrobe [Vardroub] /I klesskap nt, 


voyage [Vaiid3] n reise c 


garderobe c 


vulgar [VAlga] adj vulgasr; simpel, or- 


warehouse [Veahaus] n pakkhus nt, 


dinaer 


lagerbygning c 


vulnerable [VAlnarabal] adj sarbar 


wares [weaz] pi varer p/ 


vulture [VAltfa] n gribb c 


warm [wa:m] adj varm; vvarme 
warmth [wa:m0] /I varme c 
warn [wa:n] v advare 
warning ['wa:nin] n advarsel c 
wary [Veari] adj forsiktig 


w 
was [waz] v (p be) 


wade [weid] v vasse 


wash [waj*] vvaske; p- and wear 


wafer ['weifa] /i vaffelkjeks c 


strykefri; ~ up vaske opp 
washable [Vajabal] adj vaskbar 


waffle ['wafal] /? vaffel c 


wages ['weid3iz] p/ lenn c 


wash-basin ['wajjbeisan] n handvask c 


waggon pwaegan] /I godsvogn c; vogn 


washing [Vafiq] n vask c 


c 


washing-machine [Hvajinmajlin] n 


waist [weist] n midje c 


vaskemaskin c 


waistcoat ['weiskout] n vest c 


washing-powder ['wafimpauda] n va- 


wait [weit] v vente; ** on oppvarte 


skepulver nt 


waiter ['weita] n oppvarter c, kelner 


washroom [Vajruim] nAm toalett nt 


c 


wash-stand [Vajstaend] n vaskeser- 


waiting ['weitin.] n venting c 


vant c 


waiting-list ['weitinjist] n venteliste c 


wasp [wasp] n veps c 


waiting-room ['weitigruim] n vente- 


waste [weist] v sl0se bort; n sleseri wasteful 131 nt; adj ode 
wasteful ['weistfsl] adj odsel 
wastepaper-basket [weist'peipa/ba:- 

skit] n papirkurv c 
watch [wotj] v betrakte, *iaktta; be- 

vokte; n ur nt; ~ for *holde utkikk 

etter; ** out *vaere forsiktig 
watch-maker [tyotfjineiko] n urma- 

kerc 
watch-strap pwDtfstraep] n klokkerem 

c 
water [Vs:td] n vann nt; iced r* is- 

vann nt; running ~ innlagt vann; 

*- pump vannpumpe c; ~ ski 

vannski c 
water-colour ['watsjkAb] n vannfar- 

ge c; akvarell c 
watercress ['watokres] n vannkarse c 
waterfall [Vatsfal] n foss c 
watermelon ['woit^mebn] /? vannme- 

lonc 
waterproof [Vatapmrf] acf/ vanntett 
water-ski [S:ta*l] /? vannski; v 

sta pa vannski 
waterway [HvDitawei] n vannvei c 
watt [wot] n watt c 
wave [weiv] n beige c; vvinke 
wave-length [VeivlenB] n belgeleng- 

dec 
wavy ['wcivi] adj belget 
wax [wjeks] n voks c 
waxworks ['waekswaiks] pi vokskabi- 

nett /rt 
way [wei] n vis n, mate c; vei c; ret- 

ning c; avstand c; any ~ pk hvil- 

ken som heist mate; by the for- 

resten; one-way traffic enveiskje- 

ring c; out of the avsides; the 

other *** round tvert om; ~ back 

fjern fortid; ~~ in inngang c; w out 

utgang c 
wayside [Hveisaid] n veikant c 
we [wi:] pron vi 
weak [wi:k] adj svak; tynn weakness [Hrhknas] n svakhet c 

wealth [weie] n rikdom c 

wealthy ['weWi] adj rik 

weapon [Vepsn] n vapen nt 

wear [wea] v *ha pa seg; *- out 
*slite ut 

weary [Viari] adj trett, sliten 

weather [Veda] n vaer /if; ~ fore- 
cast vaermelding c 

weave [wi:v] vveve 

weaver [%i:va] /i vever c 

wedding [Wig] /? vielse c, bryllup 

wedding-ring Hwedinrin.] n vielsesring 

c 
wedge [wed3] n kile c 
Wednesday pwenzdi] onsdag c 
weed [wi:d] /? ugress nt 
week [wi:k] /7 uke c 
weekday [Hvi:kdei] tj hverdag c 
weekly [Viikli] ad/ ukentlig 
weep [wi:p] v *grate 
weigh [wei] v veie 
weighing-machine [Veiinmajiin] n 

automatvekt c 
weight [weit] n vekt c 
Welch [welj] ad/ walisisk 
welcome [Velkam] adj velkommen; 

n velkomst c; v hilse velkommen 
weld [weld] v sveise 
welfare [Velfea] n velferd c 
well 1 [wei] adv godt; adj frisk; as ~ 

ogsa; as ~ as sa vel som; well! ja 

vel! 
well 2 [wei] n kilde c, brenn c 
well-founded [iwel'faundid] adj velbe- 

grunnet 
well-known f'welnoun] ad/ velkjent 
well-to-do [jwelta'du:] adj velhavende 
went [went] v (p go) 
were [wa:] v (p be) 
west [west] n vest c 
westerly ['westali] adj vestlig 
western [Vestan] adj vestlig 132 wipe wet [wet] adj vat; fuktig 

whale [weil] n hval c 

wharf [wD:f] n (pi ~s, wharves) kaj 

c 
what [wat] pron hva; ** for hvorfor 
whatever [waHeva] pron hva enn 
wheat [wi:t] n hvete c 
wheel [wi:l] /? hjul nt 
wheelbarrow [Viiljbaerou] n trillebar 

c 
wheelchair Pwrltjea] n rullestol c 
when [wen] adv nar, conj nar, da 
whenever [we'neva] conj nar enn; all- 

tid nar 
where [wea] ac/V hvor; conj hvor 
wherever [weaVeva] conj hvor enn 
whether ['we5a] conj om; whether ... 

or om . . . eller 
which [witfl pron hvilken; som 
whichever [wi'tjeva] adj hvilken som 

heist 
while [wail] conj mens; n stund c 
whilst [wailst] conj mens 
whim [wim] n innfall nt, nykke /7f 
whip [wip] n pisk c; v vispe 
whiskers [Sviskaz] p/ kinnskjegg nt 
whisper [Vispa] v nviske; n hvisking 

c 
whistle ['wisal] v plystre; n floyte c 
white [wait] adj hvit 
whitebait ['waitbeit] n smafisk pi 
whiting ['waitinj n (pi ~) hvitting c 
Whitsun ['witsan] pinse c 
who [hu:] pron hvem; som 
whoever jhui'eva] pron hvem som 

enn 
whole [houl] adj fullstendig, hel; 

uskadd; n hele nt 
wholesale phoulseil] 77 engroshandel 

c; -* dealer grosserer c 
wholesome f'houlsam] adj sunn 
wholly ['houlli] adv helt 
whom [hu:m] pron til hvem 
whore [ho.] n hore c whose [hu:z] pron hvis 

why [wai] adv hvorfor 

wicked Pwikid] adj ond 

wide [waid] adj bred, vid 

widen [Vaidan] v utvide 

widow f'widou] 77 enke c 

widower [Vidoua] 77 enkemann c 

width [wide] 77 bredde c 

wife [waif] 77 (pi wives) kone c, hust- 

ruc 
wig [wig] 77 parykk c 
wild [waild] adj vill 
will [wil] 77 vilje c; testamente nt 
will [wil] v *vil 
willing [Viliq] adj villig 
will-power [Vilpaua] 77 viljestyrke c 
win [win] v *vinne 
wind [wind] 77 vind c 
wind [waind] v sno seg; *trekke opp, 

vikle 
winding ['waindinj adj buktet 
windmill ['windmil] 77 vindmolle c 
window ['windou] 77 vindu nt 
window-sill [Vindousil] 77 vindus- 

karmc 
windscreen ['windskri:n] 77 frontrute 

c; ~ wiper vindusvisker c 
windshield [Vindjlild] nAm frontrute 

c; * wiper Am vindusvisker c 
windy ['windi] adj vindhard 
wine [wain] 77 vin c 
wine-cellar ['wainjsela] 77 vinkjeller c 
wine-list ['wainlist] 77 vinkart nt 
wine-merchant ['wainjmaitjant] 77 vin- 

handler c 
wine-waiter [iwain,weita] 77 vinkelner 

c 
wing [wig] 77 vinge c 
winner [Vina] 77 vinner c 
winning [Viniq] adj vinnende; win- 
nings p/gevinst c 
winter ['winta] 77 vinter c; ~ sports 

vintersport c 
wipe [waip] v torke, torke bort; torke 133 writing-paper wire [waia] n metalltrad c; staltrad c 
wireless [Vaiabs] 77 radio c 
wisdom [Hrtabm] 77 visdom c 
wise [waiz] adj vis 
wish [wij] v lenges etter, onske; 77 

onske nt, lengsel c 
witch [witf] 77 heks c 
with [wid] prep med; hos; av 
withdraw [widUro:] v *trekke tilba- 

ke 
withhold [wia'hould] v *holde tilba- 

ke 
within [wi'Sin] prep innenfor; adv 

innvendig 
without [wi'aaut] prep uten 
witness ['witnas] 77 vitne nt 
wits [wits] pi forstand c 
witty [Viti] adj vittig; spirituell 
wolf [wulf] 77 (pi wolves) ulv c 
woman ['wuman] 77 (pi women) kvin- 

nec 
womb [wu:m] 77 livmor c 
won [wAn] v (p, pp win) 
wonder ['wAnda] 77 under nt; forund- 

ring c; v undre seg 
wonderful PwAndafal] adj skjonn, 

vidunderlig; herlig 
wood [wud] 77 trevirke nt; skog c 
wood-carving [Vudikaivig] 77 treskjae- 

rerarbeid nt 
wooded ['wudid] adj skogkledd 
wooden ['wudan] adj tre-; ~~ shoe 

tresko c 
woodland [Vudbnd] 77 skogtrakt c 
wool [wul] 77 ull c; darning ~ stop- 

pegarn nt 
woollen ['wutan] adj ull- 
word [w9:d] 77 ord nt 
wore [wd:] v (p wear) 
work [wa:k] n arbeid nt; v arbeide; 

virke, fungere; working day ar- 

beidsdag c; *- of art kunstverk nt; 

~~ permit arbeidstillatelse c worker [Wka] 77 arbeider c 
workman [Wkman] 77 (pi -men) ar- 
beider c 
works [wa:ks] pi fabrikk c 
workshop [Vaikjbp] n verksted nt 
world [wa:ld] 77 verden c; r* war ver- 

denskrig c 
world-famous [jwaild'feimas] adjver- 

densberomt 
world-wide [Vaildwaid] adj verdens- 

omspennende 
worm [wa:m] 77 mark c 
worn [wo:n] adj (pp wear) slitt 
worn-out [jwoin'aut] adj utslitt 
worried [Wid] adj bekymret 
worry [Wi] v bekymre seg; 77 be- 

kymring c 
worse [wa:s] adj verre; adv verre 
worship ['waijip] v *tilbe; 77 gudstje- 

neste c 
worst [wa:st] ad/ verst; adv verst 
worsted [Vustid] 77 kamgarn nt 
worth [w9:0] 77 verd nt; *be ~ *vaere 

verd; *be worth-while *vaere uma- 

ken verd 
worthless ['wafltas] adj verdilos 
worthy of [Vatfi av] verdig 
would [wud] v (p will) 
wound 1 [wu:nd] 77 sar nt; v sare 
wound 2 [waund] v (p, pp wind) 
wrap [raep] v pakke inn 
wreck [rek] 77 vrak nt; v *odelegge 
wrench [rent/] 77 skrunokkel c; rykk 

nt; v *vri 
wrinkle [Virjksl] 77 rynke c 
wrist [rist] 77 handledd nt 
wrist-watch [Vistwotf] 77 armbandsur 

nt 
write [rait] v *skrive; in writing 

skriftlig; ~ down *skrive ned 
writer ['raita] 77 forfatter c 
writing-pad [Vaitirjpaed] 77 skriveblokk 

c 
writing-paper [Vaitir^peipa] 77 skrive- 134 zoology papir nt 


likevel, dog 


written [Viton] adj (pp write) skrift- 


yield [ji:ld] vyte; *vike 


lis 


yoke [jouk] nkknt 


wrong [nq] adj gal, uriktig; n urett 
c; v *gjere urett; *be ~ *ta feil 


yolk [jouk] /1 eggeplomme c 


you [ju:] pro/? du; deg; De; Dem; de- 


wrote [rout] v (p write) 


re 
young [jaij] adj ung 
your [jd:] ad/ Deres; din; dine, deres 
yourself [joi'self] pro/7 deg; selv 


X 


yourselves [jo^selvz] pron dere; selv 
youth [ju:0] // ungdom c; ~ hostel 


Xmas [Mcrismas] Jul c 


ungdomsherberge nt 


X-ray ['eksrei] n rantgenbilde nt; v 


Yugoslav [Juig^slaiv] //Jugoslav c 


rontgenfotografere 


Yugoslavia [Juigo'slaivia] Jugoslavia 


Y 


z 


yacht [jot] n lystbat c 


zeal [zi:l] n iver c 


yacht-club PjotkUb] n seilerforening 


zealous [Velas] ad/ ivrig 


c 


zebra ['zi:br3] // sebra c 


yachting Pjotiij] n seilsport c 


zenith ['zenie] // senit nt; hoydepunkt 


yard [ja:d] n gardsplass c; hage c 


nt 


yarn [ja:n] /i garn nt 


zero Pziarou] n (pi ~s) null /if 


yawn [jo:n] vgjespe 


zest [zest] n lyst c; iver c 


year [jia] /? ar /if 


zinc [zink] // sink c 


yearly ['jiali] adj arlig 


zip [zip] // glidelas c; r- code A/n 


yeast [ji:st] n gjaer c 


postnummer /if 


yell [jel] vhyle; /lhyl /if 


zipper ['zips] /? glidelas c 


yellow ['jelou] adj gul 


zodiac f'zoudiaek] /] dyrekretsen 


yes [jes] ja 


zone [zoun] n sone c; omrade 


yesterday ['jestodi] adv i gar 


zoo [zu:] n (pi ~s) dyrehage c 


yet [jet] adv enna; co/i/ likevel, al- 


zoology [zoublod3i] n zoologi c Gastronomisk ordliste Mat almond mandel 
anchovy sardell 
angel food cake sukkerbrod laget 

av eggehviter 
angels on horseback osters rullet i 

baconskiver og grillstekt 
appetizer snacks 
apple eple 

~ charlotte slags tilslorte bon- 

depiker stekt i ovn 

~ dumpling innbakt eple 

~ sauce eplemos 
apricot aprikos 
Arbroath smoky rokt kolje 
artichoke artisjokk 
asparagus asparges 

~ tip aspargestopp 
aspic kj0tt- eller fiskekabaret 
assorted blandede 
bagel ringformet rundstykke 
baked ovnsbakt 

"v Alaska dessert av sukker- 
brod, is og marengs som gies et 

kort opphold i stekeovnen og 

deretter flamberes 

~ beans ovnsbakte hvite bon- 

ner i tomatsaus 

~ potato ovnsbakt potet (med 

skall) 
Bakewell tart mandelkake med 

syltetoy 
baloney slags servelatpolse 
banana banan ~ split dessert av forskjellige 
sorter is, banan, notter og 
frukt- eller sjokoladesaus 

barbecue 1) sterkt krydret kjott- 
saus servert pa rundstykke 
2) maltid i friluft med grillstekt 
mat 

~ sauce sterkt krydret tomat- 
saus 

barbecued grillstekt (i det fri) 

basil basilikum 

bass havabor 

bean bonne 

beef oksekjott 

~ olive okserulade 

beefburger hamburger (av karbo- 
nadedeig) 

beet, beetroot rodbete 

bilberry blabaer 

bill regning 

~ offarespisekart, meny 

biscuit kjeks, smakake 

black pudding blodpolse 

blackberry bjornebaer 

blackcurrant solbaer 

bloater lettsaltet rokesild 

blood sausage blodpolse 

blueberry blabaer 

boiled kokt 

Bologna (sausage) slags servelat- 
polse 

bone ben 

boned benfri 136 Boston baked beans ovnsbakte 
hvite bonner med baconstrim- 
ler, tomatsaus og sirup 

Boston cream pie kake fylt med 
vaniljekrem eller pisket krem 
og dekket med sjokolade 

brains hjerne 

braised surret, stekt under lokk 

bramble pudding bjornebaerkom- 
pott med epleskiver 

braunschweiger rokt leverpolse 

bread br0d 

breaded panert 

breakfast frokost 

breast bryst (fjaerkre) 

brisket bringe 

broad bean hestebonne 

broth kraft, buljong 

brown Betty slags tilslorte bonde- 
piker 

brunch kombinert frokost og 
lunsj 

brussels sprout rosenkal 

bubble and squeak slags pytt i 
panne 

bun 1) bolle med rosiner (GB) 
2) rundstykke (US) 

butter smor 

buttered smurt 

cabbage kal 

Caesar salad gronn salat med 
hvitlok, brodterninger, sardel- 
ler, egg og parmesanost 

cake kake, terte 

cakes smakaker, bakverk 

calf kalvekjott 

Canadian bacon rokt svinefilet 
skaret i skiver 

canape smorbrodsnitte 

cantaloupe kantalupp 

caper kapers 

capercaillie, capercailzie tiur 

caramel karamell 

carp karpe carrot gulrot 

cashew akajou-nott 

casserole gryte (rett) 

catfish steinbit 

catsup ketchup 

cauliflower blomkal 

celery selleri 

cereal cornflakes 
hot ~ grot 

check regning 

Cheddar (cheese) hard, lett syrlig, 
engelsk ost 

cheese ost 

~ board osteanretning 
~ cake ostekake 

cheeseburger hamburger med 
smeltet osteskive 

chefs salad gronn salat med 
skinke, hardkokt egg, tomater, 
kylling og ost 

cherry kirsebaer 

chestnut kastanje 

chicken kylling 

chicory 1) endivie (GB) 2) sikori 
(US) 

chili con carne krydret gryterett 
av kjottdeig og brune bonner 

chips 1) pommes frites (GB) 
2) chips, potetgull (US) 

chit(ter)lings innmat av svin 

chive gresslok 

chocolate sjokolade 

~ pudding 1 ) ulike typer 
myk sjokoladekake (GB) 
2) sjokoladepudding (US) 

choice utvalg 

chop kotelett 

~ suey gryterett av oppskaret 
svine- eller kyllingkjott og 
gronnsaker; serveres med ris 

chopped hakket 

chowder tykk fiske- og skalldyr- 
suppe med bacon og gronn- 
saker 137 Christmas pudding mektig frukt- 

kake som serveres til Jul; ofte 

flambert 
chutney sterkt krydrede, sursote, 

syltede gronnsaker eller frukt 
cinnamon kanel 
clam sandskjell 
club sandwich dobbelt smorbrod 

med kald kylling, bacon, salat- 

blader, tomat og majones 
cobbler fruktkompott dekket med 

paideig 
cock-a-leekie soup honsesuppe 

med purre 
coconut kokosnott 
cod torsk 
Colchester oyster engelsk 0sters 

av h0y kvalitet 
cold cuts/meat kjottpalegg 
coleslaw kalsalat 
compote kompott 
condiment krydder 
consomme buljong 
cooked kokt, tillaget 
cookie kjeks, smakake 
corn 1 ) hvete, havre (GB) 

2) mais (US) 

~ on the cob maiskolbe 
cottage pie ovnsstekt kjottfarse 

dekket med potetmos 
course (mat)rett 
cover charge kuvertavgift 
crab krabbe 
cracker smorbrodkjeks 
cranberry tyttebaer 

~ sauce tyttebaersyltetoy 
crawfish 1) langust(GB) 2) sjo- 

kreps(US) 
crayfish kreps 
cream 1 ) fl0te, krem 2) fromasj 

3) fin suppe 

~ cheese kremost 
~ puffvannbakkels med krem 
creamed potatoes poteter i krem- 


creole sterk saus av tomater, pap- 
rika og lok 

cress karse 

crisps chips, potetgull 

croquette krokett 

crumpet slags tebrod som spises 
varmt med smor 

cucumber slangeagurk 

Cumberland sauce saus av rips- 
gele tilsatt vin, appelsinjuice og 
krydder 

cupcake smakake 

cured spekt, i speke 

currant 1) korint 2) rips 

curried med karri 

curry karri 

custard 1) vaniljesaus 2) egge- 
krem 

cutlet liten kjottskive (med eller 
uten ben) 

dab sandflyndre 

Danish pastry wienerbrod 

date daddel 

Derby cheese skarp, gul ost 

devilled meget sterkt krydret 

devil's food cake myk og mektig 
sjokoladekake 

devils on horseback plommer 
kokt i vin og fylt med mandler 
og sardeller, rullet i bacon og 
grillet 

Devonshire cream tykk flote 

diced skaret i terninger 

diet food diettmat 

dinner middag 

dish rett 

donut smultring 

double cream tykk kremflote 

doughnut smultring 

Dover sole sjotunge (av hoy kva- 
litet) 

dressing 1) salatdressing 2) fyll i 
fjaerkre 1 138 Dublin Bay prawn sjokreps 

duck and 

duckling andunge 

dumpling 1) innbakt frukt 2) sup- 

pebolle, kumle 
Dutch apple pie eplepai dekket 

med melis og smor 
eclair vannbakkels 
eelal 
egg(s) egg 

boiled ~ kokt 

fried ~ speilegg 

hard-boiled ~ hardkokt 

poached ~ forlorent 

scrambled ~ eggerore 

soft-boiled ~ bl0tkokt 
eggplant aubergine 
endive 1) sikori (GB) 2) endivie 

(US) 
entree 1) forrett 2) mellomrett 
fennel fennikel 
figfiken 
fillet filet 

finnan haddock rakt kolje 
fish fisk 

~ and chips frityrstekt fisk og 

pommes frites 

~ cake fiskekrokett 
flan fruktterte 

flapjack liten, tykk pannekake 
flounder flyndre 
fool slags fruktfromasj 
forcemeat kjottfarse, fyll 
fowl fjaerkre 

frankfurter frankfurterpolse 
French bean gronn bonne, snitte- 

bonne 
French bread pariserloff 
French dressing 1 ) salatdressing 

av olje og vineddik (GB) 

2) salatdressing med majones 

og ketchup (US) 
french fries franske poteter, pom- 
mes frites French toast arme riddere 

fresh fersk 

fried stekt (i olje) 

fritter innbakte og fritterte biter 

av kjott, skalldyr eller frukt 
frogs' legs froskelar 
frosting glasur 
fruit frukt 
fry frityrstekt mat 
galantine stykker av fugle-, kalve- 

eller fiskekjott i aspik 
game vilt 

gammon roke- eller spekeskinke 
garfish horngjel 
garlic hvitlok 
garnish garnityr, pynt 
gherkin sylteagurk 
giblets innmat av fugl, kras 
ginger ingefaer 
goose gas 

~ berry stikkelsbaer 
grape drue 
grated revet 
gravy saus av kjottkraft 
grayling harr (laksefisk) 
green bean gronn bonne, brekk- 

bonne 
green pepper gronn paprika 
green salad gronn salat 
greens gronnsaker 
grilled grillstekt, griljert 
grilse liten sommerlaks 
grouse rype 
gumbo kreolsk rett med kjott, 

gronnsaker, fisk eller skalldyr 

og okra -skudd 
haddock kolje 
haggis hakket innmat av far, 

blandet med havregryn og lok 
hake lysing 
half halv, halvparten 
halibut hellefisk 
ham skinke 

~ and eggs skinke og egg 139 haricot bean gronn eller gul 

b0nne 
hash rett av finskaret kjott 
hazelnut hasseln0tt 
heart hjerte 
herbs krydderurter 
herring sild 

home-made hjemmelaget 
hominy grits slags maisgrot 
honey honning 
honeydew melon melon med gul- 

gront kjott 
horse-radish pepperrot 
hot 1) varm(t) 2) sterkt krydret 
huckleberry blabaer 
hush puppy bakverk av maismel 
ice-cream iskrem 
iced 1) isavkjolt 2) med glasur 
icing glasur 
Idaho baked potato stor ovnsbakt 

potet 
Irish stew lammeragu med pote- 

ter og lok 
Italian dressing salatdressing av 

olje, vineddik, hvitlok og kryd- 
derurter 
jam syltetoy 
jellied i gele 
Jell-O geledessert 
jelly gele 

Jerusalem artichoke jordskokk 
John Dory sanktpetersfisk 
jugged hare hareragu 
juniper berry einebaer 
junket kalvedans 
kale gronnkal 
kedgeree slags plukkfisk med ris 

og hardkokt egg 
kidney nyre 
kipper rok esild 
lamb lam 
Lancashire hot pot gryterett av 

lammekoteletter og -nyrer, 

poteter og lok IS larded spekket 
lean mager 
leek purre 
leg lar 
lemon sitron 

~ sole sandflyndre 
lentil linse 
lettuce hodesalat 
lima bean slags hestebonne 
lime slags gronn sitron 
liver lever 
loaf brod 
lobster hummer 
loin 1) kotelettrad (svin) 2) nyre- 

stykke (kalv) 
Long Island duck and av hoy kva- 

litet 
low calorie kalorifattig 
lox rokelaks 
lunch lunsj 
macaroon makron 
mackerel makrell 
maize mais 

maple syrup lonnesirup 
marinated marinert, nedlagt 
marjoram merian 
marrow marg 

~ bone margben 
marshmallow sotsak av maissirup, 

sukker, eggehvite og gelatin 
mashed potatoes potetstappe 
mayonnaise majones 
meal maltid 
meat kjott 

~ ball kjottbolle 

~ loaf forloren hare, slags 

kjottpudding 

~ piite kjottpostei 
medium medium stekt (om biff) 
melted smeltet 

Melton Mowbray pie kjottpai 
menu spisekart, meny 
meringue marengs 
mince 1) hakkekjott 2) finhakke 140 pie pai med eplebiter, rosi- 

ner, sukat og krydder 
minced hakket 

~ meat hakkekjott 
mint mynte 

minute steak raskt stekt, tynn biff 
mixed blandet 

~ grill forskjellige sorter kjott 

og gronnsaker grillstekt pa 

spidd 
molasses sirup 
morel morkel 
mousse 1) fin farse av fugl, skinke 

eller fisk 2) fromasj 
mulberry morbaer 
mullet multe (fisk) 
mulligatawny soup honsesuppe 

sterkt krydret med karri 
mushroom sopp 
muskmelon slags melon 
mussel blaskjell 
mustard sennep 
mutton farekjott 
noodles nudler 
nut nott 

oatmeal havregrot 
oil olje 
okra abelmoskus (afrikansk 

gronnsak) 
olive oliven 
onion lok 
orange appelsin 
ox tongue oksetunge 
oxtail oksehale 
oyster osters 

pancake tykk pannekake 
parsley persille 
parsnip pastinakk 
partridge rapphone 
pastry (konditor)kake 
pasty postei, pai 
pea ert 

peach fersken 
peanut peanott, jordnott ~ butter peanottsmor 
pear paere 

pearl barley perlegryn 
peppermint peppermynte 
perch abor 
persimmon daddelplomme, kaki- 

plomme 
pheasant fasan 
pickerel ung gjedde 
pickled marinert 
pickles 1 ) gronnsaker eller frukt 

nedlagt i saltlake eller eddik 

2) sylteagurker (US) 
pie pai, ofte dekket med et 

deiglokk 
pigeon due 

pigs' feet/trotters griselabber 
pike gjedde 
pineapple ananas 
plaice rodspette 
plain naturell, uten saus eller 

krydder 
plate tallerken 
plum plomme 

~ pudding flambert fruktkake 

som serveres i julen 
poached porch ert 
popover lett, luftig smakake 
pork svinekjott 
porridge grot 
porterhouse steak tykk biff av 

filetkammen 
pot roast grytestek med gronn- 
saker 
potato potet 

~ chips 1) pommes frites (GB) 

2) potetgull (US) 

~ in its jacket kokt potet med 

skall 
potted shrimps reker nedlagt i 

kryddersmor; serveres kaldt 
poultry fjaerkre 
prawn stor reke 
prune sviske 141 ptarmigan fjellrype 

pumpkin gresskar 

quail vaktel 

quince kvede 

rabbit kanin 

radish reddik 

rainbow trout regnbueorret 

raisin rosin 

rare rastekt (om biff) 

raspberry bringebaer 

rawra 

red mullet rodmulle 

red (sweet) pepper rod paprika 

redcurrant rips 

relish slags tykk kald kryddersaus 

med hakkede gronnsaker og 

olivener 
rhubarb rabarbra 
rib (of beef) oksekamstek 
rib-eye steak entrecote (biff) 
rice ris 
rissole krokett av kjott- eller fiske- 

postei 
river trout bekkorret 
roast l)stek 2) stekt 
Rock Cornish hen broiler 
roe rogn 
roll rundstykke 
rollmop herring sammenrullet 

marinert sildefilet med lok eller 

sylteagurker 
round steak larstek 
Rubens sandwich sprengt okse- 

kjott pa rugbrod med gjaeret 

surkal. ost og salatdressing; 

serveres varmt 
rusk kavring 
rye bread rugbrod 
saddle sadel 
saffron safran 
sage salvie 
salad salat 

~ bar salat- og gronnsakbuffet 

~ cream lett sukret, kremaktig salatdressing 
salmon laks 

~ trout orret, aure 
salted saltet 

sandwich dobbelt smorbrod 
sauce saus 

sauerkraut gjaeret surkal 
sausage poise 

sauteed lettstekt i smor eller olje 
scallop kammusling 
scampi sjokrepshale 
scone rundstykke av havre- eller 

byggmel 
Scotch broth suppe av okse- eller 

farekjott, gronnsaker og perle- 

gryn 
Scotch egg hardkokt egg dekket 

med polsefarse og stekt 
Scotch woodcock ristet brod med 

eggerore og ansjos(postei) 
sea bass havabor 
sea bream dorade (fisk) 
sea kale strandkal 
seafood fisk og skalldyr 
(in) season (i) sesong(en) 
seasoning krydder 
service charge serviceavgift 
service (not) included service 

(ikke) inkludert 
set menu fast meny 
shad stamsild 
shallot sjalottlok 
shellfish skalldyr 
sherbet sorbett (is) 
shoulder bog 
shredded finstrimlet 

~ wheat hvetecornflakes 
shrimp reke 
silverside (of beef) lartunge av 

okse 
sirloin steak morbradstek 
skewer spidd 
slice skive 
sliced skaret i skiver 5 142 sloppy Joe kjottfarse med tomat; 

server es pa brod 
smelt krokle (laksefisk) 
smoked rokt 
sole sjotunge 
soup suppe 
sour sur 
soused herring nedlagt sild, sur- 

sild 
spare-rib grillstekt svineribbe 
spice krydder 
spinach spinat 
spiny lobster langust 
(on a) spit (pa) spidd 
sponge cake sukkerbrod 
sprat brisling 
squash slags gresskar 
starter forrett 
steak-and-kidney pie paiskjell fylt 

med kjott- og nyrestuing 
steamed dampkokt 
stew stuing, ragu 
Stilton (cheese) slags bl0t nor- 

mannaost 
strawberry jordbaer 
string bean gr0nn b0nne, snitte- 

b0nne 
stuffed fylt, spekket 
stuffing fyll, farse 
suck(l)ing pig pattegris 
sugar sukker 
sugarless usukret 
sundae iskrem med frukt, n0tter, 

pisket krem og fruktsauser 
supper sen middag 
swede kalrabi 
sweet 1) S0t 2) dessert 

~ corn mais 

~ potato sotpotet 
sweetbread brissel 
Swiss cheese sveitserost 
Swiss roll swissroll, rullekake 
Swiss steak skive av oksekjott 

surret med tomat og lok T-bone steak T-benstek 

table d'hote fast meny 

tangerine slags mandarin 

tarragon estragon 

tart terte 

tenderloin filet 

Thousand Island dressing sa Un- 
dress ing laget av majones og 
chilisaus og hakket paprika 

thyme timian 

toad-in-the-hole biter av oksekjott 
eller poise dekket med panne- 
kakerore og stekt i ovn 

toast ristet loff 

toasted ristet 

~ cheese ristet ostesmorbrod 
~ (cheese) sandwich ristet 
dobbelt smorbrod med skinke 
ogost 

tomato tomat 

tongue tunge 

treacle sirup 

trifle sukkerbrod med syltetoy 
dekket med knuste mandel- 
makroner; serveres med pisket 
krem og vaniljekrem 

tripe kalun (innmat) 

trout orret 

truffle troffel 

tuna, tunny tunfisk 

turbot piggvar 

turkey kalkun 

turnip turnips; nepe 

turnover liten terte med syltetoy- 
eller fruktfyll 

turtle soup skilpaddesuppe 

underdone rastekt (om biff) 

vanilla vanilje 

veal kalvekjott 

~ birds benlose fugler (av 

kalvekjott) 

~ cutlet kalveschnitzel 

vegetable gronnsak 

~ marrow slags lite gresskar 143 venison dyrekjott, vilt 

vichyssoise kald suppe av purre 
og poteter 

vinegar eddik 

Virginia baked ham ovnsstekt rokt 
skinke dekorert med stekte 
ananasskiver og kirsebaer 

wafer (is)kjeks 

waffle vaffel 

walnut valnott 

water ice sorbett (is) 

watercress vannkarse 

watermelon vannmelon 

well-done godt stekt Welsh rabbit/rarebit ristet brod 

med tykk ostesaus 
whelk trompetsnegl 
whipped cream pisket krem 
whitebait smafisk, ofte sild 
woodcock rugde 
Worcestershire sauce sterk kryd- 

dersaus av eddik og soja 
York ham spekeskinke 
Yorkshire pudding slags pudding 

av pannekakerore som stekes 

sammen med roastbiff 
zucchini slags lite gresskar 
zwieback kavring Drikker ale sterkt, litt sott 0I som har gjae- 
ret ved hoy temperatur 
bitter ~ morkt, beskt 
brown ~ morkt; pa flaske 
light ~lyst; pa flaske 
mild ~ morkt, fyldig fatol 
pale ~ lyst, med sterk humle- 
smak; p4 flaske 

angostura en bitter essens som 
brukes i forskjellige aperitiffer 

applejack eplebrennevin 

Athole Brose skotsk drink av 
whisky, blandet med honning 
og havremel tilsatt vann 

Bacardi cocktail drink av rom, 
gin, granateplesaft og limejuice 

barley water drikk med frukt- 
smak, laget av byggavkok 

barley wine morkt ol med hoyt 
alkoholinnhold beerol 
bottled ~ pa flaske 
draft, draught ~ fatol 

bitters bitre aperitiffer 
black velvet blanding av cham- 
pagne og stout (serveres ofte til 

osters) 
bloody Mary drink av vodka, 

tomat-juice og krydder 
bourbon amerikansk whisky laget 

av mais; litt sotlig smak 
brandy 1) brandy; brennevin av 

druer eller annen frukt 2) kon- 

jakk 

~ Alexander blanding av 

brandy, kakaolikor og flote 
British wines viner laget i Storbri- 

tannia, som regel av importerte 

druer 
cherry brandy kirsebaerlikor 144 chocolate sjokolade 

cider sider, eplevin 

~ cup drink av sider, krydder 
og isbiter 

claret rod bordeauxvin 

cobbler longdrink av vin, sitron, 
sukker og fruktbiter 

coffee kaffe 

~ with cream med flote 
black ~ uten flote og sukker 
caffeine-free ~ koffeinfri 
white ~ med melk 

Coke Coca-Cola 

cordial likor 

cream flote 

cup 1) kopp 2) sommerdrink av 
kald vin blandet med soda, til- 
satt litt sprit eller likor og pyn- 
tet med en appelsin-, sitron- 
eller agurkskive 

daiquiri cocktail av rom, limejuice 
og sukker 

double dobbel 

Drambuie likor laget av whisky 
og honning 

dry torr 

~ martini 1) torr vermut (GB) 
2) cocktail av gin og torr ver- 
mut (US) 

egg-nog eggetoddi 

gin and it cocktail av gin og ita- 
liensk (sot) vermut 

gin-fizz cocktail av gin, soda, 
sitronsaft og sukker 

ginger ale ingefaerol 

ginger beer alkoholholdig ingefaer- 
ol 

grasshopper cocktail av pepper- 
myntelikor, kakaolikor og flote 

Guiness (stout) morkt, fyldig ol 
med sterk malt- og humlesmak 

half pint maleenhet, ca. 3 dl 

highball whisky eller brandy blan- 
det med soda eller ingefaerol iced isavkjolt 

Irish coffee kaffe med irsk 

whisky, sukker og pisket krem 
Irish Mist irsk likor laget av 

whisky og honning 
Irish whiskey irsk whisky; mildere 

enn skotsk whisky. Lages bl. a. 

av bygg-gryn, rug, havre og 

hvete; modnes i trefat 
juice juice, fruktsaft 
lager pilsenerol 
lemon squash sitronsaft 
lemonade sitronbrus 
liqueur likor 
liquor brennevin 
malt whisky skotsk whisky laget 

av malt 
Manhattan cocktail av bourbon, 

sot vermut og angostura 
milk melk 

mineral water mineralvann 
mulled wine varm, krydret vin 
neat bar (uten vann eller isbiter) 
old-fashioned cocktail av whisky, 

kirsebaer, sitron, angostura og 

sukker 
on the rocks med isbiter 
Ovaltine Ovomaltine (sjokolade- 

drikk med malt) 
Pimm's cup(s) en sterk longdrink 

med fruktsaft og soda 

~ No. 1 med gin 

~ No. 2 med whisky 

~ No. 3 med rom 

~ No. 4 med brandy 
pink champagne rosa champagne 
pink lady cocktail av gin, eple- 

brennevin (Calvados), granat- 

eplesaft, sitronsaft og pisket 

eggehvite 
pint maleenhet, ca. 6 dl 
port (wine) portvin 
porter morkt, beskt ol 
quart maleenhet, 1,14 liter (US 145 0,95 liter) 
root beer alkoholfri leskedrikk 
rumrom 
rye (whiskey) amerikansk whisky 

laget av rug; tyngre og sterkere 

smak enn bourbon 
scotch (whisky) skotsk whisky 
screwdriver cocktail av vodka og 

appelsinjuice 
shandy bittert ol blandet med 

ingefaerol eller brus 
short drink dram 
shot dram 
sloe gin-fizz plommelikor med 

soda, sitronsaft og sukker 
soda water sodavann 
soft drink brus, leskedrikk 
sour 1 ) sur 2) om drink tilsatt sitronsaft 
spirits brennevin 
stinger cocktail av konjakk og 

peppermyntelikor 
stout sterkt, morkt engelsk ol 
straight ublandet (rent brenne- 
vin) 
sweet sot 
teate 
Tom Collins cocktail av gin, soda, 

sitronsaft og sukker 
water vann 
whisky sour cocktail av whisky, 

soda, sitronsaft og sukker 
wine vin 

red ~ rod 

sparkling ~ musserende 

white ~ hvit 147 
Uregelmessige engelske verb 

Her er en liste over uregelmessige engelske verb. Sammensatte verb, eller verb som 
har prefiks, b0yes etter samme monster som det enkle verbet; eks.: overdrive boyes 
som drive, mistake som take. Infinitiv Imperfektum 


Perfektum partisipp 
arise arose 


arisen 


std opp 


awake awoke 


awoken/awaked 


vekke; vdkne 


be was 


been 


vcere 


l>ear bore 


borne 


bare 


l>eat beat 


beaten 


sld 


become became 


become 


bli 


begin began 


begun 


begynne 


bend bent 


bent 


beye 


bet bet 


bet 


vedde 


bid bade/bid 


bidden/bid 


by (befale) 


bind bound 


bound 


binde 


bite bit 


bitten 


bite 


bleed bled 


bled 


ble 


blow blew 


blown 


blase 


break broke 


broken 


brekke 


breed bred 


bred 


ale opp 


bring brought 


brought 


bringe 


build built 


built 


bygge 


burn burnt/burned 


burnt/burned 


brenne 


burst burst 


burst 


briste 


buy bought 


bought 


kjope 


can* could 


- 


kunne 


cast cast 


cast 


kaste 


catch caught 


caught 


gripe 


choose chose 


chosen 


velge 


cling clung 


clung 


klamre seg til 


clothe clothed/clad 


clothed/clad 


kle pa 


come came 


come 


komme 


cost cost 


cost 


koste 


creep crept 


crept 


krype 


cut cut 


cut 


skjare 


deal dealt 


dealt 


handle 


dig dug 


dug 


grave 


do (he does*) did 


done 


gjore 


draw drew 


drawn 


trekke 


dream dreamt/dreamed 


dreamt/dreamed 


dremme 


drink drank 


drunk 


drikke 


drive drove 


driven 


kjere 


dwell dwelt 


dwelt 


bo 


eat ate 


eaten 


spise 


fall fell 


fallen 


falle 


* presens indikativ 148 
feed 


fed 


fed 


fore 


feel 


felt 


felt 


fele 


fight 


fought 


fought 


sldss 


find 


found 


found 


finne 


flee 


fled 


fled 


flykte 


fling 


flung 


flung 


kaste 


fly 


flew 


flown 


fly 


forsake 


forsook 


forsaken 


svikte 


freeze 


froze 


frozen 


fryse 


get 


got 


got 


fa 


give 


gave 


given 


gi 


go (he goes*) 


went 


gone 


ga 


grind 


ground 


ground 


male, knuse 


grow 


grew 


grown 


gro 


hang 


hung 


hung 


henge 


have (he has*) had 


had 


ha 


hear 


heard 


heard 


here 


hew 


hewed 


hewed/hewn 


hugge 


hide 


hid 


hidden 


gjemme 


hit 


hit 


hit 


sld 


hold 


held 


held 


holde 


hurt 


hurt 


hurt 


sdre 


keep 


kept 


kept 


beholde 


kneel 


knelt 


knelt 


knele 


knit 


knitted/knit 


knitted/knit 


strikke 


know 


knew 


known 


vite 


lay 


laid 


laid 


legge 


lead 


led 


led 


lede 


lean 


leant/leaned 


leant/leaned 


lene 


leap 


leapt/leaped 


leapt/leaped 


hoppe 


learn 


learnt/learned 


learnt/learned 


lore 


leave 


left 


left 


forlate 


lend 


lent 


lent 


lane (ut) 


let 


let 


let 


la; leie ut 


lie 


lay 


lain 


Hgge 


light 


lit/lighted 


lit/lighted 


tenne 


lose 


lost 


lost 


miste 


make 


made 


made 


lage 


may* 


might 


- 


kunne (fa lov) 


mean 


meant 


meant 


mene 


meet 


met 


met 


mote 


mow 


mowed 


mowed/mown 


sld (gress) 


must* 


must 


- 


matte 


ought* (to) 


ought 


- 


burde 


pay 


paid 


paid 


hetale 


put 


put 


put 


legge 


read 


read 


read 


lese 


rid 


rid 


rid 


befri 


ride 


rode 


ridden 


ride 


* presens indikativ 149 
ring 


rang 


rung 


ringe 


rise 


rose 


risen 


reise seg 


run 


ran 


run 


lope 


saw 


sawed 


sawn 


sage 


say 


said 


said 


si 


see 


saw 


seen 


se 


seek 


sought 


sought 


soke 


sell 


sold 


sold 


selge 


send 


sent 


sent 


sende 


set 


set 


set 


sette 


sew 


sewed 


sewed/sewn 


sy 


shake 


shook 


shaken 


riste 


shall* 


should 


- 


skulle 


shed 


shed 


shed 


felle 


shine 


shone 


shone 


skinne 


shoot 


shot 


shot 


skyte 


show 


showed 


shown 


vise 


shrink 


shrank 


shrunk 


krympe 


shut 


shut 


shut 


lukke 


sing 


sang 


sung 


synge 


sink 


sank 


sunk 


synke 


sit 


sat 


sat 


sitte 


sleep 


slept 


slept 


sove 


slide 


slid 


slid 


gli 


sling 


slung 


slung 


kaste 


slink 


slunk 


slunk 


luske 


slit 


slit 


slit 


flenge 


smell 


smelled/smelt 


smelled/smelt 


lukte 


sow 


sowed 


sown/sowed 


sd 


speak 


spoke 


spoken 


snakke 


speed 


sped/speeded 


sped/speeded 


haste 


spell 


spelt/spelled 


spelt/spelled 


stave 


spend 


spent 


spent 


gi ut; tilbringe 


spill 


spilt/spilled 


spilt/spilled 


sole, spille 


spin 


spun 


spun 


spinne 


spit 


spat 


spat 


spytte 


split 


split 


split 


splitte 


spoil 


spoilt/spoiled 


spoilt/spoiled 


odelegge; 
skjemme bort 


spread 


spread 


spread 


spre 


spring 


sprang 


sprung 


hoppe opp 


stand 


stood 


stood 


std 


steal 


stole 


stolen 


stjele 


stick 


stuck 


stuck 


klebe 


sting 


stung 


stung 


stikke 


stink 


stank/stunk 


stunk 


stinke 


strew 


strewed 


strewed/strewn 


stro 


stride 


strode 


stridden 


skride 


strike 


struck 
indikativ 


struck/stricken 


sld 


* presens 

150 string 


strung 


strung 


tre pa snor 


strive 


strove 


striven 


streve 


swear 


swore 


sworn 


bonne; sverge 


sweep 


swept 


swept 


feie 


swell 


swelled 


swollen/swelled 


hovne 


swim 


swam 


swum 


svemme 


swing 


swung 


swung 


svinge 


take 


took 


taken 


ta 


teach 


taught 


taught 


undervise 


tear 


tore 


torn 


rive 


tell 


told 


told 


fortelle 


think 


thought 


thought 


tenke 


throw 


threw 


thrown 


haste 


thrust 


thrust 


thrust 


stote 


tread 


trod 


trodden 


tra 


wake 


woke/waked 


woken/waked 


vdkne; vekke 


wear 


wore 


worn 


ha pa seg 


weave 


wove 


woven 


veve 


weep 


wept 


wept 


grate 


will* 


would 

ville 


win 


won 


won 


vinne 


wind 


wound 


wound 


sno 


wring 


wrung 


wrung 


vri 


write 


wrote 


written 


skrive presens indikativ 151 Engelske forkortelser Automobile Association 

American Automobile 

Association 

American Broadcasting 

Company 

anno Domini 

America; American 

ante meridiem 

(before noon) 

American railroad 

corporation 

American Telephone and 

Telegraph Company 

avenue 

before Christ 

building 

boulevard 

British Rail 

Britain ; British 

brothers 

cent 

Canada; Canadian 

Columbia Broadcasting 

System 

Criminal Investigation 

Department 

Canadian National 

Railway 

(in) care of 

company 

corporation 

Canadian Pacific 

Railways 

District of Columbia 

Doctor of Dental Science 

department 

European Economic 

Community 

for instance en britisk automobilforening 

en amerikansk 

automobilforening 

et privat amerikansk radio- og 

fjernsynsselskap 

e.Kr. 

Amerika ; amerikansk 

mellom kl. 00.00 og 12.00 

sammenslutning av private 

amerikanske jernbane- 

selskaper 

et privat amerikansk telefon- 

og telegrafkompani 

aveny 

f.Kr. 

bygning 

boulevard 

Britiske statsbaner 

Storbritannia ; britisk 

brodrene (i firmanavn) 

1/100 dollar 

Canada ; kanadisk 

et privat amerikansk radio- og 

fjernsynsselskap 

Det britiske kriminalpoliti 

Kanadiske statsbaner 

adressert 

kompani 

samvirkelag 

et privat kanadisk 

jernbaneselskap 

Columbia-distriktet 

(Washington, D.C.) 

tannlege 

departement 

EEC 

f.eks. 152 Eng. 


England; English 


England; engelsk 


excl. 


excluding; exclusive 


ikke inkludert, eksklusiv 


ft. 


foot 1 feet 


fot (30,5 cm) 


GB 


Great Britain 


Storbritannia 


H.E. 


His 1 Her Excellency ; 


Hans/Hennes Eksellense; 
His Eminence 


Hans Eminense 
(om kardinaler, etc.) 


H.H. 


His Holiness 


Hans Hellighet 


H.M. 


His /Her Majesty 


Hans/Hennes Majestet 


H.M.S. 


Her Majesty 's ship 


britisk marineskip 


hp 


horsepower 


hestekraft 


Hwy 


highway 


hovedvei 


i.e. 


that is to say 


dvs. 


in. 


inch 


tomme (2,54 cm) 


Inc. 


incorporated 


A/S 


incl. 


including, inclusive 


inkludert, inklusiv 


f 


pound sterling 


engelsk pund 


L.A. 


Los Angeles 


Los Angeles 


Ltd. 


limited 


A/S 


M.D. 


Doctor of Medicine 


lege 


M.P. 


Member of Parliament 


medlem av Det britiske 
parlament 


mph 


miles per hour 


eng. mil i timen 


Mr. 


Mister 


herr 


Mrs. 


Missis 


fru 


Ms. 


Missis/Miss 


fru/frk. 


nat. 


national 


nasjonal 


NBC 


National Broadcasting 


et privat amerikansk radio- og 
Company 


fjernsynsselskap 


No. 


number 


nr. 


N.Y.C. 


New York City 


byen New York 


O.B.E. 


Officer (of the Order) 


ridder av Den britiske 
of the British Empire 


imperieorden 


P- 


page ; penny /pence 


side; 1/100 pund 


p.a. 


per annum 


pr. ar 


Ph.D. 


Doctor of Philosophy 


dr.philos. 


p.m. 


post meridiem 
(after noon) 


mellomkl. 12.00 og 24.00 


PO 


post office 


postkontor 


POO 


post office order 


postanvisning 


pop. 


population 


befolkning, innbyggere 


P.T.O. 


please turn over 


vennligst bla om 


RAC 


Royal Automobile Club 


Den kongelige engelske 
automobilforening 153 RCMP 


Royal Canadian 


Det kongelige kanadiske 
Mounted Police 


ridende politi 


Rd. 


road 


vei, veg 


ref. 


reference 


referanse 


Rev. 


reverend 


pastor 


RFD 


rural free delivery 


postboks (pa landsbygda) 


RR 


railroad 


jernbane 


RSVP 


please reply 


vennligst svar 


$ 


dollar 


dollar 


Soc. 


society 


selskap 


St. 


saint ; street 


sankt; gate 


STD 


Subscriber Trunk Dialling 


automattelefon 


UN 


United Nations 


FN 


UPS 


United Parcel Service 


et privat firma som 
foretar pakkeforsendelser 


us 


United States 


USA 


uss 


United States Ship 


amerikansk marineskip 


VAT 


value added tax 


meromsetningsskatt 


VIP 


very important person 


betydningsfull person 


Xmas 


Christmas 


Jul 


yd. 


yard 


yard (91,44 cm) 


YMCA 


Young Men 's Christian 
Association 


KFUM 


YWCA 


Young Women 's Christian 
Association 


KFUK 


ZIP 


ZIP code 


postnummer Tall 154 Grunntall 
Ordenstall 

zero 


1st 


first 


1 


one 


2nd 


second 


2 


two 


3rd 


third 


3 


three 


4th 


fourth 


4 


four 


5th 


fifth 


5 


five 


6th 


sixth 


6 


six 


7th 


seventh 


7 


seven 


8th 


eighth 


8 


eight 


9th 


ninth 


9 


nine 


10th 


tenth 


10 


ten 


11th 


eleventh 


11 


eleven 


12th 


twelfth 


12 


twelve 


13th 


thirteenth 


13 


thirteen 


14th 


fourteenth 


14 


fourteen 


15th 


fifteenth 


15 


fifteen 


16th 


sixteenth 


16 


sixteen 


17th 


seventeenth 


17 


seventeen 


18th 


eighteenth 


18 


eighteen 


19th 


nineteenth 


19 


nineteen 


20th 


twentieth 


20 


twenty 


21st 


twenty-first 


21 


twenty-one 


22nd 


twenty-second 


22 


twenty-two 


23rd 


twenty-third 


23 


twenty-three 


24th 


twenty-fourth 


24 


twenty-four 


25th 


twenty-fifth 


25 


twenty-five 


26th 


twenty-sixth 


30 


thirty 


27th 


twenty-seventh 


40 


forty 


28th 


twenty-eighth 


50 


fifty 


29th 


twenty-ninth 


60 


sixty 


30th 


thirtieth 


70 


seventy 


40th 


fortieth 


80 


eighty 


50th 


fiftieth 


90 


ninety 


60th 


sixtieth 


100 


a/one hundred 


70th 


seventieth 


230 


two hundred and 


80th 


eightieth 
thirty 


90th 


ninetieth 


1,000 


a/one thousand 


100th 


hundredth 


10,000 


ten thousand 


230th 


two hundred and 


100,000 


a/one hundred thousand 
thirtieth 


1,000,000 


a/one million 


1,000th 


thousandth 155 
Klokken 

Bade engelskmennene og amerikanerne anvender uttrykkene a.m. (ante 
meridiem) omtidenetter midnatt frem til kl. 12, ogp.m. (post meridiem) 
om tiden etter kl. 12 frem til midnatt. I England gar man imidlertid mer 
og mer over til a bruke 24-timerssystemet. 

Eksempler: five to two one o'clock five past one ten to two X^ 
ten past one a quarter ^ 
to two /"' 3i a quarter 
' past one twenty , fi 
to two / twenty 
past one twenty-five 
to two past one I'll come at seven a.m. 
I'll come at two p.m. 

I'll come at eight p.m. Jeg kommer kl. 7 om morgenen. 

Jeg kommer kl. 2 om etter- 

middagen. 

Jeg kommer kl. 8 om kvelden. Dagene 

Sunday 
Monday 
Tuesday 
Wednesday sondag 
mandag 
tirsdag 
onsdag Thursday 

Friday 

Saturday torsdag 

fredag 

lordag c 

100 

40 
36,9 

35 

30 

25 

20 

15 

10 

5 5 

10 

15 

20 

- F 
212 

105 
98,6 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

32 

30 20 
10 
156 
Conversion tables/ 
Omregningstabeller 

Meter og fot 

Tallene i midten gjelder bade for meter og 
fot, dvs. 1 meter - 3,281 fot, og 1 fot = 0,30 
meter. 

Metres and feet 

The figure in the middle stands for both 
metres and feet, e.g. 1 metre = 3.281 ft. and 
1 foot = 0.30 m. Meter /Metres 
Fot /Feet 


0.30 


1 


3.281 


0.61 


2 


6.563 


0.91 


3 


9.843 


1.22 


4 


13.124 


1.52 


5 


16.403 


1.83 


6 


19.686 


2.13 


7 


22.967 


2.44 


8 


26.248 


2.74 


9 


29.529 


3.05 


10 


32.810 


3.66 


12 


39.372 


4.27 


14 


45.934 


6.10 


20 


65.620 


7.62 


25 


82.023 


15.24 


50 


164.046 


22.86 


75 


246.069 


30.48 


100 


328.092 Temperatur 

For a regne om fra Celsius- til fahrenheit- 
grader, ganger en med 1,8 og legger til 32. 
Omvendt - for a regne om fra fahrenheit- til 
celsiusgrader - trekker en fra 32 og deler 
med 1,8. 

Temperature 

To convert Centigrade to Fahrenheit, mul- 
tiply by 1.8 and add 32. 
To convert Fahrenheit to Centigrade, sub- 
tract 32 from Fahrenheit and divide by 1.8. Noen vanlige uttrykk 157 Some Basic Phrases Vennligst. 

Mange takk. 

Ingen arsak. 

God morgen. 

God dag (ettermiddag) . 

God kveld. 

God natt. 

Adjo. 

Pa gjensyn. 

Hvor er...? 

Hva heter (kalles) dette? 

Hva betyrdet? 

Snakker De engelsk? 

Snakker De tysk? 

Snakker De fransk? 

Snakker De spansk? 

Snakker De italiensk? 

Kunne De snakke litt 

langsommere? 

Jeg forstar ikke. 

Kan jeg fa...? 

Kan Devise meg...? 

Kan De si meg...? 

Kan De vaere sa vennlig a hjelpe 

meg? 

Jeg vil gjerne ha... 

Vi ville gjerne ha... 

Vennligst, gi meg... 

Vennligst, hent...til meg. 

Jeg er sulten. 

Jeg er torst. 

Jeg har gatt meg vill. 

Skynd Dem ! Please. 

Thank you very much. 

Don't mention it. 

Good morning. 

Good afternoon. 

Good evening. 

Good night. 

Good-bye. 

See you later. 

Where is/Where are. . . ? 

What do you call this? 

What does that mean? 

Do you speak English? 

Do you speak German? 

Do you speak French? 

Do you speak Spanish? 

Do you speak Italian? 

Could you speak more slowly, 

please? 

I don't understand. 

Can I have...? 

Can you show me. . . ? 

Can you tell me...? 

Can you help me, please? 

I'd like... 
We'd like... 
Please give me... 
Please bring me... 
I'm hungry. 
I'm thirsty. 
I'm lost. 
Hurry up ! Det finnes... 
Det finnes ikke. 158 There is/There are... 
There isn't/There aren't. Ankomst 

Passet, takk. 

Har De noe a fortolle? 

Nei, ingenting. 

Kan De hjelpe meg med bagasjen ? 

Hvor tar man bussen til 

sentrum? 

Denne vei. 

Hvor kan jeg fa tak i en drosje? 

Hva koster det til...? 

Vennligst, kjor meg til denne 

adressen. 

Jeg har det travelt. 

Hotell 

Mitt navn er... 

HarDebestilt? 

Jeg vil gjerne ha et rom med bad. 

Hva koster det for en natt ? 

Kan jeg fa se rommet? 

Hvilket vaerelsesnummer har jeg? 

Her er ikke noe varmt vann. 

Kan jeg fa snakke med 

direktoren? 

Har det vaert noen telefon til meg? 

Er det noe post til meg? 

Kan jeg fa regningen, takk. Restaurant 

Har De en fast meny? 
Kan jeg fa se spisekartet? Arrival 

Your passport, please. 

Have you anything to declare? 

No, nothing at all. 

Can you help me with my luggage, 

please? 

Where's the bus to the centre of 

town, please? 

This way, please. 

Where can I get a taxi? 

What's the fare to...? 

Take me to this address, please. 

I'm in a hurry. 

Hotel 

My name is... 

Have you a reservation? 

I'd like a room with a bath. 

What's the price per night? 

May I see the room? 

What's my room number, please? 

There's no hot water. 

May I see the manager, please? 

Did anyone telephone me? 
Is there any mail for me? 
May I have my bill (check), 
please? 

Eating out 

Do you have a fixed-price menu? 
May I see the menu? 159 Kan vi fa et askebeger, takk? 
Hvor er toalettet? 
Jeg vil gjerne ha en forrett. 
Har De suppe? 
Jeg vil gjerne ha fisk. 
Hva slags fisk har dere? 
Jeg vil gjerne ha en biff. 
Hvilke gronnsaker har dere? 
Takk, jeg er forsynt. 
Hva vil De ha a drikke? 
Jeg vil gjerne ha en ol, takk. 
Jeg vil gjerne ha en flaske vin. 
Regningen, takk! 

Er service inkludert? 
Takk. Det smakte utmerket. 

Pa reise 

Hvor er jernbanestasjonen? 

Unnskyld, kan De si meg hvor 

billettluken er? 

Jeg vil gjerne ha en billett til... 

Forste eller annen klasse? 

Forste, takk. 

Enkeltbillett eller tur-retur? 

Ma jeg bytte tog? 

Fra hvilken plattform gar toget 
til...? 

Hvor er naermeste under- 

grunnsstasjon? 

Hvor er buss-stasjonen? 

Nar gar den forste bussen til... ? 

Vil De slippe meg av pa neste 

holdeplass? May we have an ashtray, please? 

Where's the toilet, please? 

I'd like an hors d'oeuvre (starter). 

Have you any soup? 

I'd like some fish. 

What kind offish do you have? 

I'd like a steak. 

What vegetables have you got? 

Nothing more, thanks. 

What would you like to drink? 

I'll have a beer, please. 

I'd like a bottle of wine. 

May I have the bill (check), 

please? 

Is service included? 

Thank you, that was a very good 

meal. 

Travelling 

Where's the railway station, 

please? 

Where's the ticket office, please? 

I'd like a ticket to... 

First or second class? 

First class, please. 

Single or return (one way or 

roundtrip)? 

Do I have to change trains? 

What platform does the train 

for... leave from? 

Where's the nearest underground 

(subway) station? 

Where's the bus station, please? 

When's the first bus to. . . ? 

Please let me off at the next stop. 160 Forneyelser 

Hva gar pa kino? 

Nar begynner filmen? 

Er det noen billetter igjen til i 

kveld? 

Hvor kan vi ga for a danse? Relaxing 

What's on at the cinema (movies) ? 
What time does the film begin? 
Are there any tickets for tonight? 

Where can we go dancing? Bekjentskap 

God dag. 

Hvordan star det til? 

Bare bra, takk. Og med Dem? 

Kan jeg fa presentere... ? 

Mitt navn er... 

Gleder meg (a treffe Dem). 

Hvor lenge har De vaert her? 

Det var hyggelig a treffe Dem. 

Har De noe imot at jeg royker? 

Unnskyld, kan De gi meg fyr pa 

sigaretten? 

Kan jeg by Dem pa en drink? 

Vil De spise middag med meg i 

kveld? 

Hvor skal vi motes? Meeting people 

How do you do. 

How are you? 

Very well, thank you. And you? 

May I introduce... ? 

My name is... 

I'm very pleased to meet you. 

How long have you been here? 

It was nice meeting you. 

Do you mind if I smoke? 

Do you have a light, please? 

May I get you a drink? 

May I invite you for dinner 

tonight? 

Where shall we meet? Forretninger, varehus, etc. 

Unnskyld, hvor er naermeste 

bank? 

Hvor kan jeg innlose reisesjekker? 

Kan De gi meg litt vekslepenger? 

Hvor er naermeste apotek? 

Hvordan kommer jeg dit? 
Er det langt a ga dit? Shops, stores and services 

Where's the nearest bank, please? 

Where can I cash some travellers' 

cheques? 

Can you give me some small 

change, please? 

Where's the nearest chemist's 

(pharmacy)? 

How do I get there? 

Is it within walking distance? 161 Kan De vaere sa vennlig a hjelpe 

meg? 

Hvor mye koster dette? Og det? 

Det er ikke akkurat hva jeg vil ha. 

Jeg liker det. 

Kan De anbefale noe for 

solforbrenning? 

Jeg vil gjerne ha haret klippet. 

Jeg vil gjerne ha en manikyr. Can you help me, please? 

How much is this? And that? 
It's not quite what I want. 
I like it. 

Can you recommend something 
for sunburn? 

I'd like a haircut, please. 
I'd like a manicure, please. Vi sper om veien 

Kan De vise meg pa dette kartet 

hvor jeg er? 

De er pa feil vei. 

Kjor/Ga rett frem. 

Det er pa venstre/pa hoyre side. Street directions 

Can you show me on the map 
where I am? 

You are on the wrong road. 
Go/Walk straight ahead. 
It's on the left/on the right. Ulykker 

Tilkall en lege - fort. 
Ring etter en sykebil. 
Tilkall politiet. Emergencies 

Call a doctor quickly. 
Call an ambulance. 
Please call the police. norwegian-english norsk-engelsk 164 Abbreviations 

adj adjective 

adv adverb 

Am American 

art article 

c common gender 

conj conjunction 

n noun 

nAm noun (American) 

nt neuter 

num numeral 

p past tense pi plural 

pi Am plural 

(American) 

pp past participle 

pr present tense 

pre/ prefix 

prep preposition 

pron pronoun 

suf suffix 

v verb 

vAm verb (American) 165 

Introduction 

This dictionary has been designed to best meet your practical needs. 
Unnecessary linguistic information has been avoided. The entries are 
listed in alphabetical order, regardless of whether the entry is printed in 
a single word or in two or more separate words. As the only exception 
to this rule, a few idiomatic expressions are listed alphabetically as 
main entries by the most significant word of the expression. When an 
entry is followed by sub-entries, such as expressions and locutions, 
these are also listed in alphabetical order 1 . 

Each main-entry word is followed by a phonetic transcription (see 
guide to pronunciation). Following the transcription, the part of speech 
of the entry word is indicated, whenever applicable. If an entry word is 
used as more than one part of speech, the translations are grouped 
together after the respective part of speech. 

In the regular indefinite plural, both common and neuter nouns take 
an -(e)r ending. Exceptions: common nouns ending in -er take ~e 
(e.g.: arbeider, pi arbeidere), and monosyllabic neuter nouns remain 
unchanged (e.g.: barn, pi barn). 

All irregular plural forms of nouns not conforming to these rules are 
given in brackets after the part of speech. 

Whenever an entry word is repeated in irregular forms or sub- 
entries, a tilde (~) is used to represent the full word. In plurals of long 
words, only the part that changes is written out fully, whereas the 
unchanged part is represented by a hyphen (-). 

Entry word: mus c (pi ~) Plural: mus 

vidunder nt (pi ~ , ~ e) vidunder, vidundere 

antibiotikum nt (pi -ka) antibiotika 

An asterisk (*) in front of a verb indicates that it is irregular. For more 
detail, refer to the list of irregular verbs. 1 Note that the Norwegian alphabet comprises 29 letters; oe, and a are consid- 
ered independent characters and come after z, in that order. 166 
Guide to Pronunciation 

Each main entry in this part of the dictionary is followed by a phonetic 
transcription which shows you how to pronounce the words. This tran- 
scription should be read as if it were English. It is based on Standard 
British pronunciation, though we have tried to take account of General 
American pronunciation also. Below, only those letters and symbols 
are explained which we consider likely to be ambiguous or not im- 
mediately understood. 

The syllables are separated by hyphens, and stressed syllables are 
printed in italics. 

Of course, the sounds of any two languages are never exactly the 
same, but if you follow carefully our indications, you should be able to 
pronounce the foreign words in such a way that you'll be understood. 
To make your task easier, our transcriptions occasionally simplify 
slightly the sound system of the language while still reflecting the 
essential sound differences. 167 
Consonants 

g always hard, as in go 

kh quite like h in huge, but with the tongue raised a little higher 
r rolled in the front of the mouth, except in south-eastern Nor- 

way, where it's pronounced in the back of the mouth 
s always hard, as in so 

The consonants d, 1, n, s, t, if preceded by r, are generally pronounced 
with the tip of the tongue turned up well behind the upper front teeth. 
The r then ceases to be pronounced. 

Vowels and Diphthongs 

aa long a, as in car, without any r-sound 

ah a short version of aa; between a in cat and u in cut 

aw as in raw (British pronunciation) 

ae like a in cat 

aeae a long ae-sound 

eh like e in get 

er as in other, without any r-sound 

ew a "rounded ee-sound". Say the vowel sound ee (as in see), and 
while saying it, round your lips as for oo (as in soon), without 
moving your tongue; when your lips are in the oo position, but 
your tongue in the ee position, you should be pronouncing the 
correct sound 

igh as in sigh 

o always as in hot (British pronunciation) 

ou as in loud 

ur as in fur, but with rounded lips and no r-sound 

1) A bar over a vowel symbol (e.g. ew) shows that this sound is long. 

2) Raised letters (e.g. y aa, ew ee ) should be pronounced only fleetingly. 

Tones 

In Norwegian there are two "tones": one is rising, the other consists 
of a falling pitch followed by a rise. As these tones are complex and 
very hard to copy, we do not indicate them, but mark their position as 
stressed. abbedi (ah-ber-dee) nt abbey 
abnorm (ahb-norm) adj abnormal 
abonnement {ah-boo-ner-mahngng) nt 

subscription 
abonnent (ah-boo-nehnt) c subscriber 
abort (ah-bott ) c abortion; miscar- 
riage 
absolutt (ahp-soo-/ewff) adj very, 

sheer; adv absolutely 
abstrakt (ahp-strahkt ) adj abstract 
absurd {ahp-sewrd) adj absurd 
addisjon (ah-di-s/?oon) c addition 
adekvat (ah-deh-k vaat) adj adequate 
adel (aa-derl ) c nobility 
adelig (aa-der-li ) adj noble 
adgang (aad-gahng ) c admission, en- 
trance, admittance, entry; ~ for- 
budt no entry, no admittance 
adjektiv (a/)d- Yehk-tiv) nt adjective 
adje! (ahd-KZTr) good-bye! 
adkomst (aad-komst) c access 
adlyde (aad-lew-der ) vobey 
administrasjon (ahd-mi-ni-strah-s/>oon ) 

c administration 
administrerende(ahd-mi-ni-sfray-rer- 
ner) adj administrative; executive 
admiral (ahd-mi-raa/) c admiral 
adopters (ah-doop-faK-rer) v adopt 
adressat (ahd-reh-saaf ) c addressee adresse (ah-drehss-ser) c address 
adressere (ahd-reh-sap-rer) v address 
advare (aad-vaa-rer) v caution, warn 
advarsel (aad-vah-sherl ) c (pi -sler) 

warning 
adverb {ahd-vaerb) nt adverb 
advokat (ahd-voo-/caaf ) c lawyer, bar- 
rister; solicitor, attorney 
affektert (ah-fehk-fayf ) adj affected 
affaere (ah-fa3a3-rer) c business 
Afrika (aaf-ri-kah ) Africa 
afrikaner (ahf-ri-/caa-nerr) c African 
afrikansk (ahf-r\-kaansk) adj African 
aften (ahf-xem) c night, evening; i ~ 

tonight 
aftensmat (ahf-terns-maat) c supper 
agent (ab-gehnt ) c agent 
agentur (ah-gehn-fewr) nt agency 
aggressiv (ah-greh-seev) adj aggress- 
ive 
agn(ahngn)nf bait 
agurk (ah-gewrk) c cucumber 
akademi (ah-kah-day-mee) nt acad- 
emy 
akkompagnere (ah-koom-pahn-^- 

rer) v accompany 
akkreditiv (ah-kreh-di-feev) nt letter 

of credit 
akkurat (ah-kew-raaf) adj just; exact; 

adv exactly 
aksel (ahk-ser\)c (pi aksler) axle 
akselerere (aM-ser-ler-rap-rer) vac- aksent 170 analytiker celerate 


allsidig (a/)/-see-di ) adj all-round 


aksent (ahk-sahngng) c accent 


alltid (a/j/-ti) adv always; ever 


akseptere (ahk-sehp-fap-rer) v accept 


allting (aW-ting ) pron everything 


aksje (ahk-sher) c share, stock 


alm(ahlm)celm 


aksjon (ahk-s/?oon) c action 


almanakk (ahl-mah-na/Mc) c diary, al- 


akt(ahkt)c act; nude 


manac 


akte (ahk-xer) v esteem 


almen (aW-mayn ) adj public; general 


aktelse (aM-terl-ser) c respect; es- 


alminnelig (ahl-m/'n-ner-li ) adj plain, 


teem 


customary, common 


akterspeil (aM-ter-shpayl ) nt (pi ~) 


alpelue (a/?/-per-lew-er) c beret 


stern, rear 


alt (ahlt ) pron everything; c alto 


aktiv (a/j/c-tiv) adj active 


alter (ahMerr) nt (pi altre) altar 


aktivitet (ahk-ti-vi-fapf) c activity 
aktuell (ahk-tew-eW/) adj topical; cur- 


alternativ (ahl-fa?-nah-teev) nt alter- 


native 


rent 


altfor (a/7/f-for) adv too 


akutt (ah-kewtt ) adj acute 


altsa (ahlt-so) adv consequently 


akvarell (ahk-vah-re/?//) c water-colour 


alv(ahlv)celf 


alarm (ah-lahrm) c alarm 


alvor (aW-vor) nt seriousness, gravity 


alarmere (ah-lahr-may-rer) v alarm 


alvorlig (ahl-vavHi ) adj serious, bad, 


albue (a/j/-bew-er) c elbow 


grave 


album (a/)/-bewm ) /rt album 


ambassade (ahm-bah-saa-der) c em- 


alder (a/?/-derr) c (pi ~e, aldrer) age 


bassy 


alderdom (a/>/-der-dom ) c old age, age 


ambassador (ahm-bah-sah-durr) c am- 


aldri (a/?/-dri ) adv never 


bassador 


alene (ah-/a>ner) adv alone; only 


ambisies (ahm-bi-si-Urss) adj ambi- 


ale opp (aa-ler) *breed, raise 


tious 


alfabet (ahl-fah-bapf ) nt alphabet 


ambulanse (ahm-bew-/a/?ng-ser) c am- 


algebra (a/)/-geh-brah ) c algebra 


bulance 


Alger ie (ahl-sheh-ree) Algeria 


Amerika (ah-map- ri-kah ) America 


algerier (ahl-shay-ri-err) c Algerian 


amerikaner (ah-meh-ri-/caa-nerr) c 


algerisk (ahl-s/ja>risk ) adj Algerian 


American 


alkohol (ahl-koo-/7oo/) c alcohol 


amerikansk (ah-meh-ri-fcaans/c) adj 


alkoholholdig (ahl-koo-/)oo/-hol-di ) adj 


American 


alcoholic; alkoholholdige drikker 


ametyst (ah-mer-feivsf ) c amethyst 


spirits 


amme (ahm-mer) v nurse 


all (ahll) ad/ all 


amnesti (ahm-ner-sfee) nt amnesty 


alio ia\\-fay) c alley 


amulett (ah-mew-/e/iff ) c lucky 


allerede (ah-ler-ra>der) adv already 


charm, charm 


allergi (ahl-aer-gee) c allergy 


analfabet (ahn-nahl-fah-bapf ) c illiter- 


allianse (ah-li-a/jngr-ser) c alliance 


ate 


allierte (ah-li-a>ter ) p/ Allies pi 


analyse (ahn-ah-/ew-ser) c analysis 


allikevel (ah-/ee-ker-vehl ) conj yet 


analysere (ahn-ah-lew-sap-rer) v ana- 


allmektig (a/7/-mehk-ti ) ad/* omnip- 


lyse 


otent 


analytiker (ahn-ah-/ewf-ti-kerr) c ana- 171 ansiktsmaske lyst 
ananas (a/uwiah-nahss) c pineapple 
anarki (ahn-ahr-/cee) nt anarchy 
anatomi (ahn-ah-too-mee) c anatomy 
anbefale (a/?n-beh-faa-ler) v recom- 
mend 
anbefaling (ahn-beh-faa-ling ) c recom- 
mendation 
and (ahnn) c (pi ender) duck 
ane (aa-ner) v suspect, guess 
anelse (aa-nerl-ser) c notion; suspi- 
cion 
anemi (ahn-eh-mee) c anaemia 
anerkjenne (ahn-naer-kheh-ner) v re- 
cognize, acknowledge 
aner kjennelse (a/m-naer-kheh-nerl-ser ) 

c recognition 
anfall (a/?n-fahl ) nt (pi ~) fit 
anferer (a/in-fur-rerr) c leader 
anf erselstegn (a/7/7-fur-sherls-tayn ) pi 

quotation marks 
anger (ahng-ngerr ) c repentance 
angi (ahn-Vee) vindicate 
angre (ahng-rer) v regret, repent 
angrep (ahn-grayp) nt (pi ~-) attack; 
raid 
angripe (ahn-gree-per) V attack, as- 
sault 
angst(ahngst)c fright 
anga (ahn-gaw ) v concern 
angaende (a/?n-gaw-erner ) prep re- 
garding, about, as regards, con- 
cerning 
ankel {ahng-ker\ ) c (pi ankler) ankle 
anker {ahng-kerr) nt (pi ankre) an- 
chor 
anklage 1 (ahn-klaa-ger) v accuse, 

charge 
anklage 2 (ahn-klaa-ger) c charge 
anklagede (a/?n-klaa-ger-der) accused 
ankomme (a/in-ko-mer) v arrive 
ankomst (ahn-komst ) c arrival 
ankomsttid (a/irc-komst-teed ) c time 
of arrival anledning (ahn-/avd-ning) c chance, 
opportunity; *ha ~ til afford 

anlegg (ahn-\ehg) nt (pi ~) aptitude; 
construction 

anliggende (a/?r>-li-ger-ner) nt affair, 
concern 

anmassende (ahn-mah-ser-ner) adj 
presumptuous 

anmelde (a/?n-meh-ler) v report; re- 
view 

anmeldelse (ahn-meh-lerl-ser) c re- 
view 

anmode (a/wr-moo-der) v request 

anmodning (a/in-mood-ning ) c request 

anneks (ah-nehks) nt annex 

annektere (ah-nehk-fap-rer) v annex 

annen (aa-ern ) num second; pron 
other 

annerledes (a/yn-ner-lay-derss ) adv 
otherwise; adj different 

annetsteds (aa-em-stehss) adv else- 
where 

annonse (ah-nong-ser) c advertise- 
ment 

annullere (ah-new-/av-rer) v cancel; 
recall 

annullering (ah-new-/av-ring) c cancel- 
lation 

anonym (ah-noo-nevvm) adj anony- 
mous 

anordning (a/wr-nod-ning ) c arrange- 
ment 

ansatt (a/?n-saht) c (pi ~e) employee 

anse (ahn-say) v consider, regard 

anseelse (a/v7-say-erl-ser) c reputa- 
tion 

anselig (ahn-sav-li ) adj considerable, 
substantial 

ansette(artn-seh-ter) v engage 

ansikt (a/7/7-sikt) nt face 

ansiktskrem (ahn-sikts-kraym ) c face- 
cream 

ansiktsmaske (a/w-sikts-mahss-ker) c 
face-pack ansiktsmassasje 172 arbeidsgivei ansiktsmassasje (ahn-sikts-mah-saa- 

sher)c face massage 
ansiktspudder (a/?n-sikts-pew-derr) nt 

face-powder 
ansiktstrekk (a/w-sikts-trehk) nt fea- 
ture 
ansjos (ahn-s/jooss) c anchovy 
anskaffe (a/w>-skah-fer) v *buy, *get 
anskaffelse (a/w-skah-ferl-ser) c pur- 
chase 
anspennelse (a/w-speh-nerl-ser) c 

strain 
anspent (a/w-spehnt) adj tense 
anspore (a/w-spoo-rer) v incite 
anstalt (a/in-stahlt) c institute 
anstendig (ahn-sfehn-di) adj decent 
anstendighet (ahn-sfe/jn-di-hayt) c de- 
cency 
anstrengelse (ahn-strayng-erl-ser) c 

effort, strain 
anstrenge seg (a/w-streh-nger) la- 
bour; try 
anstet (a/m-sturt) nt (pi ) offence 
anstetende (ahn-sturt-erner) adj of- 
fensive 
ansvar (ahn-svahr) nt liability, re- 
sponsibility 
ansvarlig (ahn-svaa-li ) adj liable, re- 
sponsible; ~ for in charge of 
ansoke (a/>n-sur-ker) v apply 
ansokning (a/>n-suf k-ning ) c request; 

application 
anta (ahn-taa) v assume, suppose; 

guess 
antakelig (ahn-faa-ker-li ) adj presum- 
able 
antall (a/w-tahl ) nt (pi ?*) number; 

quantity 
antenna (ahn-fe/jn-ner) c aerial 
antibiotikum (ahn-ti-bi-oo-ti-kewm ) nt 

(pi -ka) antibiotic 
antikk {ahn-tikk) adj antique 
antikvitet (ahn-ti-kvi-fayf) c antique 
antikvitetshandler(ahn-ti-kvi-fapfs- hahnd-lerr) c antique dealer 
antipati (ahn-ti-pah-fee) c dislike 
antologi (ahn-too-loo-gee) c anthology 
antyde (a/w-tew-der) vindicate; im- 
ply 
anvende (a/w-veh-ner) v employ, ap- 
ply; utilize 
anvendelig (ahn-vehn-ner-li) adj us- 
able 
anvendelse (a/in-veh-nerl-ser) c appli- 
cation 
anvise (a/?n-vee-ser) v indicate 
ape (aa-per) c monkey 
aperitiff (ah-peh-ri-f/fr") c aperitif 
apotek (ah-poo-tayk) nt pharmacy, 

chemist's; drugstore nAm 
apoteker (ah-poo-fayHcerr) c chemist 
apparat (ah-pah-raaf ) nt apparatus, 

machine; appliance 
appell (ah-pehll) c appeal 
appelsin ( a h-perl -seen ) c orange 
appetitt (ah-per-f/ff ) c appetite 
appetittlig (ah-per-f/Mi ) adj appetiz- 
ing 
appetittvekker (ah-per-f/f-veh-kerr) c 

appetizer 
applaudere(ahp-lou-dap-rer) vclap 
applaus (ah-plouss) c applause 
aprikos (ahp-ri-/cooss) c apricot 
april (ah-preel) April 
araber (ah-raa-berr) c Arab 
arabisk (ah-raa-bisk) adj Arab 
arbeid (ahr-bay) nt labour, work; em- 
ployment 
arbeide (ahr-bay-der) v work 
arbeider (ahr-bay-deir ) c labourer, 

worker, workman 
arbeidsbesparende(a/7r-bayss-beh- 

spaa-rer-ner) adj labour-saving 
ar beidsdag (a/ir-bayss-daag ) c work- 
ing day 
arbeidsformidling(a/7r-bayss-for-mid- 

ling ) c employment exchange 
arbeidsgiver (ahr-bayss-Vee-verr) c arbeidsles 173 attende employer; master 


artikkel (ah-f/'/c-kerl ) c (pi artikler) ar- 


arbeidslos (a/jr-bayss-lurss) adj un- 


ticle 


employed 


artisjokk (ah-t\-shokk) c artichoke 


arbeidsleshet (ahr-bayss-lurss-hayt) c 


artistisk (ah-f/ss-tisk) adj artistic 


unemployment 


arv (ahrv) c inheritance 


arbeidstillatelse(a/?r-bayss-ti-laa-terl- 


arve(a/ir-ver) v inherit 


ser) c work permit; labor permit 


arvelig (a/ir-ver-li ) adj hereditary 


Am 


asbest (ahss-behst ) c asbestos 


areal (ah-reh-aa/) nt area 


asfalt (arjss-fahlt) c asphalt 


Argentina (ahr-gem-fee-nah ) Argenti- 


Asia (aa-si-ah ) Asia 


na 


asiat (ah-si-aaf ) c Asian 


argentiner (ahr-gem-fee-nerr) c Ar- 


asiatisk (ah-si-aa-tisk) adj Asian 


gentinian 


aske(a/7ss-ker)cash 


argentinsk (ahr-gem-feensfc) adj Ar- 


askebeger (ahss-ker-bay-gerr) nt (pi 


gentinian 


-gre) ashtray 


argument (ahr-gew-me/?nf ) nt argu- 


asparges (ah-sparr-gerss) c (pi ~) 


ment 


asparagus 


argument ere (ahr-gew-mehn-fap-rer) v 


aspekt {ah-spehkt ) nt aspect 


argue 


aspirin (ahss-pi-reen) c aspirin 


ark (ahrk)nf sheet 


assistanse (ah-si-sfa/mg-ser) c assist- 


arkade (ahr-fcaa-der) c arcade 


ance 


arkeolog (ahr-keh-oo-/awg) c archae- 


assistant (ah-s\-stehnt ) c assistant 


ologist 


astma (ahst-mah ) c asthma 


arkeologi (ahr-keh-oo-loo-gee) c ar- 


astronomi (ah-stroo-noo-mee) c as- 


chaeology 


tronomy 


arkitekt (ahr-ki-feMf ) c architect 


asyl (ah-sewl) nt asylum 


arkitektur (ahr-ki-tehk-fewr) c archi- 


at (ahtt) conj that 


tecture 


ateist (ah-teh-/sr ) c atheist 


arkiv (ahr-keev) nt archives pi 


Atlanterhavet (aht-/a/vMerr-haa-ver ) 


arm (ahrm) carm; arm i arm arm-in- 


Atlantic 


arm 


atlet (aht-fayt ) c athlete 


armband (a/w-m-bon ) nt (pi ~) 


atmosfaere (aht-mooss-rasas-rer) c at- 


bangle, bracelet 


mosphere 


armbandsur (a/jrm-bons-ewr ) nt (pi 


atom {ah-toom) nt atom; atom- 


~) wrist- watch 


atomic 


arme (ahr-may) c army 


atskillelse (aaf-shi-lerl-ser) c separa- 


aroma (ah-roo-mah ) c aroma 


tion 


arr(ahrr)/?f scar 


atskillige (aht-s/7/7-li-er) adj several 


arrangere (ah-rahng-s/)5p-rer) V ar- 


atskilt (aar-shitt) adj separate; adv 


range 


apart 


arrestasjon (ah-reh-stah-shoon) car- 


atspredelse (aaf-spray-derl-ser) c 


rest, capture 


amusement, diversion; recreation 


arrestere (ah-reh-sfay-rer) v arrest 


atten (a/jf-tern ) num eighteen 


art (ahtt ) c species 


attende (ahf-terner) num eighteenth atter 174 

atter (aht-xerr) adv again 
attest {ah-tehst ) c certificate 
attraksjon (ah-trahk-shoon) c attrac- 
tion 
attr (a/7f-raw) c desire, lust 
attraverdig (a/?f-raw-va3r-di ) adj desir- 
able 
aubergine (o-behr-sfteen) c eggplant 
auditorium (ou-di-foo-ri-ewm ) nt (pi 

-ier) auditorium 
august (ou-gewst ) August 
auksjon (ouk-shoon) c auction 
Australia (ou-sfraa-li-ah ) Australia 
australier (ou-sfraa-li-err) c Austral- 
ian 
australsk (ou-straalsk) adj Australian 
autentisk (ou-fe/w-tisk) adj authentic 
automat (ou-too-maaf ) c slot-ma- 
chine; vending machine 
automatisering(ou-too-mah-ti-saK- 

ring ) c automation 
automatisk (ou-too-maa-tisk ) adj 

automatic 
automobilklubb (ou-too-moo-bee/- 

klewb) c automobile club 
autorisasjon (ou-too-ri-sah-s/?oon) c 

authorization 
autoritet (ou-too-ri-fapf) c authority 
autoritaer (ou-too-ri -rasas/-) adj auth- 
oritarian 
av (aav ) prep by, of; for, with, adv 
off, prep trom; off; ~ og til some- 
times, occasionally 
avansert (ah-vahng-sayf ) adj ad- 
vanced 
avbestille (aai^beh-sti-ler) v cancel 
avbetale (aav^beh-tah-ler) v *pay on 

account; *pay instalments on 
avbetalingskJ0p(aav-beh-tah-lings- 

khurp) nt (pi ~~) hire-purchase 
avbryte(aav-brew-ter) v interrupt 
avbrytelse (aa\^brewt-erl-ser) c inter- 
ruption 
avdekke (aav-deh-ker) v uncover avsides avdeling (ahv-dap-ling ) c department; 

division, section 
avdrag (aav-draag) nt (pi ~) instal- 
ment 
aveny (ah-ver-new) c avenue 
avfall (aa^fahl ) nt rubbish, refuse, 

garbage, litter 
avfatte (aav-fah-ter) v *draw up 
avferingsmiddel (aav-fur-rings-mi-derl ) 

nt (pi -midler) laxative 
avgangstid (aav-gahngs-teed ) c time 

of departure 
avgifter (aa^vif-terr) pi dues pi 
avgiftspliktig (aav- vifts-plik-ti ) adj 
dutiable 
*avgjere (aa^Vur-rer) v decide 
avgjerelse (aa v-YQr-rerl-ser) c decision 
avgrunn (aav-grewn ) c abyss 
avgud (aav-gewd) c idol 
avhandling (aau-hahnd-ling) c essay, 

treatise 
avhengig (aav-heh-ngi ) adj dependant 
avhente (aav-hehn-ter) v collect, fetch 
*avholde seg fra (aav-ho-ler) abstain 

from 
avholdsmann (aav-hols-mahn ) c (pi 

-menn) teetotaller 
avis (ah-veess) c newspaper 
avishandler (ah-vee-s-hahnd-lerr) c 

newsagent 
aviskiosk (ah-veess-khosk ) c news- 
stand 
avlang (aav-lahng ) adj oblong 
avle (a/?Her) v generate 
avleiring (aav-lay-ring ) c deposit 
avlevere (aav-leh-vay-rer) v deliver 
avling (ahv-\'mg) c harvest, crop 
avlep (aav-lurp) nt (pi ~) drain 
avlese (aav-lur-ser) v relieve 
avreise (aav-ray-ser) c departure 
avrundet {aa v-rew-nert ) adj rounded 
avsende (aav-seh-ner) v dispatch, 

despatch 
avsides (aav-see-derss) adj out of the avskaffe 175 bakke way, remote 
avskaffe (aav-skah-fer) v abolish 
avskjed (aav-shayd ) c parting; resig- 
nation 
avskjedige (aav-shay-di-er) v dismiss, 

fire 
avskjedsansekning (aai^shayd-sahn- 

surk-ning) c resignation 
avskrift (aa\^skrift) c copy 
avsky 1 (aai^shew) vhate, dislike 
avsky 2 (aav-shew) c dislike 
avskyelig (ahv-sbew-er-li ) adj hideous, 

horrible, disgusting 
avslag (aav-shlaag ) nt (pi *} refusal; 

discount, reduction 
avslapning (aa v-shlahp-ning ) c relax- 
ation 
avslappet (aa\^shlah-pert) adj easy- 
going 
avslutning (aav-shlewt-ning ) c ending 
avslutte (aai^shlew-ter) vstop, finish; 

settle 
avslere (aav-shlur-rer) v reveal 
avslaring (aav-shlur-ring ) c revelation 
avsla (aa^shlaw) v refuse 
avsnitt (aai^snit) nt (pi ~) para- 
graph; passage 
avspark (aav-spahrk) nt kick-off 
avstamning (aav-stahm-ning ) c origin 
avstand (aa\^stahn ) c distance; space; 

way 
a vstandsmaler (aav-stahns-maw-lerr ) 

c range-finder 
avstemning (aav-stehm-ning ) c vote 
avta (aav-taa) v decrease 
avtale (aav^taa-ler) c agreement, en- 
gagement; date, appointment 
avtrekker (aav-treh-kerr) c trigger 
avtrykk (aav-trewk ) nt (pi **) print 
avveksling (aav-vehks-ling ) c variation 
awente (aa-vehn-ter ) v await 
awerge (aa-vaer-ger ) v prevent 
avvike (aa-vee-ker) v deviate 
a wise (aa-vee-ser) v reject B babord (baa-boor) port 

baby (bay-bi)c baby 

babybag (bay-bi-baeg ) c carry-cot 

bacon (bay-kern ) nt bacon 

bad (baad)flf bath 

bade(baa-der) v bathe 

badebukse (baa-der-book-ser) c swim- 
ming-trunks pi, bathing-suit 

badedrakt (baa-der-drahkt) c swim- 
suit, bathing-suit 

badehette (baa-der-heh-ter) c bath- 
ing-cap 

badehandkle (baa-der-hong-kler) nt 
(pi -Iser) bath towel 

badekape (baa-der-kaw-per) c bath- 
robe 

badesalt (baa-der-sahlt) nt bath salts 

badested (baa-der-stay) nt seaside re- 
sort 

badevaerelse (baa-der-vael-ser) nt 
bathroom 

badstue (babss-tewer) c sauna 

bagasje (bah-gaa-sher) c luggage, bagasjehylle (bah-gaa-sher-hew-ler) c 

luggage rack 
bagasjeoppbevaring (bah-gaa-sher- 
oop-ber-vaa-ring ) c left luggage of- 
fice; baggage deposit office Am 
bagasjerom (bah-gaa-sher-room ) nt 

(pi **) boot; trunk nAm 
bagasjevogn (bah-gab-sher-vongn) c 

luggage van 
bak (baak ) prep behind; adv behind; 

c bottom 
bake(baa-ker) vbake 
baker (baa-kerr)c baker 
bakeri (bah-ker-ree) nt bakery 
bakgrunn (baa/c-grewn ) c background 
bakhold (baafc-hol) nt (pi ~) ambush 
bakke (bab/c-ker) c hill; earth bakketopp 176 base bakketopp (baM-ker-top ) c hilltop 


barberhovel (bahr-ba/r-/)i/r-verl ) C (pi 


baklengs (baa/c-lehngs) adv back- 


-vler) safety-razor, razor 


wards 


barberkost (bahr-bayr-koost ) c shav- 


baklykt (baa/c-lewkt ) c rear-light 


ing-brush 


baklys (baa/c-lewss) nt (pi ~) tail- 


barberkrem (bahr-6a7r-kraym ) c shav- 


light 


ing-cream 


bakside (baa/c-see-der) c rear; reverse 


barbermaskin (bahr-bapr-mah-sheen ) c 


bakterie (bahk-fa>ri-er) c bacterium 


electric razor, shaver 


bakvaskelse (baafc-vahss-kerl-ser) c 


barbersape (bahr-bayr-saw-per) c 


slander 


shaving-soap 


bakverk (baak-v&rk ) nt pastry 


barbervann (bahr-bapr-vahn ) nt after- 


balanse (bah-/a/7ng-ser) c balance 


shave lotion 


balkong (bah\-kongng) c balcony; 


bare (baarer) adVonly, merely 


dress circle 


bark (bahrk)c bark 


ball (bahll)c ball; nt ball 


barm (bahrm ) c bosom 


ballett (bah-lehtt ) c ballet 


barmhjertig (bahrm-^aj-ti ) adj merci- 


ballong (bah-longng) c balloon 


ful 


ballsal {bahll-saa\ ) c ballroom 


barmhjertighet (bahrm- ^as-ti-hayt) c 


bambus (bahm-bewss ) c bamboo 


mercy 


banan (bah-naan) c banana 


barn (baan ) nt child; kid; foreldre- 


bandasje (bahn-daa-sher) c bandage 


lest ~ orphan 


bande (bahn-der) c gang 


barnehage (baa-ner-haa-ger) c kinder- 


banditt (bahn-d/ff ) c bandit 


garten 


bane (baa-ner) c track 


barnelammelse (baa-ner-lah-merl-ser ) 


bank (bahngk) c bank; c/nt tap; *set- 


c polio 


te i banken deposit 


barnepike (baa-ner-pee-ker ) c nurse 


banke (bahng-ker ) v knock, tap 


barnevakt (baa-ner-vahkt ) c babysit- 


bankett {bahng-kehtt ) c banquet 


ter 


bankettsal (bahng-/ce/j-saal) c ban- 


barnevogn (baa-ner-voangn ) c pram; 


queting-hall 


baby carriage Am 


bankhvelv (bahngk-vehlv) nt (pi t) 


barnevaerelse (baa-ner-vaeae-rerl-ser ) 


vault 


nt nursery 


banking (bahng-k\ng) c knock 


barokk (bah-rokk) adj baroque 


bankkonto (ba/)ng-kon-too ) c (pi ~er, 


barometer (bah-roo-map-terr) nt (pi 


-ti) bank account 


-tre) barometer 


banne (bahn-ner) v curse, *swear 


barriere (bah-ri-a3a9-rer ) c barrier; 


banner (bahn-nerr) nt (pi ~, ~e) 


crash barrier 


banner 


barsk (bahshk) adj bleak; tough 


banning (ba/w-ning) c curse 


bart (bahtt ) c moustache 


bar (baar) ad/ bare, naked; neat; c 


bartender (baa-tehn-derr) c barten- 


bar, saloon 


der, barman 


barberblad (bahr-bayr-blaa ) nt (pi ~~) 


baryton (babr-ri-ton ) c baritone 


razor-blade 


basar (bah-saar) c fair 


barbere seg (bahr-bap-rer) shave 


base (baa-ser) c base basere 177 

basere (bah-sa>rer) vbase 

basilika (bah-see-li-kah ) c basilica 

basill (bah-s/7/) c germ 

basis (baa-siss) c basis, base 

bass (bahss)c bass 

bastard (bah-stahrd) c bastard 

batteri (bah-ter-ree) nt battery 

be (bay) vask; beg; pray 

bebo (beb-bod) v inhabit 

beboetig (beh-boo-er-li ) adj habitable, 
inhabitable 

beboer (beh-boo-err) c occupant, in- 
habitant 

bebreide (beh-bray-der) v blame, re- 
proach 

bebreidelse (beh-bray-derl-ser) c 
blame, reproach 

bedervelig (beh-cter-ver-li ) adj perish- 
able 

bedra (beb-draa) v deceive 

bedrag (beb-draag) nt (pi ~~) deceit 

bedrageri (beh-drah-ger-ree) nt fraud 

bedre (bayd-rer) adj better; superior 

bedrift (beh-drift) c concern; feat 

bedring {bayd-ring ) c recovery 

bedrevelig (beh-drUr-ver-li ) adj sad, 
dreary 

bedrevet (beh-drur-vert) adj sad 

bedamme (beh-durm-mer) V judge 

bedavelse (beh-dur-verl-ser) c anaes- 
thesia 

bedevelsesmiddeMbeh-dur-verl-serss- 
mi-derl ) nt (pi -midler) anaesthetic 

bedarende (beh-daw-rer-ner) adj en- 
chanting 

befale (beh-tea-ler) v command 

befaling (beh-faa-ling ) c order, com- 
mand 

befalshavende (beh-faa/s-haa-ver-ner ) 
c commander 

befolkning (beh-folk-rung) c popula- 
tion 

befrielse (beh-free-erl-ser) c liberation 

befruktning (beh-frew/cf-ning) ccon- bein 

ception, fertilization 
begavelse (beh-gaa-verl-ser) c talent, 

faculty 
begavet (beh-gaa-vert) adj gifted, tal- 
ented; clever, brilliant 
begeistret (beh-gayss-tren) adj keen, 

enthusiastic 
beger (bay-gerr) nt (pi ~, begre) 

tumbler 
begge (behg-ger ) pron both; either 
begivenhet (beh-^ee-vern-hayt) c 

event, happening 
begjaer (beh-yaeaer) nt desire; lust 
begjaere (beh-^as-rer) v desire 
begrave (beh-graa-ver) vbury 
begravelse (beh-graa-verl-ser) c funer- 
al; burial 
begrense (beh-gre/m-ser) v limit 
begrenset (beh-gre/w-sert ) adj limit- 
ed 
begrep (beh-grayp) nt notion, idea 
begripe (beh-gree-per) v *see, *un- 
derstand 
begunstige (beh-gewns-ti-er) v favour 
begynne (beh-Vewn-ner) v start, com- 
mence, *begin; y igjen recom- 
mence 
begynnelse (beh-^ewn-nerl-ser) c be- 
ginning; i begynnelsen at first; 
originally 
bega (beh-gaw) v commit 
behagelig (beb-haa-ger-\\) adj agree- 
able, pleasing, enjoyable 
behandle {beb-hahnd-\er) v handle, 

treat 
behandling (beh-hahnd-Wng) c treat- 
ment 
beholde (beh-hol-\er) v *keep 
beholder (beb-hol-\err) c container 
behov (beb-hoov) nt (pi ~) need; 

want 
beheve (beh-/)Ur-ver) vneed; demand 
beige (baysh ) adj beige 
bein (bayn) nt (pi ~) leg; bone beinskinne 178 

beinskinne (bayn-sh\-ner) c splint 

beite (bay-ter) nt pasture; v graze 

bekjempe (beh-Me/im-per) v combat 

bekjenne (beh-kheh-ner) v confess 

bekjent (beb-khehnt) c acquaintance 

bekjentgjere (beh-Mehnf-Yur-rer) v 
announce 

bekjentgj0relse(beh-/c/7e/7nf-vof-rerl- 
ser)c announcement 

bekk (behkk ) c stream, brook 

bekken (behk-kern ) nt pelvis 

beklage (beb-klaager) v regret 

beklagelse (beh-/c/aa-geri-ser) C regret 

beklager! (beh-fr/aa-gerr) sorry! 

bekrefte (beh-krehf-xer) v confirm; ac- 
knowledge 

bekreftelse (beh-/cre/tf-terl-ser) c con- 
firmation 

bekreftende (beh-/crayf-ter-ner) adj 
affirmative 

bekvem (beb-kvehmm) adj comfort- 
able; easy, convenient 

bekvemmelighet (beh-/cve/?m-mer-li- 
haytjc comfort 

bekymre seg (beh-khewm-rer) worry; 
bekymre seg om care about 

bekymret (beh-fc/?ewn-rert ) adj con- 
cerned, worried 

bekymring (beh-Mewm-ring ) c anxie- 
ty, worry; concern, care 

belastning (beh-/a/?sf-ning ) c load, 
strain 

beleilig (beh-/aH" I adj convenient 

beleiring (beh-/ay-ring ) c siege 

Belgia (behf-g\-ah ) Belgium 

belgier (beh(-g\-err)c Belgian 

belgisk (behi-g\sk) adj Belgian 

beliggende (beh-//g-ger-ner) adj situ- 
ated 

beliggenhet (beh-//p-gem-hayt ) c loca- 
tion, site 

belte(be/i/-ter)/7f belt 

belyse {beh-few-ser) v illuminate 

belysning (beh-/ewss-ning) c lighting, beroligende illumination 

belonne (beh-lurn-ner) v reward 

belonning (beh-/um-ning ) c reward; 
prize 

belop (beh-fufp) nt (pi ~~) amount 

*bel0pe seg til (beh-/Ur-per) amount 
to 

bemerke (beh-masr-ker) vnote, no- 
tice; remark 

bemerkelsesverdig (beh-masr-kerl- 
serss-vaer-di ) adj noticeable, re- 
markable 

bemerkning (beh-masr/r-ning) c re- 
mark 

benekte (beh-neM-ter) vdeny 

benektende (beh-ne/j/c-ter-ner) adj 
negative 

benevnelse (beh-neftiMierl-ser) c 
name, designation, denomination 

benk(behngk)c bench 

bensin (behn-seen) c fuel, petrol; gas 
nAm, gasoline nAm 

bensinpumpe (behn-seen-poom-per) C 
petrol pump; fuel pump Am; gas 
pump Am 

bensinstasjon (behn-seen-stah-shoon ) 
c service station, petrol station, fill- 
ing station; gas station Am 

bensintank (behn-seen-tahngk ) c pet- 
rol tank gas tank nAm 

benytte (beh-newf-ter) v use, make 
use of 

benadning (beh-nawd-ning ) c pardon 

beordre (beh-or-drer) v order 

beredt (beh-reht ) adj prepared 

beregne (beh-ray-ner) v calculate 

berettiget (beh-re/jf-ti-ert ) a dj justi- 
fied 

berg (baerg ) nt mountain 

berglendt (fcer^-lehnt) adj mountain- 
ous 

berolige(beh-roo-li-er) v reassure, 
calm down 

beroligende (beh-roo-li-er-ner) adj bero pa 179 besekende restful; ~ middel sedative, tran- 
quillizer 
bero pa (beh-roo) depend on 
beruset (beh -reinsert) adj intoxicat- 
ed, drunk 
beryktet (beh-rewfc-tert) adj notorious 
beremmelse (beh-rurm-merl-ser) c 

fame, glory, celebrity 
beremt {beb-rurmt ) adj famous 
berere (beh-rUr-rer) v touch 
berering (beh-rUr-ring ) c touch 
besatt {beh-sahtt ) adj possessed 
beseire (beh-say-rer) v conquer 
be sett e (beh-se/)f-ter) v occupy 
besettelse (beh-se/)f-terl-ser) cob- 
session 
besittelse (beh-s/'f-terl-ser) c posses- 
sion 
beskatning (beh-s/cahf-ning ) c tax- 
ation 
beskjed (beb-sher) c message 
beskjeden {beb-shay-dem ) adj modest 
beskjedenhet (beh-s/?ap-dern-hayt) c 

modesty 
beskjeftige (beb-shehf-W-er) v employ, 

occupy 
beskjeftigelse (beh-s/?e/)Mi-erl-ser) c 
employment, occupation 
beskrive (beh-sfcree-ver) v describe 
beskrivelse (beh-s/cree-verl-ser) c de- 
scription 
beskylde (beb-shewl-\er) v accuse 
beskytte (beb-shewt-ter) v protect 
beskyttelse (beh-sheuvt-terl-ser) c pro- 
tection 
beslaglegge (beh-s/j/aag-leh-ger) v 

impound, confiscate 
beslektet (beh-s/j/eMc-tert ) adj related 
beslutning (beh-sh/ewf-ning ) c deci- 
sion 
besluttsom (beb-shlewt-som) adj res- 
olute 
best (behst)acf/ best 
bestanddel (beh-sfa/w-dayl ) c el- ement, ingredient 

bestefar (betes-ter-faar) c (pi -fedre) 
grandfather, granddad 

bestef oreldre (behss-ter-fo-rehl-drer ) 
pi grandparents pi 

bestemme (beh-sfe/?m-mer) v define, 
determine; designate, destine 

bestemmelse (beh-sfe/?m-merl-ser) c 
regulation 

bestemmelsessted (beh-sfeftm-merl- 
serss-stay ) nt destination 

bestemor (be/jss-ter-moor) c (pi 
-medre) grandmother 

bestemt (beb-stehmt ) adj definite; 
resolute 

*bestige (beh-sfee-ger) v ascend; 
mount 

bestikk (beh-sfM) nt cutlery; silver- 
ware nAm 

bestikke (beh-sf/'/c-ker) v corrupt, 
bribe 

bestikkelse (beh-sf/*-kerl-ser) c cor- 
ruption, bribery; bribe 

bestille (beh-sf/7-ler) v order; book, 
engage, reserve 

bestilling (beh-sf/Hing ) c order; book- 
ing; laget pa ** made to order 

bestrebelse (beh-sfraK-berl-ser) c ef- 
fort 

bestride (beh-sfree-der) v dispute 

bestyre (beb-stew-rer) v manage 

bestyrerinne (beh-stew-rer-r/n-ner) c 
manageress 

*best5 (beh-sfaw) v exist; pass a test; 
~ av consist of 

besvare (beh-svaa-rer) v answer 

besvime (beh-svee-mer) v faint 

besvaer (beb-svaeaer) nt trouble, in- 
convenience 

besvaerlig (beh-svaeae-U } adj inconven- 
ient 

besek {beb-surk) nt (pi ~*) call, visit 

beseke (beh-sDr-ker) vcall on, visit 

besekende (beh-sur-ker-ner) c visitor besokstid 180 billedhogger besokstid (beh-sUrte-teed) c visiting 


bevare (beh-vaa-rer) v *keep; *uphold 


hours 


bevege (beh-vap-ger) vmove 


betagende (beh-faa-ger-ner) adj mov- 


bevegelig (beh-va>ger-li ) adj mobile 


ing; beautiful 


bevegelse (beh-wK-gerl-ser) c motion, 


betalbar (beh-faa/-bahr) adj due; pay- 


movement 


able 


bever (bay-verr) c beaver 


betale (beh-faa-ler) v *pay 


beverte (beh-wa-ter) v entertain, 


betaling (beh-raa-ling ) c payment 


treat 


bete ibay-ter) c beet 


bevilge (beh-vee/-ger) v extend, grant; 


betegnende (beh-fay-ner-ner) adj 


allow 


characteristic 


bevis (beh-veess) nt proof, evidence; 


betenkt {beh-tehngkt ) adj uneasy 


token 


betennelse (beh-fe/jn-nerl-ser) c in- 


bevise (beh-vee-ser) v prove; demon- 


flammation; *ga ~ i *become sep- 


strate, *show 


tic 


bevisst (beh-wsf ) adj conscious 


betingelse (beh-f/'ng-ngerl-ser) c term; 


bevissthet (beh-w'sf-hayt ) c con- 


stipulation 


sciousness 


betingelsesles (beh-f/ng-ngerl-serss- 


bevisstles (beh-wsf-lurss) adj uncon- 


lurss) adj unconditional 


scious 


betinget (beh-f/'ng-ngert) a dj condi- 


bevokte (beh-vo/c-ter) v watch, guard 


tional 


bevaepne (beh-vapp-ner) varm 


betjene (beh-f J'ay-ner) v attend on; 


bevaepnet (beh-vapp-nert ) a dj armed 


serve 


bibel (bee-berl ) c (pi bibler) bible 


betjening (beh-f ^-ning ) c service 


bibetydning (bee-beh-tewd-ning ) c 


betong (beh-tongng) c concrete 


connotation 


betoning (beh-fod-ning ) c accent 


bibliotek (bi-bli-oo-fap/c) nt library 


betrakte (beh-fraM-ter) v consider, 


bidrag (bee-draag) nt (pi ~) contri- 


regard; view, watch; i betraktning 


bution; allowance 


av considering 


bie (bee-er) cbee 


betraktelig (beh-fra/?/t-ter-li ) adj con- 


bielv (bee-ehlv) c tributary 


siderable 


bifalle (bee-fah-ler) v consent; ap- 


betro (beh-froo) v confide in 


plaud 


betvile (beh-f vee-ler) v query, doubt 


biff (biff) c steak 


bety (beh-few) v *mean 


bikube (bee-kew-ber) c beehive 


betydelig (beh-fetv^der-li ) adj con- 


bil (beel ) c automobile, motor-car, 


siderable 


car 


betydning (beh-feivd-ning ) c sense; 


bilde (bii-der) nt picture, image 


importance; *vaere av ~~ matter 


bile(bee-ler) v motor 


betydningsfull (beh-feivd-nings-fewl ) 


bilhorn (bee/-hoon) nt (pi ~) hooter 


adj important; significant 


bilisme (bi-//ss-mer) c motoring 


beundre (beh-ewn-drer) v admire 


bilist (bi-//sf ) c motorist 


beundrer (beh-ewn-drerr) c fan 


biljard (bil-^aad) c billiards pi 


beundring (beh-ewn-dring ) c admir- 


bille(b/7-ler)c beetle; bug 


ation 


billedhogger (M-lerd-ho-gerr) c sculp- billett 

tor 

billett (b\-lehtt)c ticket 

billettautomat (bi-/e/)ff-ou-too-maat) c 
ticket machine 

billettkontor (bi-/e/)f-koon-toor) nt 
box-office 

billettluke (bi-/e/)Mew-ker) c box-of- 
fice window 

billettpris (bi-/e/f-preess) c fare; ad- 
mission fee 

billig (bih\\ ) adj cheap, inexpensive 

bilpanser (bee/-pahn-serr) nt bonnet; 
hood nAm 

bilutleie (faee/-oot-iay-er ) c car hire; 
car rental Am 

bind (binn) /if volume 

binde (bin-ner) v *bind; tie; ** sam- 
men bundle 

bindestrek (b/^-ner-strayk ) c hyphen 

biologi (bi-oo-loo-gee) c biology 

biskop (b/ss-kop ) c bishop 

bista (bee-staw) v assist, aid 

bit (beet ) c bit, piece; scrap, morsel; 
bite 

bite(bee-ter) v*bite 

bitter (bit-ten) adj bitter 

bjelke (b^e/jZ-ker) c beam 

bjelle(^eh/-ler)c small bell 

bjork(bYurrk)c birch 

bjern (bYurn ) c bear 

bjornebaer (fciT/r-ner-baeaer) nt (pi **) 
blackberry 

blad(blaa)nrleaf; blade 

bladgull (b/aa-gewi ) nt gold leaf 

bladsalat (b/aa-sah-laht ) c lettuce 

blakk(blahkk) ad/ broke 

blande (blahn-ner) v mix; * seg inn i 
interfere with 

blandet [blahn-nert) adj mixed 

blanding (b/a/w-ning ) c mixture 

blank (blahngk) adj glossy; blank 

blankett (blahng-*e/)ff ) c form 

blant (blahnt) prep amid; among; ** 
annet among other things 181 blondine bleie iblay-er) c nappy; diaper nAm 

blek(blayk)ac[/pale 

bleke (bfay-ker) v bleach 

blekk(blehkk)/7fink 

blekksprut (b/eM-sprewt) c octopus 

blekne (blayk-ner) vfade; *grow pale 

blemme (blehm-mer) c blister 

blende (blehn-ner) v blind 

blendende (blehn-ner-ner) adj glaring 

bli (blee) v *become, *be, *et, 
*grow; stay; ~ igjen remain 

blikk (blikk) nt glance, look; kaste et 
!* glance 

blind (blinn ) adj blind 

blindgate (6//n-gaa-ter) c cul-de-sac 

blindtarm (Mn-tahrm ) c appendix 

blindtarmbetennelse(b//n-tahrm-beh- 
teh-nerl-ser) c appendicitis 

blinklys (blingk-\ewss) nt (pi ~) 
trafficator; blinker nAm 

blitzlampe (fc//'fs-lahm-per) c flash- 
bulb 

blivende (b/ee-ver-ner) adj permanent 

blod(bloo)nf blood 

blodforgiftning (b/oo-for-Yjft-ning) C 
blood-poisoning 

blodkar (b/oo-kaar) nt (pi ~) blood- 
vessel 

blodomlep (b/oo-oom-lurp) nt (pi ~) 
circulation 

blodtrykk (fc/oo-trewk) nt (pi ~~) 
blood pressure 

blokkere (b\o-kay-rer) v block 

blomkal (b/om-kawl) c cauliflower 

blomst (blomst) c flower 

blomsterbed (Wom-sterr-behd ) nt (pi 
~) flowerbed 

blomsterforretning(b/om-sterr-for- 
reht-ning) c flower-shop 

blomsterhandler(b/om-sterr-hahnd- 
lerr)c florist 

blomsterlok (b/om-sterr-lurk ) c bulb 

blond (blonn ) adj fair 

blondine (blon-dee-ner) c blonde blottlegge 182 bowlingbane blottlegge (b/ofMeh-ger) v expose 


bolt (bolt )c bolt 


bluse (bfew-ser) c blouse 


bom (boomm) c barrier; miss 


bly (blew) /i Mead 


bombardere (boom-bah-day-rer) v 


blyant (b/ew-ahnt) c pencil 


bomb 


blyantspisser (b/ew-ahnt-spi-serr) c 


bombe (boom-ber) c bomb 


pencil-sharpener 


bomme (boom-mer) v miss 


blyg (blewg ) adj timid 


bomull (boom-mewl) c cotton; bom- 


blaere (bl&ae-rer) c bladder 


ulls- cotton 


blaerekatarr (b/asas-rer-kah-tahr) c cys- 


bomullsf loyel (boom-mewls-flur ew -erl ) 


titis 


c velveteen 


bl0(blur)v*bleed 


bomvei (boom-vay) c turnpike nAm 


bledning (b/Urd-ning ) c haemorrhage 


bonde (boon-ner) c (pi bonder) peas- 


blot (blurt) adj mellow 


ant, farmer 


bl0te(b/Ur-ter) vsoak 


bondegard (boon-ner-gawr) c farm 


'bletgjere (b/urf-Yuf-rer) v soften 


bondekone (boon-ner-koo-ner) c farm- 


bla (blaw) adj blue; blatt merke 


er's wife 


bruise 


bong (bong ) c voucher 


blase (blaw-ser) v *blow; ~ opp in- 


bopel (boo-payl ) c domicile 


flate 


bor(borr)/rt drill 


blasende iblaw-ser-ner) adj gusty 


bord (boor) nt table 


blaskjell (b/o-shehl ) nt (pi ~) mussel 


bordell {boo-dehll) nt brothel 


bo (boo) v live, reside 


bordtennis (bod-teh-niss) c ping- 


boble (bob-\er) c bubble 


pong, table tennis 


bok (book) c (pi boker) book 


bore (bod-rer) v bore, drill 


bokbind {book-bin ) nt (pi ~) binding 


borg (borg ) c castle 


bokfere (bdofc-fur-rer) venter, book 


borger (bor-gerr) c citizen; borger- 


bokhandel (bdo/c-hahn-derl ) c (pi 


civic 


-dler) bookstore 


borgerlig (bor-ger-li ) adj middle-class 


bokhandler (boofc-hahnd-lerr) c book- 


borgermester (bor-ger-mehss-terr) c 


seller 


(pi -tre) mayor 


boks(boks)ccan, tin 


bort (boott ) adv away; *gS *y *leave, 


bokse(bofc-ser) vbox 


*go away 


boksekamp (bo/c-ser-kahmp) c boxing 


borte (boof-ter) adv gone; off 


match 


bortenfor (boof-tern-for ) adv beyond; 


bokstav (book-sraav) c letter; stor ~~ 


prep off; beyond 


capital letter 


bortsett fra (boof-seht) apart from 


boksapner (bo/cs-awp-nerr) ccan 


bosatt (boo-saht ) adj resident 


opener 


boss (boss ) c boss 


bolig (boo-li ) c house, residence 


bot (boot) c (pi boter) fine 


Bolivia (boo-/ee-vi-ah ) Bolivia 


botanikk (boo-tah-nikk) c botany 


bolivianer (boo-li-vi-aa-nerr) c Bolivian 


botemiddel (boo-ter-mi-derl ) nt (pi 


boliviansk (boo-li-vi-aans/c) adj Boli- 


-midler) remedy 


vian 


bowlingbane (bov-ling-baa-ner) c 


bolle (boMer) c bowl; basin 


bowling alley bra 183 bruksanvisning bra (braa ) adj good; bra! all right! 


brev (brayv) nt letter; rekommandert 


brann(brahnn)cfire 


~ registered letter 


brannalarm (bra/?n-nah-lahrm ) c fire- 


brevkort (brayv-kot) nt (pi ~) card 


alarm 


brevpapir (bray v-pah-peer) nt notepa- 


brannsikker (brahn-s\-kerr) adj fire- 


per 


proof 


brevveksle (brayvehk-shler) v corre- 


brannslokker (bra/w-shloo-kerr) c fire- 


spond 


extinguisher 


brevveksling (brayVe/i/c-shling ) c cor- 


brannsar {brahn-saw) nt (pi ~) burn 


respondence 


branntrapp (brahn-trahp) c fire-es- 


briller (bril-\err) pi spectacles, glasses 


cape 


bringe (bring-nger) v *bring; ~ til- 


brannvesen (bra/w-vay-sem ) nt fire- 


bake *bring back 


brigade 


bringebaer (br/ng-nger-baeaer ) nt (pi 


Brasil (brah-see/) Brazil 


rr) raspberry 
bris(breess)c breeze 


brasilianer (brah-si-li-aa-nerr) c Brazil- 


ian 


brlste (briss-ter) v *burst 


brasiliansk (brah-si-li-aansfc) adj Bra- 


brite(br/f-ter)c Briton 


zilian 


britisk (br/f-tisk) adj British 


brasme {brahss-mer) c bream 


bro(broo)c bridge 


bratt (brahtt ) adj steep 
bred (bray) adj wide, broad 


brodere (broo-dap-rer) v embroider 


broderi (broo-der-ree) nt embroidery 


bredd (brehdd) c shore, bank; em- 


broiler (brohlerr) c chicken 


bankment 


brokk (brokk) c hernia 


bredde (brehd-der ) c width, breadth 


*brolegge (fcroo-leh-ger) vpave 


breddegrad (bre/jd-der-graad ) c lati- 


bronkitt (broong-/c/ff ) c bronchitis 


tude 


bronse (brong-sher) c bronze; bron- 


brekke(brehk-ker) v fracture; ~ 


se- bronze 


seg vomit 


bror (broor ) c (pi brodre) brother 


brekkjern (brehk-v&n ) nt crowbar 


brorskap {broosh-kaap) c/nt fraterni- 


bremse (brehm-ser ) c brake; v slow 


ty, brotherhood 


down 


brosje (brosh-sher) c brooch 


bremselys (brehm-ser-lewss) pi brake 


brosjyre (bro-s/jew-rer) c brochure 


lights 


brud (brewd ) c bride 


bremsetrommel (bre/?m-ser-troo-merl ) 


brudd (brewdd) nt fracture, break 


c (pi -tromler) brake drum 


bruddstykke (brewd-stew-ker) nt 


brenne (brehn-ner) v *burn 


fragment 


brennemerke (bre/w-ner-maer-ker) nt 


brudgom (brewd-gom ) c (pi ~mer) 
bridegroom 


brand; stigma 


brennpunkt (brehn-poongkx) nt focus 


bruk(brewk)cuse 


brensel (brehn-sher\ ) nt fuel 


brukbar (brewk-baar) adj useful 


brenselolje (brehn-sherl-ol-Ver) c fuel 


bruke (brew-ker) v apply, use; 


oil 


*spend; ~ opp use up 


brett(brehtt)/rt tray 

brette (breht-ter) vfold; r* ut unfold 


bruker (brew-kerr) c user 


bruksanvisning (6rew/cs-ahn-viss-ning ) brukt 184 

c directions for use 

brukt (brewkt) adj second-hand 

brumme (broom-mer) v growl 

brun (brewn) adj brown; tanned 

brunette (brew-ne/)f-ter) c brunette 

brus (brewss) nt fizz; c lemonade; 
soft drink Am 

bruse (brew-ser) vroar 

brusk (brewsk) c cartilage 

brutal (brew-faa/) adj brutal 

brutto (brewt-too) adj gross 

bry (brew) v trouble; nt bother; ~ 
seg bother; ~ seg om mind; care 
for 

brydd (brewdd ) adj embarrassed; 
gjere ~ embarrass 

brygge ibrewg-ger) v brew 

bryggeri (brew-ger-ree) nt brewery 

bryllup (brevW-lewp) nt wedding 

bryllupsreise (brew/-lewps-ray-ser) c 
honeymoon 

brysom {brew-som) adj troublesome 

bryst (brewst) nt chest, breast; bos- 
om 

brystholder {brewst-ho-\err) c brass- 
iere, bra 

brystkasse (/wwsf-kah-ser) c chest 

brystsvemming (brewsf-svur-ming ) c 
breaststroke 

bryte (brew-ter) v*break; *? sam- 
men collapse 

bryter (brew-terr) c switch 

bred (brur) nt bread; loaf; ristet *- 
toast 

brekdel (brurfc-dayl I c fraction 

brel (brurl ) nt roar 

brele(brUr-ler) vroar 

brenn (brurnn ) c well 

brak(brawk) nt fuss 

bu(bew)c booth 

bud (bewd) nt messenger; sende ** 
etter *send for 

budsjett {bewd-shehtt ) nt budget 

bue (bew-er) c bow; arch bygning bueformet (bew-er-for-mert) adj 
arched 

buegang (bew-er-gahng) c arcade 

buet {bew-en ) adj curved 

bukett (be\N-kehtt) c bouquet, bunch 

bukke (book-ker) vbow; ~ under 
succumb 

bukse {book-ser) c trousers pi; pants 
plAm 

buksedrakt (boo/c-ser-drahkt ) c pant- 
suit 

bukseseler (boo/c-ser-say-lerr)p/ 
braces pi; suspenders plAm 

buksesmekk (boo/c-ser-smehk ) c fly 

bukt (bookt ) c bay 

buktet [book-ten ) adj winding 

bulder (bewl-derr) nt noise 

bulgarer (bewl-gaa-rerr) c Bulgarian 

Bulgaria (bewl-gaa-ri-ah ) Bulgaria 

bulgarsk (bewl-gaas/7/c) adj Bulgarian 

bulk (bewlk)c dent 

bunke iboong-ker) c batch 

bunn (bewnn ) c bottom 

bunnfall (bewn-iah\) nt (pi ~) depos- 
it; sediment 

bunt (bewnt)c bundle 

bunte (bewn-ter) v bundle 

buntmaker (bewnf-maa-kerr) c furrier 

bur(bewr)/7f cage 

burde (bew-der) v *ought to 

busk (bewsk) c bush; shrub 

buss (bewss) c bus; coach 

butikk (bew-fM) c shop; boutique 

butt (bewtt ) adj blunt 

butterfly (burf-ter-fligh ) c butterfly 
stroke 

by (bew) c town, city; by- urban 

byfolk (be~w-fo\k )pl townspeople pi 

bygg (bewgg) nt barley; building 

bygge (bewg-ger) v construct, *build 

byggekunst (bewg-ger-kewnst ) c 
architecture 

bygning (bewg-rimg ) c construction, 
building byll 185 Cuba byll (bewll ) c abscess, boil 
byrde (bewrr-der) c burden; charge 
byra (be\N-raw) nt agency 
byrakrati (bew-ro-krah-fee) nt bu- 


c 


reaucracy 
byste (bewss-ter) c bust 


campe (kaem-per) v camp 


bytte (bewt-ter) v exchange, swap; nt 


camping (teem-ping ) c camping 


exchange 


campinggjest (/ca?m-ping-Yehst) c 


baer(baeaer)/?f berry 


camper 


baere (baeae-rer) v carry, *bear; 


campingplass (/casm-ping-plahss) c 


support 


camping site 


baerer (baeae-rerr) c porter 


campingvogn (/casm-ping-vongn ) c 


boddel (burd-der\ ) c (pi bodler) ex- 


caravan; trailer nAm 


ecutioner 


Canada (/cabn-nah-dah ) Canada 


b0k(burk)c beech 


cape (kayp)c cape 


beige (burl-ger) c wave 


celle(se/)/-ler)ccell 


bolgelengde (bur/-ger-lehng-der) C 


cellofan (sehloa-raan) c cellophane 


wave-length 


Celsius (se/?/-si-ewss ) centigrade 


bolgende (burl-ger-ner) adj undulat- 


cembalo (sbe/jm-bah-loo ) c harpsi- 


ing 


chord 


belget (burl-gen ) adj wavy 


centimeter (sehn-ti-may-terr) c (pi ~) 


belle (burMer)c brute 


centimetre 


bellete (bu/7-ler-ter) adj rowdy 


champagne (shahm-pabn-Ver) c cham- 


bonn(burnn)c prayer 


pagne 


benne (bum-ner) c bean 


charterf lygning (c/?aa-terr-f lewg-ning ) 


*b0nnfalle (bi/m-fah-ler) vbeg 


c charter flight 


bor (burr) c load 


chassis (shahss-siss) nt chassis 


bers (bursh ) c stock exchange 


Chile (chee-\er) Chile 


berste (bursh-ter) v brush; c brush 


chilener (chi-/a>nerr) c Chilean 


b0yd(bur ew d)aof/'bent 


chilensk (ch\-laynsk) adj Chilean 


beye (bur ew -er) v *bend; c buoy; 


cirka (seer-kah ) adv approximately 
clutch (klurch)c clutch 


seg *bend down 


beyelia (bur ew -er-\\ ) adj flexible, 
supple 


cocktail (fcofr-tayl ) c cocktail 


Colombia (koo-/oom-bi-ah ) Colombia 


beyning (bur ew -ri\r\g ) c bend 


colombianer (koo-loom-bi-aa-nerr) c 


bade . . . og (baw-der aw) both ... and 


Colombian 


bal (bawl) nt bonfire 


colombiansk (koo-loom-bi-aans/c ) adj 


band (bonn) nt band; ribbon; tape; 


Colombian 


leash 


container (koon-fay-nerr) c container 


bandopptaker (bonn-op-taa-kerr) C 


cricket (/cr/-kertt) c cricket 


tape-recorder 


cruise (krewss) nt (pi ~) cruise 


bas (bawss) c booth 


Cuba (kew-bah) Cuba 


bat (bawt)c boat 

da 186 deltakende da (daa ) conj when; adv then 

daddel (dahd-derl) c (pi dadler) date 

dag (daag) cday; i - today; om da- 
gen by day; per per day 

dagbok (daag-book) c (pi -boker) dia- 
ry 

daggry (daa-grew) nt daybreak, dawn 

daghjem (daag- Vehm) nt (pi ~) nurs- 
ery 

daglig idaag-W) adj everyday, daily 

dagligdags (daag-li-dahks) adj ordi- 
nary 

dagligstue (daag-li-stew-er) c living- 
room 

dagsavis (daMs-ahveess) c daily 
newspaper 

dagslys (daMs-lewss) nt daylight 

dagsorden (daM-so-dern ) c agenda 

dagstur (daMs-tewr) cday trip 

dal (daal)c valley 

dam (dahmm) c (pi ~mer) pond 

dambrett (dahm-brehx) nt draught- 
board; checkerboard nAm 

dame (daa-mer) c lady 

dametoalett (daa-mer-too-ah-leht ) nt 
powder-room, ladies' room 

dameundertey (daa-mer-ew-ner-tur ew ) 
nt lingerie 

damp (dahmp) c steam, vapour 

dampskip (dahmp-sheep) nt (pi ~) 
steamer 

damspill (dahm-spW ) nt (pi ~) 
draughts; checkers plAm 

Danmark (dahn-mahrk) Denmark 

dans (dahns)c dance 

danse (dahn-ser) v dance 

dansk (dahnsk) adj Danish 

danske (dahn-sker) c Dane 

dask(dahsk)c smack 

data (daa-tah ) pi data pi 

dato(daa-too)cdate datter (daht-terr) c (pi dotre) daugh- 
ter 

datterdatter (dabf-ter-dah-terr) c (pi 
-dotre) granddaughter 

dattersenn (da/7f-ter-shum) c grand- 
son 

De (dee) pron you 

de (dee) pron those, they; adj those 

debatt (deh-bahtt ) c debate, dis- 
cussion 

debattere (deh-bah-fap-rer) v argue, 
discuss 

debet (dap-bert ) c debit 

defekt (deh-fehkt) c fault; adj faulty 

definere (deh-fi-nap-rer) v define 

definisjon (deh-fi-ni-s/joon) c defini- 
tion 

deg (day) pron yourself; you 

deig (day) c batter, dough 

deilig (day-U)adj enjoyable, deli- 
cious; pleasant 

dekk (dehkk) nt tire, tyre; deck; ever- 
ste ~ main deck 

dekke (dehk-ker) v cover 

dekkslugar (deMs-lew-gaar) c deck 
cabin 

deklarasjon (dehk-lah-rah-s/?oon) c 
declaration 

deklarere (dehk-lah-rap-rer) v declare 

dekorasjon (deh-koo-rah-s/joon) c dec- 
oration 

del (dayl)c part; share 

dele (dap-ler) v divide; share; ** seg 
fork; ~ ut *deal 

delegasjon (deMeh-gah-shoon) c del- 
egation 

delikat (deh-li-fcaaf) adj delicate 

delikatesse (deh-li-kah-fe/jss-ser) c 
delicatessen 

deling (dap-ling) c division 

delta (dapMaa) v participate 

delta kelse (dap/-taa-kerl-ser) c partici- 
pation 

deltakende (dap/-taa-ker-ner) adj deltaker 187 dimensjon sympathetic 


desinfisere (dehss-sin-fi-sap-rer) v dis- 


deltaker (dapMaa-kerr) c participant 


infect; desinfiserende middel dis- 


delvis (dap/-veess) adv partly; adj 


infectant 


partial 


dessert (deh-sasa?/-) c dessert; sweet 


Dem (dehmm ) pron you 


dessuten (de/7-sew-tern) adv more- 


dem (dehmm ) pron them 


over, also, furthermore, besides 


demning (dehm-ning) cdam; dike 


dessverre (dehss-vasr-rer) adv unfor- 


demokrati (deh-moo-krah-fee) nt 


tunately 


democracy 


det (day) pron it 


demokratisk (deh-moo-/craa-tisk ) adj 


detalj (deh-fa/7/O c detail 


democratic 


detaljert (deh-tahl-J'apf) adj detailed 


demonstrasjon (deh-moon-strah- 


detaljhandel (deh-fah/K-hahn-derl ) c 


shodn) c demonstration 


(pi -dler) retail trade 


demonstrere (deh-moon-sfrap-rer) v 


detaljist (deh-tahl-^/'sf ) c retailer 


demonstrate 


detektiv (de/?f-tehk-teev) c detective 


den (dehnn ) pron (nt det, pi de) that 


detektivroman (de/jf-tehk-tiv-roo- 


denne {dehn-ner) pron (nt dette) this; 


maan ) c detective story 


adj this 


devaluere (deh-vah-lew-ap-rer) v de- 


deodorant (deh-oo-doo-rahnf ) c de- 


value 


odorant 


devaluering (deh-vah-lew-ap-ring ) c 


departement (deh-pah-ter-ma/jngng ) 


devaluation 


nt department; ministry 


diabetes (di-ah-bap-terss) c diabetes 


deponere (deh-poo-nap-rer) v deposit 


diabetiker (di-ah-6ap-ti-kerr) c diabet- 


depositum (deh-pdo-si-tewm ) nt (pi 


ic 


-ta) deposit 


diagnose (di-ahg-noo-ser) c diagnosis; 


depresjon (deh-preh-s/)oon) c de- 


stille en ** diagnose 


pression 


diagonal (di-ah-goo-naa/) c diagonal; 


deprimere (deh-pri-map-rer) v depress 


adj diagonal 


deprimerende (deh-pri-map-rer-ner ) 


diagram (di-ah-gfra/jmm) nt (pi 


ad/' depressing 


~mer) chart, graph, diagram 


deprimert (deh-pri-mapf) adj' de- 


dialekt (d\-ah-lehkt ) c dialect 


pressed 


diamant (d\-ah-mahnt ) c diamond 


deputert (deh-pew-rapf) c deputy 


diare (di-ah-rap) c diarrhoea 


der (daeaer) adv there; c* borte over 


diesel (dee-serl ) c diesel 


there 


diett (di-e/jff ) c diet 


dere (dap-rer) pron you, yourselves 


difteri (dif-ter-ree) c diphtheria 


Deres (dap-rerss) pron your 


dike (decker) nt dike 


deres (dap-rerss) pron your; their 


dikt(dikt)/?f poem 


derfor (dasr-for) adv therefore 


diktafon (dik-tah-roon) c dictaphone 


dersom (das-shorn) conj if, in case 


diktat (dik-faar ) c dictation 


desember (deh-se/)m-berr) December 


diktator (dik-faa-toor) c dictator 


desertere(deh-sae-rap-rer) v desert 


dikter(d/*-terr)cpoet 


desimalsystem (deh-si-maa/-sewss- 


diktere (dik-fap-rer) v dictate 


taym) nt decimal system 


dimensjon (di-mehn-s/ioon) csize; di- din 188 drikkepenger mension 


dokument (doo-kew-mehnf ) nt certifi- 


din (deen ) pron your 


cate, document 


dine (dee-ner) pron your 


dokumentmappe (doo-kew-mehnf- 


diplom (di-p/oom) nt certificate, di- 


mah-per) c attache case, briefcase 


ploma 


dom (domm ) c (pi mer) judgment; 


diplomat (dip-loo-maaf ) c diplomat 


verdict, sentence 


direksjon (deer-ehk-s/)oon) c board of 


domfellelse (dom-feh-lerl-ser) c con- 


directors 


viction 


direkte (di-reM-ter) adj direct 


domfelt (dom-fehltt) c (pi ~e) convict 


direktiv (di-rehk-feev) nt directive; di- 


dominere(doo-mi-nap-rer) v dominate 


rection 


domkirke (dom-kheer-ker) c cathedral 


direkter (di-rehk-fUrr) c executive, 


dommer (dom-merr) c judge; magis- 


manager, director 


trate; umpire 


dirigent {d\-r\-gehnt ) C conductor 


domstol (dom-stool ) c court, law 


dirigere (di-ri-ga>rer) v conduct 


court 


dirre (deer-rer) v tremble 


donasjon (doo-nah-s/ioon) c donation 


dis(deess)c mist, haze 


dose (doo-ser)c dose 


disig (dee-si) adj hazy; misty 


dott (dott) c wisp; tuft; wad 


disiplin (di-si-p/een) c discipline 


doven {daw-vem) adj lazy 

dra (draa) v pull; travel, *go; av 


disk (disk )c counter 


diskonto (diss-/cor>-too ) c bank-rate 


sted *set out 


diskusjon (diss-kew-s/ioon) c dis- 


drake (draa-ker) c kite; dragon 


cussion; argument 


drakt (drahkt ) c costume 


diskutere (diss-kew-fay-rer) v discuss; 


dram (drahmm ) c drink of liquor 


argue 


drama (draa-mah) nt drama 


disponibel (diss-poo-nee-berl ) adj 


dramatiker (drah-maa-ti-kerr) c 


available 


dramatist 


disposisjon (diss-poo-si-s/?oon) c dis- 


dramatisk (drah-maa-tisk) adj dra- 


posal 


matic 


disse (diss-ser) pron these 


drap (draap) nt manslaughter, homi- 


distrikt (d\ss-trikt ) nt district 


cide 


dit (deet ) adv there 


dreie (dray-er) vturn, resolve 


divan (d\-vaan) c couch 


dreining (dray-ning ) c turn 


diverse (di-vass/r-sher) adj miscella- 


drenere (dreh-nay-rer) v drain 


neous, various 


drepe(draK-per) v kill 


djerv (dvaerv) adj fearless, bold 


dress (drehss)c suit 
dressere (dreh-say-rer) v train 


djevel (dYay-ver\ ) c (pi -vler) devil 


dobbel (dob-berl ) adj double 


dressjakke (drehss- Vahk-ker) c jacket 


dobbeltsenger (dob-berlt-seh-ngerr) pi 


dreven (drap-vem ) adj skilled, clever 
drikk (drikk) c drink; beverage; alko- 


twin beds 


dog (dawg ) conj but, yet 


holfri ~ soft drink 


dokk(dokk)cdock 


drikke (drik-ker) v *drink 


dokksette (do/c-seh-ter) vdock 


drikkelig (drik-ker-\\) adj drinkable 


doktor (dok-toor) c doctor 


drikkepenger (dri/c-ker-peh-ngerr) pi drikkevann 189 dorvokter tip, gratuity 


dykke (dewk-ker) vdive 


drikkevann (d/7/c-ker-vahn) nt drink- 


dykkermaske (dew-ker-manss-ker) c 


ing-water 


goggles pi 


drink (dringk)c drink 


dyktig (dewk-t\ ) adj able, capable, 
skilful 


dristig (dr/ss-ti) adj bold, daring; 


risky 


dyktighet (dewfc-ti-hayt) c ability, 


dristighet (dr/ss-ti-hayt ) c daring 


skill 


drive frem (dree-ver) propel 


dynamo (dew-naa-moo) c dynamo 


drivhus (dreev-hewss) nt (pi "*) 


dyne (dew-ner) c eiderdown 


greenhouse 


dyp (dewp) adj deep; low 


drivkraft (dreev^krahft) c driving force 


dypfryser (dewp-frew-serr) c deep- 


dronning (droan-ning ) c queen 


freeze 


drosje (drosn-sher) ccab, taxi 


dypfryst mat (dewp-frewst maat) 


drosjeholdeplass(dros/?-sher-ho-ler- 


frozen food 


plahss) c taxi rank; taxi stand Am 


dypsindig (dewp-sin-di) adj profound 


drosjesjafar (dros/7-sher-sho-fiirr) c 


dyr (dewr) nt beast, animal; adj ex- 


cab-driver, taxi-driver 


pensive 


druer (drew-err) pi grapes pi 
drukne (drook-ner) v *be drowned; 


dyrebar (dew-rer-baar) adj precious; 


dear 


drown 


dyrekretsen (detv-rer-kreht-sern) zo- 


dryppe (drewp-per) vdrip 


diac 


drom (dmrmm) c (pi ~mer) dream 


dyrke (dewr-ker) v raise, cultivate, 


dremme (drurm-mer) v *dream 


*grow 


drape (dra w-per) c drop 


dyrlege (dewr-lay-ger) c veterinary 


du (dew) pron you 


surgeon 


due (dew-er)c pigeon 


dysenteri (dew-sehn-ter-ree) c dysen- 


duft (dewft ) c scent 


tery 


dugg (dewgg ) c dew 


dyster (dewss-terr) adj gloomy, 


duk (dewk) c table-cloth 


sombre 


dukke {dewk-ker) v dive; c doll 


dytt (dewtt ) c push 


dukketeater (dewfc-ker-teh-aa-terr) nt 


detdur) vdie 


(pi "*, -tre) puppet-show 


ded (dur) adj dead; c death 


dum (doomm ) acf/ stupid, dumb; fool- 


dedelig (dur-der-li) adj mortal, fatal 


ish, silly 


dedsfall (durts-fahl) nt (pi ~) death 


dun (dewn) nt down 


dedsstraff (durf-strahf) c death pen- 


dunke (doong-ker) v thump, bump 


alty 


dunkel (doong-kerl ) adj dim 


degn (durngn ) nt twenty-four hours 


dur (dewr) c roar 


domme (durm-mer) v sentence; judge 


dusin (dew-seen) nt (pi "-) dozen 


dope (dDr-per) v baptize, christen 


dusj (dewshsh ) c shower 


d0r(durr)cdoor 


duskregn (dews/c-rehngn) nt drizzle 


derslag (dur-shlaag) nt (pi ~) strain- 


dverg (dvaerg ) c dwarf 


er 


dybde (dewb-der) c depth 


dervokter (dufr-vok-terr) c door-keep- 


dyd(dewd)c virtue 


er dev 190 eksperiment dov(durv) ad/deaf 


eiendom (ay-em-dom ) c (pi ~mer) 


dad (dawd ) c exploit, achievement 


property; estate; premises pi 


dakalv (daw-kahlv) c fawn 


eiendommelig (ay-ern-dom-li ) adj pe- 


dap (dawp) c christening, baptism 


culiar; quaint 


darlig (daw-\\ ) adj ill, bad; poor 


eiendommelighet (ay-em-dom-li-hayt ) 


dase (daw-ser) c canister 


c peculiarity 
eiendomsmegler(ay-em-doms-mehg- 
lerr) c house-agent; realtor nAm 
eier (ay-err) c owner, proprietor 


E 


eik(ayk)coak 
eike(ay-ker)c spoke 


ebbe(e/)b-ber)cebb 


eikenett (ay-ker-nurt) c acorn 


Ecuador (ehk-vah-dawr) Ecuador 


ekkel (ehk-ker\ ) adj nasty 


ecuadorianer (ehk-vah-do-ri-aa-nerr) c 


ekko (ehk-koo) nt echo 


Ecuadorian 


ekorn (eM-koon ) nt squirrel 


ed(ayd)c oath, vow 


eksakt (ehk-sahkt ) adj exact 


edderkopp (ebd-derr-kop) c spider 


eksamen (ehk-saa-mern ) c examin- 


eddik (efcd-dik ) c vinegar 


ation; *ta ~ graduate 


edel (ay-derl ) adj noble 


eksem (ehk-saym) c/nt eczema 


edelsten (a"K-derl-stayn) cgem 


eksempel (ehk-se/?m-perl ) nt (pi 


edru (ayd-revi) adj sober 


-pier) example, instance; for ~ for 


effekt (eh-fehkt) c effect 


instance, for example 


effektiv (e/?f-fehk-tiv) adj effective; 


eksemplar (ehk-sehm-p/aar) nt speci- 


efficient 


men; copy 


ef0y(a>fur ew )civy 


eksentrisk (ehk-sehn-trisk) adj eccen- 


egen (ay-gem) adj own; peculiar, odd 


tric 


egenskap (ay-gern-skaap ) c quality, 


eksil (ehk-seel) nt exile 


characteristic 


eksistens (ehk-si-sfe/ws) c existence 


egentlig (ap-gemt-li ) adv really 


eksistere (ehk-si-sfay-rer) v exist 


egg(ehgg)/rtegg 


eksklusiv (eMs-klew-seev) adj exclus- 


eggeglass (ebg-ger-glahss) nt (pi ~) 


ive 


egg-cup 


eksos (ehk-sooss) c exhaust gases 


eggeplomme (e/?g-ger-plo-mer) c yolk, 


eksospotte (ehk-sooss-po-ter) c si- 


egg-yolk 


lencer; muffler nAm 


egn (ayn ) c region 


eksosror (ehk-sooss-rurr) nt (pi ~) 


egnet (ay-nert ) adj convenient, suit- 


exhaust pipe 


able, fit 


eksotisk (ehk-soo-tisk) a dj exotic 


egoisme (eh-goo-/ss-mer) c selfishness 


ekspedisjon (ehk-sper-di-shoon) c ex- 


egoistisk (eh-goo-/'ss-tisk) adj egoistic 


pedition 


Egypt (eh-gewpt ) Egypt 


ekspeditrise (ehk-sper-di-free-ser) C 


egypter (eh-gewp-terr) c Egyptian 
egyptisk (eh-gewp-tisk) adj Egyptian 


salesgirl 


ekspediter (ehk-sper-di-fu/r) c shop 


eie (ay-er) vown; possess, nt pos- 


assistant, salesman 


session; eiendeler belongings pi 


eksperiment (ehk-speh-ri-me/jnf ) nt eksperimentere 191 endelig experiment 


electronic 


eksperimentere (ehk-speh-ri-mehn- 


element ieh-\er-mehnt) nt element 


iay-rer) v experiment 


elementaer (eh-ler-mehn-fasasr) adj 


ekspert (ehk-spaet ) c expert 


primary 


eksplodere (ehk-sploo-dap-rer) v ex- 


elendig (eh-lehn-d\ ) adj miserable 


plode 


elendighet (eh-/e/?n-di-hayt) c misery 


eksplosiv (ehk-sploo-seev) adj explos- 


elev (eh-layv) c pupil 


ive 


elf enbein (e/7/-fern-bayn ) nt ivory 


eksplosjon (ehk-sploo-s/joon) c blast, 


elg (ehlg ) c moose, elk 


explosion 


eliminere (eh-li-mi-nay-rer) v elimin- 


eksponering (ehk-spoo-nay-ring ) c ex- 


ate 


posure 


eller (e/7/-lerr) conjov, enten . . . eller 


eksport (ehk-spof ) c exports pi 


either ... or; om . . . eller whether ... 


eksportere (ehk-spo-fap-rer) v export 


or 


ekspress- (ehk-sprehss) express 


ellers (e/j/-lersh ) adv otherwise; else 


ekstase (ehk-sfaa-ser) c ecstasy 


elleve (ehl-ver) num eleven 


ekstra (eM-strah) adj additional, ex- 


ellevte (e/?/-lerf-ter) num eleventh 


tra; spare 


elske(e/7/-sker) Hove 


ekstravagant(ehk-strah-vah-gfa/7nf) 


elsker (ehl-skerr) c lover 


adj extravagant 


elskerinne (ehl-sker-r/Vwier) c mistress 


ekstrem (ehk-straym) adj extreme 


elsket (ehl-sken) adj beloved 


ekte {ehk-ter) adj genuine, authentic, 


elskling (ehlsk-Wng) c sweetheart 


true; v marry 


elv(aelv)c river 


ektemann (e/jfc-ter-mahn ) c (pi 


elvebredd (a3/-ver-brehd ) c river bank, 


-menn) husband 


riverside 


ektepar (e/?/c-ter-paar) nt married 


elvemunning (a9/-ver-mew-ning ) c es- 


couple 


tuary 


ekteskap (eM-teh-skaap) nt matri- 


emalje (eh-ma/?/-Ver) c enamel 


mony, marriage 


emaljert (eh-mahl-J'apf) adj en- 


ekteskapelig (ehk-ter-s/caaper-li ) adj 


amelled 


matrimonial 


embete (ehm-ber-ter) nt civil service 


ekvator (ehk-vaa-toor ) c equator 


affice 


elastisk (eh-/a/jss-tisk) adj elastic 


embetsmann (e/jm-berts-mahnn ) c (pi 


eldre (e//-drer) adj older; elderly; 


-menn) civil servant 


eldst eldest 


emblem (ehm-braym) nt emblem 


elefant (eh-ler-fa/nf ) c elephant 


emigrant (eh-mi-gra/inf ) c emigrant 


eleganse (eh-ler-ga/wg-ser ) c elegance 


emigrasjon (eh-mi-grah-s/joon) c emi- 


elegant {eh-\er-gahnt ) adj elegant 


gration 


elektriker (eh-/eM-tri-kerr) c electri- 


emne (ehm-ner) nt topic, theme 


cian 


en (ayn ) art (nt et) a art; num one; - 


elektrisitet (eh-lehk-tri-si-fapf) c elec- 


en the art 


tricity 


enakter (ayn-ahk-terr) cone-act play 


elektrisk (eh-lehk-trisk) adj electric 


ende(e/?n-ner)cend 


elektronisk (eh-lehk-rroo-nisk ) adj 


endelig {ehn-der-\\) adv finally endestasjon 192 erobre endestasjon (eA>/>ner-stah-sh6on ) c 

terminal 
endetarm (e/in-ner-tahrm ) c rectum 
endog (e/w-dawg ) adv even 
endossere (ahng-do-sap-rer) v endorse 
endre (e/w-drer) v alter; modify 
endring (e/w-dring ) c alteration; 

change 
eneforhandler (a"K-ner-for-hahnd-lerr) c 

sole distributor 
en erg i (eh-naer-gee) c power, energy 
energisk (eh-naer-gisk ) adj energetic 
eneste (ay-nerss-ter) adj sole, only 
enestaende (ap-ner-sto-er-ner) adj ex- 
ceptional, unique; singular 
eng (ehngng) c meadow 
engangs- (apn-gahngs ) disposable 
engel (e/wg-ngerl ) c (pi engler) angel 
engelsk (e/wigerlsk ) adj English 
engelskmann (e/7-ngerlsk-mahn ) c (pi 

-menn) Englishman; Briton 
England (e/mg-lahn) England 
engroshandel (ahng-grat^-hahn-derl ) c 

(pi -dler) wholesale-trade 
engstelig (e/wg-ster-li ) adj anxious; 

afraid 
engstelse (e/mg-sterl-ser) c fear 
enhet (apn-hayt) c unity; unit 
enhver (ehn-vaeaer) pron anyone; 

everybody, everyone 
enig (a>ni) adj unanimous, agreed; 

vaere ~~ agree 
enke (ehng-ker) c widow 
enkel (ehng-ker\ ) adj simple; plain; 

single 
enkelt {ehng-kerh) adj individual 
enkelte (ehng-ker\-ter) pron some 
enkeltperson (ehng-kerlt-pae-shoon ) c 

individual 
enkeltrom (e/mg-kerlt-room ) nt (pi 

~) single room 
enkemann (ayng-ker-mahn ) c (pi 

-menn) widower 
enn (ehnn ) conj than enna (e/w-naw) adv yet 
enorm (eh-norm) adj enormous; 

huge, immense, gigantic 
ensartet (apn-saa-tert ) adj uniform 
ensidig (ayn-see-di ) adj one-sided 
ensom (apn-som ) adj lonely 
enstemmig (a"Kn-steh-mi ) adj unani- 
mous 
entail (apn-tahl ) nt singular 
entr enekkel (ahng-frap-nur-kerl ) c (pi 

-nokler) latchkey 
entreprener (ahng-trer-preh-nurr) c 

contractor 
entusiasme (ehn-tew-si-a/7ss-mer) c 

enthusiasm 
entusiastisk (ehn-tew-si-a/iss-tisk ) adj 

enthusiastic 
enveiskjering (apn-vayss-khur-ring ) c 

one-way traffic 
epidemi (eh-pi-der-mee) c epidemic 
epilepsi (eh-pi-lehp-see) c epilepsy 
epilog (eh-p\-lawg) c epilogue 
episk (ap-pisk) adj epic 
episode (eh-pi-soo-der) c episode 
eple(e/jp-ler)/7t apple 
epos (ay-pooss) nt epic 
erfare (aer-faa-rer) v experience 
erfaren (aer-faa-rem ) adj experienced 
erfaring (aer-faa-ring ) c experience 
ergerlig (asr-ger-li ) adj annoying 
ergre (asr-grer) v annoy; irritate 
ergrelse (asr-grerl-ser) c annoyance 
erindre (eh-r/'n-drer) v recall 
erindring (eh-r/n-dring ) c remem- 
brance 
erkebiskop (asr-ker-biss-kop) c arch- 
bishop 
erkjenne (asr-khehn-ner) v acknowl- 
edge; confess, admit 
erklaere (aer-klaeaB-rer) v declare; state 
erklaering (aer-Zc/asas-ring ) c declar- 
ation, statement 
erme (aer-mer) nt sleeve 
erobre (se-roob-rer) v conquer; cap- erobrer 193 fabrikk ture 


etterligne (e/?f-ter-ling-ner) vcopy, 


erobrer (ae-roob-rerr ) c conqueror 


imitate 


erobring (ae-roob-ring ) c conquest; 


etterligning (e/)f-ter-ling-ning ) c imita- 


capture 


tion 


erstatning (ae-s/)fa/)f-ning ) c indemni- 


ettermiddag (e/7f-terr-mi-dah ) c after- 


ty; substitute 


noon; i ~ this afternoon 


erstatte (ae-s/7fa/?f-ter) v replace, sub- 


etternavn (eht-xer-nahvn) nt (pi ) 


stitute 


family name, surname 


ert (aett ) c pea 


etter pa (e/?f-terr-paw) adv afterwards 


erte(a9-ter) v tease 


ettersende (eto-ter-sheh-ner) v for- 


erverve (aer-wer-ver) v acquire; ob- 


ward 


tain 


ettersom (eto-ter-shom ) conj as, be- 


ervervelse (aer-vasr-verl-ser) c acquisi- 


cause 


tion 


etterspore (ehf-ter-shpoo-rer) v trace 


esel (ap-serl ) nt (pi esler) ass, donkey 


etterspersel (e/jf-ter-shpur-sherl ) c de- 


eskadrille (ehss-kah-dr/7-ler) c squad- 


mand 


ron 


etui (eh-tew-ee) nt case 


eske(e/7ss-ker)cbox 


Europa (ou-roo-pah ) Europe 


eskorte (ehss-/cof-ter) c escort 


europeer (ou-roo-pap-err) c European 


eskortere (ehss-ko-fap-rer) v escort 


europeisk (ou-roo-pap-isk) adj Euro- 


esplanade (ehss-plah-naa-der) c espla- 


pean 


nade 


evakuere (eh-vah-kew-ap-rer) v evacu- 


essay (ehss-say) nt (pi ~, ~s) essay 


ate 


essens (eh-sehns) c essence 


evangelium (eh-vahng-gap-li-ewm ) nt 


etablere (eh-tah-b/ap-rer) v establish 


(pi -ier) gospel 


etappe (eh-tahp-per) c stage, leg 


eventuell (eh-vehn-tew-e/)//) adj poss- 


etasje (eh-faa-sher) c storey, floor; 


ible 


ferste ~~ ground floor 


eventyr (ay-vem-tewr) nt (pi ~) 


eter(ap-terr)c ether 


fairytale; tale; adventure 


etikett (eh-t\-kehtt ) c label 


evig (ap-vi ) adj eternal 


Etiopia (eh-ti-oo-pi-ah ) Ethiopia 
etiopier (eh-ti-oo-pi-err) c Ethiopian 


evighet (ap-vi-hayt) c eternity 


evne (ehv-ner) c faculty, gift; ability, 


etiopisk (eh-ti-oo-pisk ) adj Ethiopian 


capacity 


etsteds (ebt-stehss) adv somewhere 


evolusjon (eh-voo-!ew-s/)oon) C evol- 


etter {eht-terr) prep after; ~ at after 


ution 


etterforske (e/)f-terr-fosh-ker) v inves- 
tigate 
etterforskning (e/jf-terr-foshk-ning) c 


F 


inquiry 


etterfolge (e/)f-terr-fur-ler) v succeed 
etterkommer (e/jf-terr-ko-merr) c de- 


fabel (faa-berl) c (pi fabler) fable 


scendant 


fabrikant (fahb-ri-kahnt) c manufac- 


etterlate (ehf-ter-laa-ter) v * leave 


turer 


behind; *leave 


fabrikk (fahb-rM) c works pi, mill, fabrikkere 194 fastland plant, factory 

fabrikkere (fahb-ri-fca>rer) v manu- 
facture 

fag {faag) nt profession 

fagforening (feag-fo-reh-ning) c trade- 
union; union 

fagmann (faag-mahnn ) c (pi -menn) 
expert 

fajanse (fah-^a/jng-ser) c faience 

fakkel (fahk-ker\)c (pi fakler) torch 

faktisk (fahk-Wsk) advas a matter of 
fact, really, actually, in effect, in 
fact; adj actual, factual 

faktor (fahk-xoor ) c factor 

faktum (faM-tewm) nt (pi -ta) fact 

faktura (fahk-fewn-ah) c invoice 

fakturere (fahk-tew-ray-rer) v bill 

fakultet (fah-kewl-rayf ) nt faculty 

fald(fahll)chem 

falk(fahlk)chawk 

fall (fahll) nt fall; i alle ~ at any rate; 
i hvert *~ anyway, at any rate 

falle (fa/?/-ler) v *fall; ~ sammen 
med coincide; *la ~ drop 

falleferdig (fa/)/-ler-fae-di) acf/ ram- 
shackle 

fallitt (fah-//ff ) adj bankrupt 

falme(fa/j/-mer) vfade 

falsk (fahlsk) adj false 

familie (fah-mee-li-er) c family 

familiaer (fah-mi-li-asasr) adj familiar 

fanatisk (fah-naa-tisk ) adj fanatical 

fange (fahng-nger) v capture; *catch; 
c prisoner; *ta til ~~ capture 

fangenskap (fa/?ng-ngern-skaap) nt 
imprisonment 

fangevokter (fahng-nger-vok-terr) C 
prison guard, jailer 

fangst (fahngst) c catch 

fantasi (fahn-tah-see) c fantasy, im- 
agination, fancy 

fantasif oster (fahn-tah-seefooss-terr ) 
nt illusion 

fantastisk (fahn-fahss-tisk) adj fan- tastic 
fantom (fahn-foom) nt phantom 
far (faar) c (pi fedre) father; dad 
fare (faa-rer) c peril, danger; risk 
farfar (fahr-f aar) c (pi -fedre) grand- 
father 
farge (fahr-ger) c colour; dye; v dye; 

*- av discolour 
fargeblind (fahr-ger-b\'\n) a<// colour- 
blind 
fargeekte (fa/ir-ger-ehk-ter) adj fast- 
dyed 
fargefilm (fa/v-ger-film) c colour film 
fargemiddel (/abr-ger-mi-derl) nt (pi 

-midler) colourant 
fargerik {fahr-ger-reek) adj colourful; 

gay 

target {fahr-ger\) adj coloured 

farlig {faa-\\)adj dangerous 

farmakologi (fahr-mah-koo-loo-gee) c 
pharmacology 

farmor (fahr-moor) c (pi -modre) 
grandmother 

farse (fah-sher) c stuffing; farce 

fart (fahtt) c rate, speed; i full ~ in a 
hurry; saktne farten slow down; 
eke farten accelerate 

fartsgrense (fa/)fs-grehn-ser) c speed 
limit 

fartsmaler (fahfs-maw-lerr) c speed- 
ometer 

fartey (faa-tur ew ) nt vessel 

fasade (fah-saa-der) c facade 

fasan (fah-saan) c pheasant 

fascisme (fab-shiss-mer) c fascism 

fascist (iah-shist ) c fascist 

fascistisk (fah-s/7/ss-tisk ) adj fascist 

fase (faa-ser) c stage, phase 

fast (fahst) adj firm; fixed; perma- 
nent; adv tight 

fastboende (fahsf-boo-er-ner) c (pi 
~) resident 

fastholde (fahst-ho-\er) v insist 

fastland (fahst-\ahn) nt mainland; fastsette 195 

continent 

fastsette (fahst-seh-ter) v determine 

fastsia (fahst-sh\o) v establish; 
ascertain 

fat (faat) nt dish; cask, barrel 

fatal (fah-raa/) adj fatal 

fatning (fa/)f-ning) c composure 

fatte (faht-ter) v *understand, grasp 

fattig (faht-W ) adj poor 

fattigdom (faht-x\-dom) c poverty 

fattigslig (fa/if-tik-sli) adj poor 

favoritt (fah-voo-r/'ff ) c favourite 

fe (fay )c fairy 

feber (fay-berr) c fever 

feberaktig (fa>berr-ahk-ti) adj fever- 
ish 

februar (feh-brew-aar) February 

fedme {fehd-mer) c fatness 

fedreland (fa>drer-lahn ) nt father- 
land, native country 

feie(ray-er) v*sweep 

feig (fayg ) adj cowardly 

feiging (fay-ging) c coward 

feil (fayl) c (pi ~~) fault, error, mis- 
take; adj incorrect; *ta * *be mis- 
taken 

f eilaktig (fayl-aM-ti ) adj mistaken 

feile(fay-ler) verr 

feilfri (fay/-free) adj faultless 

feiltakelse (ray/-taa-kerl-ser) c mis- 
take, error 

feiltrinn (fayMrin) nt slip 

feinschmecker (rVg/m-shmeh-kerr) c 
gourmet 

feire (fay-rer) v celebrate 

feiring (fay-ring) c celebration 

fekte (fehk-ter) v fence 

fele(ra/-ler)c fiddle 

f elg (fehlg ) c rim 

felle(fe/j/-ler)ctrap 

felles (fe/j/-lerss) adj common; joint 

i fellesskap (fe/)/-ler-skaap) jointly 

felt (fehlO/rt field 

feltkikkert (fe/)/f-khi-kert) c field fiber glasses 

feltseng (fehlt-sehng) c camp-bed; cot 
nAm 

fern (fehmm ) num five 

feminin (feh-mi-neen) adj feminine 

femte (fe/im-ter) num fifth 

femten (fehm-xem) num fifteen 

femtende (fehm-ter-ner) num fif- 
teenth 

femti (fehm-ti) num fifty 

fengsel (fehng-sher\) nt (pi -sler) jail, 
gaol, prison 

fengsle (fehng-sh\er) v imprison; fas- 
cinate 

ferdig (faeae-di) adj finished 

ferdselsare (faerd-ser\s-aw-rer) c thor- 
oughfare 

ferie (fay-ri-er) c vacation, holiday; 
pa ~ on holiday 

ferieleir (fay-ri-er-layr) c holiday 
camp 

feriested (fay-ri-er-stay) nt holiday 
resort 

ferje (fasr-Yer) c ferry-boat 

fersk (faeshk ) adj fresh 

fersken (faesh-kem) c peach 

ferskvann (faashk-vahn) nt fresh 
water 

f est (fehst ) c feast, party 

feste (fehss-xer) v attach, fasten; ~ 
med nal pin 

festeinnretning (fehss-ter-in-reht-ning ) 
cfastener 

festival (fehss-ti-vaa/) c festival 

festlig {fehst-\\ ) adj festive 

festning (fehsf-ning) c fortress; 
stronghold 

fet{fayt)a<//fat 

fett(fehtt)/rt grease, fat 

fetter (feht-ten) c cousin 

f ettet (feht-ten ) adj greasy 

fettholdig (feht-ho\-6\) adj fatty 

fiasko (i\-ahss-koo) c failure 

fiber (fee-berr) c (pi fibrer) fibre fiende 196 

fiende (fee-ern-der) c enemy 
fiendtlig (fee-em-tli) adj hostile 
f igur (f\-gewr) c figure 
fik(feek)c slap, blow 
fike(fee-ker) vslap 
f i ken (fee-kern )c fig 

fiks(fiks) ad/' smart 

f il (feel ) c file; lane 

filial (fi-li-aa/) c branch 

filipens (f\-\\-pehns) c acne 

Filippinene (fi-li-pee-ner-ner) Philip- 
pines pi 

filippiner (fi-li-pee-nerr) c Filipino 

filippinsk (f\-\\-peensk) adj Philippine 

filie (/7Her) crag 

film (film )c movie, film 

filmavis (tf/m-ahveess) c newsreel 

filme(f/7-mer) vfilm 

filmkamera (fi/m-kaa-mer-rah ) nt cam- 
era 

filmier ret (film-laBr-rert) nt screen 

f ilosof (fi-loo-soof ) c philosopher 

filosofi (fi-loo-soo-fee) c philosophy 

filt(filt)cfelt 

filter (f7/-terr) nt (pi -tre) filter 

fin (feen ) adj fine 

finanser (fi-na/mg-serr) pi finances pi 

finansiell (fi-nahng-si-eAi//) adj finan- 
cial 

finansiere (fi-nahng-si-ap-rer) v fi- 
nance 

finger (fing-ngerr) c (pi -gre) finger 

fingeravtrykk (//ng-ngerr-ahv-trewk) nt 
(pi ~~) fingerprint 

fingerbel (f/ng-ngerr-burl) nt (pi ~) 
thimble 

finhakke (feen-hah-ker) v mince 

finke (fing-ker) c finch 

Finland (tfn-lahn) Finland 

finmale (feeo-maa-ler) v *grind 

finne 1 (f/>>-ner)cFinn 

finne 2 (f/r>-ner) v *find; ~* igjen re- 
cover; r* skyldig convict; ~ sted 
*take place fjernsyn finsk (finsk) adj Finnish 

fint! (feent) all right!, okay! 

fiol (fi-oo/) c violet 

fiolett (fi-oo-/e/7ff) ad/violet 

fiolin (fi-oo-/een) c violin 

fire (fee-rer)yjiim four 

f irma (feer-mah ) nt firm, company 

f isk (f isk ) c fish 

fiske (f/'ss-ker) v fish; angle 

fiskebein (f/ss-ker-bayn) nt bone, fish- 
bone 

fiskeforretning (f/ss-ker-fo-reht-ning) c 
fish shop 

fiskegarn (f/ss-ker-gaan) nt (pi ~) 
fishing net 

fiskekort (f/'ss-ker-kot) nt (pi ~) fish- 
ing licence 

fiskekrok (tfss-ker-krook) c fishing 
hook 

fisker (f/ss-kerr) c fisherman 

fiskeredskap (f/'ss-ker-rehss-kaap) nt 
fishing tackle 

fiskeri (fiss-ker-ree) nt fishing 
industry 

fiskesnere (f/ss-ker-snur-rer) nt fish- 
ing line 

fiskestang (f/ss-ker-stahng) c (pi 
-stenger) fishing rod 

fiskeutstyr (tfss-ker-ewt-stewr) nt 
fishing gear 

fjell (f vehll ) nt mountain 

fjelldal (fYehl-daa\ ) c glen 

fjellkjede (rTe/7/-khay-der) c mountain 
range 

fjellklatring (r>a/j/-klaht-ring) c moun- 
taineering 

fjerde (fYaeae-xer) num fourth 

fjern (f vaeaen ) adj far-away, far, dis- 
tant, remote, far-off 

fjerne (r^asaj-ner) v *take away, re- 
move 

fjerning (f^as-ning) c removal 

fjernskriver (f^ceasn-skree-verr) c telex 

fjernsyn (fYaeeen-sewn) nt television fjernsynsapparat 197 folkemengde fjernsynsapparat (fYaeaen-sewn-sah- 
pah-raat) nt television set 

fjernvalgnummer (f Vaeaen-vahlg-noo- 
merr) nt (pi -numre) area code 

fjollet (fWlert ) adj foolish 

ifjor(eefVoor) last year 

fjord (fvoor)c fjord 

fjorten (fYoot-tem ) num fourteen; ~ 
dager fortnight 

fjortende (fVoot-ter-ner) num four- 
teenth 

fjaer (fvaeaer) c (pi ~) feather; spring 

fjaere (fVaeae-rer) c low tide 

fjaering {fYaeae-rlng) c suspension 

fjaerkre (fYaeaer-kray) nt (pi ~) fowl, 
poultry 

flagg {flahgg) /?r flag 

flakke (flahk-ker) v wander 

flamingo (ftab-ming-goo) c flamingo 

flamme (flahm-mer) c flame 

flanell (flah-neM) c flannel 

flaske iflahss-ker) c bottle; flask 

flaskehals (flahs$-ker-hah\s) c bottle- 
neck 

flaskeapner (f/ahss-ker-awp-nerr) c 
bottle opener 

flass (flahss) nt dandruff 

flat (flaat)acf/ flat; plane 

flekk (flehkk) c spot, stain; speck, blot 

flekke(ffe/i*-ker) v stain 

flekket (flehk-kert ) adj spotted 

flekkfjerner (flehk-Wae-nerr) c stain re- 
mover 

flere (flay-rer ) adj several; flest most 

flertall (ffay-ta\\\) nt majority; plural 

flid (fleed ) c diligence 

flink (flingk) adj clever, skilful, smart 

flintstein (tf/nf-stayn) c flint 

flis (fleess) cchip; tile 

flittig (ffi-ti) adj diligent; industrious 

flo(floo)c flood 

flokk (flokk) c herd, flock; bunch 

flott(flott) adj swell 

flotter (flo-furr) c float flue (flew-er)c fly 
f lukt (flewkt ) c escape 
fluktstol (flewkt-stodi) cdeck chair 
fly (flew) nt aircraft, aeroplane, 

plane; airplane nAm 
fly (flew )v*fly 
flygel (f/ew-gerl) nt (pi -gler) grand 

piano 
flyhavn (f/ew-hahvn) c airport 
flykaptein (f/ew-kahp-tayn) c captain 
flykte (flewk-ter) v escape 
flyktig (flewk-W ) adj casual 
flymaskin (f/ew-mah-sheen) c aircraft 
flyndre (flewnd-rer) c sole 
flyplass (f/ew-plahss) c airfield 
flyselskap (f/ew-sehl-skaap) nt airline 
flyte (flew-xer) vflow; float 
flytende (flew-ter-ner) adj fluent; 

fluid, liquid 
flyttbar (flewt-baar) adj movable 
flytte {flewt-ter) v move 
flytur (f/ew-tewr) c flight 
flyulykke (flew-ew-lew-ker) c plane 

crash 
flyvertinne (f/ew-vae-ti-ner) c steward- 
ess 
flete (f/Ur-ter) c cream 
fleteaktig (ffur-ter-ahk-ti) adj creamy 
fl0yel(f/ur ew -erl)c velvet 
fleyte {flur ew -ter) c flute; whistle 
f la (flaw) v fleece 
flate iflaw-ter) c raft; fleet; navy 
fnise (fnee-ser) v giggle 
foaje (foo-ah-yay) c foyer, lobby 
fokk(fokk)c foresail 
fold (foil ) c crease, fold 
folde (fo/-ler) vfold; ~ sammen fold; 

~ ut v unfold 
foldekniv (foMer-kneev) c clasp-knife 
folk (folk) nt people, nation; pi people; 

folke- popular; national 
folkedans (foMcer-dahns) c folk-dance 
folkemengde (fofker-mehng-der) c 

crowd folkerik 1_98 

folkerik (fo/-ker-reek) adj populous 

folkeslag (fo\-ker-shlaag) nt (pi ~) 
people 

folkevise (fo/-ker-vee-ser) c folk song 

folklore (folk-/aw-rer) c folklore 

fond (fonn ) nt fund 

fondsbers (fons-bursh ) c stock ex- 
change 

fondsmarked (fons-mahr-kerd) nt 
stock market 

fonetisk (foo-nay-tisk ) adj phonetic 

for 1 (forr) conj for; prep for; ~ hart- 
den available; a in order to, to 

for 2 (foor) nt lining; fodder 

forakt {ior-ahkt ) c scorn, contempt 

forakte (for-ahk-ter) v despise, scorn 

foran (for-rahn) prep before, ahead 
of, in front of 

forandre (for-abn-drer) v change; 
vary, alter 

forandring (for-abn-dring ) c variation, 
change; alteration 

foranledning (for-rahn-layd-ning) c oc- 
casion 

foranstaltning (for-rahn-stahlt-ning) c 
measure 

forargelse (for-abr-gerl-ser) c indigna- 
tion 

forbanne (for-babn-ner) v curse 

forbause (for-bou-ser) v astonish; 
amaze, surprise 

forbauselse (for-boi/-serl-ser ) c aston- 
ishment; amazement 

forbausende (for-bou-ser-ner) adj as- 
tonishing 

forbedre (for -bay d-rer) v improve 

forbedring (for-bayd-ring ) c improve- 
ment 

forbehold (for-ber-hol ) nt qualifica- 
tion; reservation 

forberede (for-ber-ray-der) v prepare 

forberedelse (ror-ber-ray-derl-ser) c 
preparation 

forberedende (for-ber-ray-der-ner) adj fordring 

preliminary 
forbi (for-bee) prep past, beyond, 

past; # ga ~ pass by 
forbinde (for-b/n-ner) v connect, 

link, join; dress; associate 
forbindelse (for-b/n-nerl-ser) c connec- 
tion; relation, reference 
forbipasserende(for-bee-pah-say-rer- 

ner)c(pl ~) passer-by 
*f orbli (for-b/ee) v remain 
forbleffe (for-blurf-fer) v astonish 
forbokstav (for-book-staav) c initial 
forbruk (fbr-brewk) nt expenditure 
forbruker (for-brew-kerr) c consumer 
forbrytelse (for-brew-terl-ser) c crime 
forbryter (for-brevv-terr) c criminal 
forbrytersk (for-brel^tershk ) adj 

criminal 
forbud (for-bewd) nt (pi ~~) prohib- 
ition 
forbudt {ior-bewtt) adj prohibited; 
forbikjering forbudt no passing 
Am 
forbund (for-bewn) nt (pi ~) league, 

union; forbunds- federal 
forbundsfelle (for-bewns-feh-ler) c as- 
sociate 
forbundsstat (for-bewn-staat) c feder- 
ation 
forby (for-bevv) v *forbid, prohibit 
fordampe (fo-dabm-per) v evaporate 
fordel (ro-dayl) c benefit, advantage, 
profit; *ha ~ av benefit; til r* for 
for the benefit of 
fordelaktig (fo-dayl-ahk-ti) adj advan- 
tageous 
fordele (fo-da>ler) v divide 
fordervet (fo-cfeer-vert ) adj stale 
fordi (fo-dee) conj as, because; since 
fordom (fo-dom) c (pi ~mer) preju- 
dice 
fordreid (fo-drayd) adj crooked, 

twisted 
fordring (tod-ring ) c claim fordrive 199 

fordrive (fo-dree-ver) v expel; chase 
fordum (fo-dewm) adv formerly 
fordeye (fo-dur evv -er) v digest 
f ordeyelig (fo-dur ew -er-\\ ) adj digest- 
ible 
fordeyelse (fo-dur ew -erl-ser ) c diges- 
tion; darlig ~~ indigestion 
forebygge (fcw-rer-bew-ger) v prevent 
forebyggende(fav^rer-bew-ger-ner) 

adj preventive 
foredrag (faw-rer-draag) nt (pi ~) 

lecture 
foregi (faw-rer-Yee) v pretend 
foregripe ( fa w^rer-gree-per) v antici- 
pate 
foregaende (fav^rer-gaw-er-ner) adj 

preceding, previous 
forekomme (/aw-rer-ko-mer) v occur 
foreldet (for-e/7/-dert) adj out of date 
foreldre (tor -eh l-drer) pi parents pi 
forelegge (fei^rer-leh-ger) v present 
forelesning (faiv-rer-layss-ning) c lec- 
ture 
forelsket (for-e/i/-skert) adj in love 
forelepig (faiv-rer-luf-pi) adj provi- 
sional, temporary 
forene (for-ap-ner ) vjoin, unite 
forening (for-ap-ning ) c association; 

club, society 
forent (for-aynt) adj joint 
De forente stater (di for-apn-ter sfaa- 

terr) the States, United States 
foreskrive (faw-rer-skree-ver) v pre- 
scribe 
foresla (fewwer-shlaw) v propose, 
suggest 

'foresporre (/aw-rer-spur-rer) V in- 
quire, query, enquire 
forespersel (faw-rer-spur-sherl) C (pi 

-sler) inquiry, query, enquiry 
forestille (fev^rer-sti-ler) v represent; 

~~ seg conceive; imagine, fancy 

forestilling (fai^rer-sti-ling) cshow, 

performance; idea, conception forhandling 

foretagende ( fa wn-er-taa-ger-ner) nt 
undertaking; concern 

foretrekke ( fa w-rer-treh-ker) v pre- 
fer; a ~ preferable 

forfader (for-faa-derr) c (pi -fedre) 
ancestor 

forf alien (for-fa/j/-lem ) adj dilapidat- 
ed; overdue 

forfalske (for-fa/?/-sker) v counterfeit, 
forge 

forfalskning (for-fa/)/s/c-ning ) c fake 

forfatter (for-fa/?f-terr) c author, 
writer 

forfengelig (for-fe/7ng-nger-li ) adj vain 

f orf erdelig (for-fa>der-li ) adj awful, 
dreadful, frightful, terrible 

forfremme (for-frehm-mer) v promote 

forfremmelse (for-fref)m-merl-ser) c 
promotion 

forfriske (for-fr/'ss-ker) v refresh 

forfriskende (for-fr/ss-ker-ner) adj re- 
freshing 

forf riskning (for-fr/s/c-ning ) c refresh- 
ment 

forfelge (for-ft//7-ler) v pursue, chase 

forf ere (for-fur-rer) v seduce 

forgasser (for-gfahss-serr) c carburet- 
tor 

forgifte (for->7f-ter) v poison 

forgjenger ( for- Yeh-ngerr) c prede- 
cessor 

forgjeves (for-^ap-verss) adv in vain; 
adj vain 

forglemmelse (for-g/e/jm-merl-ser) c 
oversight 

forgrunn (for-grewn) c foreground 

forgylt {for-Yewlt) a dj gilt 

i f orgars (ee for-gosh ) the day before 
yesterday 

forgS seg (for-gaw) offend 

forhandle (for-/?a/?nd-ler ) v negotiate 

forhandler (for-/)a/?nd-lerr) c dealer 

forhandling (for-f/a/jnd-ling ) c negoti- 
ation forhastet 200 fornemmelse forhastet (for-hahss-tert) adj rash; 

premature 
forhekse (ior-hehk-ser) v bewitch 
f orhenvserende (for-hehn-vaeae-rer-ner ) 

adj former 
forhindre (for-hin-drer) v prevent 
forhold (for-hol) nt (pi ~-) relation; 

affair 
forholdsmessig (for-hols-meh-si) adj 

proportional 
forher (for-hurr) nt (pi ~) interroga- 
tion, examination 
for here {for-hur-rer) v interrogate; ~ 

seg inquire 
pa f orhand (po for-hon ) in advance 
f or handsbetalt (for-hons-beh-tahlt ) 

adj prepaid 
forkaste (ior-kahss-ter) v reject, turn 

down 
forkjemper (for-khehm-perr) c cham- 
pion 
forkjaerlighet (ror-khaeae-li-hayt) c 

preference 
forkjelelse (for-MUHerl-ser) ccold; 

bli forkjelet *catch a cold 
forkjersrett (for-khursh-reht) c right 

of way 
forklare (for-/c/aa-rer) v explain 
f orklaring (for-/c/aa-ring ) c explanation 
f or klarlig (for-/c/aa-li ) adj accountable 
forkle (for-kler) nt (pi -laer) apron 
f orkledning (for -klayd-ri\ng ) c disguise 
forkle seg (ior-kfay) disguise 
forkorte (for-kot-ter) v shorten 
forkortelse (for-fco-terl-ser) c abbrevi- 
ation 
forlange (fo-/a/7ng-nger ) v demand 
forlate (fo-/aa-ter) v check out, 

* leave; desert 
forleden (fo-/ap-dern ) adv recently 
forlegen (fo-/a>gern ) ad/ embarrass- 
ed; *gjere ~~ embarrass 
forlegge (fo-leh-ger ) v *mislay 
forlegger (fo-leh-gerr) c publisher forlenge (fo-/er)ngf-nger) v lengthen; 

extend 
forlengelse (fo-/e/7ng-ngerl-ser) c ex- 
tension 
forlovede (fo-/awM/er-der) c fiance; fi- 
ancee 
forlovelse (fo-/awM/erl-ser) c engage- 
ment 
f or lovelsesring (fo-/aw-verl-serss-ring ) 

c engagement ring 
forlovet (fo-/aw-vert) adj engaged 
forlystelse (fo-/ewss-terl-ser) c enter- 
tainment, amusement 
forlope (fo-fur-per) v pass 
form (f?m ) c form, shape 
formalitet (for-mah-li-fayf) c formality 
formane (for-maa-ner) vurge 
formann (ror-mahn) c (pi -menn) 
president, chairman; foreman 
format (for-maaf ) nt size 
forme (for-mer) v shape, model, form 
formel (for-merl ) c (pi -mler) formula 
formell (for-mehll) adj formal 
formiddag (for-mi-dah ) c morning 
formiddagsmat (for-mi-dahks-maat) c 

lunch 
forminske (for-m/n-sker) v lessen 
formodning (for-mood-ning ) c guess 
formue (for-moo-er) c fortune 
formynder (for-mewi-derr) c tutor, 

guardian 
formynderskap (for-mewn-der-shkaap ) 

nt custody 
formerkelse (for-nwr-kerl-ser) c 

eclipse 
formal (for-mawl) nt (pi ~) purpose, 

objective, object 
formalstjenlig (for-mawls-tYayn-li) adj 

appropriate 
fornavn (ro-nahvn) nt (pi ~~) first 

name, Christian name 
fornemme(fo-ne/?m-mer) v perceive 
fornemmelse (fo-ne/7m-merl-ser) c 
perception; sensation fornuft 201 forstmann fornuft (fo-newft ) c reason, sense 

fornuftig (fo-newf-ti ) adj reasonable, 
sensible 

fornye (fo-nevv-er) v renew 

fornaerme (fo-nasr-mer) v offend; in- 
sult 

fornaermelse (fo-na?r-merl-ser) c of- 
fence; insult 

f ornoyd (for-nur ew d) adj pleased; 
glad 

for noy else (fo-nur evv -erl-ser) c pleas- 
ure 

forpakte bort (for-paM-ter bot ) lease 

f or paktning (for-paMf-ning ) C lease 

forplikte(for-p//*-ter) v oblige; * seg 
engage; *vaere forpliktet til *be 
obliged to 

forpliktelse (for-p//*-terl-ser) c en- 
gagement 

forresten (fo-re/jss-tem ) adv besides; 
by the way 

f or r etning (fo-re/?f-ning ) c store, shop; 
business 

forretninger (fo-re/)f-ni-ngerr)p/ busi- 
ness; i ~ on business 

forretningsmann (fo-re/?f-nings-mahn ) 
c (pi -menn) businessman 

forretningsmessicj(fo-re/)f-nings-meh- 
si ) adj business-like 

forretningsreise(fo-re/)f-nings-ray- 
ser) c business trip 

forretningssenter(fo-re/jf-ning-sehn- 
terr) nt (pi -trer) shopping centre 

forrett (for-reht) c hors-d'oeuvre 

forrige (for-ver) adj previous, last, 
past 

forraeder (fo-ray-derr) c traitor 

forraederi (fo-reh-der-ree) nt treason 

forrad (foar-rawd) nt (pi ~) supply 

forrade (fo-ravv-der) v betray 

forsamling (fo-shahm-\'mg ) c assem- 
bly, rally 

forseelse (fo-s/iay-erl-ser ) c offence, 
misdemeanour forsere (fo-shay-rer) v force 
forside (fo-shee-der) c front 
forsikre (io-shik-rer) v assure; insure 
forsikring (fo-s/?/'/c-ring ) c insurance 
forsikringspolise(fo-s/7//c-rings-poo- 

lee-ser) c insurance policy 
forsikringspremie(fo-s/)//c-rings-pray- 

mi-er)c premium 
forsiktig (fo-shik-t\ ) adj careful, cau- 
tious; gentle; wary; *vaere ~ 
watch out 
forsiktighet (fo-s/?//c-ti-hayt ) c caution, 

precaution 
forsinke {fo-shing-ker) v delay 
forsinkelse (fo-s/w'ngf-kerl-ser) c delay 
forsinket (fo-shing-ken) adj overdue 
forskjell (fo-shehl ) c distinction, dif- 
ference; *gj0re ~ distinguish 
forskjellig {io-shehl-\\) adj different, 
unlike, distinct; *vaere ~ vary, 
differ 
forskning (foshk-ri\ng) c research 
forskole (fo-shkoo-ler) c kindergarten 
forskrekke (fo-shkrehk-ker) v fright- 
en; *bli forskrekket *be frightened 
f orskrekkelig (fo-sMre/i/c-ker-li ) adj 

frightful 
forskudd (fo-shkewd) nt (pi **) ad- 
vance; betale pa ~ advance; pa ** 
in advance 
forslag (fo-shlaag) nt (pi y) propo- 
sal, suggestion, proposition; motion 
forsoning (fo-s/joo-ning ) c reconcili- 
ation 
*forsove seg (fo-s/)aw-ver) over- 
sleep 
forsprang (fo-shprahng) nt (pi ~) 

lead 
forstad (fo-shtaad) c (pi -steder) sub- 
urb; forstads- suburban 
forstand {io-shtahnn) c reason; brain, 

wits pi, intellect 
forstavelse (fo-shtaa-verl-ser) c prefix 
forstmann (fosht-mahn) c (pi -menn) forstoppelse 202 

forester 
forstoppelse (fo-shfop-perl-ser) c con- 
stipation 
forstoppet (io-shtop-pen) ad/ consti- 
pated 
forstue {fo-shtew-er) v sprain 
forstuing (io-shtew-\ng ) c sprain 
forstyrre (fo-shtewr-rer) v disturb; 

* upset 
forstyrrelse (fo-s/7few-rerl-ser) c dis- 
turbance 
forsterre (io-shturr-rer) v enlarge 
for starr else (fo-s/)fi/rr-rerl-ser) c en- 
largement 
forst0rrelsesglass(fo-s/7furr-rerl- 
serss-glahss) nt (pi ~) magnifying 
glass 
forsta (io-shtaw) v *understand; 

see 
forstaelse (fo-s/ifaw-erl-ser) c under- 
standing 
forsvar (fo-shvaar) nt defence 
forsvare (fo-s/jvaa-rer) v defend 
forsvarstale (fo-shvaa-sh-taa-ler) c 

plea 
forsvinne (fo-s/?wn-ner ) v disappear, 

vanish 
forsvunnet (fo-shvewn-nen) adj lost 
forsyne (fo-shew-ner) v provide, fur- 
nish, supply; ~~ med furnish with 
forsyning (fo-s/jew-ning ) c stock 
forsok (fo-shurk) nt (pi ~) try, at- 
tempt; trial; experiment 
forsake (io-shuf-ker) vtry, attempt 
forsemme (io-shurm-mer) v neglect; 

fail 
f orsammelig (fo-s/ii/rm-mer-li ) adj ne- 
glectful 
forsemmelse (fo-shurm-merl-ser) c ne- 
glect 
fort 1 (foott ) adv guickly 
fort 2 (fott) /rtfort 
forta seg (fo-faa) *wear away 
fortau (fo-tou) nt (pi ~) pavement; forvandle 

sidewalk nAm 
fortauskant (fo-touss-kahnt) ccurb 
fortelle (io-tehl-\er) v *tell; relate 
fortelling {fo-tehl-\\ng ) c story, tale 
forte seg (foof-ter) hurry 
fortid(fo-teed)cpast 
fortjene (fo-r^-ner) v deserve, merit 
fortjeneste (fo-f^ap-nerss-ter) c prof- 
it, gain; merit 
fortred (io-trayd) c harm, mischief 
fortrinnsrett (fo-trins-reht) c priority 
fortryllelse (fo-frevW-lerl-ser) c spell 
fortryllende (fo-frevW-ler-ner) adj 
charming 
fortsette (fof-seh-ter) v continue; 
*keep on, carry on, *go on, pro- 
ceed, *go ahead 
fortsettelse (fof-seh-terl-ser) c sequel 
fortvile (fo-fvee-ler) v despair 
fortvilet (fo-fvee-lt) adj desperate 
fortynne (fo-fewn-ner) v dilute 
forundre (for-ewn-drer ) v amaze 
forundring (for-ewn-dring ) c wonder 
forurensning (for-rew-rehns-ning) c 

pollution 
forurolige (for-rew-roo-li-er) v alarm 
foruroligende (for-rew-roo-li-er-ner ) 

adj scary 
foruten (for-ew-tern ) prep besides 
forutgaende (for-rewt-gaw-er-ner) adj 

prior 
forutsatt at (for-ewt-sahtt ahtt) pro- 
vided that, supposing that 
forutse(for-rewt-say) v anticipate 
forutsi (for-rewt-see) v predict, fore- 
cast 
forutsigelse (for-rewt-see-erl-ser) c 

prediction 
forvaltende (for-va/)/-ter-ner) adj ad- 
ministrative 
forvaltningsrett (for-va/j/f-nings-reht ) 

c administrative law 
forvandle (for-va/jnd-ler) v transform; 
forvandles til turn into forvaring 203 fremme forvaring (for-vaa-ring ) c custody 

forveksle (for-veM-shler) v *mistake, 
confuse 

forventning (for-ve/jnf-ning ) c expec- 
tation 

forvirre (for-veer-rer) v confuse 

forvirret (for-veer-rert) a dj confused 

forvirring (for-veer-ring ) c confusion; 
disturbance; muddle 

forvisse seg om (for-w'ss-ser) ascer- 
tain 

forarsake (for-ro-shaa-ker) v cause 

foss(foss)c waterfall 

fossestryk (foss-ser-strewk) nt (pi ~) 
rapids pi 

fot (foot) c (pi fetter) foot; til fots on 
foot, walking 

fotball (foor-bahl ) c soccer; football 

fotballkamp (foor-bahl-kahmp) c foot- 
ball match 

fotbrems (foof-brehms) c foot-brake 

fotgjenger (/odf-Yehng-err) c pedes- 
trian 

fotgjengerovergang (/odf-Vayng-err- 
aw-verr-gahng ) c crossing, pedes- 
trian crossing; crosswalk nAm 

fotoforretning (foo-too-fo-reht-ning) c 
camera shop 

fotograf (foo-too-graaf) c photo- 
grapher 

fotografere (foo-too-grah-/ap-rer) v 
photograph 

fotograf ering (foo-too-grah-fay-ring ) c 
photography 

fotograf i (foo-too-grah-fee) nt photo- 
graph, photo 

fotografiapparat(foo-too-grah-fee-ah- 
pah-raat ) nt camera 

fotokopi (foof-too-koo-pee) c photo- 
stat 

fotpudder (fodf-pew-derr) nt foot 
powder 

fotspesialist (fodf-speh-si-ah-list) c 
chiropodist fottur (foof-tewr) c hike 

f ra (fraa ) prep from; out of; as from; 

** og med from, as from 
fradrag (fraa-draag) nt (pi ~) deduc- 
tion; rebate 
fraflytte (fraa-flew-ter) v vacate 
frakk (frahkk) c topcoat, coat 
frakt (frahkt) c cargo, freight 
frankere (frahng-/cap-rer) v stamp 
franko (frahng-koo) adv post-paid 
Frankrike (frahngk-ree-ker) France 
fransk (frahnsk) adj French 
f ranskmann (frahnsk-mahn ) c (pi 

-menn) Frenchman 
frarade (fraa-raw-der) v dissuade 

from 
frastotende (fraa-stur-ter-ner) adj re- 
volting, repellent, repulsive 
frata (fraa-taa ) v deprive of 
fratre (fraa-tray) v resign 
fravaer (fraa-vaeaer) nt (pi ~) absence 
fravaerende (fraa-vaeae-rer-ner) adj ab- 
sent 
f red (f rayd ) c peace 
fredag (frap-dah) c Friday 
fredelig (frap-der-li) adj peaceful 
frekk (frehkk) adj insolent, bold 
frekkhet (frehk-hay\) c impertinence 
frekvens (ireh-kvehns) c frequency 
f raise (frehl-ser) v redeem, save; c 

salvation 
f rem (frehmm ) adv forward 
fremad (frehm-maad) adv forward 
fremadstrebende (fre/wn-maad-stray- 

ber-ner) ad/ go-ahead 
*frembringe (frehm-bri-nger) v effect 
fremdeles (frehm-dap-lerss) adv still 
fremgang (frehm-gahng) c prosperity 
fremgangsmate (fre/jm-gahngs-maw- 
ter) c approach; method, process, 
procedure 
fremga (frehm-gaw) v appear 
fremkalle (fre/?m-kah-ler) v develop 
fremme (frehm-mer) v promote fremmed 204 full fremmed (frehm-merd) adj strange; 

foreign; c stranger 
f remover (fre/im-maw-verr) adv on- 
wards, ahead 
fremragende (fre/im-raa-ger-ner) adj 

outstanding, excellent 
fremskritt (frehm-skrW) lit (pi ~) 
progress; advance; *gj0re r- *get 
on, advance 
fremstille (fre/)m-sti-ler) v produce 
fremstaende (fre/wn-staw-er-ner) adj 

distinguished 
fremtid {frehm-tee) c future 
f remtidig (fre/jm-tee-di ) adj future 
fremtoning (fre/im-too-ning) c appear- 
ance 
fremtre (fre/im-tray) v appear 
fremtredende (fre/)m-tray-der-ner) adj 

outstanding, distinguished 
fremvise(fre/im-vee-ser) v exhibit 
frl (free) adj free 

fribillett (free-bi-leht) c free ticket 
frifinnelse (free-fi-nerl-ser) c acquittal 
frigjerelse (free-Yur-rerl-ser) c emanci- 
pation 
frihet (free-hayt) c freedom, liberty 
friidrett (free-id-reht) c athletics pi 
friksjon (frik-s/ioon) c friction 
frikvarter (free-kvah-tayr) nt break; 

recess nAm 
frimerke (free-maer-ker) nt postage 

stamp, stamp 
frimerkeautomat (free-maer-ker-ou- 

too-maat ) c stamp machine 
frisk (frisk) ad/ well; bli ~ recover 
f rist (frist ) c term 
friste (fr/ss-ter) v tempt 
fristelse (fr/ss-terl-ser) c temptation 
frisyre (fri-sewH-er) c hair-do 
friser (fri-surr) c hairdresser 
frita (free-taa) v exempt; ~ for dis- 
charge of 
fritakelse (free-taa-kerl-ser) c exemp- 
tion fritatt (free-taht) adj exempt 

fritid (free-teed) c spare time; leisure 

frivillig 1 (free-vi-li) adj voluntary 

frivillig 2 (free-vi-li) c (pi ~e) volun- 
teer 

frokost (froo-kost) c breakfast 

from (fromm ) adj pious 

frontlys (fronf-lewss) nt (pi ~) head- 
lamp, headlight 

frontrute (fronr-rew-ter) c wind- 
screen; windshield nAm 

f rosk (f rosk ) c frog 

f rossen (fross-sern ) adj frozen 

frost (frost )c frost 

frostknute (frosf-knew-ter) c chilblain 

frotte (fro-rap) c towelling 

frue (freiv^er) c madam; mistress 

frukt(frewkt)c fruit 

fruktbar (frewkt-baar) adj fertile 

frukthage (frevWcf-haa-ger) c orchard 

fruktsaft (frewfcr-sahft) c squash 

f ryd (frewd ) c delight, joy 

frykt (frewkt) c fear, dread 

frykte (frewk-ter) vfear, dread 

fryktelig (frewk-ter-\\) adj terrible, 
dreadful 

frynse (frewn-ser) c fringe 

fryse (frew-ser) v *freeze 

fryse (frei^ser) v *freeze 

frysepunkt (frei^ser-pewngt) nt 
freezing-point 

frysevasske (frev^ser-vehss-ker) c 
antifreeze 

fro (frur)/rt seed 

freken (frOr-kern) c (pi -kner) miss 

f ugl (fewl ) c bird 

fukte (fook-ter) v moisten, damp 

fuktig (fook-t\) adj wet, damp, hu- 
mid, moist 

fuktighet (foofc-ti-hayt) cdamp, hu- 
midity, moisture 

f uktighetskrem (foofc-ti-hayts-kraym ) 
c moisturizing cream 

full (fewll )acf/ full; drunk fullblods 205 ferstehjelpsskrin fullblods (/ewfbloots) adj thorough- 


ogy 


bred 


fysisk (few-sisk) adj physical 


fullende (few/-leh-ner) v accomplish, 


fede (fur-der) c nourishment 


complete, finish 


fedested (rur-der-stayd) nt place of 


fullfere (few/-fur-rer) v complete 


birth 


fullkommen (/ewMco-mern) adj per- 


fedsel (furt-serl) c (pi -sler) birth; 


fect 


childbirth 


fullkommenhet (few/-ko-mem-hayt) c 


fedselsdag (furf-serls-daag) c birth- 


perfection 


day 


fullsatt (few/-saht ) adj full up 


fedselsveer (furt-serls-vay-err ) pi la- 


fullstappet (few/-stah-pert) adj chock- 


bour pains 


full 


f0dt(furtt)ac[/born 


f ullstendig (fewl-sfenn-di ) adv alto- 


felbar (rFrA-baar) adj tangible 


gether, adj total; utter, whole, 


fele (fFHer) v *feel; ~ pa *feel 


complete 


felelig (fur-ler-li) adj perceptible 


fundament (fewn-dah-mehnf ) nt base 


felelse (fur-lerl-ser) c sensation, feel- 


fundamental (fewn-dah-mehn-raa/) adj 


ing; emotion 


fundamental 


felelsesles (fur-lerl-serss-lurss) adj 


f unger e (fewng-gay-rer ) v work 


numb 


funklende (foong/c-ler-ner) adj spark- 


felesans (/T/r-ler-sahns) c touch 


ling 


felge (fur/-ler) c consequence; result; 


funksjon (fewngk-shoon) c function; 


holde ~ med *keep up with 


operation 


felge (furMer) v follow, accompany 


fure (few-rer) c groove 


felgende (rur/-ger-ner) adj subse- 


furu(few-rew)cpine 


quent, following 


fy! (few) shame! 


feljetong (furl-Ver-fongng) c serial 


fyldig (few/-di) adj bulky, plump 


felsom (fur/-som) adj sensitive 


fylke (few/-ker) nt province 


fer (fDTr) conj before; prep before 


fyll(fewll)/]f filling 

fylle (fewMer) v fill; ~ opp fill up; ** 


fere (fuf-rer) v *lead, conduct 


ferer (fFr-rerr) c leader; driver, con- 


ut fill in; fill out Am 


ductor 


fyllepenn (few/-ler-pehn) c fountain- 


fererhund (ruf-rerr-hewn) c guide-dog 
fererkort (rZ/r-rerr-kot) nt (pi ~) 


pen 


fylt(fewlt) adj stuffed 


driving licence 


fyr (fewr) c chap, fellow 


fererskap (rur-rer-shkaap) nt leader- 


fyring (few-ring) c heating 


ship 


fyrstikk (fewsn-tik) c match 


fork rigs- (furr-kriks) pre-war 
ferst (fursht) adv at first; ~ og 


fyrstikkeske (fewsn-ti-kehss-ker) c 


match-box 


fremst especially, essentially 
ferste (fursh-xer) num first; adj fore- 


fyrtarn (few-tawn) nt (pi ) light- 


house 


most, primary 


fysiker (few-si-kerr) c physicist 


ferstehjelp (furs/>-ter-vehlp) c first-aid 


fysikk (few-s/M) c physics 


ferstehjelpsskrin (fivrsn-ter- Vehlp- 


fysiologi (few-si-oo-loo-gee) c physiol- 


skreen)/Jf first-aid kit ferstehjelpsstasjon 206 general ferstehjelpsstasjon (furs/Her- Yehlp- 


gap (gaap) nt mouth 


stah-shoon) c first-aid post 


garantere (gah-rahn-fay-rer) v guar- 


fersteklasses (furs/Mer-klah-serss) adj 


antee 


first-class, first-rate 


garanti (gah-rahn-fee) c guarantee 


forsterangs (furs/Her-rahngs) adj 


garasje (gah-raa-sher) c garage 


first-rate 


garderobe (gahr-der-roo-ber) c (pi ~~) 


forti (furt-t\ ) num forty 


wardrobe; checkroom nAm, 


feydal (fur ew -daa/) adj feudal 


cloakroom 


fa(faw)ad/few 


garderobeskap (gahr-der-roo-ber- 


fa (faw) v *get; obtain, receive; 


skaap) nt (pi ~) closet nAm 


*have; *- til a cause to 


gardin (gah-deen) c/nt curtain 


farekjett (fav^rer-khurtt) nt mutton 


garn(gaan)/7f yarn 
gartner (gaht-nerr) c gardener 
gas (gaass) c (pi ~) gauze 


G 


gasje (gaa-sher) c pay, salary 


gasjepalegg (gaa-sher-paw-lehg ) nt (pi 


gaff el (ga/?f-ferl ) c (pi gafler) fork 
gal (gaal) adj wrong, false; mad, 


gass (gahss) cgas 


gasskomfyr (gaftss-koom-few) cgas 


crazy 


cooker 


galge (gahl-ger) c gallows pi 


gassovn (gahss-ovnn ) cgas stove 


galle {gahl-\er) c bile, gall 


gasspedal (gahss-peh-daal ) c acceler- 


galleblaere (ga/?/-ler-blaeae-rer ) C gall 


ator 


bladder 


gassverk (gahss-vasrk) nt gasworks 


galleri (gah-ler-ree) nt gallery 


gate (gaa-ter) c street, road 


gallestein (ga/?Her-stayn ) c gallstone 


gatekryss (gaa-ter-krewss ) nt (pi ~) 


gaiopp (gah-/opp) c gallop 


crossroads 


galskap (gaa/-skaap ) c madness 


gave (gaa-ver) c present, gift 


gammel (gahm-mer\) adj ancient, old; 


gavl(gahvl)c gable 


aged 


gavmild (gaav-n\\\) adj liberal, gener- 


gammeldags (gahn>-merl-dahks) adj 


ous 


ancient, old-fashioned; quaint 


gavmildhet (gaav-mil-hayt ) c generos- 


gang 1 (gahngng) c time; en "*- once; 


ity 


some time, some day; en ~ til 


gebiss (geh-6/ss) nt denture, false 


once more; gang pa gang again 


teeth 


and again; *ga i ~ med *under- 


geit(vayt)cgoat 


take; med en t straight away; 


geitebukk (^aHer-book) c goat 


nok en ** once more 


geiteskinn ( ^/-ter-shin ) nt 


gang 2 (gahngng) c aisle; hallway 


kid 


gangart (gahng-aat ) c gait 


gele (sheh-fay) c jelly 


gange (gahng-nger) c pace, walk 
gangsti (gahng-si\ ) c iootpath 


gelender (geh-/e/)n-derr) nt (pi -dre) 


banisters pi; railing, rail 


ganske (gahn-sker ) adv quite, fairly, 


gemen (gen-mayo) adj foul, mean 


pretty, rather 


general (geh-ner-raa/) c general generasjon 207 gjaere generasjon (geh-ner-rah-s/)oon) c gen- 
eration 

generator (geh-ner-raa-toor) c gener- 
ator 

generell (sheh-ner-rehll ) adj universal, 
general 

generes (sheh-ner-rurss) ad/generous 

geni (sheh-nee) nt genius 

genser (gehn-serr ) c jersey 

geografi (geh-oo-grah-fee) c geogra- 
phy 

geologi (geh-oo-loo-gee) c geology 

geometri (geh-oo-meh-free) c ge- 
ometry 

gest(shehst)c gesture 

gestikulere (gehss-ti-kew-/ap-rer ) v 
gesticulate 

gevinst (geh-wnsf ) c prize 

gevir (geh-veer) nt antlers pi 

gevaer (geh-veeaer) nt rifle, gun 

gi (Vee) v *give; ~ etter indulge, 
'give in; - opp v *give up; ~ seg 
*give in 

gift (vift)c poison 

gifte seg (W-ter) marry 

giftig ( W-ti ) adj toxic, poisonous 

gikt(vjkt)cgout 

gips(vjps)c plaster 

gir (geer) nt gear; skifte ~~ change 
gear 

girkasse (geer-kah-ser) c gear-box 

girstang (gee-shtahng ) c (pi -stenger) 
gear lever 

gissel (g/ss-serl) nt (pi gisler) hostage 

gitar (gi-faar) c guitar 

gjedde (Vayd-der) c pike 

gjeld(vehii)cdebt 

gjelde (YehUer) v concern, apply 

gjelle ( VeA/-ler) c gill 

gjemme (Yehm-mer) v *hide 

gjenforene (^e/jn-fo-ray-ner) v reunite 

gjeng(v e hngng)cgang 

gjenlyd ( Yehn-lwid ) c echo 

gjennom ( Yehn-noom ) prep through; *ga ~ pass through 

gjennomblete (^e/7n-noom-blur-ter) v 
soak 

gjennombore (^e/vMioom-boo-rer) v 
pierce 

*gjennomga ( Yehn-noom-gaw ) v *go 
through, suffer 

gjennomreise (Kehn-noom-ray-ser) c 
passage 

gjennomsiktig ( ^ehn-noom-sik-ti ) adj 
sheer, transparent 

gjennomsnitt (^ehn-noom-snit) nt (pi 
~) average, mean; i ~ on the 
average 

gjennomsnittlig ( Ke/w-noom-snit-li ) 
adj average, medium 

gjennomtrenge ( Ve/wr-noom-treh-nger ) 
v penetrate 

gjenopplivelse ( J'e/jn-noop-lee-verl-ser) 
c revival 

gjenoppta ( Yehn-nop-taa ) v resume 

gjenpart (Yehn-paht) c carbon copy 

gjensidig ( Y e hn-see-d\ ) adj mutual 

gjenstand (Yehn-stahn ) c object; ar- 
ticle 

gjenta (Yehn-taa) v repeat 

gjentakelse (^ebn-taa-kerl-ser) c rep- 
etition 

gjerde {Yaeae-der) nt fence 

gjerne (Yaeae-ner) adv willingly, glad- 
ly 

gjerning (Yaeaening) c deed 

gjerrig ( Kasr-ri ) adj avaricious 

gjespe (Yehss-per) vyawn 

gjest(Vehst)c guest 

gjestevaerelse ( ^e/jss-ter-vaeae-rerl-ser ) 
nt guest room 

gjestfri {Yehst-free) adj hospitable 

gjestfrihet (^e/jsf-fri-hayt) c hospital- 
ity 

gjeter (Kap-terr) c shepherd 

gjette(^e/jf-ter) v guess 

gjaer (Yaeaerjc yeast 

gjaere (Yaeae-xex) v ferment gj0 208 

gj0(vGr) v bark, bay 

gjedsel ( Yurt-ser\ ) c manure, dung 

gjedseldynge (Kurf-serl-dew-nger) c 
dunghill 

gJ0k(Vurk)c cuckoo 

gjereTO-rer) v*do 

gjerlig ( vur-U ) adj feasible 

glad (glaa ) adj cheerful, glad, joyful, 
happy; *vaere *** i love 

glans(glahns)c gloss 

glansles (g/a/)ns-lurss) adj mat 

glass (glahss) nt glass; target ~ 
stained glass; glass- glass 

glassmaleri (g/a/)ss-maa-ler-ree ) nt 
stained glass 

glasur (glah-sewr ) c icing, frosting 

glatt (glahtt ) adj slippery; smooth 

glede (gfay-der) c gladness, joy, de- 
light; v please, delight; *ha ~ av 
enjoy; med ~ gladly 

glemme {glehm-mer) v *forget 

glemsom (glehm-som ) adj forgetful 

gli (glee) v *slide, glide; skid, slip 

glidefly (g/ee-der-flew) nt (pi ~) 
glider 

glidelas (g/ee-der-lawss ) c zip, zipper 

glimrende (g//'m-rer-ner ) a dj splendid 

glimt (glimt) nt flash; glimpse 

glinse (g//n-ser) v *shine 

glis(gleess) nt grin 

glise(glee-ser) vgrin 

globus (g/do-bewss) c globe 

gled (glurd ) c glow 

glede (g/Dr-der) vglow 

gnl(gnee) vrub 

gnist(gnist)c spark 

gobelin (goo-beh-/e/?ngng) nt tapestry 

god (goo) ad/ good; kind 

godkjenne (goo-kheh-ner) v approve 
of, approve 

godkjennelse (goo-kheh-nerl-ser) c ap- 
proval 

godlyndt (goo-lewnt) ad/' good-hu- 
moured gratulasjon godmodig (goo-moo-di ) adj good- 
tempered, good-natured 

godskrive (goo-skree-ver) v credit 

godstog (goofs-tawg ) nt (pi ~) 
goods train; freight-train nAm 

godsvogn (goofs-vongn ) c waggon 

godt (gott ) adv well 

godtgjore (gof-VQr-rer) v *make 
good 

godtgjerelse (gof-Vur-rerl-ser) c re- 
muneration 

godtroende (goo-trdo-er-ner) adj 
credulous 

godvilje (gdo-vil-Yer) c goodwill 

golf (golf) c golf; gulf 

golf bane (go/f-baa-ner) c golf-links, 
golf-course 

gondol (gon-doo/) c gondola 

gotter (gof-terr) pi candy nAm 

grad (graad ) c degree; grade; i den ~ 
so 

grad vis (graacM/eess) adv gradually; 
a dj gradual 

graf isk (graa-fisk ) adj graphic; ~ 
fremstilling diagram 

gram (grahmm ) nt gram 

grammatikk (grah-mah-fM) c gram- 
mar 

grammatisk (grah-maa-tisk) adj 
grammatical 

grammofon (grah-moo-/oon) c record- 
player, gramophone 

grammofonplate (grah-moo-/oon-plaa- 
ter)c disc, record 

gran (graan ) c fir-tree 

granitt (grah-n/ff ) c granite 

granne (grahn-ner) c neighbour 

grapefrukt (grayp-f rewkt ) c grape- 
fruit 

grasios (grah-si-urss) adj graceful 

gratis (graa-tiss ) adj free, gratis; free 
of charge 

gratulasjon (grah-tew-lah-s/7don) c 
congratulation gratulere 209 gudinne gratulere (grah-too-/ay-rer) v congra- 
tulate 

grav (graav) c tomb, grave 

grave (graa-ver) v *dig; ~ ned bury 

gravere (grah-vap-rer) v engrave 

gravid (grah-veed) adj pregnant 

gravlund (graaHewn ) c cemetery 

gravstein (graav-stayn ) c tombstone, 
gravestone 

graver (grah-vUrr) c engraver 

gre(greh) vcomb 

greker (grap-kerr) c Greek 

gren (grayn ) c branch, bough 

grense (grehn-ser) c limit, bound, 
boundary; frontier, border 

grenseles (grerm-ser-lurss) adj un- 
limited 

grep (grayp) nt grasp; clutch, grip 

gresk (graysk) adj Greek 

gress(grehss) nt grass 

gresshoppe (grehss-ho-per) c grass- 
hopper 

gresslek (gre/iss-lurk ) c chives pi 

gressplen (grebss-playn ) c lawn 

gresstra (gre/>-straw) nt (pi ~) blade 
of grass 

grave (gra>ver ) c earl, count 

grevinne (greh-wn-ner) c countess 

grevskap (grap^skaap) nt county 

gribb (gnbb) c vulture 

grille (grH-\er) v grill 

grillrom (grill-room) nt (pi ~) grill- 
room 

grind (grinn)c gate 

gripe (gree-per) v *take, *catch, 
grasp, seize, grip; ~ inn intervene, 
interfere 

gris(greess)cpig 

grisk (grisk ) aaj greedy 

griskhet (gr/s*-hayt ) c greed 

grop (groop ) C pit 

gross (gross) nt gross 

grosser er (groo-sa>rerr ) c wholesale 
dealer grotte (grof-ter) ccave, grotto 
grov (grawv) adj coarse, gross 
grovsmed (grawv^smay ) c blacksmith 
gru (grew) c horror 
grundig (grewn-di ) adj thorough 
grunn 1 (grewnn) c reason; cause; pa 

~ av owing to, because of, for, on 

account of 
grunn 2 (grewnn ) c ground 
grunn 3 (grewnn ) aaj shallow 
grunnlag (grewn-laag ) nt (pi ~) basis 
grunnlegge (grewn-leh-ger) v found 
grunnleggende (gre wn-leh-ger-ner) 

adj basic 
grunnlov (grewn-lawv) c constitution 
grunnsetning (grewn-seht-ning ) c 

principle 
gruppe (grewp-per) c group; party 
gruppere (grew-pay-rer) v classify 
grus (grewss) c gravel, grit 
grusom (grew-som) adj cruel, harsh; 

terrible, horrible 
gruve (grew-ver) c pit, mine 
gruvearbeider (grevv-ver-ahr-bay-derr ) 

c miner 
gruvedrift (grew-ver-drift) c mining 
gryte(grew-ter)cpOt 
greft(grurft)c ditch 
grenn (grurnn ) adj green; grent kort 

green card 
grennsak (grurn-saak ) c vegetable 
grennsakhandler(grurn-saak-hahnd- 

lerr) c greengrocer; vegetable 

man 
grot (grurt)c porridge 
gra(graw)ac//grey 
gradig (graw-di ) adj greedy 
grate (graw-ter) v *weep, cry 
gud (gewd ) c god 
guddommelig (gew-dorrwner-li) ad/ 

divine 
gudfar (gew-faar) c (pi -fedre) godfa- 
ther 
gudinne (gew-d/n-ner) c goddess gudstjeneste 210 halvsirkel gudstjeneste (gewfs-tYay-nerss-ter) c 
worship, service 

guide (gighd)c guide 

gul(gewl) ad/ yellow 

gull (gewll)m gold 

gullgruve (gew/-grew-ver) c goldmine 

gullsmed (gevW-smay) c jeweller, 
goldsmith 

gulrot (gew/-root) c (pi -rotter) carrot 

gulsott (gewl-sot) c jaundice 

gulv(gewlv) nt floor 

gulvteppe (gew/i^teh-per) nt carpet 

gummi (gewm-m\ ) c rubber, gum 

gummisko (gewm-mi-skoo ) pi plim- 
solls pi 

gunstig (gewn-s\\ ) adj favourable; 
cheap 

gurgle (gewr-gler) v gargle 

gutt (gewtt ) c boy; lad 

guttespeider (gewf-ter-spay-derr) c 
scout, boy scout 

guvernante (gew-veh-nabn-ter) c gov- 
erness 

guverner (gew-veh-nurr) c governor 

gyldig ( ^ewZ-di ) adj valid 

gyllen ( Kew/-lern ) adj golden 

gymnastikk (gewm-nah-sfM) c physi- 
cal education; gymnastics pi 

gymnastikksal (gewm-nah-sf/'/c-saal ) C 
gymnasium 

gynekolog (gew-ner-koo-/awgf) c 
gynaecologist 

gynge ( Yewng-nger ) v rock 

gys(vwss) nt shudder 

g0y(gur ew )c//7f fun 

geyal (gur ew -ah\ ) adj amusing 

*ga (gaw) v *go, walk; pull out; * 
bort *leave, *go away; ~~ forbi 
pass by; ~ forut for precede; ~ 
fottur hike; *- fra borde disem- 
bark; ~- gjennom pass through; *** 
hjem *go home; ~~ igjennom *go 
through; ~ i land land; ~ inn en- 
ter, *go in; ~ med pa agree; "* ned descend; ~ om bord embark; 
~ over cross; ~ sin vei depart; "- 
tilbake *get back; ~ til verks pro- 
ceed; ~ ut *go out; ~ videre *go 
ahead, *go on 
i gar {\-gawr) yesterday 
gardsplass {gawsh-p\ahss) c back- 
yard, courtyard 
gas (gawss) c (pi gjess) goose 
gasehud (gaw^ser-hewd ) c goose-flesh 
gate (gaunter) c puzzle, enigma, 

riddle 
gatef ull (gaw-ter-fewl ) adj mysterious H 

ha (haa ) v *have; ~ noe imot 

mind; ~ pa seg *wear 
hage {haa-ger) c garden 
hagl ihahgl) nt hail; buckshot 
hai (high )c shark 
haike (high-ker) v hitchhike 
haiker {high-ken) c hitchhiker 
hake (haa-ker)c chin 
hakke (hahk-ker) vchop; c pick-axe 
hale (haa-\er)c tail 
hallo! (hah-fod) hello! 
halm (hahlm)c straw 
halmtak (hahlm-taak) nt (pi ~) 

thatched roof 
hals (hahls) c throat, neck 
halsbrann (hahls-brahn ) c heartburn 
halsband (hahls-bon) nt (pi ~) collar 
halsesyke (/ja/)/-ser-sew-ker) c sore 

throat 

halskjede (/)a/)/s-khay-der) nt necklace 
halt (hahlt) adj lame 
halte(/?aW-ter) vlimp 
halv (hahll ) adj half; halv- semi- 
halvdel(/?a/7A-dayl)chalf 
halvere(hahl-vaK-rer) v halve 
halvsirkel (/wW-seer-kerl) c (pi -kler) halvt 211 hell semicircle 


hate(baa-ter) vhate 


halvt (hahlt)adv half 


hatt(hahtt)chat 


halvtid (haht-xeed ) c half-time 


haug (hou) c pile, heap; mound 


halweis (/a/j/-vayss) adv halfway 


hauk(houk)chawk 


halvey (/ja/)/-lur ew ) c peninsula 


hav(haav) nt ocean 


ham (hahmm ) pron him 


havfrue (haav-frew-er) c mermaid 


hammer (hahm-merr) c hammer 


havmake (/jaav-maw-ker) c seagull 


hamp(hahmp)chemp 


havn (hahvn) c port, harbour 


han (hahnn ) pron he; hann- male 


havnearbeider (/)a/>v-ner-ahr-bay-derr ) 


handel (hahn-der\ ) c (pi -dler) com- 


c docker 


merce, business, trade; deal; "dri- 


havneby (ha/w-ner-bew) c seaport 


ve ~ trade; handels- commercial 


havre (hahv-rer) c oats pi 


handelsmann (Ziahn-derls-mahn ) c (pi 


hebraisk (heh-braa-isk) nt Hebrew 


-menn) tradesman 


hedensk {hay-demsk) adj pagan, hea- 


handelsrett (/ra/w-derls-reht ) c com- 


then 


mercial law 


heder (tiay-derr) c glory 

hederlig (hay-der-\\) adj honourable 


handelsvare (hahn-derls-vaa-rer) c 


merchandise 


hedning {hayd-n\ng ) c pagan, heathen 


handle {hahnd-\er) vshop; act; *& 


hedre ihay-drer) v honour 


med *deal with 


heftig (hehf-t\)adj severe, violent, 


handlebag (/jahncHer-baeg ) c shopping 


fierce 


bag 


heftplaster (hehft-p\ahss-\err) nt (pi 


handlende (ha/?nd-ler-ner) c (pi ^) 


-tre) plaster, adhesive tape 


dealer 


hegre (hay-grer) c heron 


handling (hahnd-\\ng ) c action, act, 


hei (hay) c heath, moor 


deed; plot 


heis (hayss) c lift; elevator nAm 


hane(/)aa-ner)ccock 


heise(/iay-ser) v hoist 


bans (hahns) pron his 


heisekran (hay-ser-kraan) c crane 


hanske {hahn-sker) c glove 


hekk(hehkk)c hedge 


hard (haar) ad/ hard 


hekle (hehk-\er) v crochet 


hardnakket (haanah-ken ) adj obsti- 


heks(hehks)c witch 


nate 


hel (hayl ) adj entire, whole 


hare (haa-rer) chare 


helbrede (hehf-bray-der) vcure, heal 


harmoni (hahr-moo-nee) c harmony 


helbredelse (/?e/?/-bray-derl-ser) c re- 


harpe (hahr-per) c harp 


covery, cure 


harpiks (/>a/>r-piks) c resin 


heldig (hehhdi) adj lucky, fortunate 


harsk (hahshk) adj rancid 


hele (hay-\er) nt whole; i det ~ alto- 


hasselnett (/ia/?ss-serl-nurt ) c hazel- 


gether 


nut 


helgen (hehi-gem ) c saint 


hast (hahst) chaste 


helgenskrin (/je/?/-gem-skreen ) nt (pi 


hastig {hahss-t\) adj hasty 


~) reliquary 


hastighet (hahss-i\-hayt ) c speed 


helkornbred (haj^-koon-brur) nt (pi 


hastverk (hahst-vserk) nt hurry 


~) wholemeal bread 


hat (haat) nt hatred, hate 


hell (hehll) nt luck Hellas 212 herregard Hellas (/ie/)/-lahss) Greece 


hennes (hehn-nerss) pron her 


helle (hehf-\er) vpour; slope 


henrettelse (hehn-reh-terl-ser) c ex- 


heller (hehUerr) adv sooner, rather 


ecution 


hellig {hehl-\\)adj holy, sacred 


henrivende (he/wwee-ver-ner) adj 


helligbrede (/)e/)/-li-brur-der) c sacri- 


adorable, delightful, enchanting 


lege 


henrykt ihehn-rewkx) adj delighted 


helligdag {hehf-\\-daag ) c holiday, 


hensikt (hehn-s\kt) c intention, pur- 
pose, design; *ha til -v intend 


Sunday 


helligdom (/?e/?Mi-dom ) c (pi ~mer) 


henstand {hehn-stahn ) c respite 


shrine 


hensyn (hehn-seuin) nt regard; med 
** til as regards, regarding 


hellige (/>e/i/-li-er) v dedicate 


helling (hehl-\\ng ) c gradient 


hensynsfull (hehn-sewns-fewl) adj 


helse (hehf-ser) c health 


considerate 


helseattest (/ie/)/-ser-ah-tehst) c 


hensynsf ullhet (bebn-sewns-fewl-hayt ) 


health certificate 


c consideration 


helt 1 (hehlt)chero 


hente (hehn-xer) v fetch; *get, pick 


helt 2 (haylt) adv wholly, entirely, 


up, collect 


quite, completely 


henvende seg til ihehn-veh-ner) ad- 


heltinne (hehlt-/no-ner) c heroine 


dress 


helvete (/e/>/-ver-ter) nt hell 


henvise til (Zie/m-vee-ser) refer to 


hemmelig {hehm-\\ ) adj secret 


henvisning (hehn-veess-ning ) c refer- 


hemmelighet (behm-li-hayt) c secret 


ence 


hemorroider (heh-moo-ree-derr)p/ 


her (haeaer) adv here 


piles pi, haemorrhoids pi 


herberge ter-baer-ger) nt hostel 


hende (hehn-ner) v happen, occur 


heretter teas-reh-terr) adv hence- 


hendelse (fte/irwierl-ser) c incident, 


forth 


happening, occurrence 


herkomst (hasaer-komsx ) c origin 


hendig (hehn-6\ ) adj handy 


herlig (haeae-W ) adj wonderful, lovely, 


henge (hehng-nger) v *hang 


delightful 


hengebru (hehng-nger-brew) c suspen- 


hermetikk (haer-mer-f/'/c/c) c tinned 


sion bridge 


food 


hengekeye (/)e/?ng-nger-kur ew -er) c 


hermetikkboks (haer-mer-f/fc-boks) c 


hammock 


tin; can nAm 


hengelas (/>e/mger-lawss) c padlock 


hermetikkapner (haer-mer-f/fc-awp- 


henger (hehng-ngerr) c hanger 


nerr)c tin-opener 


hengesmykke (Zie/mg-nger-smew-ker ) 


hermetisere (haer-mah-ti-sa>rer) v 


nt pendant 


preserve 


hengiven (/?e/)n-Yee-vem ) adj affec- 


herr(haerr) mister 


tionate 


herre (hasr-xer) c gentleman 


hengivenhet (/je/w-Yee-vern-hayt ) c 


herredemme (Ziasr-rer-dur-mer) nt do- 


affection 


minion 


hengsel (hehng-sher\ ) nt (pi -sler) 


herref riser (/?a?r-rer-fri-surr) c barber 


hinge 


herregard (taer-rer-gawr) c mansion, 


henne (hehn-ner) pron her 


manor-house herretoalett 213 holde herretoalett fer-rer-too-ah-leht ) nt 
men's room 

herske {haesh-ker) v reign, rule 

hersker (haesh-ken) c sovereign 

hertug (teef-tewg ) c duke 

hertuginne (hae-tew-g/n-ner) c duch- 
ess 

hes (hayss ) adj hoarse 

hest(hehst)c horse 

hestekraft (/?efa>s-ter-krahft) c (pi 
-krefter) horsepower 

hestesko (he/iss-ter-skoo) c (pi ~*) 
horseshoe 

hesteveddelep (hehss-ter-veh-der-lurp ) 
/if (pi ~) horserace 

het(hayt)ac[/hot 

hete (hay-ter) cheat 

hete (hay-ter) v *be called 

heteroseksuelK/jap-ter-roo-sehk-sew- 
ehl ) adj heterosexual 

hette (heht-xer) c hood 

hevarm (hayv-ahrm ) c lever 

heve (hay-ver) v raise; *draw, cash 

hevelse (/a>verl-ser ) c swelling 

hevn (hehvn ) c revenge 

hi (hee) nt den 

hierarki (hi-eh-rahr-/cee) nt hierarchy 

hikke {hik-ker) c hiccup 

hilse (/7/7-ser) v greet; salute 

hilsen (M-sern) c greeting 

himmel (/i/m-merl ) c (pi himler) sky; 
heaven 

hindre (hin-drer) v hinder, impede 

hindring {hin-drmg ) c obstacle, im- 
pediment 

hinsides {heen-see-derss) prep beyond 

hissig (hiss-s\ ) adj hot-tempered, 
quick-tempered 

historie (hiss-foo-ri-er) c history 

historiker (hiss-fod-ri-kerr) c historian 

historisk (hiss-foo-risk) adj historic, 
historical 

hittegods (M-ter-goots) nt lost and 
found hittegodskontor(/)/f-ter-goots-koon- 
toor) nt lost property office 

hittil (heet-t\\ ) adv so far 

hjelm(Yehlm)c helmet 

hjelp (vehlp) c aid, assistance, help; 
relief 

*hjelpe (Keeper) v help, aid; sup- 
port, assist 

hjelper (Yehl-perr) c helper 

hjelpsom (Vehlp-som) adj helpful 

hjem (vehmm) nt home 

hjemlengsel ( Vehm-lehng-serl ) c 
homesickness 

hjemme (Vehm-mex) advai home 

hjemmelaget ( ^ehm-mer-laa-gen ) adj 
home-made 

hjemover ( ^ehm-maw-verr ) adv home- 
ward 

hjemreise Ce/jm-ray-ser) c return 
journey 

hjerne (Yaeae-ner) c brain 

hjer nerystelse ( Kaa?-ner-rewss-terl- 
ser)c concussion 

hjerte (Ygat-ter) nt heart 

hjerteanfall (Kart-ter-ahn-fahl) nt (pi 
~) heart attack 

hjerteklapp (^asf-ter-klahp) c palpita- 
tion 

hjertelig (Yaet-W) adj cordial, hearty 

hjerteles (^f-ter-lurss) adj heartless 

hjort(vott)cdeer 

hjul(Vewl)/rt wheel 

hjerne ( vuf-ner ) nt corner 

hode (hod-der) nt head; pa hodet up- 
side-down 

hodepine (/700-der-pee-ner) c head- 
ache 

hodepute (/jod-der-pew-ter) c pillow 

hoff (hoff)flf court 

hofte(fatf-ter)chip 

hofteholder (/jof-ter-ho-lerr) c girdle 

hold (hoti) nt stitch 

holde (hoRer) v *hold; *keep; ~* 
oppe *hold up; ~ opp med stop; holdeplass 214 

~~ pa *hold; ~ pa med *keep at; 
r- seg borte fra *keep away from; 
?* seg fast *hold on; tilbake 
keep back, *withhold ~ ut *keep 
up; *bear, endure; ^ utkikk etter 
watch for 
holdeplass (/io/-ler-plahss) estop 
holdning (/70/d-ning ) c position, atti- 
tude 
Holland (toMahn) Holland 
hollandsk (/?o/-lahnsk ) adj Dutch 
hollender (/joHehn-derr ) c Dutchman 
homoseksuell (/)do-moo-sehk-sew-ehl ) 

adj homosexual 
honning (/70/wiing ) c honey 
honorar (hoo-noo-raar) nt fee 
hop (hoop) clot; heap 
hopp (hopp) nt jump, leap, hop 
hoppe 1 {hop-per) vjump; skip, hop; 

*leap; ~~ over skip 
hoppe 2 (hop-per) c mare 
hore(r>od-rer)c whore 
horisont (hoo-ri-sonf ) c horizon 
horisontal (hoo-ri-son-raa/) adj hori- 
zontal 
horn (hoon ) nt horn 
hornorkester (/700-nor-kehss-terr) nt 

(pi -tre) brass band 
hos (hooss) prep with; at 
hospital (hooss-pi-raa/) nt hospital 
hoste (hooss-ter) v cough; c cough 
hotell (hoo-fe/j//) nt hotel 
hov(hoov)choof 
hoved- (/joo-verd) capital, cardinal, 

chief, main, primary, principal 
hovedgate (/?od-verd-gaa-ter) c main 

street 
hovedkvarter (/)do-verd-kvah-tayr) nt 

headquarters pi 
hovedledning (/700-verd-layd-ning ) c 

mains pi 
hovedlinje (hod-verd-lin-Ver) c main 

line 
hovedsakelig (/700-verd-saa-ker-li ) adv husdyr 

mainly 
hovedstad (hod-verd-staad ) c (pi -ste- 

der) capital 
hovedvei (/jod-verd-vay) c thorough- 
fare, main road 
hoven {haw-vem ) adj snooty 
hovmester (/)awv-mehss-terr) c (pi 

-tre) head-waiter 
hovmodig (hov-mod-di ) adj haughty; 

proud 
hud (hewd) c skin; hard ~ callus 
hudfarge {hewd-iahr-ger) c com- 
plexion 
hudkrem (hewd-kraym ) c skin cream 
hukommelse (hew-/com-merl-ser) c 

memory 
hu\(Uew\) adj hollow 
hule (hew-\er) ccave, cavern 
hull (hewll)/jf hole 
hulrom {hewl-room ) nt (pi ~) cavity 
humle (hoom-\er) c bumblebee; hops 
hummer (hoom-merr) c lobster 
humor (hew-vnoor) c humour 
humoristisk (hew-moo-r/'ss-tisk ) adj 

humorous 
humpet (hoom-pen) adj bumpy 
humor (hew-mZTrr) nt spirit, mood; 

spirits 
hun (hewnn) pron she; hunn- female 
hund(hewnn)cdog 
hundehus (A?ewn-ner-hewss) nt (pi ~) ] 

kennel 
hunderem (/?ew7-ner-rehmm ) c (pi 

~mer) lead 
hundre ihewn-drer) num hundred 
hurtig (hewt-t\ ) adj fast, quick, rapid 
hurtigtog (/?ewf-ti-tawg ) nt (pi ~) 

through train, express train 
hus (hewss) nt house; hus- domestic 
husarbeid (/)ewss-ahr-bayd) nt house- 
work 
husbat {hewss-bawt ) c houseboat 
husdyr (hewss-dewr) nt (pi ~) 
domestic animal huse 215 

huse (hew-ser) v lodge 
huseier (/?evvss-ay-err) c landlord 
hushjelp (/jewss-Yerlp) cmaid, house- 
maid 
husholderske (hewss-ho-lersh-ker) C 

housekeeper 
husholdning (/evvss-hol-ning ) c house- 
keeping 
huske {hewss-ker) v remember; recol- 
lect; *swing; c swing 
huslaerer (/jeivss-laeae-rerr) c tutor 
husmor (hevvss-moor) c (pi -modre) 

housewife 
husrom (Zievvss-room) nt accommo- 
dation; skaffe ~ accommodate 
husstand (hev^stahn ) c household 
hustru (Ziewss-trew) c wife 
husvert (/jevvss-vaet ) c landlord 
husvogn (/>ewss-vongn ) c caravan 
hutre (hewt-rer) v shiver 
hutrende (/jewf-rer-ner) adj shivery 
hva (vaa ) pron what; ~ enn what- 
ever; * som heist anything 
hval(vaal)c whale 
hvelv(vehlv)/7f arch 
hvelving (ve/i/-ving) c vault 
hvem (vehmm ) pron who; ~ som 
enn whoever; som heist any- 
body; til * whom 
hver (vaeaer) adj every, each 
hverandre (vas-rahn-drer ) pron each 

other 
hverdag (vaeae-daag ) c weekday 
hvete {vay-ter) c wheat 
hvetebolle (va>ter-bo-ler) c bun 
hvetebredsdager ( va>ter-brurss-daa- 

gerr)p/ honeymoon 
hvile (vee-ler) v rest; c rest 
hvilehjem (vee-ler-Vehm) nt (pi **) 

rest-home 
hvilken (wf-kern) pron which; ~ som 
heist whichever; hvilke som heist 
any 
hvin(veen)nf shriek hevding hvis (viss) conj if; in case 
hviske (w'ss-ker) v whisper 
hvisking (v/ss-king) c whisper 
hvit(veet)ac(/ white 
hvitlek (veer-lurk) c garlic 
hvitting (w'f-ting) c whiting 
hvor (voor) adv where; how; ~ enn 
wherever; ~ mange how many; ~ 
mye how much; ~ som heist any- 
where 
hvordan (voo-dahn) adv how 
hvorfor (voor-for) adv why; what for 
hyggelig [hewg-ger-W ) adj pleasant, 

enjoyable 
hygiene (hew-gi-aj/-ner) c hygiene 
hygienisk (hew-gi-ap-nisk) adj hygien- 
ic 
hykler (hewk-\err) c hypocrite 
hykleri (hewk-ler-ree) nt hypocrisy 
hyklersk (hewk-\ehshk) adj hypocriti- 
cal 
hyl (hewl) nt scream, yell 
hyle (hew-\er) v scream, yell 
hylle (hewHer) c shelf; v *pay tribute 

to 
hyllest (hewl-lerst) c homage, tribute 
hymne {hewm-ner) c hymn 
hypotek (hew-poo-fapfc ) nt mortgage 
hyppig {hewp-p\ ) adj frequent 
hyppighet (/jewp-pi-hayt ) c frequency 
hyssing (/>ewss-sing ) c twine 
hysterisk (hewss-fay-risk) a dj hysteri- 
cal 
hytte (hewt-ter) c cabin, hut; chalet; 

cottage 
hael (haeael ) c heel 
hef lig (hurf-\\ ) adj polite, civil 
hone (hur-ner)C hen 
her bar {huf r-baar) adj audible 
h0re(/jur-rer) v*hear 
hersel (hursh-sher\ ) c hearing 
nest (hurst) c autumn; fall nAm 
heste (hurss-ter) v gather 
hevding (hurv-d'mg ) c chieftain hevisk 216 iaktta hovisk (hur-v\sk) a dj courteous 
hoy (hurew) a( jj ta jj ? high; loud; nt 

hay 
heyde (hur ew -6er) c height; altitude, 

rise 
heydepunkt (/?ur ew -der-poongt) nt 

zenith, height 
heyderygg (/7ur eiv -der-rewgg ) c ridge 
heyere (/?ur evv -er-rer) adj superior, 

higher 
hsyland (hur ew -\ahn) nt (pi ~) up- 
lands pi 
hoylydt ihur ew -\ewt) adj loud 
heyre (hur ew -rer) adj right; right- 
hand; pa ~ side right-hand 
hey red (hur ew -wr) adj crimson 
heysesong (/7ivr ew -seh-song ) c peak 

season, high season 
heyslette (/?ur ew -shleh-ter) c plateau 
heysnue (/)ur ew -snew-er) c hay fever 
heyst (hur ew st) ac/vat most 
heyt (hur ew t) adv aloud 
hoytidelig (hur ew -fee-der-li ) adj sol- 
emn 
heyttaler (/)ur ew -taa-lerr ) c loud- 
speaker 
hoyvann (hur ekV -vahn ) nt high tide 
hSn (hawn ) c mockery, scorn 
hand (honn) c (pi hender) hand; 

hand- manual; *ta ~ om attend to 
handarbeid (/jon-nahr-bayd ) nt 

needlework 
handbagasje (hon-bah-gaa-sher) c 

hand luggage; hand baggage Am 
handbok (hon-book) c (pi -boker) 

handbook 
handbrems {hon-brehms) c hand- 
brake 
handflate (/jon-flaa-ter) c palm 
handf ull (fton-fewl ) c handful 
handjern (/joo-Vaeaen ) p/ handcuffs pi 
handkle {hong-k\er) nt (pi -laer) towel 
handkrem (hon-kraym ) c hand cream 
handlaget (Zion-laa-gert ) adj hand- made 
handledd (hon-\ehd) nt (pi ~) wrist 
handskrift (/jon-skrift) c handwriting 
handtak (hon-taak) nt (pi ~) handle 
handtere (hon-fap-rer) v handle 
handterlig (hon-fap-li ) adj manage- 
able 
handtrykk (/jon-trewk) nt (pi ~) 

handshake 
handvask (hon-vahsk ) c wash-basin 
handverk (Zion-vaerk) nt (pi ~) 

handicraft 
handveske (hon-vehss-ker) c bag, 

handbag 
hane (haw-ner) v mock 
hap (hawp)/rt hope 
hape(/7aw-per) vhope 
hapef ull (bav^per-fewl ) adj hopeful 
haples {hawp-\U~rss) adj hopeless 
haploshet (ftawp-lurss-hayt) c despair 
har(hawr)/rthair 
harborste (/?awr-bursh-ter) c hair- 
brush 
hSret {haw-ren ) adj hairy 
harfrisyre (bawr-fri-sew-rer) c hair-do 
harklipp (hawr-k\\p) c haircut 
harkrem (/?aw-kraym ) c hair cream 
harlakk (haw-\ahk) c hair-spray 
harnett (haw-nehx) nt (pi ~) hair- 
net 
harolje {hawr-o\-Ver) c hair-oil 
hSrrull (haw-rewl ) c curler 
har skill (haw-sh\\) c parting 
harspenne (/jaiv-shpeh-ner) c hair- 
grip; bobby pin Am 
hartorker (baviMurr-kerr) c hair-dryer 
harvann (/jawr-vahn) nt hair tonic i(ee) prep in; for, at 

iaktta (i-aM-tah ) v observe, watch iakttakelse 217 indonesisk iakttakelse (i-a/j/c-taa-kerl-ser) c ob- 
servation 

ibenholt (ee-bern-holt) c/nt ebony 

ide (i-dap) c idea 

ideal (i-deh-aa/) nt ideal 

ideell (i-deh-e/)//) adj ideal 

identifisere (i-dehn-ti-fi-sap-rer) v 
identify 

identif isering (i-dehn-ti-fi-sap-ring ) c 
identification 

identisk (i-de/w-tisk ) adj identical 

identitet (i-dehn-ti-fapf ) c identity 

identitetskort (i-dehn-ti-fapfs-kot) nt 
(pi ~) identity card 

idiom (i-di-oom) nt idiom 

idiomatisk (i-di-oo-maa-tisk ) adj idio- 
matic 

idiot (i-di-oof)c idiot 

idiotisk (i-di-oo-tisk ) adj idiotic 

idol (\-dodi) nt idol 

idrettsmann (eed-rehts-mahn ) c (pi 
-menn) sportsman 

ifelge (\-furl-ger) prep according to 

igjen (\-Yehnn) adv again 

ignorere(ig-noo-rap-rer) v ignore 

ikke(/*-ker)aaVnot 

ikon {\-koon) c/nt icon 

ild (ill )c fire 

ildfast (/7-fahst ) adj fireproof, oven- 
proof 

ildsf arlig (/Vs-faa-li ) adj inflammable 

ildsted (//-stayd) nt hearth 

illegal (/7-leh-gaal ) adj illegal 

illeluktende (/7-ler-look-ter-ner) adj 
smelly 

illevarslende (/7-ler-vahsh-ler-ner) adj 
sinister, ominous 

illusjon (i-lew-s/oon) c illusion 

illustrasjon (i-lew-strah-s/joon) c illus- 
tration; picture 

illustrere (i-lew-sfrap-rer) v illustrate 

imens (\-mehns) adv meanwhile, in 
the meantime 

imidlertid (i-m/d-ler-ti ) adv though, in the meantime 
imitasjon (i-mi-tah-s/?oon) c imitation 
imitere (i-mi-fap-rer) v imitate 
immigrant (\-mi-grahnt ) c immigrant 
immigrasjon (i-mi-grah-s/)oon) c im- 
migration 
immigrere (i-mi-grap-rer) v immigrate 
gjore immun {Vur-xex \-mewn) immu- 
nize 
immunitet (i-mew-ni-fapf ) c immunity 
imperium (im-pap-ri-ewm ) nt (pi -ier) 

empire 
imponere (im-poo-nap-rer) v impress 
imponerende (im-poo-nap-rer-ner) adj 

impressive, imposing 
import (im-poff ) c import 
importavgift (im-pof-taav-Vift ) c im- 
port duty 
importere (im-po-fap-rer) v import 
importvarer (im-pof-vaa-rerr) pi im- 
ported goods 
importer (im-po-furr) c importer 
impotens (\rr\-poo-tehns) c impotence 
impotent (im-poo-fe/?nf ) adj impotent 
improvisere (im-proo-vi-sap-rer) v im- 
provise 
impuls (im-pew/s) c impulse 
impulsiv (/m-pewl-seev) adj impulsive 
imetekommende (i-mur-ter-ko-mer- 

rmYsdj obliging 
indeks (/n-dehks) c index 
inder (/n-derr) c Indian 
India (in-d\-ah ) India 
indianer (in-di-aa-nerr) c Indian 
indiansk (in-di-aans/c) adj Indian 
indirekte (/n-di-rehk-ter) adj indirect 
indisk (/n-disk ) adj Indian 
individ (in-di-veed) nt individual 
individuell (in-di-vi-dew-e/)//) adj indi- 
vidual 
Indonesia (in-doo-nap-si-ah ) Indonesia 
indonesier (in-doo-nap-si-err) c Indo- 
nesian 
indonesisk (in-doo-nap-sisk ) adj Indo- indre 218 innfersel nesian 
indre (/n-drer) adj internal; inside, in- 
ner 
industri (in-dew-sfree) c industry 
industriell (in-dew-stri-e/i//) adj indus- 
trial 
industriomrade(in-dew-sfree-om-raw- 

der) nfindustrial area 
infanteri (in-fahn-ter-ree) nt infantry 
infeksjon (in-fehk-s/joon) c infection 
infinitiv (in-fin-ni-teev) c infinitive 
infisere (in-fl-say-rer) v infect 
inflasjon (in-flah-s/?oon) c inflation 
inf luensa (in-flew-ehn-sah ) c flu, influ- 
enza 
informasjon (in-for-mah-s/joon) c in- 
formation 
informasjonskontor (in-for-mah- 
shoons-koon-toor) nt inquiry office, 
information bureau 
informere (in-for-may-rer) v inform 
infrared (/n-frah-rur) adj infra-red 
ingef aer (/ng-nger-faeaer ) c ginger 
ingen (/ng-ngem ) pron nobody, no 
one; none; adj no; ~ av dem nei- 
ther 
ingenier (in-shern-^r) c engineer 
ingensteds (/ng-ngern-stehss ) adv no- 
where 
ingenting (/ng-ngern-ting ) pron nil, 

nothing 
ingrediens (ing-greh-di-e/ws) c in- 
gredient 
initiativ (i-nit-si-ah-feev) nt initiative 
injeksjon (in- vehk-s/joon ) c injection 
inkludert (in-klew-dSyr) adj included; 

alt all included 
inklusive (/n-klew-seever) adv inclus- 
ive 
inkompetent (/n-kom-per-tehnt ) adj 

incompetent 
inn (inn) adv in; ~ i into 
innbefatte (/n-beh-fah-ter) v comprise, 
include innbiile seg (/n-bi-ler) imagine 
innbilsk (/n-bilsk) adj conceited 
innbilt (/n-bilt) adj imaginary 
innblande (/n-blah-ner) v involve 
innblandet (/n-blah-nert ) adj con- 
cerned, involved 
innblanding (/n-blah-ning ) c interfer- 
ence 
innbringende (/o-bri-nger-ner) adj 

profitable 
innbrudd (/n-brewd) nt burglary 
innbruddstyv (/n-brewds-tewv) c bur- 
glar 
innby (/n-bew) vask; invite 
innbydelse (in-bew-derl-ser) c invita- 
tion 
innbygger (/n-bew-gerr) c inhabitant 
inndele (/n-day-ler) v *break down, 

divide into 
inne {in-ner) adv indoors; inside 
innebaere (/n-ner-baeae-rer) v imply 
innehaver (/o-ner-haa-verr) c owner, 
bearer 
inneholde (/n-ner-ho-ler) v contain 
innen (/Vwiern ) prep inside; ~ lenge 

soon, shortly 
innenders (/n-nern-dursh ) adj indoor 
innenfor (/n-nern-for ) prep inside; 

within 
innenlands (/Vwiern-lahns) adj domes- 
tic 
innfall (/n-fahl) nt (pi ~) idea; whim; 

brain-wave 
innfatning (/>>-faht-ning ) c frame 
innflytelse (/n-flew-terl-ser) c influ- 
ence 
innf lytelsesrik (/n-flew-terl-serss-reek ) 

adj influential 
innfedt 1 (/n-furt) c (pi ~e) native 
innfedt 2 (/n-furt) adj native 
innf ere (/n-fur-rer) v import; intro- 
duce 
innfering (/n-fur-ring) c entry 
innfersel (/n-fur-sherl ) c import innferselstoll 219 institutt innf erselstoll (/n-fur-sherls-tol ) c duty 
inngang (/n-gahng) c entrance, entry; 

way in 
inngangspenger (/'n-gahngs-peh-ngerr ) 

pi entrance-fee 
innhold (/'n-hol ) nt contents pi 
innholdsfortegnelse(/n-hols-fo-tay- 

nerl-ser) c table of contents 
inni (/n-ni) adv within; inside 
innkassere (/n-kah-say-rer) v collect 
innkomst (/r>-komst ) c revenue 
innledende (/n-lay-der-ner) ad/pre- 
liminary 
innledning (/'n-layd-ning ) c introduc- 
tion 
innlysende (/>>-lew-ser-ner) adj obvi- 
ous 
innover (/n-naw-verr) adv inwards 
innpakning (/>>-pahk-ning ) c packing, 

wrapping 
innpakningspapir(/n-pahk-nings-pah- 

peer) nt wrapping paper 
innregistreringsblankett(/n-reh-gi- 
stray-rings-blahng-kehtt ) c registra- 
tion form 
innrette (/n-reh-ter) v furnish; ar- 
range 
innremme (/'n-rur-mer ) v acknowl- 
edge, admit 
innsamler (/n-sahm-lerr ) C collector 
innsats (/n-sahts) c achievement; con- 
tribution; stake 
innsatt (/n-saht) c (pi ~e) prisoner 
innse (//>-say) v realize, *see 
innside (/o-see-der) c inside; interior 
innsikt(/o-sikt)c insight 
innsirkle (/n-seer-kler) v encircle 
innsj0(/n-shur)clake 
innskipning (/rc-ship-ning ) c embarka- 
tion 
innskrenkning (/n-skrehngk-ning ) c re- 
duction, restriction 
innskrive (//r-skree-ver) V list, enter, 
register; ~~ seg register innskyte (/n-shew-ter) v insert 
innskytelse (/n-shew-terl-ser) c im- 
pulse 
innsproyte (/n-sprur ew -ter) v inject 
innstendig (in-sfe/jn-di ) adj urgent 
inntekt (/o-tehkt ) c income, earnings 
pi; inntekter pi revenue 
inntektsskatt (/n-tehkt-skaht ) c in- 
come-tax 
inntil (/'/Mil ) conj until, till; prep till 
inntreden (/'n-tray-dern ) c entrance 
inntrengende (/n-treh-nger-ner) adj 

pressing 
inntrykk (/n-trewk) nt impression; 

gjore ~ pa impress 
innvende (/n-veh-ner) v object; ~ 

mot object to 
innvendig (/n-vehn-di ) adv within 
innvending (/n-veh-ning ) c objection 
innviklet (/n-vik-lert ) adj complex, 

complicated 
innvilge (/n-vil-ger) v grant 
innvoller (/n-vo-lerr) pi insides 
innande (/n-no-ner) v inhale 
insekt (/n-sehkt) nt insect; bug nAm 
insektmiddel (/'n-sehkt-mi-derl ) nt (pi 
-midler) insecticide, insect repel- 
lent 
insinuere (in-si-new-ay-rer) vhint 
insistere (in-si-sfap-rer) v insist 
inskripsjon (in-skrip-s/7oon) c inscrip- 
tion 
inspeksjon (in-spehk-s/joon) c inspec- 
tion 
inspektor (in-spayk-furr) c inspector 
inspirere (in-spi-ray-rer) v inspire 
inspisere (in-spi-say-rer ) v inspect 
installasjon (in-stah-lah-s/joon) in- 
stallation 
installers (in-stah-/ap-rer) v install 
instlnkt (\n-stingt ) nt instinct 
institusjon (in-sti-tew-s/ioon) institu- 
tion 
institutt (in-sti-fewff ) nt institution, instrukter 220 wig institute 
instruktor (in-strewk-rtirr) c instructor 
instrument (in-strew-me/inf ) nt in- 
strument 
instrumentbord (in-strew-mehnf-boor ) 

/rt (pi ~) dashboard 
intakt (m-tahkt) adj intact; unbroken 
intellekt (in-teh-/e/)/cf ) nt intellect 
intellektuell (in-teh-lehk-tew-eh//) adj 

intellectual 
intelligens (\n-teh-W-gehns) c intelli- 
gence 
intelligent (in-teh-li-gehnf ) adj intelli- 
gent; clever 
intens (\n-tehns) adj intense 
interessant (\n-ter-reh-sahngng) adj 

interesting 
interesse (in-ter-reftss-ser) c interest 
interessere (in-ter-reh-sap-rer) v inter- 
est 
interessert (in-ter-reh-sapf) adj inter- 
ested 
internasjonal (//>ter-nah-shoo-naal ) 

adj international 
intervall (m-terr-vahl) nt interval 
intervju (in-terr-i^ew) nt interview 
intet (//r-tert) nt nothing 
intetkjenns- (/n-tert-khums) neuter 
intetsigende (/>>-tert-see-er-ner) adj 

insignificant, petty 
intim (in-feem) adj intimate 
intrige (in-free-ger) c intrigue 
introduksjonsskrivdn-troo-dewk- 
shoon-skreev) nt (pi ~) letter of 
recommendation 
introdusere (in-troo-dew-sap-rer) v in- 
troduce 
invadere(in-vah-da"p-rer) v invade 
invalid (in-vah-/eed) c invalid; adj dis- 
abled 
invasjon (in-vah-s/joon) c invasion 
investere (in-vehss-fap-rer) v invest 
investering (in-vehss-fap-ring ) c in- 
vestment invitere (in-vi-fap-rer) v invite 
Irak (\-raak) Iraq 
iraker (i-raa-kerr) c Iraqi 
irakisk (i-raa-kisk) adj Iraqi 
Iran (i-raan) Iran 
iraner (i-raa-nerr) c Iranian 
iransk (\-rahnsk) adj Iranian 
Irland (eer-lahn ) Ireland 
irlending (eer-leh-ning ) c Irishman 
ironi (i-roo-nee) c irony 
ironisk (i-roo-nisk) adj ironical 
irritabel (i-ri-faa-berl ) adj irritable 
irritere (i-ri-fap-rer) v irritate; annoy 
irriterende (i-ri-fapn-er-ner) adj an- 
noying 
irsk (eeshk ) adj Irish 
is(eess)cice 
isbre (eess-bray) c glacier 
iskald (eess-kahl ) adj freezing 
iskrem (eess-kraym ) c ice-cream 
Island (eess-iahn) Iceland 
islandsk (eess-lahnsk) adj Icelandic 
islending (eess-leh-ning) c Icelander 
isolasjon (i-soo-lah-s/ioon) c isolation; 

insulation 
isolator (i-soo-/aa-toor) c insulator 
isolere (i-soo-/ap-rer) v insulate; iso- 
late 
isolert (\-soo-layt ) adj isolated 
ispose (eess-poo-ser) c ice-bag 
Israel (eess-rah-ehl ) Israel 
israeler (iss-rah-ap-lerr) c Israeli 
israelsk (iss-rah-ap/s/c) adj Israeli 
istedenfor (i-sfap-dern-for) prep in- 
stead of 
isvann (eess-vahn) nt iced water 
isaer (\-sa3a3r) adv especially 
Italia (i-faa-li-ah ) Italy 
italiener (i-tah-li-ap-nerr) c Italian 
italiensk (i-tah-li-apns/c) a dj Italian 
iver (ee-verr)czeal 
ivrig (eev-ri ) adj zealous; anxious, 
eager 221 jodisk 

jomfru (^om-frew) c virgin; gammel 


J 


~ spinster 
jord (voor) c earth; ground, soil 


ja(vaa)yes; ~~ vel! well! 


Jordan ( ^oo-dahn ) Jordan 


jade (^aa-der)c jade 

jage Caa-ger) vhunt, chase; ** bort 


jordaner (Voo-daa-nerr) c Jordanian 


jordansk ( voo-daansk) adj Jordanian 


chase 


jordbruk (J'oor-brewk) nt agriculture; 


jakke (Yahk-ker) c jacket 


jordbruks- agrarian 


jakt (vahkt) c hunt; chase 


jordbunn ( J'oor-bewn ) c soil 


jakte^aM-ter) vhunt 


jordbaer (Vodr-b&asr) nt (pi ~) 


jakthytte (ra/?/cf-hew-ter) c lodge 


strawberry 


jamre (vahm-xex) v moan 


jordklode (Voor-kloo-der) c globe 


januar (Yah-new-aar) January 


jordmor (Yoor-moor) c (pi -modre) 


Japan (^aa-pahn) Japan 


midwife 


japaner (Vah-paa-nerr) c Japanese 


jordskjelv (^oor-shehlv) c/nt (pi ~) 


japansk ( ^aa-pahnsk ) adj Japanese 


earthquake 


jeg(Vay) pro/7 1 


jordsmonn (Yodsh-mon) nt soil 


jekk(v e hkk)cjack 


journalist (shoo-nah-//sr) c journalist 


jeksel (Yehk-ser\) c (pi -sler) molar 


journalistikk (shoor-nah-li-sf/Wc) c 


jente(^e/jn-ter)cgirl 


journalism 


jern(Vaea3n)/]f iron 


jubileum (Vew-bi-/ap-ewm) nt (pi -eer) 


jernbane ( ^asn-baa-ner ) c railway; 


jubilee; anniversary 


railroad nAm 


Jugoslav (Vew-goo-s/7/aav) c Yugoslav, 
Jugoslav 


jernbanef erje ( ^asasry-baa-ner-faer-Ver) 


c train ferry 


Jugoslavia (Vew-goo-s/j/aa-vi-ah) 
Yugoslavia, Jugoslavia 


jernbaneovergang ( ''asasn-baa-ner-aw- 


verr-gahng ) c crossing 


jugoslavisk (Vew-goo-s/?/aa-visk) adj 
Jugoslav 


jernbanevogn (J'asasn-baa-ner-vongn) c 


coach 


jukse (Yook-ser) v cheat 


jernvarehandel ( ya?a?n-vaa-rer-hahn- 


jul (Vewl) c Christmas, Xmas 


derl ) c (pi -dler) hardware store 


juli(>'ewMi) July 


jernvarer ( ^asn-vaa-rerr) pi hard- 


juling (J'ewHing) c spanking 


ware 


jumper (Yoom-perr) c jumper 


jernverk ( ^asasn-vaerk ) nt (pi ***) iron- 


jungel (Yoong-nger\) c jungle 


works 


juni(^vv-ni) June 


jersey ( ^aas/hshi ) c jersey 


junior (Yew-r\\-oor) adj junior 


jetfly (Ke/7f-flew) nt (pi ~) jet 
jevn (Vehvn) adj level; smooth, even 


juridisk (Vew-ree-disk) adj legal 


jurist (Vew-r/sf ) c lawyer 


jo ( voo ) adv yes; centainly; jo ... jo 


jury (Yew-n)c jury 


the ... the 


justere (Yewss-fap-rer) v adjust 


jobb(v bb)cjob 


juvel(Yew-vayl)cgem 


jockey ( Yok-ki ) c jockey 


jede(Tir-der)cJew 


jod(Vodd)c iodine 


jodisk ( Yw-d\sk ) adj Jewish 


\o\\e (Yol-\er) c dinghy 

kabaret 222 karaffel 

valet 


K 


kamp (kahmp) c fight, battle, com- 
bat; struggle; match 


kabaret (kah-bah-ray) c cabaret 


kampanje (kahm-pahn-Yer) c cam- 


kabel (/caa-berl) c (pi kabler) cable 


paign 


kabin (kah-been) c cabin 


kanadier (kah-naa-di-err) c Canadian 


kabinett (kah-bi-ne/iff ) nt cabinet 


kanadisk (kah-naa-disk) adj Canadian 


kader (/caa-derr) c (pi kadrer) cadre 


kanal (kah-naa/) c channel, canal; 


kef e (kah-fay) c cafe 


Den engelske ~ English Channel 


kaf eteria (kah-feh-fap-ri-ah ) c cafe- 


kanarif ugl (kah-naa-ri-fewl ) c canary 


teria; self-service restaurant 


kandelaber (kahn-der-/aa-berr) c (pi 


kaffe (kahf-fer) c coffee 


-bre) candelabrum 


kaffein (kah-feh-een) c caffeine 


kandidat (kahn-di-daaf) c candidate 


kaffeinfri (kah-feh-een-free) adj decaf- 


kanel (kah-nap/) c cinnamon 


feinated 


kanin (kah-neen) c rabbit 


kaffetrakter (/cahf-fer-trahk-terr) c 


kano (/caa-noo ) c canoe 


percolator 


kanon (kah-noon) cgun 


kagge(fca/7g(-ger)ckeg 


kanskje {kahn-sher) adv perhaps, 


kai(kigh)c dock, quay 


maybe 


kajakk (kah-Yahkk) c kayak 


kant (kahnt) c edge, verge, rim, bor- 


kake(fcaa-ker)ccake 


der 


kaki (/caa-ki ) c khaki 


kantine (kahn-fee-ner) c canteen 


kald (kahll ) ad/" cold 


kaos (kaa-oss) nt chaos 


kalender (kah-/e/>/>-derr) c (pi -drer) 


kaotisk (kah-oo-tisk) adj chaotic 


calendar 


kapasitet (kah-pah-si-fapf) c capacity 


kalk(kahlk) clime 


kapell (kah-pehll) nt chapel 


kalkun (kah\-kewn) c turkey 


kapellan (kah-peh-/aan) c chaplain 


kalle (kahlAex) vcall, name 


kapital (kah-pi-faa/) c capital 


kalori (kah-loo-ree) c calorie 


kapitalanbringelse (kah-pi-faa/-ahn- 


kalsium (/ca/j/-si-ewm ) nt calcium 


bri-ngerl-ser) c investment 


kalv(kahlv)ccalf 


kapitalisme (kah-pi-tah-//ss-mer) c 


kalvekjett (/ca/)/-ver-khurt) nt veal 


capitalism 


kalveskinn (kahl-ver-shm) nt (pi ~) 


kapitulasjon (kah-pi-tew-lah-s/?oon) c 


calfskin 


capitulation 


kalvinisme (kahl-vi-n/ss-mer) c Calvin- 


kapp(kahpp)/rt cape 


ism 


kappe (kahp-per) c cloak 


kam (kahmm) c (pi ^mer) comb 


kapplep (/ca/jp-lufp) nt race 


kamaksel (/ca/m?-mahk-serl ) c (pi 


kapre (kaap-rer) v hijack 
kaprer (kaap-rerr) c hijacker 


-sler) camshaft 


kame (kah-may) c cameo 


kapsel (kahp-ser\ ) c (pi -sler) capsule 


kamerat (kah-mer-raaf) c friend, com- 


kaptein (kahp-fayn) c captain 


rade 


kar (kaar ) nt vessel; c guv 

karaffel (kah-ra/jf-ferl ) c (pi -afler) ca- 


kamgarn (kahm-gaan) nt worsted 


kammertjener (/ca/im-mer-tYay-nerr) c 


rafe karakter 223 kinin karakter (kah-rahk-fapr) c character; 


katastrofal (kah-tah-stroo-faa/) adj 


mark 


disastrous 


karakterisere (kah-rahk-teh-ri-say-rer ) 


katastrofe (kah-tah-sfroo-fer) c catas- 


v characterize 


trophe, calamity, disaster 


karakteristisk (kah-rahk-teh-r/'ss-tisk ) 


katedral (kah-ter-draa/) c cathedral 


adj characteristic 


kategori (kah-ter-goo-ree) c category 


karaktertrekk (kah-rahk-fay-trehk) nt 


kateter (kah-fap-terr) nt (pi -tre) desk 


(pi ~) characteristic 


katolsk (kah-toolsk) adj catholic 


karamell (kah-rah-me/j//) c caramel 


katt(kahtt)ccat 


karantene (kah-rahn-fa>ner) c quar- 


kausjon (kou-shoon) c bail, security; 


antine 


guarantee 


karat (kah-raar ) c carat 


kausjonist (kou-shoo-n/'sr ) c guaran- 


kardinal (kahr-di-naa/) c cardinal 


tor 


karneval (fcaa-ner-vahl ) nt carnival 


kaviar (kah-vi-aar) c caviar 


karosseri (kah-ro-ser-ree) nt 


keiser {kay-serr) c emperor 


bodywork; body nAm 


keiserdemme (/cay-ser-dur-mer) nt 


karpe (kahr-per) ccarp 


empire 


karri (kahr-x\ ) c curry 


keiserinne (kay-ser-r/V>-ner) c empress 
keiserlig (kay-ser-\\ ) adj imperial 
keivhendt (khayv-hehm) adj left- 


karriere (kah-ri-asas-rer) c career 


kart(kahtt)nf map 


kartong (kah-tongng) c carton; kar- 


handed 


tong- cardboard 


kelner (kehl-nerr) c waiter 


karusell (kah-rew-se/7//) c merry-go- 


kenguru (fceftng-gew-rew) c kangaroo 


round 


kennel {kehn-ner\ ) c kennel 


kaserne (kah-sa?a?-ner) c barracks pi 


Kenya (/cehn-Yah) Kenya 


kasino (kah-see-noo ) nt casino 


keramikk (kheh-rah-mM) c ceramics 


kasjmir (kahsh-meer) c cashmere 


pi; pottery 


kasse (kahss-ser) c pay-desk 


kikke(M/*-ker) vpeep 


kassere (kah-sap-rer) v discard 


kikkert (khik-ken) c binoculars pi 


kasserer (kah-sap-rerr) c cashier; 


kilde {khil-der) c fountain, source, 


treasurer; teller nAm 


well, spring 


kassererske (kah-sap-rersh-ker) c 


kile (khee-\er) v tickle; c wedge 


cashier 


kilespill (kee-\er-sp\\) nt (pi ~) bowl- 


kasserolle (kah-ser-ro/-ler) c saucepan 


ing 


kast (kahst) nt throw, cast 


kilo (khee-\oo) c/nt kilogram 


kastanje (kah-sfa/r>-Yer) c chestnut 


kilometer (M/Moo-may-terr) c (pi ~) 


kastanjebrun (kah-sfabn-Yer-brewn) 


kilometre 


adj auburn 


kilometertall (/c/7/'/-loo-may-ter-tahl ) nt 


kaste ikahss-ter) v *cast, *throw; 


(pi r*} distance in kilometres 


toss; ~~ opp vomit 


kirn (kheem ) c germ 


katakombe (kah-tah-/coom-ber) c cata- 


Kina (khee-nah) China 


comb 


kineser (khi-nap-serr) c Chinese 


katalog ikab-tah-lawg) c catalogue 


kinesisk (khi-nap-sisk ) adj Chinese 


katarr (kah-tahrr) c catarrh 


kinin (khi-neen) c quinine kinn 224 kjennssykdom kinn (khinn) nt cheek 

kinnbein (M/'n-bayn) nt (pi ~) cheek- 
bone 

kinnskjegg (khin-shehg) nt sideburns 
pi, whiskers pi 

kino (khee-noo ) c cinema, pictures; 
movies Am, movie theater Am 

kiosk (khosk ) c kiosk 

kirke (kheer-ker) c church; chapel 

kirkegard (Meer-ker-gawr) c grave- 
yard, churchyard 

kirketjener (/c/ieer-ker-tvay-nerr) c sex- 
ton 

kirketarn (Meer-ker-tawn ) nt (pi -*) 
steeple 

kirsebaer (M/'s/h-sher-baeaer) nt (pi *-) 
cherry 

kirurg (khi-rewrg) c surgeon 

kiste (khiss-xer) c chest; coffin 

kjede (khay-deh ) v bore 

kjedelig (khay-der-\\ ) adj dull, boring 

kjeft (khehft ) c mouth 

kjeks (khehks) c (pi **) cookie; bis- 
cuit 

kjele(/c/73>ler)c kettle 

kjelke (khael-ker) c sledge, sleigh 

kjeller (khehl-\err) c cellar 

kjelleretasje (/c/ieW-lerr-eh-taa-sher) c 
basement 

kjemi (kheh-mee) c chemistry 

kjemisk (khay-m\sk) adj chemical 

kjempe (khehm-per) v combat, *fight, 
struggle, battle; c giant 

kjenne {khehn-ner) v *know; ~ igjen 
recognize 

kjennelse (khehn-ner\-ser) c verdict 

kjennemerke (Me/jn-ner-maer-ker) nt 
feature 

kjenner (khehn-nerr) c connoisseur 

kjennetegn (khehn-ner-tayn) nt (pi 
~) characteristic 

kjennetegne U/?e/7n-ner-tay-ner) V 
mark, characterize 

kjennskap ikhehn-skaap) nt knowl- edge 

kjent (khehnt ) adj noted 

kjepphest {khehp-hehst) c hobby- 
horse 

kjerne (khaeaa-ner) c pip; heart, es- 
sence, core, nucleus; kjerne- nu- 
clear 

kjernehus (khaaae-ner-hewss) nt (pi 
~) fruit core 

kjernekraft (khaeae-ner-krahft ) c nu- 
clear energy 

kjerre (khaer-rer) c cart 

kjertel (khaet-ted ) c (pi -tier) gland 

kjetting (kheht-tmg ) c chain 

kjeve (khay-ver) cjaw 

kjole (khoo-\er) cgown, dress; frock; 
lang *r robe 

kjaelenavn (khay-\er-nab\m) nt (pi ~) 
nickname 

kjaer (khaeaer ) adj dear 

kjaereste {khaeae-rerss-ter) c darling 

kjasrlig (khaaae-W ) adj affectionate 

kjaerlighet (khaaaa-W-hayt) c love 

kjaerlighetsaffa3re</c/7cea?-li-hayt-sah- 
faeae-rer)c affair 

kjaerlighetshistorielMasaHi-hayts- 
hiss-too-ri-er) c love-story 

kjekken (khurk-kem ) nt kitchen 

kjekkenhage (Mivr/r-kern-haager) c 
kitchen garden 

kjekkenhandkle (/c/)ur/c-kern-hong-kler ) 
nt (pi -laer) kitchen towel 

kjekkenredskap (f^ur/c-kehn-reh- 
skaap) nt utensil 

kjekkensjef (Mur/c-kern-shayf ) cchef 

kjel (knur! ) c keel 

kjeleskap (MUr-ler-skaap) nt (pi ~) 
refrigerator, fridge 

kjelesystem (MUHer-sew-staym ) nt 
cooling system 

kjelig (khuf-\\ ) adj chilly, cool 

kjenn (khurnn ) nt sex; gender; 
kjenns- genital 

kjennssykdom (Murn-sewk-dom ) c kjop 225 klype venereal disease 


dress; *y seg dress; ~ seg om 


kjep (khurp) nt purchase; godt ** 


change 


bargain 


klebe (kray-beh ) v *stick 


kjepe (khur-per) v purchase, *buy 


klebrig (kfayb-ri ) adj sticky 


kjeper (khur-perr) c purchaser, buyer 


klem (klehm) c (pi ~mer) hug 


kjepesum (MUr-per-sewm ) C (pi 


klemme (klehm-mer) v squeeze; 


~mer) purchase price 


cuddle, hug 


kjepmann (khurp-mahn ) c (pi -menn) 


klenodie (kleh-noo-di-er) nt gem 


shopkeeper; trader, merchant 


klesberste (/c/ayss-bursh-ter) c 


kjepsla (khurp-sh\o) v bargain 


clothes-brush 


kjere (khuf-rer) v *drive; *ride; ~ 


kleshenger (/c/apss-heh-ngerr) c coat- 


forbi *overtake; pass vAm; *- for 


hanger 


fort * speed 


klesskap (klay-skaap) nt (pi ~) 


kjerebane (/c/jur-rer-baa-ner) c car- 


wardrobe 


riageway; roadway nAm 


klient (kli-ehnf ) c client 


kjoretur (MUr-rer-tewr) c drive 


klikk (klik ) c set, clique; nt click 


kjoretoy U/?Ur-rer-tur ew ) nt vehicle 


klima (klee-mah) nt climate 


kjett (khurtt ) nt meat; flesh 


klinikk (k\\-nikk) c clinic 


klage (klaa-ger) v complain; c com- 


klinkekule (fc//'ng-ker-koo-ler) c marble 


plaint 


klippe (klip-per) v *cut; c cliff, rock; 


klagebok (/c/aa-ger-book ) c (pi -boker) 


*r av *cut off 


complaints book 


klistre (kliss-trer) v paste 
klo (kloo) c (pi klor) claw 


klandre (klahn-drer ) v blame 


klang (klahngng ) c tone; sound 


kloakk (k\oo-ahkk) c sewer 


klappe (klahp-per) vclap 


klok (klook )ac(/ clever 


klar (klaar) adj clear; serene; ready; 


klokke (klok-ker) c clock; bell; klok- 


ha klart for seg realize; over 


ken ... at ... o'clock 


aware 


klokkerem (/c/o/c-ker-rehm ) c (pi 


klargjere (fc/aar-Yur-rer) v elucidate, 


~mer) watch-strap 


clarify 


klokkespill (/c/o/c-ker-spil ) nt chimes pi 


klarlegge (/c/aar-leh-ger) v clarify 


klor(kloor)c chlorine 


klasse (klahss-ser) c class; form 


kloss(kloss)c block 


klassekameratU/a/7ss-ser-kah-mer- 


klosset (kloss-sen) adj awkward, 


raat)c class-mate 


clumsy 


klassevaerelse (/c/a/)ss-ser-vaeae-rerl- 


kloster (kloss-terr) nt (pi -tre) con- 


ser)nf classroom 


vent, monastery, cloister 


klassifisere (klah-si-fi-say-rer) v classi- 


klovn (klovn ) c clown 


fy, class 


klubb(klewbb)cclub 


klassisk (klahss-sisk ) adj classical 
klatre (klaht-rer) v climb 


klubbe (klewb-ber) c cudgel, club 


klukke (klook-ker) v chuckle 


klatring (klaht-ring ) c climb 


klump(kloomp) clump 


klausul U/ou-sewl ) c clause 


klumpet (kloom-pen) adj lumpy 


kle (klay) v *become; suit; * av seg 


klut(klewt)c cloth 


undress; * pa dress; ~ pa seg 


klype (klew-per) v pinch klaer 226 komme klaer (klaeaer ) pi clothes pi 


agulate 


kkMklur) vitch 


kobbe (/comber) c seal 


kloe(Jt/ur-er)citch 


kode (koo-der) ccode 


kloft (klurft) c chasm, cleft 


koffert (koof-fen ) c case, suitcase, 


klover {klurv-verr) c clover 


bag; trunk 


kleyve (klur ew -ver) v *split 


kokain (koo-kah-een) c/nt cocaine 


knagg(knahgg)cpeg 


koke (koo-ker) vboil 


knaggrekke (/cna/jg-reh-ker) c hat 


kokebok (/coo-ker-book) c (pi -boker) 


rack 


cookery-book; cookbook nAm 


knapp (knahpp) c button; adj scarce 


kokk(kokk)ccook 


knappe(/cnafy>-per) v button; ~ opp 


kokosnott (/coo/c-kooss-nurt ) c coco- 


unbutton 


nut 


knappenal (/cna/?p-per-nawl ) c pin 


koldtbord (kolt-boor) nt (pi ^) buf- 


knapphet (knahp-hlyx ) c scarcity, 


fet 


shortage 


kolje (/co/-ver) c haddock 


knapphull (fcna/jp-hewl ) nt buttonhole 


kolle (kol-\er) c hill, peak 


knapt (knahpt) adv scarcely 


kollega (koo-lay-gah ) c colleague 


kne (knay) nt (pi knaer) knee 


kollektiv (/co/-lerk-teev) adj collective 


kneipe (knay-per) c pub 


kollidere (koo-li-dap-rer) v collide, 


knekk (knehkk) c/nt (pi ~) toffee 


crash 


knekke (knehk-ker) v crack; break 


kollisjon (koo-\\-shoon) c crash, colli- 


knekt(knehkt)c knave 


sion 


knele (kriay-\er) v *kneel 


koloni (koo-loo-nee) c colony 


knep(knayp) /if trick 


kolonia 1 va rer (koo-loo-ni-aa/-vaa-rerr ) 


kneskal Una>skawl ) c kneecap 


pi groceries pi 


knipetang (/cnee-per-tahng ) c (pi -ten- 


kolonne (koo-/on-ner) c column 


ger) pincers pi 


kolossal (koo-loo-saa/) adj enormous, 


knipling Un/p-ling ) c lace 


tremendous 


knirke (kneer-ker ) v creak 


koma (/coo-mah ) c coma 


kniv(kneev)c knife 


kombinasjon (koom-bi-nah-s/ioon) c 


knoke iknoo-ker) c knuckle 


combination 


knopp (knopp) cbud 


kombinere (koom-bi-nay-rer) v com- 


knott(knott)cknob 


bine 


knur re {knewr-rer ) V grumble 


komedie (koo-ma>di-er) c comedy 


knust (knewst) adj broken 


komfort (koom-fawr) c comfort 


knute (knew-ter) c knot 


komfortabel (koom-fo-faa-berl ) adj 


knutepunkt (/cnew-ter-poongt) nt 


comfortable 


junction 


komfyr (koom-fewr) c cooker; stove 


knytte (knew-ter) vtie, knot; ~ til at- 


komiker (/coo-mi-kerr) c comedian 


tach to; <v opp untie 


komisk (/coo-misk) adj funny, comic 


knyttneve (/cnewf-nay-ver ) c fist 


komite (koo-mi-fap) c committee 


knyttneveslag (fcnewf-nay-ver-shlaag ) 


komma (/com-mah ) nt comma 


nt (pi ^) punch 


komme (kom-mer) nt coming 


koagulere(koo-ah-gew-/ap-rer) v co- 


komme (kom-mer) v *come; ~~ over kommende 227 konkurrere *come across; *- pa *think of; ~ 


rer) v compliment 


seg recover; ~ tilbake return 


komplisert (koom-pli-sapf) adj com- 


kommende (/com-mer-ner) adj oncom- 


plicated 


ing 


komplott {koom-plott) nt plot 


kommentar (koo-mehn-faar) c com- 


komponist (koom-poo-n/sf ) c com- 


ment 


poser 


kommentere (koo-mehn-fap-rer) v 


komposisjon (koom-poo-si-shoon) c 


comment 


composition 


kommersiell (koo-mae-shi-e/j//) adj 


kompromiss (koom-proo-m/'ss) nt 


commercial 


compromise 


kommisjon (koo-m\-shoon) c com- 


kondisjon (koon-d\-shodn) c physical 


mission 


fitness 


kommode (koo-moo-der) c chest of 


konditor (koon-d/f-toor) c confection- 


drawers; bureau nAm 


er 


kommunal (koo-mew-naa/) adj mu- 


konditori (koon-di-too-ree) nt pastry 


nicipal 


shop 


kommune (koo-mevv^ner) c local au- 


kondukter (koon-dewk-furr) c ticket 


thority, municipality 


collector 


kommunestyre (koo-mevv-ner-stew- 


kone(/coo-ner)cwife 


rer) nt local council 


konfeksjons- (koon-fehk-s/?oons) 


kommunikasjon (koo-mew-ni-kah- 


ready-made 


shodn) c communication 


konfekt (koon-fehkt) c chocolate 


kommunike (koo-mew-ni-/cap) nt com- 


konferanse (koon-fer-ra/wg-ser) c con- 


munique 


ference 


kommunisme (koo-mew-n/'ss-mer) c 


konfidensiell (koon-fi-dehn-si-e/?//) adj 


communism 


confidential 


kommunist (koo-mew-n/sf) c commu- 


konfiskere (koon-fiss-fcap-rer) v con- 


nist 


fiscate 


kompakt (koom-pahkt ) adj compact 


konflikt (koon-flikt ) c conflict 


kompani (koom-pah-nee) nt company 


konfrontere (kon-fron-fap-rer) vface 


kompanjong (koom-pahn-^ongng) C 


konge (kong-nger) c king 


partner, associate 


kongelig (fcong-nger-li ) adj royal 


kompass {koom-pahss) c/nt compass 


kongerike (fcong-nger-ree-ker) nt king- 


kompensasjon (koom-pehn-sah-s/>oon ) 


dom 


c compensation 


kongress (kong-grehss) c congress 


kompensere (koom-pehn-sap-rer) v 


konjakk (kon-Yahkk) c cognac 


compensate 


konklusjon (koong-klew-s/joon) c con- 


kompetent (koom-per-fe/wf ) adj 


clusion 


qualified; capable 


konkret (koong-fcrapf) ad; concrete 


kompleks (koom-plehks) nt complex 


konkurranse (koong-kew-ra/wg-ser) c 


komplett (koom-plehtt) adj complete 


contest, competition; rivalry 


kompliment {koom-p\\-mahngng) c 


konkurrent (koong-kew-re/jnf ) c rival, 


compliment 


competitor 


komplimentere (koom-pli-mehn-fap- 


konkurrere (koong-kew-rap-rer) v konkurs 228 korint compete 


kontinental (koon-ti-nehn-faa/) adj 


konkurs (koong-kewsh) adj bankrupt 


continental 


konsekvens (kon-ser-kvehns) c conse- 


kontinuerlig (koon-ti-new-ap-li ) adj 


quence 


continuous 


konsentrasjon ( koon-sehn-tra h -shoon ) 


konto (/con-too) c (pi ~er, -ti) ac- 


c concentration 


count 


konsentrere (koon-sehn-frap-rer) v 


kontor (koon-toor) nt office 


concentrate 


kontorist (koon-too-r/'sf) c clerk 


konsert (koon-saett) c concert 


kontormann (koon-foor-mahn ) c (pi 


konsertsal (koon-sasf-saal ) c concert 


-menn) clerk 


hall 


kontortid (koon-foo-teed ) c office 


konservativ (koon-sa?r-vah-teev) adj 


hours, business hours 


conservative 


kontra (kon-trah) prep versus 


konservatorium(koon-saer-vah-foo-ri- 


kontrakt (koon-trahkt) c contract; 


ewm ) nt (pi -ier) music academy 


agreement 


konservere (kon-saer-vap-rer) v pre- 


kontrast (koon-trahst) c contrast 


serve 


kontroll (koon-troll) c control; inspec- 


konservering (kon-saer-vap-ring ) c 


tion 


preservation 


kontrollere (koon-troo-/ap-rer) v ver- 


konsesjon (koon-seb-shoon) c licence; 


ify, check, control 


concession 


kontroller (koon-troo-/Urr) c supervi- 


konsis (koon-seess ) adj concise 


sor 


konstant (koon-stahnt) a dj constant; 


kontroversiell(kon-troo-vae-shi-e/j//) 


even 


adj controversial 


konstatere (koon-stah-fap-rer) vnote; 


kontur (kon-toor) c outline 


diagnose, ascertain 


konversasjon (koon-vae-shah-shoon) c 


konstruere (koon-strew-ap-rer) v con- 


conversation 


struct 


konvolutt (koon-voo-/ewff ) c envelope 


konstruksjon (koon-strewk-s/?oon) c 


kooperativ (koo-op-rah-teev) adj co- 


construction 


operative 


konsul (/con-sewl ) c consul 


koordinasjon (koo-o-di-nah-shoon) c 


konsulat (kon-sew-/aaf ) nt consulate 


co-ordination 


konsultasjon (kon-sewl-tah-shoon) c 


kopi(koo-pee)ccopy 


consultation 


kopiere (koo-pi-ap-rer) vcopy 


konsultasjonstid (kon-sewl-tah- 


kople (kop-ler) v connect; ~ til con- 


shoons-teed) c consultation hours 


nect 


konsument (koon-sew-me/?nf) c con- 


kopp (kopp) c cup 


sumer 


kopper (/cop-perr) pi smallpox; nt 


kontakt (koon-tahkt ) c touch, contact 


copper 


kontakte (koon-faM-ter) v contact 


kor(koor) nt choir 


kontaktlinser (koon-tahkt-\m-serr) pi 


korall (koo-rahll) c coral 


contact lenses 


kordf loyel (*awd-flur ew -erl ) c cor- 


kontanter (koon-fa/w-terr ) pi cash 


duroy 


kontinent (koon-ti-ne/mf ) nt continent 


korint {koo-rint ) c currant kork 229 kreve kork (kork ) c cork; stopper 


kotelett (ko-ter-/e/iff ) c cutlet, chop 


korketrekker (/cor-ker-treh-kerr) c 


krabbe (krahb-ber) v crawl; c crab 


corkscrew 


kraft (krahft) c (pi krefter) force; en- 


korn (koon ) nt grain, corn 


ergy, power 


kornaker (/coo-naw-kerr) c (pi -krer) 


kraftig (krahf-\\ ) adj strong 


cornfield 


kraftverk (/crabft-vaerk) nt power-sta- 


korpulent (kor-pew-/e/)nf ) adj stout, 


tion 


corpulent 


krage (kraa-ger) c collar 


korrekt (koo-rehkt ) adj correct 


kragebein (/craa-ger-bayn ) nt (pi ~) 


korrespondanse (koo-rer-spoon- 


collarbone 


dahng-ser) c correspondence 


krageknapp (fcraa-ger-knahp) c collar 


korrespondent(koo-rer-spoon-de/)nf) 


stud 


c correspondent 


krampe (krahm-per ) c cramp; clamp 


korridor (koo-ri-door) c corridor 


krampetrekning (fcra/?m-per-trehk- 


korrigere (koo-ri-gay-rer) v correct 


ning ) c convulsion 


korrupt (koo-rewpt ) adj corrupt 


kran (kraan ) c crane; tap 


kors (koshsh ) nt cross 


krangel {krahng-nger\ ) c/nt (pi -gler) 


korsett (ko-shehtt ) nt corset 


dispute, row, quarrel 


korsfeste (kosh-fehss-ter) v crucify 


kr angle (krahng-\er) v quarrel 


korsfestelse (kosh-fe/iss-terl-ser) c 


krater (kraa-terr) nt crater 


crucifixion 


kratt(krahtt)/rt scrub 


korstog (Hcos/Mawg ) nt (pi ~) cru- 


krav (kraav) nt demand, claim; re- 


sade 


quirement 


korsvei {kosh-vay) c road fork 


kreditor Urap-di-toor) c creditor 


kort (kott ) adj short; brief; nt card 


kreditt (kreh-oVrr) c credit 


kortevarehandel(fco-ter-vaa-rer-hahn- 


kredittkort (kreh-oVf-kot) nt (pi ~) 


derl) c (pi -dler) haberdashery 


credit card; charge plate Am 


kortfattet (/cof-fah-tert) adj brief 


kreere (kreh-ay-rer) v create 


kortslutning (fcof-slewt-ning ) c short 


kreft (krehft ) c cancer 


circuit 


krem (kraym ) c cream 


kortstokk c pack nAm 


kremere (kreh-map-rer) v cremate 


kortvarig Uof-vaa-ri ) adj momentary 


kremering (kreh-map-ring ) C crema- 


koselig Udo-ser-li ) adj cosy; nice 


tion 


kosmetika (koss-meh-f/M) pi cosmet- 


kremgul (/crap-m-gewl) adj cream 


ics pi 
kosr (kost) cfare; ~~ og losji room 


krenke (krehng-ker) v offend, injure; 


trespass 


and board, bed and board, board 


krenkelse (fcre/wig-kerl-ser ) c violation 


and lodging 


krenkende (krehng-ker-ner) adj offen- 


kost 2 (koost ) c broom 


sive 


kostbar (kost-baar) adj expensive; 


kresen (fcrap-sern) adj particular 


precious 


krets (krehts) c ring, circle 


koste (koss-ter) v *cost 


kretslep (krehts-Wrp) nt (pi ~) cycle 


kostfri (kost-iree) adj free of charge 


kreve Urap-ver) v require, claim; 


kostnad (kost-nah ) c cost 


charge krig 230 kunst krig (kreeg)c war 

krigsfange (/cr/'/cs-fah-nger) c prisoner 

of war 
krigsmakt (kriks-mahkt ) c armed 

forces 
krigsskip (krik-sheep ) nt warship 
kriminalitet (kri-mi-nah-li-fapf ) c 

criminality 
kriminell (kri-mi-ne/)//) adj criminal 
kringkaste (/cr/ng-kahss-ter) v "'broad- 
cast 
kringkasting Ur/ng-kahss-ting) c 

broadcast 
krise (kree-ser) c crisis 
kristen 1 (fcr/ss-tern ) c (pi -tne) Chris- 
tian 
kristen 2 (kriss-tem ) adj Christian 
Kristus (/cr/ss-tewss) Christ 
kritiker (/cree-ti-kerr) c critic 
kritikk (kri-tM) c criticism 
kritisere (kri-ti-sa>rer) v criticize 
kritisk (kree-t\sk) adj critical 
kritt(kritt) nt chalk 
kro (kroo ) c pub, tavern 
krok (krook ) c hook 
kroket (kroo-kert) ad/ crooked 
krokodille (kroo-koo-cW-ler) c croco- 
dile 
krom (kroomm ) c chromium 
kronblad (/croon-blaa ) nt (pi ~) petal 
krone (fcrdo-ner) c crown; v crown 
kronisk Urdo-nisk ) adj chronic 
kronologisk (kroo-noo-/aw-gisk ) adj 

chronological 
kropp (kropp ) c body 
krukke (krook-ker) c jar; pitcher 
krum (kroomm ) adj curved 
krumning (kroom-nmg ) c bend; curve 
krus(krewss)/7f mug 
krusifiks (krew-si-tf/cs) nt crucifix 
krutt (krewtt) nt gunpowder 
krybbe (krewb-ber ) c manger 
krydder (krewd-derr) nt (pi ~) spice 
krydderier (krew-der-ree-err) pi spices krydret (krewd-rert) adj spiced, spicy 

krykke (krewk-ker) c crutch 

krympe [krewm-per ) v *shrink 

krympef ri (/crewn-per-free ) adj 
shrinkproof 

krypdyr (/crewp-dewr) nt (pi ~~) rep- 
tile 

krype (krew-per) v *creep 

krypskyte (/crewp-shew-ter) v poach 

kryss (krewss ) nt cross 

krysse (krewss-ser) v cross 

krysse av (krewss-ser) tick off 

krystall (krew-sfa/j//) c/nt crystal; 
krystall- adj crystal 

krolMkrurlOccurl 

krolle (krurlAex) vcurl; crease 

krollet {krurl-\en) adj curly 

krolltang (krurl-xahng) c (pi -tenger) 
curling-tongs pi 

krake (kraw-ker) c crow 

ku (kew) c (pi ~er, kyr) cow 

kubaner (kew-baa-nerr) c Cuban 

kubansk (kew-baansk) adj Cuban 

kubbe (kewb-ber) c log 

kube(/cevv^ber)ccube 

kul(kewl) clump 

kulde(/cew/-ler)ccold 

kuldegysning (/cew/-ler-gewss-ning ) c 
chill 

kule (fcew-ler) c bullet; sphere 

kulepenn (/cew-ler-pehn ) c ballpoint- 
pen, Biro 

kull (kewll) /7f coal; litter 

kultivert (kewl-ti-vayf) adj cultured 

kultur (kewl-tewr) c culture 

kun(kewnn)advonly 

kunde (kewn-der) c client, customer 

kunne (kewn-ner) v *can, *be able 
to; *may, *might 

kunngjore (/cewn-Vur-rer) v an- 
nounce; proclaim 

kunngjoring (kewn-vWr-r'mg) c an- 
nouncement; notice 

kunst (kewnst) cart; ~~ og handverk kunstakademi 231 koye arts and crafts; skjenne kunster 

fine arts 
kunstakademi (fcewnsf-ah-kah-deh- 

mee ) nt art school 
kunstferdig (kewnst-fasae-d\) adj elab- 
orate 
kunstgalleri (fcewnsf-gah-ler-ree ) nt 

gallery, art gallery 
kunsthistorie (fcewnsf-hiss-too-ri-er) c 

art history 
kunsthandverk (kewnst-hon-v&rk) nt 

(pi "-) handicraft 
kunstig {kewn-st\ ) adj artificial 
kunstner {kewnst-nerr) c artist 
kunstnerinne (kewnst-ner-r/'n-ner) c 

artist 
kunstnerisk (/cewnsf-ner-risk) adj ar- 
tistic 
kunstsamling Uewnsf-sahm-ling ) c art 

collection 
kunstsilke (fcewnsf-sil-ker) c rayon 
kunstutstilling (/cewnsf-ewt-sti-ling ) c 

art exhibition 
kunstverk (kewnst-vasrk) nt work of 

art 
kupe (kew-pap) c compartment 
kupert (kew-payf ) adj hilly 
kupong (kew-pongng ) C coupon 
kuppel (kewp-per\ ) c (pi kupler) 

dome 
kur(kewr)ccure 

kuriositet (kew-ri-oo-si-fapf) c curio 
kurs (kewsh) nt course; c course 
kursivskrift (koo-s/ieev-skrift ) c italics 

pi 

kursted (/cev^shtay) nt spa 
kurv (kewrv) c basket; hamper 
kurve (kewr-ver) c curve 
kusine (kew-see-ner) c cousin 
kusma {kewss-mah ) c mumps 
kutt(kewtt)/ifcut 
kuvertavgift (kew-vasa-j-raav-Yift) c 

cover charge 
kueye (kew-ur ew -er) nt porthole kvadrat (kvah-draaf ) nt square 

kvadratisk (kvah-draa-tisk ) adj square 

kvaksalver (/cva/?/c-sahl-verr) c quack 

kvalifikasjon (kvah-li-fi-kah-s/joon) c 
qualification 

kvalifisere seg (kvah-li-fi-sap-rer) 
qualify 

kvalifisert (kvah-li-fi-sapf) adj quali- 
fied 

kvalitet (kvah-li-fapf) equality 

kvalm (kvahlm ) adj sick 

kvalme (kvahl-mer) c nausea; sickness 

kvantitet (kvahn-ti-fayf) c quantity 

kvart (kvahtt ) c quarter 

kvartal (kvah-faa/) nt quarter; house 
block Am; kvartals- quarterly 

kvarter (kvah-fapr) nt quarter of an 
hour; district; quarter 

kveg (kvayg ) nt cattle pi 

kveite {kvay-ter) c halibut 

kveld (kvehll ) c evening 

kvele {kvay-\er) v choke; strangle 

kveles (kvay-\erss) v choke 

kveste (kvehss-ter) v injure 

kvestelse (fcvehss-terl-ser) c injury 

kvikksolv (kvik-swl ) nt mercury 

kvinne (kvin-ner) c woman 

kvinnelege (fcw'n-ner-lay-ger) c gynae- 
cologist 

kvise (kvee-ser) c pimple 

kvist (kvist ) c twig 

kvittering (kvi-fap-ring ) c receipt 

kvote (kvoo-ter) c quota 

kylling (khewl-Wng ) c chicken 

kyndig (khewn-d\ ) adj skilled, skilful 

kysk (khewsk ) adj chaste 

kyss(khewss) nt kiss 

kysse (khewss-ser) v kiss 

kyst (khewst ) c coast; seashore, 
shore, seaside 

ko (kur) c line; queue; *sta i ~ 
queue; stand in line Am 

kelle (kurMer ) c club; mallet 

koye (kur ew -er) c bunk, berth kal 232 latterliggjere kal (kawl)c cabbage 


landmark 


ka.pe(/caw-per)ccoat 


landflyktig c (pi ~e) exile 
landgang (lahn-gahng ) c gangway 
landlig (lahn-\i ) adj rural 
landmerke (/a/?n-maer-ker) nt land- 


L 


mark 
landomrade (lahnn-om-raw-der) nt 


la (laa) v *let; allow to; ~ vaere 


country 


*keep off 


landsby (/a/ins-bew) c village 


laboratorium (lah-boo-rah-foo-ri-ewm ) 


landsens (lahn-sems) adj rustic 


nt (pi -ier) laboratory 


landskap (lahn-skaap) nt scenery, 


labyrint (lah-bew-r/nf ) c labyrinth; 


landscape 


maze 


landsmann (/a/)ns-mahn ) c (pi -menn) 


ladning (lahd-rimg ) c charge 


countryman 


lag (laag ) nt layer; team 


landsted (lahn-stay) nt country house 


lage(/aa-ger) v*make 


landstryker (/a/w-strew-kerr) c tramp 


lager (/aa-gerr) nt (pi lagre) deposi- 


landtunge (/a/?n-tew-nger) c isthmus 


tory 


lang (lahngng) adj long; tall 


lagerbeholdning(/aa-gerr-beh-hold- 


langs (lahngs) prep past, along; pa ~ 


ning ) C Stock 


lengthways 


lagerbygning (/aagerr-bewg-ning ) c 


langsom (lahng-som ) adj slow 


store-house, warehouse 


langvarig (lahng-vaa-r\) adj longlast- 


lagerplass (/aa-gerr-plahss ) c depot 


ing 


lagre Uaag-rer) v store; stock 


lapp (lahp) c patch, scrap, note 


lagring (laag-rmg ) c storage 


lappe (lahp-per) v patch 


lagune (lah-gew-ner) c lagoon 


larm(lahrm)c noise 


laken (/aa-kem ) nt sheet 


last (lahst) c freight, cargo, load; 


lakk (lahkk) c varnish, lacquer 


bulk 


lakkere (lah-/ca>rer) v varnish 


laste (lahss-ter) v charge, load 


lakris (lahk-r\ss) c liquorice 


lastebil (/a/?ss-ter-beel) c lorry; truck 


laks(lahks)c salmon 


nAm 


lam (lahmm ) nt lamb; adj lame 


lasterom (/aftss-ter-room ) nt (pi ~) 


lamme (lahm-mer) v paralyse 


hold 


lammekjett (/a/jm-mer-khurt ) nt lamb 


lat (laat) adj idle 


lampe (lahm-per) c lamp 


late som (/aa-ter somm) pretend 


lampeskjerm (/a/jm-per-shaerm) c 


late til (/aa-ter till) seem 


lampshade 


Latin-Amerika (lah-feen-ah-may-ri- 


land (lahnn) nt country, land; *g3 i 


kah) Latin America 


"* disembark, land; i * ashore; pa 


latinamerikansk(lah-fee-nah-may-ri- 


landet in the country 


kaansk ) adj Latin- American 


landbruk (/a/70-brewk ) nt agriculture; 


latter (laht-ten) c laughter, laugh 


landbruks- agrarian 


latterlig (laht-ter-\\) adj ridiculous; lu- 


lande(/a/>n-ner) viand 


dicrous 


landemerke (/a/?n-ner-maBr-ker) nt 


latterliggjere (/a/jf-ter-li-Yur-rer) v lav 233 lenge ridicule 

lav(laav) ad/ low 

la viand (/aav-lahn ) nt (pi *) lowlands 

pi 

lavsesong (/aav-seh-song ) c low seas- 
on 

lavtrykk (/aav-trewk) nt (pi ~) low 
pressure; depression 

lawann (/aa-vahn) nt low tide 

le(lay) v laugh 

ledd 1 (lehdd) nt joint; gatt av ** dis- 
located 

ledd 2 (lehdd) /?f link 

lede (fay-der) v *lead, head 

ledelse (/ap-derl-ser) c management, 
administration; lead 

ledende (/ap-der-ner) adj leading 

ledig (/ap-di ) adj vacant, unoccupied 

ledning (/ayd-ning ) c flex; electric 
cord 

ledsaael/apd-saa-ger) v accompany, 
conduct 

ledsager (/ayd-saa-gerr) c companion 

legal (\eh-gaal) adj legal 

legalisasjon (leh-gah-li-sah-shoon) C 
legalization 

legasjon (leh-gah-s/?oon) c legation 

legat (leh-gaaf ) nt legacy 

lege (fay-ger) c physician, doctor; v 
cure, heal; almenpraktiserende ~~ 
general practitioner 

legekontor (/ay-ger-koon-toor) nt sur- 
gery 

legeme (/ay-ger-mer) nt body 

legemiddel (/ap-ger-mi-derl) nt (pi 
-midler) remedy, medicine 

legevitenskap (/aK-ger-vee-tem-skaap ) 
c medical science 

legg(lehgg)ccalf 

legge {lehg-ger) v *put, *lay; pave; 
~~ igjen *leave; "* sammen add; 
~ seg *go to bed; ~~ seg nedpa 
*lie down 

leggevann (/e/jg-ger-vahn) nt setting lotion 

lei av (lay) fed up with, tired of 

leie {lay-ex) v hire, rent, lease; c rent; 
*** ut *let; lease; til ~ for hire 

leieboer (/av-er-boo-err) c lodger, ten- 
ant 

leiegard (/av-er-gawr) c block of flats; 
apartment house Am 

leiekontrakt (/av-er-koon-trahkt ) c ten- 
ancy agreement 

lei for (lay) sorry 

leilighet (lay-\\-hayt) c occasion, op- 
portunity; flat; apartment nAm 

leir(layr)ccamp 

leire(/aK-rer)cclay 

leirvarer (/ayr-vaa-rerr ) pi ceramics 

lek(layk)cplay 

leke(/ap-ker) vplay 

lekeplass (/ap-ker-plahss) c recreation 

ground, playground 
leketey (/a>ker-tur ew ) nt toy 
leket0ysforretning(/ap-ker-tur ew ss- 

fo-reht-ning ) c toyshop 
lekk(lehkk)ac[/ leaky 
lekkasje (leh-fcaa-sher) C leak 
lekke(/e/7/c-ker) vleak 
lekker (lehk-kerr) adj delicious, nice 
lekkerbisken (/e/?/c-kerr-biss-kern ) c 

delicacy 
lekmann (/ap/c-mahn ) c (pi -menn) 

layman 
leksikon (/eM-si-kon ) nt (pi ~, ~er, 

-ka) encyclopaedia 
leksjon (\er\k-shoon) c lesson 
lektor (lehk-toor) c master, teacher 
lem (lehmm) nt (pi ~mer) limb 
lene seg (/ay-ner) v *lean 
lenestol (/ap-ner-stool ) c armchair; 

easy chair 
lengde (lehng-der) c length 
lengdegrad (/e/jng-der-graad) c longi- 
tude 
lenge (lehng-er) adv long lengsel 234 limband lengsel (lehng-ser\ ) c (pi -sler) long- 
ing; wish 

lengte etter (lehng-ter) long for 

lenke (lehng-ker) c chain 

leppe(/e/7p-per)clip 

leppepomade (/e/?p-per-poo-maa-der) c 
lipsalve 

leppestift (te/7p-per-stift) c lipstick 

Ierke(/a3r-ker)clark 

lerret (/asr-rert) nt linen 

lese (fay-ser) v*read 

leselampe (/a>ser-lahm-per) c read- 
ing-lamp 

leselig (/ay-ser-li ) adj legible 

lesesal (/ap-ser-saal ) c reading-room 

lesning (/apss-ning ) c reading 

lesse av {lehss-ser) discharge, unload 

lete etter (/ap-ter) look for, search; 
hunt for 

leting (/ap-ting ) c search 

lett (lehtt ) adj light; easy; gentle 

lette {leht-xer) v *take off 

lettelse (leht-\er\-ser) c relief 

letthet (/e/)f-hayt) c facility, ease 

leve(/ap-ver) vlive 

levebred (/ap-ver-brur) nt livelihood 

levende (/ay-ver-ner) adj alive, live 

lever (/e/7v-verr)c liver 

leveranse (leh-ver-rahng-ser) c deliv- 
ery 

levere (leh-vap-rer) v deliver 

levering (leh-vap-ring ) c delivery; sup- 
ply 

levestandard (/ap-ver-stahn-dahr) c 
standard of living 

levetid (/ap-ver-teed) c lifetime 

levning (/e/w-ning) c remnant 

li (lee )c hillside 

libaneser (li-bah-nap-serr) c Lebanese 

libanesisk (li-bah-nap-sisk) adj Leb- 
anese 

Libanon (/ee-bah-non) Lebanon 

liberal (li-beh-raa/) ad/ liberal 

Liberia (li-bap-ri-ah ) Liberia liberier (li-bap-ri-err) c Liberian 

liberisk (li-bap-risk ) ad/ Liberian 

*lide(/ee-der) v suffer 

lidelse (/ee-derl-ser) c suffering; ail- 
ment; affliction 

lidenskap (/ee-dem-skaap ) c passion 

lidenskapelig (lee-dern-s/caa-per-li) adj 
passionate 

*ligge(//'sf-ger) v*lie 

lighter iligh-terr) c lighter 

lik 1 (leek) adj alike, like; equal; *vae- 
re ** equal 

lik 2 (leek ) nt corpse 

like (/ee-ker) v *be fond of, fancy, 
like; adv equally, as; adj even 

likedan (/ee-ker-dahn ) adv alike; adj 
alike 

likefrem (/ee-ker-frehm ) adj direct; 
simple 

likegyldig ( /ee-ker- Yewl-di) adj indif- 
ferent; careless 

likeledes (/ee-ker-lay-derss ) adv like- 
wise; also 

likesinnet (/ee-ker-si-nert) ad/' like- 
minded 

likestrem (/ee-ker-strurm) c direct 
current 

likesa (/ee-ker-so) adv likewise 

likevekt (/ee-ker-vehkt ) c balance 

likevel (/ee-ker-vehl) adv yet, how- 
ever; still 

likhet (/ee/c-hayt ) c equality; resem- 
blance, similarity 

likne (lik-ner) v resemble 

liknende (Wc-ner-ner) adj similar 

liksom (//'/c-som ) conj like, as 

liktorn {leek-toon) ccorn 

likor (li-AcDrr) c liqueur 

lilje (//7-Ver) c lily 

lilla (//Man ) adj mauve 

lillefinger (//7-ler-f i-ngerr ) c (pi -gre) 
little finger 

lim(leem)/]f gum, glue 

limband (leem-bon) nt (pi ~) adhe- limett 235 luftig sive tape 


lojal (\oo-Yaal) adj loyal 


limett (\i-mehtt ) c lime 


lokal (\oo-kaal) adj local 


limonade (li-moo-naa-der) c lemonade 


lokalisere (loo-kaMi-sap-rer) v locate 


lind (linn) clime 


lokalsamtale (loo-fcaa/-sahm-taa-ler) c 


lindetre (//n-der-tray) nt (pi -raer) li- 


local call 


metree 


lokaltog (loo-fcaa/-tawg ) nt (pi ~) lo- 


lindre (//r-drer) v relieve 


cal train 


lindring (//'n-dring ) c relief 


lokk (lokk) nt cover, lid, top 


line (tee-ner)c line 


lokomotiv (loo-koo-moo-feev) nt en- 


linjal {Wn-Yaal) c ruler 


gine, locomotive 


linje (//VvVer) c line; extension 


lomme (/oom-mer) c pocket 


linse(//n-ser) clens 


lommebok (/oom-mer-book) c (pi -bo- 


lintey (/een-tur ew ) nt linen 


ker) wallet, pocket-book 


lirekasse (/ee-rer-kah-ser) c street-or- 


lommekam (/oom-mer-kahm) c (pi 


gan 


~mer) pocket-comb 


lisens (W-sehns) c licence 


lommekniv (/oom-mer-kneev) c pen- 


lisse(//ss-ser)clace 


knife, pocket-knife 


list (list) c cunning, ruse 


lommelykt (/oom-mer-lewkt) c torch, 


liste(//ss-ter)clist 


flash-light 


lite (lee-ter) adj little 


lommeterkle (/oom-mer-turr-kler) nt 


liten (tee-tern ) adj (pi sma) small, 


(pi -laer) handkerchief 


little; short; petty, minor; bitte ~ 


lommeur (/oom-mer-ewr) nt (pi ~) 


tiny, minute 


pocket-watch 


liter (tee-terr) c (pi ~) litre 


lord (lord )c lord 


litt (litt ) pron some 


los(looss)c pilot 


litteratur (li-ter-rah-fetvr) c literature 


losji (\oo-shee) nt accommodation, 


litteraer (Ii-ter-ra?a3r) adj literary 


lodgings pi 


liv(leev)/if life 


loslitt (/oo-shlit) adj threadbare 


livbelte (teev^behl-ter) nt lifebelt 


losse (/oss-ser) v discharge 


livfull (teev-fewl ) adj vivid 
livlig (liv-\\ ) adj lively, brisk 


lotteri (lo-ter-ree) nt lottery 


lov (lawv) c law; permission; *ha ~ 


livmor (tee\^moor) c womb 


til *be allowed to 


livsfarlig (//s/js-faa-li ) adj perilous 


love (law-ver) v promise 


livsforsikring (//fs-fo-shik-ring) c life 


lovlig (lawv-\\ ) adj lawful, legitimate 
LP-plate (e/j/-pay-plaa-ter) c long- 


insurance 


liwakt (/ee-vahkt) c bodyguard 


playing record 


lodd (lodd ) c destiny, lot 
lodde (/od-der) v solder 


lubben (/ewo-bern ) adj plump 


lue (fewer) c cap 


loddebolt (/od-der-bolt ) c soldering- 


luft (lewft) c air; sky; luft- pneumatic 


iron 


lufte (lewf-ter) vair; ventilate; ~ ut 


loddrett (/od-reht ) adj perpendicular 


ventilate 


loft (loft )nt attic 


luftfilter (tevrff-fil-terr) nt (pi -tre) air- 


logikk(loo-gMc)c logic 
logisk (/oo-gisk ) adj logical 


filter 


luftig (lewf-t\ ) adj airy luft-kondisjonering 236 laerer luft-kondisjonering (/ewft-koon-di- 
shoo-nay-ring) c air-conditioning 

luft-kondisjonert(/ewft-koon-di-shoo- 
nayt) adj air-conditioned 

luftpost (lewft-post) c airmail 

luftslange (tewft-shlahng-er) c inner 
tube 

luftsyke (/ewft-sew-ker) c air-sickness 

lufttett (/ewf-teht) adj airtight 

lufttrykk (/ewft-trewkk ) nt (pi ~) at- 
mospheric pressure 

lugar (lew-gaar) c cabin 

luke(/ei^ker)c hatch 

lukke(/oofc-ker) v close, *shut; *> opp 
unlock 

lukket {look-ken) adj closed, shut 

luksurios (lewk-sew-ri-Urss) adj luxur- 
ious 

luksus (/ew/c-sewss) c luxury 

lukt (lookt) c odour, smell 

lukte (look-\er) v *smell 

lumbago (loom-fcaa-goo) c lumbago 

lund(lewnn)c grove 

lune (/ew-ner) nt mood, humour 

lunge (loong-nger) c lung 

lungebetennelse(/oong-nger-beh-teh- 
nerl-ser)c pneumonia 

lunken (loong-kem ) adj lukewarm, 
tepid 

lunsj (lumsh) c luncheon, dinner, 
lunch 

lunte(/ewn-ter)cfuse 

lur (lewr) c nap; adj cunning 

lus (lewss) c (pi ~) louse 

ly (lew) nt shelter, cover; *gi shel- 
ter 

lyd (lewd ) c sound; noise 

lydband (/evvd-bonn ) nt (pi ~~) tape 

lyde (few-der) v sound 

lydig (/ew-di ) adj obedient 

lydighet (/ew-di-hayt) c obedience 

lydpotte (lewd-po-ter) c silencer; 
muffler nAm 

lydtett (/ew-d-teht ) adj soundproof lyge (lew-ger) vlie, *tell a lie 
lykke (lewk-ker) c happiness, fortune 
lykkelig (lewk-\\ ) adj happy 
lykkes (lewk-kerss) v manage, suc- 
ceed 
lykkenskning (/ew/c-kurnsk-ning ) c 

congratulation 
lykt(lewkt)c lantern 
lyktestolpe (/ew/r-ter-stol-per) c lamp- 
post 
lyn (lewn ) nt lightning 
lyng (lewngng ) c heather 
lyngmo (lewng-moo) c moor 
lynkurs (/ewn-kewsh) nt intensive 

course 
lys (lewss) nt light; adj light; lyse- 

pale; skarpt ~ glare 
lysbilde (/ewss-bil-der) nt slide 
lysende (/ew-ser-ner) adj luminous 
lysered (/ew-ser-rur) adj pink 
lysharet (/ewss-haw-rert) adj fair 
lyskaster (/ewss-kahss-terr) c search- 
light 
lyske (lewss-ker) c groin 
lysmaler (/eTvss-maw-lerr) c exposure 

meter 
lysning (lewss-rimg ) c clearing 
lyspaere {lewss-psex-rer) c light bulb 
lyst (lewst) c desire; zest; *ha * til 

*feel like, fancy 
lystbat (/ewsf-bawt) c yacht 
lystig (lewss-x\ ) adj cheerful, jolly 
lystighet (/ewss-ti-hayt ) c gaiety 
lystspill (lewst-spW) nt (pi ~) comedy 
lytt(lewtt) adj noisy 
lytte (lewt-xer) v listen; eavesdrop 
lytter (/ewf-terr) c listener 
laer (laeaer) nt leather; laer- leather 
lasrd (laeaerd ) adj scholarly 
laere (teas-rer) v *learn; *teach; c 

teachings pi; ~ utenat memorize 
laerebok (A-eas-rer-book ) c (pi -boker) 

textbook 
laerer (laeae-rerr) c master, teacher, laererik 237 mandler schoolmaster, schoolteacher 


magesar (maa-ger-sawr) nt (pi ~) 


laererik (/a?a?-rer-reek) adj instructive 


gastric ulcer 


lefte (lurf-ter) v lift; nt vow; promise 


magi (man-gee) c magic 
magisk (maa-gisk) adj magic 


legn(lur ew n)clie 


lek (lurk )c onion 


magnetisk (mahng-na>tisk ) adj mag- 


lokke(/i/r/c-ker)cloop 


netic 


lenn (lurnn) c salary, pay, wages pi; 


mai (migh ) May 


maple 


mais (mighss) c maize; corn nAm 


lenne ilurn-ner) v *pay; "- seg *be 


maiskolbe (m/ghss-kol-ber) ccorn on 


worthwhile 


the cob 


lennsom (/um-som ) adj profitable 


major (mah-Voor) c major 


lennstaker (/urns-taa-kerr) c employee 
lennstillegg (/urns-ti-lehg ) nt (pi ~) 


makrell (mah-krehll) c mackerel 


maksimumshastighet (mahk-si- 


*pay rise; raise nAm 


mewms-hahss-ti-hayt) C speed limit 


\0p(\Ufp)nt course 


makt (mahkt ) c might, power; rule 


*lope(/ur-per) v*run 


maktesles (maM-terss-lurss) adj pow- 


lerdag (/Dr-dah ) c Saturday 


erless 


l0s(lurss) adj loose 


malaria (mah-/aa-ri-ah ) c malaria 


lese (/Dr-ser) v solve; unfasten; ~ 


Malaysia (mah-//g/>-si-ah ) Malaysia 


opp *undo 


malaysier (mah-//g/?-sYerr) c Malay 


losepenger (/Ur-ser-peh-ngerr) pi ran- 


malaysisk (mah-//g/>-sisk) adj Malay- 


som 


sian 


lesne (lurss-ner) v unfasten, detach; 


male (maa-ler) v paint; *grind 


loosen 


maler (maa-lerr) c painter 


losning (/Drss-ning ) C solution 


maleri (mah-ler-ree) nt picture, paint- 


lave (/Dr-ver)c lion 


ing 


levetann (/Dr-ver-tahn ) c dandelion 


malerisk (maa-ler-risk ) adj pictur- 


Ian (lawn) nf loan 


esque 


lane (/ai^ner) v borrow; ** bort 


malerskrin (maa-ler-shkreen ) nt (pi 


lend 


~) paint-box 


lar(lawr)nf thigh 


mating (maa-ling) c paint 


las (lawss) clock 


malm (mahlm ) c ore 


lase ilaw-ser) v lock; ~ inne lock 


malplassert (maa/-plah-sayt ) adj mis- 


up; opp unlock 


placed 


lave (/aw-ver)c barn 


mammut (ma/wn-mewt) c mammoth 
man (mahnn ) pron one 
mandag (mahn-dah ) c Monday 
mandarin (mahn-dah-reen) c tanger- 


M 


ine, mandarin 
mandat (mahn-daar ) nt mandate 


madrass (mahd-rahss) c mattress 


mandel {mahn-der\ ) c (pi -dler) 


mage (maa-ger) c stomach; belly; 


almond 


mage- gastric 


mandler (mahn-d\err) pi tonsils pi; be- 


mager (maa-gerr) adj lean, thin 


tente r tonsilitis 238 matforgiftning manerer (mah-nap-rerr ) pi manners pi 


Marokko (mah-rofc-koo) Morocco 


manesje (mah-nap-sher) c ring 


mars (mahshsh) March 


manet (mah-napf) c jelly-fish 


marsj (mahshsh ) c march 


mange (mahng-nger) pron many; 


marsjere (mah-s/?ap-rer) v march 


much 


marsjfart (mahsh-fahx ) c cruising 


mangel (mahng-nger\ ) c (pi -gler) 
shortcoming, want, lack, deficien- 


speed 


marsvin (maa-shveen) nt (pi ~) gui- 


cy; shortage 


nea-pig 


mangelf ull (mahng-ngerl-fewl ) adj 


martyr (maa-tewr) c martyr 


faulty, defective 


mas (maass) fit fuss 


mangle (mahng-\er ) v fail, lack 


maske (mahss-ker) c mask; mesh 


manglende (ma/?ng-ler-ner) adj mis- 


maskin (mah-sheen) c machine, en- 


sing, lacking 


gine 


mani (mah-nee) c craze 


maskineri (mah-shi-ner-ree) nt ma- 


manikyr (mah-ni-/cewr) c manicure 


chinery 


manikyrere (mah-ni-kew-rap-rer) v 


maskinskade (mah-sheen-skaa-der) c 


manicure 


breakdown 


mann (mahnn) c (pi menn) man; hus- 


maskinskrevet (mah-sheen-skray-vert ) 


band 


adj typewritten 


mannekeng (mah-ner-kehngng) c 


maskinskrive (mah-s/ieen-skree-ver ) 


model 


vtype 


mannskap {mahn-skaap) nt crew 


maskinskriverske(mah-s/?een-skree- 


mansjett (mahn-shehtt ) c cuff 


versh-ker)c typist 


mansjettknapper(mahn-s/je/?f-knah- 


maskulin (ma/iss-kew-leen ) adj mas- 


perr)p/ cuff-links p/ 


culine 


manufakturhandler (nah-new-fahk- 


massasje (mah-saa-sher) c massage 


fewr-hahnd-lerr) c draper 


masse (mahss-ser) c bulk 


manuskript (mah-noo-s/cr/pf ) nt 


masseproduksjon (ma/iss-ser-proo- 


manuscript 


dewk-shoon) c mass production 


marg (mahrg) c margin; marrow 


massere (mah-sap-rer) v massage 


margarin (mahr-gah-reen) c margar- 


massiv (mah-seei/) adj massive; solid 


ine 


masser (mah-surr) c masseur 


marine- (mah-ree-ner) naval 


mast (mahst)c mast 


maritim (mah-ri-feem) adj maritime 


mat (maat) c food; lage "* cook 


mark (mahrk) c worm; field 


matbit (maaf-beet ) c a bite to eat 


marked {mahr-kerd ) nt market 


mate (maa-ter) v *feed 


markere (mahr-fcap-rer) v mark; score 


matematikk (mah-ter-mah-f/'/c/c) c 


marmelade (mahr-mer-/aa-der) c mar- 


mathematics 


malade 


matematisk (mah-ter-maa-tisk ) adj 


marmor (mahr-moor) c marble 


mathematical 


marokkaner (mah-ro-/caa-nerr) c Mo- 


materiale (mah-ter-ri-aa-ler ) nt ma- 


roccan 


terial 


marokkansk (mah-ro-kaansk) adj Mo- 


materiell (mah-ter-ri-e/7//) adj material 


roccan 


matforgiftning (maaf-for-Yift-ning) c matlyst 239 melodi food poisoning 


meg (may ) pron me, myself 


matlyst (maaMewst ) c appetite 
matolje (maaf-ol-Ver) c salad-oil 


meget (map-gert) advvery; far 


megle (mehg-\er) v mediate 


matt (mahtt) adj mat, dull, dim 


megler (mehg-\en) c mediator; broker 


matte (maht-ter) c mat 


meieri (may-er-ree) nt dairy 


matvareforretning(maaf-vaa-rer-fo- 


meisel (may-serl ) c (pi -sler) chisel 


reht-ning)C grocer's 


mekaniker (meh-/caa-ni-kerr) c mech- 


matvarehandler (maaf-vaa-rer-hahnd- 


anic 


lerr)c grocer 


mekanisk (meh-fcaa-nisk) adj mechan- 


matvarer (maaf-vaa-rerr ) pi foodstuffs 


ical 


pi 


mekanisme (meh-kah-n/'ss-mer) c 


maur (mour)cant 


mechanism 


mausoleum (mou-soo-/aK-ewm ) nt (pi 


meksikaner (mehks-i-fcaa-nerr) c Mex- 


-eer) mausoleum 


ican 


med (may) prep with; by; y mindre 

unless 
medalje (meh-daM-Ver) c medal 


meksikansk (mehks-i-/caans/c) adj 

Mexican 
mektig (mehk-t\ ) adj powerful, 


medbringe (may-bri-nger) v *bring 


mighty 


meddele (ma/-day-ler) v communi- 


me\ (rriayl) nt flour 


cate, inform; notify 


melankoli (meh-lahng-koo-/ee) c mel- 


meddelelse (may-day-lerl-ser) c infor- 


ancholy 


mation, communication 


melde {mehl-\er) v report; bid; ~ seg 


medfedt {may-fur\ ) adj inborn 


report 


medfelelse (mayd-fur-lerl-ser) c sym- 


melding (me/?/-ling ) c report 


pathy 


melk(mehlk)cmilk 


medfelende (mapd-fGr-leh-ner) adj 


melkaktig (me/j/-kahk-ti ) adj milky 


sympathetic 


melkemann (me/?/-ker-mahn ) c (pi 


medisin (meh-di-seen) c medicine; 


-menn) milkman 


drug 


mellom (mehl-\om ) prep between; 


medisinsk (meh-di-seensfc) adj medi- 


among 


cal 


mellometasje (me/)/-lom-eh-faa-sher) c 


meditere (meh-di-fap-rer) v meditate 


mezzanine 


medlem (mayd-lehm ) nt (pi ~mer) 


mellommann (me/j/-loo-mahn ) C (pi 


member, associate 


-menn) intermediary 


medlemskap (mayd-lehm-skaap) nt 


mellomrom (mehl-\oom-room) nt (pi 


membership 


~) space 


medlidenhet (mehd-/ee-dern-hayt) c 


mellomspill (meW-loom-spil ) nt (pi ~) 


pity; *ha ~~ med pity 


interlude 


medregne (mayd-ray-ner) v include, 


mellomste (me/7/-loom-ster) adj mid- 


count in 


dle 


medskyldig (mapd-shewl-di ) c access- 


mellomtid (me/)/-loom-teed ) c interim 


ary 


i mellomtiden (ee me/)/-lom-tee-dern ) 


medvirkning (mayd-veerk-ning ) c co- 


meanwhile 


operation 


melodi (meh-loo-dee) c tune; melody melodisk 240 mikser melodisk (meh-/oo-disk ) adj tuneful 


meslinger (mehsh-\\-r\gen) pi measles 


melodrama (meh-loo-draa-mah ) nt 


messe (mehss-ser) c Mass 


melodrama 


messing (mehss-smg ) c brass 


melon (meh-loon) c melon 


mest (mehst) adv most of all 


membran (mehm-braan) c diaphragm 


mester (mehss-terr) c (pi ~e, -trer) 


memorandum (meh-moo-ra/7/7-dewm ) 


master; champion 


nt (pi -da) memo 


mesterverk (me/?ss-terr-vayrk) nt master 


men (mehnn ) conj but; only 


piece 


mene (may-ner) v *mean; consider 


metall (meh-tahll) nt metal; metall- 


mened (mayn-ayd ) c perjury 


metal 


mengde (mehng-der) c lot, amount, 


metalltrad (meh-fa/7/-traw) c wire 


mass; crowd 


meter (may-terr) c (pi ~) metre 


menighet (may-ni-hayt) c congrega- 


metode (meh-foo-der) c method 


tion 


metodisk (meh-foo-disk) adj methodi- 


mening (map-ning ) c opinion; mean- 


cal 


ing, sense 


metrisk (mayt-r\sk) adj metric 


meningsles (may-nings-lurss) adj 


Mexico (mehk-s\-koo) Mexico 


meaningless, senseless 


middag {mid-dah) c dinner; midday; 


menneske (mehn-sker) nt human be- 


spise ?- dine 


ing, man 


middel (m/d-derl ) nt (pi midler) 


menneskehet (me/)n-sker-hayt) c hu- 


means; antiseptisk ~ antiseptic 


manity, mankind 


middelalderen (m/d-derl-ahld-rern ) 


menneskelig (me/jn-sker-li ) adj hu- 


Middle Ages 


man 


middelaldersk (m/'d-derl-ahl-dershk ) 


mens (mehns) conj whilst, while 


adj mediaeval 


menstruasjon (mehn-strew-ah-shoon ) 


Middelhavet (m/d-derl-haa-vert ) 


c menstruation 


Mediterranean 


mental (mehn-faa/) adj mental 


middelklasse (m/cf-derl-klah-ser) c 


meny (meh-nevv) c menu 


middle class 


mer (mayr) adj more; litt ' some 


middelmadig (m/'d-derl-maw-di ) adj 


more 


average, commonplace 


merkbar (maerk-baar) adj perceptible, 


middels (m/d-derls) adj medium 


noticeable 


midje(m/'c/-Yer)c waist 


merke 1 (maer-ker) v mark; nt tick, 


midlertidig (m/af-ler-tee-di ) adj tem- 


mark; brand 


porary 


merke 2 (marker ) v sense; notice; 


midnatt (rn/'ckiahtt ) c midnight 


legge ~ til notice 


midte (m/f-ter) c midst, middle 


merkelapp (maw-ker-lahp) c tag; 


midt i (mitt ee ) amid 


sette ~~ pa label 


midtpunkt (m/f-poongt ) nt centre 


merkelig (ma?r-ker-li ) adj funny, 


midtsommer (m/r-so-merr ) c midsum- 


queer 


mer 


merknad (maer/c-nah ) c note 


migrene (mig-rap-ner) c migraine 


merkverdig (maerk-wer-di ) adj curi- 


mikrofon (m\k-roo-foon ) c microphone 


ous, strange 


mikser (mik-serr) c mixer mild 241 modifisere mild (mill ) adj mild; gentle 


mirakules (mi-rah-kew-/Urss) adj mir- 


milestein (mee-ler-stayn ) c milestone 


aculous 


militaer- (m\-\\-taeaer) military 


misbiilige (m/ss-bi-li-er ) v disapprove 


milje (m\\-yur) nt milieu; environment 


misbruk (m/'ss-brewk ) nt abuse, mis- 


million (m\\-ydon) c million 


use 


millionaer (m\\-Voo-naBaer) c million- 


misdannet (m/'ss-dahn-nert) adj de- 


aire 


formed 


min (meen ) pron my 


misf orneyd (m/'ss-fo-nur ew d ) adj dis- 


mindre (min-drer) adv less; adj minor; 


contented 


ikke desto nevertheless 


misforsta (m/ss-fo-shtaw) v *mis- 


mindretall (min-drer-tah\\) nt (pi ~) 


understand 


minority 


misforstaelse (miss-fo-shtaw-er\-ser) c 


mindreverdig (m/'n-drer-vaer-di ) adj in- 


misunderstanding 


ferior 


mishage (m/ss-haa-ger) v displease 


mindrearig (m/rhdrer-aw-ri ) c (pi ~e) 


mislike (m/'ss-lee-ker) v dislike 


minor 


mislykkes (m/ss-lew-kerss) vfail 


mineral (mi-ner-raa/) nt mineral 


mislykket (m/ss-lew-kert) adj unsuc- 


mineralvann (mi-ner-raa/-vahn ) nt 


cessful 


mineral water 


mistanke (m/ss-tahng-ker) c suspicion 


miniatyr (mi-ni-ah-fewr) c miniature 


miste (m/'ss-ter) vmiss; *lose 


minimum (mee-ni-moom ) nt (pi -ima) 


mistenke (m/ss-tehng-ker) v suspect 


minimum 


mistenkelig (miss-te/?ng-ker-li ) adj 


mink (mingk)c mink 


suspicious 


minke {ming-ker) v decrease 


mistenksom [rr\\ss-tehngk-som ) adj 


minne (m/n-ner) nt remembrance, 


suspicious 


memory; ~ pa remind 


mistenksomhet (miss-tehngk-som- 


minnef est (m/n-ner-fehst ) c commem- 


hayt)c suspicion 


oration 


mistenkt (m/ss-tehngt) c suspect 


minnes (min-nerss) v recall 


mistro (miss-trod) v mistrust 


minnesmerke (m/n-nerss-maer-ker) nt 


mistroisk (m/ss-troo-isk ) adj distrust- 


monument 


ful 


minnestein (m/n-nerstayn ) c memor- 


misunne (mi-sewn-rier) venvy; 


ial 


grudge 


minneverdig (m/n-ner-vaer-di ) adj 


misunnelig (m\-sewn-\\ ) adj envious 


memorable 


misunnelse (mi-sewn-ner\-ser) c envy 


minoritet (mi-noo-ri-fayr ) c minority 


mobil (moo-bee/) adj mobile 


minske (m/n-sker) v lessen, reduce, 


modell (moo-dehll) c model 


decrease 


modeller e (moo-der-Zay-rer) v model 


minst (minst) adj least; adv at least; i 


moden (moo-dern) adj ripe, mature 


det minste at least 


modenhet (moo-dern-hayt) c maturity 


minus (mee-newss) adv minus 


moderat (moo-der-raaf ) adj moderate 


minutt {m\-newtt ) nt minute 


moderne (moo-cfeeas-ner) adj modern; 


mirakel (mi-raa-kerl ) nt (pi -kler) mir- 


fashionable 


acle 


modifisere (moo-di-fi-sa>rer) vmod- modig 242 motto ify 


tongue, native language 


modig (moo-di) adj courageous, 


morsom (moosh-shom ) adj enjoyable, 


brave, plucky 


entertaining; humorous 


mohair (moo-haeaer) c/nt mohair 


mort (moot ) c roach 


molo (moo-loo) c jetty 


mosaikk (moo-sah-M) c mosaic 


monark {moo-nahrk) c monarch, ruler 


mose (moo-ser) c moss; v mash 


monarki (moo-nahr-fcee) nt monarchy 


moske (mooss-fcaK) c mosque 


monolog (moo-noo-/awg) c mono- 


moskito (mooss-/cee-too ) c mosquito 


logue 


mot (moot) prep against; towards; nt 


monopol (moo-noo-poo/) nt monopoly 


courage 


monoton ( moo-noo-f oon) adj monot- 


motbydelig (moot-beiv-der-li ) adj dis- 


onous 


gusting, revolting 


monter (moon-terr) c (pi -trer) show- 


mote (moo-ter ) c fashion 


case 


moteil (moo-fe/?//) nt motel 


monument (moo-new-me/jnf) nt 


motgang (mdof-gahng ) c adversity, 


monument 


hardship 


moped (moo-payd) c moped; motor- 


motiv (moo-feev) nt motive; pattern 


bike nAm 


motor (mod-toor) c motor, engine 


mor (moor) c (pi modre) mother 


motorbat (moo-toor-bawt ) c motor- 


moral (moo-raa/) c morality; moral 


boat 


moralsk (moo-raalsk ) adj moral 


motorstopp (mod-toor-stop ) c/nt (pi 


morbaer (moor-baeaer ) nt (pi ~) mul- 


~) breakdown 


berry 


motorsykkel (mod-toor-sew-kerl ) c (pi 


mord (moord) nt assassination, mur- 


-sykler) motor-cycle 


der 


motorvei (mod-toor-vay ) c motorway; 


morder (moor-derr) c murderer 


highway nAm 


more (mod-rer) v amuse; entertain 


motsatt (modf-saht ) adj opposite, 


morfar (moor-faar) c (pi -fedre) 


contrary; reverse; det motsatte 


grandfather 


the contrary 


morfin (moor-feen) c morphia, mor- 


motsetning (moof-seht-ning ) c con- 
trast; reverse 
motsette seg (modf-seh-ter) oppose 


phine 


morgen (mavv-ern) c morning; i ~ to- 


morrow; i morges this morning 


motsi (moof-see) v contradict 


morgenavis ( ma w-ern-ah-veess ) c 


motstand (moof-stahn ) c resistance 


morning paper 


motstander (moof-stahn-derr) c oppo- 


morgenkape (ma w-ern-kaw-per) C 


nent 


dressing-gown 


motstridende (moof-stree-der-ner) adj 


morgenutgave (ma w^ern-ewt-gaa-ver) 


contradictory 


c morning edition 


motsvarende (modf-svaa-rer-ner) adj 


mormor (moor-moor) c (pi -m0dre) 


equivalent 


grandmother 


motta (moo-taa) v receive; accept 


morn! (mon) hello! 


mottakelse (moo-taa-kerl-ser) c recep- 


moro (moor-roo) C fun 


tion, receipt 


morsmal (mdos/>-mawl ) nt mother 


motto (moor-too) nt motto motvilje 243 motvilje (moof-vil-Yer) c aversion, dis- 
like, antipathy 
mugg (mewgg) c mildew 
mugge (mewg-ger) c jug 
muggen (mewg-gem ) adj mouldy 
muldyr (mei/W-dewr) nt (pi ~) mule 
mulesel (mew/-ay-serl ) nt (pi -sler) 

mule 
mulig (mew-\\ ) adj possible; eventual; 

realizable 
muligens (mew-li-erns) adv perhaps 
mulighet (mew-li-hayt) c possibility 
mulkt (mewlkt)cfine 
mulle (mew/-ler) C mullet 
m u Iti pli kasjon (mool-ti-pli-kah-s/?oon ) 

c multiplication 
multiplisere (mool-ti-pli-sa>rer) v 

multiply 
munk (moongk) c monk 
munkeorden (moong-ker-or-dem ) c 

monastic order 
munn (mewnn) c mouth 
munning (mewn-ning ) c outlet; estu- 
ary; muzzle 
munnvann (mewn-vahn ) nt mouth- 
wash 
munter (mewn-xerr) adj merry, gay 
munterhet (mewn-terr-hayt ) c gaiety 
muntlig (mewnt-\\) adj oral, verbal 
mur (mewr) c brick wall 
mure (mew-rer) v *lay bricks 
murer (mew-rerr) c bricklayer 
murpuss (mewr-pewss) C plaster 
murstein (mew-shtayn ) c crick 
mus (mewss) c (pi ~) mouse 
museum (mew-sap-ewm ) nt (pi -eer) 

museum 
musical (m>'ew-si-kerl) c musical 
musikalsk (mew-si-/caa/s/c) adj musi- 
cal 
musiker (mew-si-kerr) c musician 
musikk (mew-sM) c music 
musikkinstrument (mew-s/'/c/c-in- 
strew-mehnt ) nt musical instrument musikkspill (mew-s/M-spil ) nt (pi ~) 
musical comedy 

muskatnott (mewss-fcaaf-nurt) c nut- 
meg 

muskel (mewss-kerl ) c (pi -kler) 
muscle 

muskulos (mewss-kew-/Urss) adj mus- 
cular 

musselin (mew-ser-/een) c muslin 

musserende (mew-sap-rer-ner) adj 
sparkling 

mutter (mewf-terr) c (pi ~e, mutrer) 
nut 

mye (mew-er) adj much; adv much; 
like as mucn 

mygg (mewgg) c (pi ~) mosquito 

myggnett (mewg-neht) nt (pi ~) 
mosquito-net 

myk (mewk) adj supple, smooth, soft; 
tender 

mynde (mewn-der) c greyhound 

myndig (mewn-6\ ) adj of age 

myndighet (mewn-di-hayt ) c author- 
ity; myndigheter authorities pi; ut- 
ovende *** executive 

mynt (mewnt ) c coin 

mynte (mewn-ter) c mint 

myntenhet (mewnf-ayn-hayt) c mon- 
etary unit 

myr (mewr) c swamp, bog 

myrde (mevvr-der) v murder 

mysterium (mewss-fap-ri-ewm ) nt (pi 
-ier) mystery 

mystisk (mewss-tisk) adj mysterious 

myte (mew-ter) c myth 

mytteri (mew-ter-ree) nt mutiny 

mobler (murb-\err) pi furniture 

moblere(murb-/ap-rer) v furnish 

mokk(murkk)cmuck 

moll (murll) C (pi *-) moth 

molle(mur/-ler)cmill 

moller (mur/-lerr) c miller 

monster (nwn-sterr) nt (pi -tre) pat- 
tern 244 naturligvis merlmurr) a c[/' tender 
merk (murrk ) adj obscure, dark 
merke (murr-ker) nt dark; gloom 
mete (muf-ter) v encounter, *meet; 
nt encounter, meeting; appoint- 
ment 
metende (mur-ter-ner) adj oncoming 
metested (mur-ter-stay) nt meeting- 
place 
meye (mur ew -er) c difficulty 
make (ma w-ker) c gull 
mal (mawl) nt measure; goal; target; 

tongue, language 
malbevisst (mavW-beh-vist) adj deter- 
mined 
male (maw-\er) v measure 
maleband {maw-\er-bon) nt (pi ~) 

tape-measure 
maleinstrument (maw-ler-in-strew- 

mehnOnr gauge 
maler (ma w-lerr) c meter 
malestokk (maw-ler-stok) c scale 
mallinje (maw/-lin-Yer) c finish 
malles (ma wMurss) adj speechless 
malmann (mavW-mahn ) c (pi -menn) 

goalkeeper 
maltid (mawMeed ) nt meal 
mane (ma w-ner) c moon 
maned (maw-nerd) c month 
manedlig (maw^nerd-li ) adj monthly 
manedsblad (ma w-nerss-blaad) nt (pi 

*~) monthly magazine 
maneskinn (maw-ner-shin ) nt moon- 
light 
mate (maw-ter) c fashion, way, man- 
ner; pa hvilken som heist ~ any 
way; pa ingen ~ by no means 
matte (mof-ter) v *must, *have to; 
*be bound to; need, need to N nabo (naa-boo) c neighbour 
nabolag (naa-boo-laag ) nt (pi ~) vi- 
cinity, neighbourhood 
naiv (nah-eev) adj naive 
naken (naa-kem ) adj nude, bare, 

naked 
nakke (nahk-ker) c nape of the neck 
narkose (nahr-/coo-ser) c narcosis 
narkotika (nahr-fcoo-ti-kah ) c (pi ~) 

drug; narkotisk middel narcotic 
narre(narw-rer) vfool 
nasjon {nah-shoon) c nation 
nasjonal (nah-shoo-naa/) adj national 
nasjonaldrakt (nah-shoo-naa/-drahkt ) c 

national dress 
nasjonalisere (nah-shoo-nah-li-say-rer ) 

v nationalize 
nasjonalitet (nah-shoo-nah-li-fayt ) c 

nationality 
nasjonalpark (nah-shoo-naa/-pahrk) c 

national park 
nasjonalsang (nah-shoo-naa/-sahng ) c 

national anthem 
natt (nahtt) c (pi netter) night; i ~ 

tonight; om natten by night 
nattergal (na/)f-terr-gaal ) c nightin- 
gale 
nattfly (na/ir-flew) nt (pi ~) night 

flight 
nattkjole (na/)f-khoo-ler) c nightdress 
nattklubb (naht-klewb) c cabaret, 

nightclub 
nattkrem (naAif-kraym ) c night-cream 
nattlig {naht-\\ ) adj nightly 
natt-takst (na/rt-tahkst ) c night rate 
natt-tog (naht-tawg) nt (pi ~) night 

train 
natur (nah-fewr) c nature 
naturlig (nah-few-li ) adj natural 
naturligvis (nah-fevv-li-veess) adv of 

course, naturally naturskjenn 245 naturskjenn (nah-feiv-shurn ) adj 


scent 


scenic 


nedtrykt (napd-trewkt) a dj depressed 


naturvitenskap (nah-fewr-vee-tem- 


negativ (nap-gah-teev) adj negative; 


skaap) c natural science 


nt negative 


navigasjon (nah-vi-gah-s/?oon) c navi- 


neger (nap-gerr) c (pi ~e, negrer) 
Negro 


gation 


navigere(nah-vi-gap-rer) v navigate 


negi (nayl ) c nail 


navle (nahv-\er) c navel 


negleberste (nay-ler-bursh-ter) c nail- 


navn (nahvn) nt name; i ... * on be- 


brush 


half of, in the name of 


neglef il (nay-ler-feel ) c nail-file 


nebb(nehbb)m beak 


neglelakk (naHer-lahk) c nail-polish 
neglesaks (nay-ler-sahks) c nail-scis- 


ned (nayd) adv down; downstairs 


nedbetale (napd-beh-taa-ler) v *pay 


sors pi 


off 


neglisje (nehg-li-s/jap) c/nt negligee 


nedbetaling (nayd-beh-taa-ling ) C 


nei(nay)no 


down payment 


nekte (nehk-ter) vdeny 


nedber (riayd-bun) c precipitation 


nemlig {nehm-\\) adv namely 


nede (riay-der) adv below 


neon (nap-oon) c neon 


nedenfor (riay-dem-for) prep under, 


neppe (nehp-per) adv hardly 


below 


nerve (nasr-ver) c nerve 


nedenunder (nap-dern-ew-nerr) adv 


nerves {nar-vurss) adj nervous 


underneath 


nese(nap-ser)cnose 


nederlag (nap-der-laag ) nt (pi ~) de- 


neseblod (nap-ser-bloo) nt nosebleed 


feat 


nesebor (nap-ser-boor) nt (pi ~) nos- 


Nederland (na>der-lahn ) the Nether- 


tril 


lands 


nesevis (nay-ser-veess) adj imperti- 


nederlandsk (nap-der-lahnsk) adj 


nent 


Dutch 


neshorn (napss-hoon ) nt (pi ~) rhi- 


nederlender (nay-der-leh-nerr) c 


noceros 


Dutchman 


neste (nehss-xer) adj next; following 


nedgang (napd-gahng ) c decrease; de- 


nesten (nehss-tem ) adv nearly, al- 


pression 


most 


nedkomst (nayd-komst ) c delivery 


nett (nehtt) nt net; adj neat 


nedover (nap-do-verr) adv down, 


netthinne (neht-h\-ner) c retina 


downwards 


netto (neht-too) adv net 


nedre (riayd-rer) adj inferior, lower 


nettopp (neht-top) adv just 


nedrivning (nayd-reev-ning ) c demoli- 


nettverk (ne/if-vaark) nt network 


tion 


nevne (nehv-n&r) v mention 


nedslatt (riayd-sMot ) adj down 


nevralgi (nehv-rahl-gee) c neuralgia 


nedstamning (napd-stahm-ning ) c ori- 


nevrose (nehv-roo-ser) c neurosis 


gin 


neve (neh-vUr) c nephew 


nedstemt (napd-stehmt ) adj depres- 


ni (nee) num nine 


sed 


niende (nee-er-ner) num ninth 


nedstigning (napd-steeg-ning ) c de- 


niese (ni-ap-ser) c niece nifs 246 naerliggende nifs (nifs) adj creepy 


notere (noo-fay-rer) vnote 


Nigeria (ni-gap-ri-ah ) Nigeria 


notis (noo-feess) c note 


nigerianer (ni-geh-ri-aa-nerr) c Nigeri- 


notisblokk (noo-feess-blok) c note pad 


an 


notisbok (noo-feess-book) c (pi -D0- 


nigeriansk (ni-geh-ri-aans/c) adj Ni- 


ker) notebook 


gerian 


nougat (noogaa ) c nougat 


nikk (nikk) nt nod 


november (noo-venm-berr) November 


nikke(n/7c-ker) vnod 


null (newll) nt zero, nought 


nikkel (n*-kerl ) c nickel 


nummer (noom-merr) nt (pi numre) 


nikotin (ni-koo-feen) c nicotine 


number; act 


nitten {nit-tern) num nineteen 


nummerskilt (noom-mer-shilt ) nt reg- 


nittende (n/f-ter-ner) num nineteenth 


istration plate; licence plate Am 
ny (new) adj new; recent 


nitti(n/Mi) num ninety 


nivellere (ni-ver-/ap-rer) v level 


nyanse (new-anng-ser) c nuance; 


niva (ni-vaiv) nt level 


shade 


noe (noo-er) pron something 


nybegynner (new-beh-Yew-nerr) c be- 


noen (nod-em ) pron somebody, 


ginner; learner 


someone; some; *>t gang ever 


nybygger (new-bew-gerr) c pioneer 


nok(nokk) acfv enough 


nyhet (new-hayt) c news; nyheter pi 


noksS (nok-so ) adv fairly, somewhat 


news; tidings pi 


nominasjon (noo-mi-nah-shoon) c 


nykke (newk-ker) nt fad, whim 
nylig (new-li) adv recently, lately 


nomination 


nominell (noo-mi-neh//) adj nominal 


nylon (new-Ion) nt nylon 


nominere (noo-mi-nay-rer) v nominate 


nynne (newn-ner) v hum 


nonne (non-ner) c nun 


nyre (new-rer) c kidney 


nonnekloster (non-ner-kloss-terr) nt 


nyse (new-ser) v sneeze 


(pi -tre) nunnery 


nysgjerrig (new-snasr-ri ) adj curious; 


nonsens (non-serns) nt nonsense 


inquisitive 


nord(noor)c north 


nysgjerrighet (new-sna?r-ri-hayt) c 


nordlig (nod-\\ ) adj north, northern; 


curiosity 


northerly 


nyte (new-ter) v enjoy 


nordmann (noor-mahn ) c (pi -menn) 


nytelse (new-terl-ser) c enjoyment 


Norwegian 


nytte (newf-ter) c utility, use; v *be 


Nordpolen (nodr-poo-lem ) North Pole 


of use 


nordvest (noor-vehst) c north-west 


nytteles (newf-ter-lurss) adj idle 


nordast (noor-ursf ) c north-east 


nyttig (newf-ti ) adj useful 


Norge (nor-ger) Norway 


nyttar (newf-tawr) nt New Year 


norm (norm ) c standard 


Ny-Zealand (new-sap-lahn) New 


normal (noor-maal ) adj normal; reg- 


Zealand 
naer (naeaer) adv near; adj close, near 


ular 


norsk (noshk ) adj Norwegian 


naerende tece-rer-ner) adj nourish- 


nota (nod-tan )c bill 


ing, nutritious 


notar (noo-faar) c notary 


naerhet (naeaer-hayt ) c vicinity 


notat (noo-faaf) nt note 


naerliggende (nasaHi-ger-ner) adj naerme seg 247 okkupasjon neighbouring, nearby 

naerme seg (naer-mer) approach 

naersynt (nasas-shewnt ) adj short- 
sighted 

naervaer (nascer-vaeaer) nt presence 

ned (nurd) c misery, distress 

node (nUr-der) v compel; # va3re nedt 
til *be obliged to 

nedsignal (m/rd-sing-naal ) nt distress 
signal 

nedssituasjon (nUrd-si-tew-ah-shoon ) 
c emergency 

nedstilfelle (nurds-til-feh-ler) nt 
emergency 

nedtvunget (nurd-tvoo-ngert ) adv by 
force 

nedutgang (nUrd-ewt-gahng ) c emerg- 
ency exit 

nedvendig (nurd-vehn-di ) adj necess- 
ary 

nedvendighet (nurd-ve/wr-di-hayt) c 
necessity, need 

nekkel (nurk-ker\ ) c (pi nokler) key 

nekkelhull (nur/c-kerl-hewl ) nt keyhole 

nektern {nurk-tem ) adj down-to- 
earth, sober 

n0le(nDHer) v hesitate 

nett(nurtt)cnut 

netteknekker (nurr-ter-kneh-kerr) c 
nutcrackers pi 

netteskall (nurf-ter-skahl ) nt (pi ~) 
nutshell 

neyaktig (nur ew -a/i/c-ti ) adj accurate, 
precise, exact; careful 

neyaktighet (nur ew -a/7/c-ti-hayt) c cor- 
rectness 

neye seg med (nur ew -er) *make do 
with 

neytral (nur ew -fraa/) adj neutral 

na 1 (naw) v reach; *catch; *make 

na 2 (naw) adv now; rt og da occa- 
sionally, now and then 

nade (naw-der) c mercy, grace 

nal(nawl)c needle naletre (nai/Her-tray) nt (pi -raer) fir- 
tree 

na> (norr) adv when; conj when; ~ 
enn whenever 

natid (naw-teed ) c present 

natildags (nawMil-dahks) adv now- 
adays 

navaerende (na wM/aeae-er-ner) adj cur- 
rent, present oase (oo-aa-ser) c oasis 
obduksjon (ob-dewk-s/>oon) c autopsy 
oberst (oo-bersht ) c colonel 
objekt (oob-Yehkt ) nt object 
objektiv (ob-Yehk-teev) adj objective 
obligasjon {ob-\\-gah-shoon) c bond 
obligatorisk (oob-li-gah-foo-risk ) adj 

obligatory, compulsory 
observasjon (op-sehr-vah-s/joon) c ob- 
servation 
observatorium (op-sehr-vah-foo-ri- 

ewm) nt (pi -ier) observatory 
observere (op-sehr-vap-rer) v observe 
odde (od-der) c headland 
offensiv (of-fahng-seev) ad/ offensive; 

c offensive 
off entlig (of-femt-li ) adj public 
'offentliggjere (o-fernt-li-Vur-rer) v 

publish 
offentliggJ0relse(of-fernt-li-YQT-rerl- 

ser) c publication 
offer (of-ferr) nt (pi ofre) victim; 

casualty; sacrifice 
offiser (o-f\-sayr) c (pi ~er) officer 
off isiell (o-fi-si-e/i//) adj official 
ofre(of-rer) v sacrifice 
ofte (oMer) adv frequently, often 
og (o ) conj and 

ogsa (oss-so) adv also; as well, too 
okkupasjon (o-kew-pah-s/joon) coccu- okse 248 omtenksom pation 


omgivelser (oom- Yee-verl-serr) pi en- 


okse (ook-ser) cox 


vironment; setting 


oksekjott (oofc-ser-khurt ) nt beef 


*omg (oom-gaw) v by-pass 


oksygen (ok-sew-gayn) nt oxygen 


omgaende (oom-gaw-er-ner) adj 


oktober (ok-rod-berr) October 


prompt 


oldtid (o/-teed ) c antiquity 


omgas (oom-gawss) v associate 
with; * *" med mix with 


oliven (oo-/ee-vern ) c (pi ~, ~er) ol- 


ive 


omhyggelig (oom-hew-ger-li ) adj care- 


olivenolje (oo-/ee-vem-ol-Yer) c olive 


ful, thorough 


oil 


omkjering (oom-khur-ring ) c detour, 


olje(o^v e r)coil 


diversion 


oljebrenn (o/-Yer-brurn) c oil-well 


omkomme (oom-ko-mer) v perish 


oljefilter (o/-Ver-fil-terr) nt (pi -tre) oil 


omkostninger (oom-kost-ni-ngerr ) pi 


filter 


expenses pi 


oljemaleri (oA-Ver-maa-ler-ree) nt oil- 


omkring (oom-kringng) prep round, 


painting 


around; adv about 


oljeraffineri (o/-Yer-rah-fi-ner-ree) nt 


omkringliggende (om-/c/7ngHi-ger-ner ) 


oil-refinery 


adj surrounding 


oljet(o/-Yert)ad/oily 


omlop (oom-lurp) nt circulation 


oljetrykk (o/-Ver-trewk) nt (pi ~~) oil 


omregne (oom-ray-ner) v convert 


pressure 


omregningstabell(oom-ray-nings-tah- 


om (oomm ) prep round; about; in; 
conj whether, if 


behll ) c conversion chart 


omreisende (oom-ray-ser-ner) adj 


om bord (om boor) aboard 


itinerant 


omdanne (oom-dah-ner) v transform 


omringe (oom-ri-nger) v encircle, 


omdreining (om-dray-ning ) c revol- 


circle, surround 


ution 


omriss (oom-riss) nt (pi ~~) contour 


omegn (oom-mayn ) c surroundings pi 


omrade (oom-raw-der) nt zone, area, 


omelett {oo-mer -lehtt ) c omelette 


territory, region; sphere 


omfang (oom-fahng ) nt extent 


omsetning (oom-seht-ning ) c turnover 


omfangsrik (oom-fahngs-reek) adj big, 


omsetningsskatt (oom-seht-ning- 


bulky, extensive 


skaht) c purchase tax, turnover tax; 


omfatte (oom-fah-ter) v comprise, in- 


sales tax 


clude 


omslag (oom-shlaag ) nt reverse; 


omfattende (oom-fah-ter-ner) adj 


sleeve, jacket 


comprehensive, extensive 


omsorg (oom-sorg ) c care 


omfavne (oom-fahv-ner) v embrace, 


omstendighet (oom-sfebn-di-hayt ) c 


hug 


condition, circumstance 


omfavnelse (oom-fahv-nerl-ser) c em- 


omstridt (oom-strit ) adj controversial 


brace 


omtale (oom-taa-ler) c mention 


omgang (oom-gahng) c round; half 


omtanke (oom-tahng-ker) c consider- 


time; treatment 


ation 


omgi (oom-vee) v encircle, circle, 


omtenksom (oom-tehngk-som ) adj 


surround 


thoughtful omtrent 249 omtrent (oom-trehnt) adv approxi- 
mately; about 
omtrentlig (oon\-trehnt-\\ ) adj ap- 
proximate 
omvei (oom-vay ) c detour 
omvende (oom-veh-ner) v convert 
ond (oonn) adj wicked, ill, evil 
ondartet (oo/wiaa-tert ) adj malignant 
onde(oon-der)/rt evil 
ondsinnet (oon-si-nert) adj evil 
ondskapsfull (oon-skaaps-fewl ) adj vi- 
cious, spiteful, malicious 
onkel (oong-ker\) c (pi onkler) uncle 
onsdag (oons-dah ) c Wednesday 
onyks (oo-newks ) c onyx 
opal {oo-paal) c opal 
opera (oo-per-rah) c opera; opera 

house 
operasjon (oo-per-rah-s/ioon) c sur- 
gery, operation 
operere (oo-per-ra>rer) v operate 
operette (oo-per-re/if-ter) c operetta 
opp (oopp ) adv up 

oppblasbar (oop-blawss-baar) adj in- 
flatable 
oppdage (oop-daa-ger) v discover, de- 
tect; notice 
oppdagelse (oop-daa-gerl-ser) c dis- 
covery 
oppdikte(oop-dik-ter) v invent 
oppdra (oop-draa) v educate; *bring 

up; raise; rear 
oppdrag (oop-draag) nt (pi "- ) as- 
signment 
oppdragelse (oop-draa-gerl-ser) c up- 
bringing 
oppdrette (oop-dreh-ter) v *breed 
oppfarende (oop-faa-rer-ner) adj iras- 
cible 
oppfatning (oop-faht-ning) c opinion, 

view 
oppfatte (oop-fah-ter) v conceive 
oppfinne (oop-fi-ner) v invent 
oppfinnelse (oop-fi-nerl-ser) c inven- oppmerksom oppf inner (oop-fi-nerr) c inventor 
oppf innsom (oop-fin-som ) adj inven- 
tive 
oppfostre (oop-foost-rer) v educate; 

*bring up; raise; rear 
oppf ere (oop-fiir-rer) v construct; ** 

seg act, behave 
oppferelse (oop-fur-rerl-ser) cshow; 

construction 
oppf ersel (oop-fur-sherl ) c conduct, 

behaviour 
oppgave (oop-gaa-ver) c duty; task; 
exercise 
*oppgi (oop-vee) v declare; *give up 
opphav (oop-haav) nt origin 
opphisse (oop-hi-ser) v excite 
opphisselse (oop-hi-serl-ser) c excite- 
ment 
opphold (oop-hol) nt (pi ~) stay 
oppholde seg (oop-ho-ler) stay 
oppholdstillatelse(oop-hols-ti-laa-terl- 

ser)c residence permit 
opphere (oop-hur-rer) v finish, cease, 

discontinue, expire, end 
oppherssalg (oop-hursh-sahlg) nt (pi 

~) clearance sale 
oppkalle (oop-kahl-ler) v name after 
opplag (oop-laag) nt (pi ~) issue 
opplagt (oop-lahkt) adj fit; self-evi- 
dent 
oppleve (oop-lay-ver) v experience 
opplyse (oop-lew-ser) v inform; il- 
luminate 
opplysning (oop-lewss-ning) c infor- 
mation 
opplep (oop-lurp) nt (pi y) riot 
opplese (oop-lur-ser) v dissolve 
oppleselig (oop-/ur-ser-li) adj soluble 
opplesning (oop-lurss-ning) c solution 
oppmerksom {oop-mwrk-som ) adj at- 
tentive; # vaere ~ *pay attention; 
vaere ~- pa attend to, *pay atten- 
tion to oppmerksomhet 250 ordsprak oppmerksomhet (oop-mcer/c-som- 
hayt) c notice, attention 

oppmuntre (oo/>mewn-trer) v encour- 
age; cheer up 

oppna (oop-naw) v achieve, attain 

oppnaelig (oop-nau^er-li ) adj attain- 
able; obtainable 

opponere seg (oo-poo-nap-rer) v op- 
pose 

opposisjon (oo-poo-si -shoon ) c oppo- 
sition 

oppover (oop-paw-verr) adv up, up- 
wards 

oppreist (oop-rayst ) adj erect 

opprette (oop-reh-ter) v found; insti- 
tute 

opprettholde (oop-reht-ho-ler) v 
maintain 

oppr ettstaende (oop-reht-staw-er-ner ) 
adj upright 

oppriktig (oop-r//c-ti ) adj sincere, hon- 
est 

oppringning (oop-ring-ning ) c call 

opprinnelig (oop-r/n-ner-li ) adj orig- 
inal, initial 

opprinnelse (oop-r/'^-nerl-ser) c origin, 
source 

opprer (oop-rurr) nt (pi ~) revolt, re- 
bellion; *gj0re > revolt 

opprerende (oop-rur-rer-ner) adj re- 
volting 

opprert (oop-rurt) adj *upset 

oppsiktsvekkende(oop-sikts-veh-ker- 
ner) adj sensational, striking 

oppskrift (oop-skrift) c recipe 

oppspore (oop-spoo-rer) v trace 

oppstand (oop-stahn ) c rising, rebel- 
lion, revolt 

oppstigning (oop-steeg-ning ) c ascent; 
rise 

oppstyr (oop-stewr) nt fuss 

oppsta (oop-staw) v *arise 

oppsyn (oop-sewn ) nt (pi ~) super- 
vision oppsynsmann (oop-sewns-mahn) c (pi 

-menn) warden; custodian 
oppta (oop-taa) v *take up; occupy 
opptak (oop-taak) nt (pi ~) record- 
ing 
oppta kelse (oop-taa-kerl-ser) c ad- 
mission 
opptatt (oop-taht ) adi busy, engaged; 

occupied 
opptog (oop-tawg ) nt (pi ~) pro- 
cession 
opptre (oop-tray) v perform 
opptreden (oo/>tray-dern ) c appear- 
ance 
oppvakt (oop-vahkt) adj bright 
oppvarte (oop-vah-ter) v wait on 
oppvarter (oop-vah-terr) c waiter 
oppvarterske (oop-vah-tersh-ker) c 

waitress 
oppvise (oop-vee-ser) v exhibit, show 
oppa {oop-po)prep on top of 
optiker (oop-ti-kerr) c optician 
optimisme (oop-ti-m/ss-mer) c opti- 
mism 
optimist (oop-t-mist) c optimist 
optimistisk (oop-ti-m/ss-tisk) adj opti- 
mistic 
oransje (oo-rahng-sher) adj orange 
ord(oor) fit word 

ordbok (oor-book) c (pi -boker) dic- 
tionary 
orden (o-dern) c order; i *- in order 
ordentlig (o-dernt-li) adj tidy; neat 
ordforrad (oor-fo-rawd ) nt vocabulary 
ordinaer (o-d\-naeaer) adj vulgar 
ordliste (oor-liss-ter) c word list 
ordne ioord-ner) v arrange, settle; sort; 

fix 
ordning (oord-n\ng ) c arrangement, 

method; settlement 
ordre (oord-rer) c order 
ordreblankett (oord-rer-blahng-keht) C 

order-form 
ordsprak (oor-sprawk ) nt (pi ~~ ) pro- I ordstrid 251 overleve verb 


overbevisning (aw-verr-beh-veess- 


ordstrid (odr-streed ) c dispute 


ning ) c conviction, persuasion 


ordveksling (oor-vehk-shling) c argu- 


overdreven (aw^dray-vern ) adj ex- 


ment 


travagant, excessive 


organ (or-gaan) nt organ 


overdrive (awwer-dree-ver) v exag- 


organ isasjon (or-gah-ni-sah-s/?oon) c 


gerate 


organization 


overenskomst (awM/er-rehns-komst) c 


organiser e (or-gah-ni-sa>rer) V organ- 


settlement, agreement 


ize 


overensstemmelse (auM/er-rehns- 


organisk (or-gaa-nisk ) adj organic 


steh-merl-ser) c agreement; i "* 


orgel (or-gerl) nt (pi orgler) organ 


med in accordance with, according 


orientalsk (o-ri-ehn-faa/sfc) adj orien- 


to 


tal 


overfall (a^verr-fahl ) nt (pi *) hold- 


Orienten (o-ri-ebn-tern ) Orient 


up 


orientere seg (o-ri-ehn-fa>rer) orien- 


overfart (av^verr-faht) c crossing, 


tate 


passage 


original (o-ri-gi-naa/) adj original 


overfladisk (ai/iM/err-flaa-disk) adj 


orkan (or-kaan) c hurricane 


superficial 


orke(or-ker) v sustain 


overflate (aw-verr-flaa-ter) c surface 


orkester (or-/ce/)ss-terr) nt (pi -tre) 


overf lod (aw-verr-f lood ) c abundance; 


orchestra; band 


plenty 


orkesterplass (or-fce/?ss-terr-plahss) c 


overf lodig (awM/err-f lur-di ) adj super- 


stall; orchestra seat Am 


fluous; redundant 


ornament (o-nah-meAinf ) nt ornament 


overf or (ai^verr-for) prep opposite, 


ornamental (o-nah-mehn-faa/) adj or- 


facing; towards 


namental 


overf ylt (aw-verr-fewlt) adj crowded 


ortodoks (o-xoo-doks) adj orthodox 


overf ere (aw-verr-fur-rer) v transfer; 


oss (oss) pron us, ourselves 


remit 


ost(oost)c cheese 


overgang (aw-verr-gahng ) c transition 


ouverture (oo-ver-fev^rer) coverture 


overgi seg (aviM/err-Vee) surrender 


oval (oo-vaal) adj oval 


overgivelse (ai^verr-Vee-verl-ser) c 


ovenfor (aw-vem-for) prep above, 


surrender 


over; adv above, overhead 


overgrodd (ai^verr-grood ) adj over- 


ovenpa (aw^vern-paw) adv upstairs 


grown 


over (aiv-verr) prep across, over; adv 


overgS (aw-verr-gaw) v exceed, 


over; over- upper; ** ende down, 


*outdo 


over 


overhale (ai/iM/err-haa-ler) v overhaul 


overall (avoM/er-rol ) c overalls pi 


overhodet (o-verr-/?do-der) adv at all 


overalt io-ver-rahlt) adv everywhere, 


overlagt (avv-ver-lahkt ) adj deliberate 


throughout 


overlate (aw-ver-laa-ter) v *leave to; 


overanstrenge (aw-ver-rahn-streh- 


entrust 


nger) v strain; <y seg overwork 


overlegen (aw-ver-lay-gern ) adj supe- 


overbevise (aw-verr-beh-vee-ser) v 


rior, haughty 


convince, persuade 


overleve (a w^ver-lay-ver) v survive overlaerer 252 pant overlaerer (aw-ver-laeae-rerr) c head- 


overtro {aw-ver-troo) c superstition 


master, head teacher 


overveie (aw-verr-vay-er) v consider; 


overmodig (aw-verr-moo-di ) adj pre- 


deliberate 


sumptuous 


overveielse (aw-verr-vay-erl-ser) C 


overoppsyn (atw-err-op-sewn) nt 


consideration; deliberation 


supervision 


overvekt (awM/err-vehkt) c overweit; 


overraske (aiwer-rahss-ker) v sur- 


predominance 


prise 


overvelde (awM/err-veh-ler) v over- 


overraskelse (aviM/er-rahss-kerl-ser) c 


whelm 


surprise 


overvinne (avv-verr-vi-ner) v *over- 


overrekke (awM/er-reh-ker) vhand, 


come; defeat 


*give 


overvaere (av^verr-vaeae-rer) vat- 


overrumple (aiv-ver-roomp-ler) v 


tend, assist at 


*catch 


overvake (aiw-err-vaw-ker) v super- 


overse (aw-ver-shay) v overlook 


vise; patrol 


oversette (aw-ver-sheh-ter) v trans- 
late 
oversettelse (aw-ver-sheh-terl-ser) c 


ovn (ovnn ) c stove, furnace 
translation; version 
oversetter (aw-ver-sheh-terr) c trans- 


P 


lator 
overside (aw-ver-shee-der) c top side, 


padde (pahd-der) c toad 


top 


padleare (pa/?cMer-aw-rer) c paddle 


oversikt (aiv-ver-shikt ) c survey 
oversjeisk (auv-ver-shur-isk) adj over- 


Pakistan (pah-ki-sfaan) Pakistan 


pakistaner (pah-ki-sfaa-nerr) c Paki- 


seas 


stani 


overskride (aw-ver-shkree-der) v ex- 


pakistansk (pah-ki-sraansfc ) adj Paki- 


ceed 


stani 


overskrift (aw-ver-shkrift ) c heading; 


pakke 1 (pahk-ker) c package, parcel 


headline 


pakke 2 (pahk-ker) vpack; "r inn 


overskudd (aw-ver-shkewd ) nt (pi ~) 


wrap; ~ ned pack up; ~ opp un- 


surplus 


pack, unwrap 


overskyet (auM/er-shew-ert ) adj over- 


pakkhus (paM-hewss) nt (pi ~) 


cast, cloudy 


warehouse 


overspent (aw-ver-shpehnt ) adj over- 


palass (pah-lahss) nt palace 


strung 


palme (palmer) c palm 


overstrommende(aw^ver-shtrur-mer- 


panel (pah-nay/) nt panel 


ner) ad/ exuberant 


panelverk (pah-napZ-vaerk ) nt panel- 


oversvemmelse (aw-ver-shvur-merl- 


ling 


ser ) C flood 


panikk (pah-nM) c scare, panic 


overta (aw-ver-taa ) v *take over 


panne [pahn-ner) c forehead; pan 


overtale (aw-ver-taa-ler) v persuade 


panser (pahn-sen) nt bonnet; hood 


overtrett (aw-ver-trehtt ) adj over- 


nAm 


tired 


pant (pahnt ) c deposit pantelan 253 patron pantelan (pahn-ter-lawn ) nt mortgage 

pantelaner (pa/n-ter-lawnerr) c pawn- 
broker 

*pantsette (pahnf-seh-ter) vpawn 

papegeye (pah-per-g(vr ew -er) c parrot; 
parakeet 

papir (pah-peer) nt paper; papir- pa- 
per 

papirhandel (pah-peer-hahn-derl ) c (pi 
-dler) stationer's 

papirkniv (pah-peer-kneev) c paper- 
knife 

papir kurv (pah-peer-kewrv ) c waste- 
paper-basket 

papirlommet0rkle(pah-peer-loo-mer- 
turr-kler) nt (pi -laer) tissue 

papirpose (pah-peer-poo-ser) c paper 
bag 

papirserviett (pah-peer-saer-vi-eht ) c 
paper napkin 

papirvarer (pah-peer-vaa-rerr) pi sta- 
tionery 

papp (pahpp) c cardboard 

pappa (parp-pah ) c daddy 

par (paar) nt pair; couple 

parade (pah-raa-der) c parade 

parafin (pah-rah-feen) c paraffin 

parallel! (pah-rah-/er>//) c parallel; adj 
parallel 

paraply (pah-rah-p/ew) c umbrella 

parasoll (pah-rah-so//) c sunshade 

parat (pah-raaf ) adj ready 

party me (pahr-few-mer) c perfume 

park (pahrk) c park; offentlig park- 
anlegg public garden 

parkere (pahr-fca>rer) vpark 

parkering (pahr-fcay-ring) c parking; 
~~ forbudt no parking 

parkeringsavgift (pahr-fca>rings-aav- 
vift ) c parking fee 

pa r ker ingslys (pahr-fcap-rings-lewss ) 
nt (pi ~~) parking light 

parkeringsplass (pahr-fcap-rings- 
plahss) ccar park; parking lot Am parkeringssone (pahr-/cap-ring-soo- 
ner)c parking zone 

parkometer (pahr-koo-map-terr) nt (pi 
, -tre) parking meter 

parlament (pahr-lah-me/mf ) nt parlia- 
ment; parlamentarisk adj parliamen- 
tary 

parlor (pah-furr) c phrase-book 

parti (pah-fee) nt party; side 

partisk (paa-tisk) adj partial 

partner (paaf-nerr) c partner; asso- 
ciate 

parykk (pah-rewkk) c wig 

pasient (pah-si-e/wf ) c patient 

pasifisme (pah-si-f/ss-mer) c pacifism 

pasifist (pah-si-f/sf ) c pacifist 

pasifistisk (pah-si-f/ss-tisk) adj paci- 
fist 

pass (pahss) nt passport; mountain 
pass 

passasje (pah-saa-sher) c passage 

passasjer (pah-sah-s/>apr) c passenger 

passasjerbat (pah-sah-shapr-bawt) c 
liner 

passasjervogn (pah-sah-sftapr-vongn ) 
c carriage; passenger car Am 

passe (pa/jss-ser) v fit, suit; tend; 
look after; -* pa mind, *take care 
of; ~ seg for mind, look out; ~ 
til match 

passende (pahss-ser-ner) adj appro- 
priate, convenient, adequate; prop- 
er, just 

passere (pah-sap-rer) v pass 

passfoto (parss-foo-too) nt (pi ~) 
passport photograph 

passiv (pahss-seev) adj passive 

passkontroll (pa/?ss-koon-trol ) c pass- 
port control 

pasta (pa/jss-tah ) c paste 

patent (pah-tehnt) nt patent 

pater (paa-terr) c Fatner 

patriot (paht-ri-oof ) c patriot 

patron (paht-roon) c cartridge patrulje 254 personlighet patrulje (paht-revW-Yer) c patrol 

patruljere (pah-trewl-J'ay-rer) v patrol 

pattedyr (pa/?f-ter-dewr) nt (pi ~) 
mammal 

pause (pou-ser) c pause; inter- 
mission, interval 

pave (paa-ver) c pope 

paviljong (pah-v\\-Yoangng) c pavilion 

peanett (pee-ah-nurt ) c peanut 

pedal (peh-daal) c pedal 

pedikyr (peh-di-fcevvr) c pedicure 

pels (payss)c fireplace 

peke (pay-ker) v point 

pekefinger (pay-ker-f i-ngerr ) c (pi 
-grer) index finger 

pelikan (peh-\\-kaan) c pelican 

pels (pehls)c fur 

pelskape (pe/?/s-kaw-per) c fur coat 

pelsverk (pehls-vserk) nt furs 

pen (payn ) adj good-looking, hand- 
some, pretty; fine, nice 

pendler (pehnd-\err) c commuter 

pengeanbringelse (pebng-nger-ahn- 
bri-ngerl-ser) c investment 

pengepung (pe/wig-nger-poong ) c 
purse 

penger (pe/wg-ngerr ) pi money 

pengeseddel (pehng-nger-seh-derl ) c 
(pi -sedler) banknote 

pengeskap (pe/)ng-nger-skaap ) nt (pi 
~~) safe 

pengeutpresning (pehng-nger-ewt- 
prehss-ning) c blackmail; presse 
penger av blackmail 

penicillin (peh-ni-si-/een) nt penicillin 

penn(pehnn)cpen 

pensel (pehn-ser\ ) c (pi -sler) paint- 
brush, brush 

pensjon (pahng-shoon) c pension; 
board; full ~~ full board, board and 
lodging, bed and board 

pensjonat (pahng-shoo-naaf ) nt 
boarding-house, guest-house, pen- 
sion pensjonatskole (pahng-shoo-naaf- 
skoo-ler) c boarding-school 

pensjonert (pahng-shoo-nayf ) adj re- 
tired 

pensjonaer (pahng-shoo-nasasr) c 
boarder 

pepper (pehp-perr) c pepper 

peppermynte (peh-perr-mewn-ter) c 
peppermint 

pepperrot (pe/jp-per-root ) c horse- 
radish 

perfeksjon (paer-fehk-s/)oon) c perfec- 
tion 

perfekt {pser-fehkt ) adj perfect; fault- 
less 

periode (peh-ri-oo-der) c period 

periodevis (peh-ri-oo-der-veess ) adj 
periodical 

perle (pasas-ler) c pearl, bead 

perlekjede (pasas-ler-khay-der) nt 
beads pi 

perlemor (pasaHer-moor) c mother- 
of-pearl 

perm (paerm ) c cover 

permanent (p&r-mah-nehnt ) adj per- 
manent; c permanent wave 

permisjon (paar-mi-shoon) c leave; 
permit 

perrong (peh-rongng) c platform 

per rongbillett (peh-ronp-bi-leht ) c 
platform ticket 

perser (paesh-sherr) c Persian 

Persia (pa3s/?-shi-ah ) Persia 

persienne (pae-shi-e/7/?-ner) c blind, 
shutter 

per si lie (pa3-s/?//-ler) c parsley 

persisk (pass/r-shisk ) adj Persian 

person (pse-shobn) c person; per ~ 
per person 

personate (pae-shoo-naa-ler) nt per- 
sonnel, staff 

personlig (paa-shoon-W) adj personal; 
private 

personlighet (pae-s/?oon-li-hayt ) c per- persontog 255 pleiehjem sonality 

persontog (pae-s/ioon-tawg ) nt (pi ~) 
passenger train 

perspektiv (paesh-pehk-feev) nt per- 
spective 

pertentlig (pae-fe/wf-li ) adj precise 

pese(pa>ser) vpant 

pessimisme (peh-si-m/ss-mer) c pessi- 
mism 

pessimist (peh-si-m/sf ) c pessimist 

pessimistisk (peh-si-m/'ss-tisk) adj 
pessimistic 

petisjon (peh-ti-s/?oon) c petition 

petroleum (peht-roo-leh-ewm ) c petro- 
leum; kerosene 

pianist (piah-n/sf ) c pianist 

piano (pi-aa-noo) nt piano 

pigg(pigg)c spike; peak 

pigge (pigg-ger) v spike; prod 

pikant (p\-kahnt ) adj savoury 

pike (pee-ker)c girl 

pikenavn (pee-ker-nahvn ) nt (pi ~) 
maiden name 

pikespeider (pee-ker-spay-derr) c girl 
guide 

pikkolo (p//f-koo-loo) c bellboy, page- 
boy 

piknik (p/*-nik ) c picnic; *dra pa *> 
picnic 

pil (peel ) c arrow 

pilar (pi-/aar) c pillar, column 

pilegrim (p/7-grim ) c pilgrim 

pilegrimsreise (p;7-grims-ray-ser) c pil- 
grimage 

pille (p/7-ler) cpill 

pilot (pi-/oof ) c pilot 

pimpstein (p/mp-stayn ) c pumice 
stone 

pine (pee-ner) v torment; c torment 

pingvin (ping-veen) c penguin 

pinlig (peeo-li ) adj embarrassing, 
awkward 

pinnsvin (p/n-sveen) nt (pi ~) hedge- 
hog pinse (p/n-ser) c Whitsun 
pinsett (p'm-sehtt ) c tweezers pi 
pipe (pee-per)c pipe 
piperenser (pee-per-rehn-serr) c pipe 

cleaner 
pipetobakk (pee-per-too-bahk) c pipe 

tobacco 
pisk (pisk) c whip 
pistol (piss-foo/) c pistol 
pittoresk (pi-too-re/js/c) adj pictur- 
esque 
plage (p/aa-ger) v bother; c nuisance 
plagg (plahgg ) nt garment 
plakat (plah-/caaf ) c poster, placard 
plan (plaan ) c scheme, project, plan; 
map; nt level; adj even, flat, level 
planet (plah-nayf ) c planet 
planetarium (plah-neh-faa-ri-ewm ) nt 

(pi -ier) planetarium 
planke (plahng-ker) c board, plank 
planlegge (p/aan-leh-ger ) vplan 
planovergang (p/aa-naw-verr-gahng ) c 

level crossing 
plantasje (plahn-faa-sher) c plantation 
plante (plahn-xer) c plant; v plant 
planteskole (p/a/w-ter-skooler) c nurs- 
ery 
plass (plahss) c square; room; seat 
plassanviser (p/ahss-sahn-vee-serr) c 

usherette, usher 
plassere (plah-sap-rer) v*put, *lay 
plaster (plah-sterr) nt (pi ~, -tre) 

plaster 
plastikk (plahss-fM) c plastic; plas- 

tikk- plastic 
plate (p/aa-ter) c plate; sheet 
platespiller (p/aa-ter-spi-lerr) c record- 
player 
platina (p/aa-ti-nah ) c platinum 
pleie (play-ex) v *be in the habit of; 

nurse 
pleieforeldre (p/ay-er-fo-rehl-drer) pi 

foster-parents pi 
pleiehjem (p/ay-er-yehm) nt (pi ~) plettfri 256 

foster-home 

plettfri {pleht-free) adj spotless, stain- 
less 

plikt (plikt) cduty 

plog (ploog ) c plough 

plombe (p/oom-ber) c filling 

plomme (p/oom-mer) C plum 

plugge inn (plewg-er-m ) plug in 

plukke (p/oo/c-ker) v pick 

pluss (plewss) adv plus 

plutselig (plewt-ser-\\ ) adj suddenly; 
sudden 

plyndring (plewn-dnng ) c robbery 

plystre {plewss-trer ) v whistle 

pleye (plur ew -er) v plough 

pocketbok (po/c-kert-book) c (pi 
-beker) paperback 

poengsum (po-e/?ng-sewm ) c (pi 
~mer) score 

poesi (poo-eh-see) c poetry 

pokal (poo-kaal) c cup 

polakk (poo-lahkk) c Pole 

Polen (poo-lem ) Poland 

polere (poo-/ay-rer) v polish 

polio (pdo-li-oo)c polio 

polise (poo-/ee-ser) c policy 

politi (poo-li-fee) nt police pi 

politibetjent (poo-li-fee-beh-tVehnt) c 
policeman 

politiker (poo-/ee-ti-kerr ) c politician 

politikk (poo-\\-tikk) c politics; policy 

politimann (poo-li-fee-mahn ) c (pi 
-menn) policeman 

politisk (poo-/ee-tisk ) adj political 

politistasjon (poo-li-fee-stah-shoon ) c 
police-station 

polsk (poolsk ) adj Polish 

polstre (po/-strer) v upholster 

pommes f rites (pom fritt) chips; 
French fries nAm 

ponni (pon-ni ) c pony 

poplin (pop-lin) nt poplin 

popmusikk (pop-mew-sik ) c pop mu- 
sic potet populaer (poo-pew-teasr) adj popular 

porselen (poo-sher-/aj?n) nt china, 
porcelain 

porsjon (poo-shoon) c portion; help- 
ing 

port (poott ) c gate 

portier (poo-ti-ajasr) c (pi ~er) door- 
man 

portner (poor-nerr) c porter 

porto (poot-too ) c postage 

portrett (poot-rehtt ) nt portrait 

Portugal (poo-tew-gahl ) Portugal 

portugiser (poo-tew-gee-serr) c Portu- 
guese 

portugisisk (poo-tew-gee-sisk ) adj 
Portuguese 

pose (pdo-ser)c bag 

posisjon (poo-si-s/)oon) c position; 
station 

positiv (poo-si-teev) adj positive; 
positivt bilde positive 

post (post) c mail, post; item; ledig 
~ vacancy; poste restante poste 
restante 

postanvisning (poss-tahn-veess-ning ) c 
money order, postal order; mail or- 
der Am 

postbud (posf-bewd) nt (pi ~) post- 
man 

poste (poss-ter) vmail, post 

poster (poewss-terr) c poster 

postisj (poss-teesh) c hair piece 

postkasse (posf-kah-ser) c pillar-box, 
letter-box; mailbox nAm 

postkontor (posf-koon-toor ) nt post- 
office 

postkort (posf-kot ) nt (pi ~) post- 
card 

postnummer (posf-noo-merr) nt (pi 
-numre) zip code Am 

postvesen (posf-vay-sern ) nt postal 
service 

pote(poo-ter)cpaw 

potet (poo-tayt ) c potato praksis 257 proporsjon praksis (prahk-slss ) c practice 

prakt (prahkt) c splendour 

praktf ull (prahkt-ie\N\ ) adj magnifi- 
cent, gorgeous, splendid 

praktisere (prahk-ti-say-rer) v practise 

praktisk (prahk-Wsk ) adj practical; ~ 
talt practically 

prat (praat ) c/nt chat 

prate (praa-ter) vchat 

preke (pra>ker) v preach 

preken (pray-kem ) c sermon 

prekestol (prap-ker-stool ) c pulpit 

premie (prap-mi-er) c prize 

preposisjon (preh-poo-si-s/?oon) c 
preposition 

presang (preh-sahngng) c gift, present 

presenning (preh-seftn-ning ) c tarpau- 
lin 

presentasjon (preh-sahng-tah-sboon) c 
introduction 

presentere (preh-sahng-fap-rer) v pre- 
sent, introduce 

president (preh-si-ctehnf ) c president 

presis (preh-seess) adj punctual, pre- 
cise 

press (prehss) nt pressure 

presse (prehss-ser ) v press; c press; 
permanent press permanent press 

pressekonferanse(pre/jss-ser-koon- 
feh-rahng-ser) c press conference 

presserende (preh-sap-rer-ner) adj ur- 
gent, pressing 

prest (prehst) c clergyman, parson; 
rector, minister; katolsk m priest 

prestasjon (prehss-tah-s/ioon) cfeat, 
achievement 

prestegard (pre/7ss-ter-gawr) C vicar- 
age, parsonage, rectory 

prestere (prehss-fap-rer) v achieve 

prestisje (prehss-fee-sher) c prestige 

prevensjonsmiddel (preh-vahng- 
shoons-m\-der\) nt (pi -midler) con- 
traceptive 

prikke (prik-ker) v prick primaer [pn-maeaer) adj primary 

prins(prins)c prince 

prinsesse (prin-se/7ss-ser) c princess 

prinsipp (prin-s/pp) nt principle 

prioritet (pri-oo-ri-fapf ) c priority 

pris (preess) c cost, price; charge, 
rate; award 

prisfall (preess-fahl ) nt drop in price, 
slump 

prisliste (preess-liss-ter) c price-list 

privat (pri-vaaf ) adj private 

privatliv (pri-vaaf-leev) nt privacy 

privilegere (pri-vi-teh-gap-rer) v favour 

privilegium (pri-vi-/ap-gi-ewm) nt (pi 
-ier) privilege 

problem (proo-blaym) nt problem; 
question 

produksjon (proo-dook-shoon) c pro- 
duction; output 

produkt (proo-dewkt) nt product; 
produce 

produsent (proo-dew-se/wif ) c pro- 
ducer 

produsere (proo-dew-sap-rer) v pro- 
duce 

profesjon (proo-feh-shoon) c pro- 
fession 

profesjonell (proo-feh-shoo-ne/i//) adj 
professional 

professor (proo-fe/?ss-soor) c profess- 
or 

profet (proo-fayt ) c prophet 

program (proo-grahmm) nt (pi 
~mer) programme 

progressiv (proog-reh-seev ) adj pro- 
gressive 

promenade (proo-mer-naa-der) c 
promenade 

pronomen (proo-noo-mern) nt pro- 
noun 

propaganda (proo-pah-ga/w-dah ) c 
propaganda 

propell (proo-pe/?//) c propeller 

proporsjon {proo-poo-shoon) c pro- proppfull 258 pytt portion 
proppfull (prop-fewl ) adj chock-full 
prosent (proo-sehnt ) c percent 
prosentsats (proo-se/)nf-sahts) c per- 
centage 
prosesjon (proo-seh-s/70on) c pro- 
cession 
prosess (proo-sehss) c process 
prosjekt (proo-shehkt ) nt project 
prosjektor (proo-shehk-furr) c spot- 
light 
prospekt (proo-spe/7/cf ) nt prospectus 
prospektkort {proo-spehkt-kox) nt (pi 

~) picture postcard, postcard 
prostituert (proo-sti-tew-apf) c prosti- 
tute 
protein (proo-teh-een) nt protein 
protest {proo-tehst ) c protest 
protestantisk (proo-ter-sfa/w-tisk ) adj 

Protestant 
protestere (proo-ter-sfap-rer ) v pro- 
test; object 
protokoll (proo-too-koll) c record 
proviant (proo-vi-ahnf ) c provisions pi 
provins (proo-w'ns) c province 
provinsiell (proo-vin-si-e/i//) adj prov- 
incial 
prute (p/w-ter) v bargain 
prove (prur-ver) v try, attempt; try 
on; rehearse; c specimen; test; re- 
hearsal; pa ~~ on approval 
preverom (prur-ver-room ) nt (pi ~) 

fitting room 
psykiater (sew-ki-aa-terr) c psychia- 
trist 
psykisk (sew-kisk) adj psychic 
psykoanalytiker (sew-koo-ah-nah- 
/ewf-ti-kerr) c analyst, psychoanal- 
yst 
psykolog (sew-koo-/awg) c psychol- 
ogist 
psykologi (sew-koo-loo-gee) c psy- 
chology 
psykologisk (sew-koo-/aw-gisk ) adj psychological 

publikum (pewb-li-kewm ) nt audience, 
public 

publisitet (pewb-li-si-fayf ) c publicity 

pudder (pewd-derr) nt powder 

pudderdase (pewd-der-daw-ser ) C 
powder compact 

pudderkvast (pewd-derr-kvahst) c 
powder-puff 

puff (pewff)/2f push 

pullover (pew/-lo-verr) c pullover 

puis (pewls)c pulse 

pulsare (pew/s-aw-rer) c artery 

pult (pewit) c desk 

pumpe (poom-per) v pump; c pump 

pund (pewnn ) nt pound 

pung (poongng) c purse; pouch 

punkt (poongt) nt point; item 

punktering (poong-fap-ring ) c punc- 
ture, blow-out; flat tyre 

punktert (poong-fayf ) adj punctured 

punktlig (poongt-\\ ) adj punctual 

punktum (pewng-tewm) nt full stop, 
period 

pur (pewr)ac(/ sheer 

purpurfarget (pewr-pewr-fahr-gert ) 
adj purple 

pusekatt (pew-ser-kaht) c pussy-cat 

pusle (pewsh-\er) v potter; busy one- 
self 

puslespil (pews/Her-spil ) nt (pi "*) 
jigsaw puzzle 

pusse ipewss-ser) v polish 

pussig (pewss-si ) adj funny 

pust (pewst ) c breath 

puste (pewss-ter) v breathe; * ut ex- 
pire, exhale 

pute (pew-ter) c cushion; pillow; pad 

putevar (pew-ter-vaar) nt (pi ~) pil- 
low-case 

putte(pewf-ter) v*put 

pyjamas (pew-shaa-mahss) c pyjamas 

Pi 
pytt (pewtt)c puddle paere 259 redd paere (paeae-rer ) c pear 
paerehoider (pa9a?-rer-hoa-lerr) c sock- 
et 
pelse (purZ-ser) c sausage 
pa (paw) prep upon, on, at; to 
padra seg \paw-draa) contract 
pafallende {pa w-fah-ler-ner ) adj Strik- 
ing 
paf ugl (pa w-fewi ) c peacock 
pakledningsrom (paw-klaid-nings- 

room ) nt dressing-room 
pakrevd (paw-krehvd ) adj requisite 
palegg (paw-\ehg) nt (pi ~) rise; 

sandwich spread, cold cuts 
palegge (pa vHehg-er) v raise, 
charge 
palitelig (po-/ee-ter-li ) adj sound, reli- 
able, trustworthy 
paseiling (paw^say-ling ) c ship colli- 
sion 
paske (pawss-ker) c Easter 
paskelilje (pawss-ker-lil-Yer) c daffodil 
paskjenne (paw^shur-ner) v appreci- 
ate 
paskrift c inscription 
paskudd (pa w-skewd) nt (pi ~) pre- 
text, pretence 
pasta (paw-staw) v claim 
pSta seg (paw-xaa) *take charge of 
pavirke (pa w-veer-ker) v affect, influ- 
ence rabalder (rah-ba//-derr) nt racket 
rabarbra (rah-ba/w-brah ) c rhubarb 
rabatt (rah-bahtt) c discount, rebate 
rabies (raa-bi-ehss) c rabies 
racket (raak-kert ) c racquet 
rad (raad ) c row 

radering (rah-day-ring ) c etching 
radiator (rah-di-aa-toor) c radiator radikal (rah-di-/caa/) ad/' radical 
radio (raa-di-oo) c wireless, radio 
radius (raa-di-ewss) c (pi -ier) radius 
raffineri (rah-fi-ner-ree) nt refinery 
rak(raak) ad/ straight 
rake (raa-ker) crake 
rakett (rah-kehtt ) c rocket 
ramme (rahm-mer) c frame; v *hit 
rampe {rahm-per) c ramp 
ran (raan ) nt robbery 
rand (rahnn) c (pi render) brim 
rane(raa-ner) vrob 
rang (rahngng) crank 
ransake (rabn-saa-ker) v search 
ransel (rahn-ser\ ) c (pi -sler) satchel 
ransmann (raans-mahn) c (pi -menn) 

robber 
rapphene (rahp-hur-ner) c partridge 
rapport (rah-poff ) c report 
rapportere (rah-po-fay-rer) v report 
rar(raar) ad/ odd 
rase (raa-ser) c race; breed; v rage; 

rase- racial 
rasende (raa-ser-ner) adj mad, furi- 
ous 
raseri (raa-ser-ree) nt rage, anger; 

passion 
rasjon (rah-shoon) c ration 
rask (rahsk) adj swift, fast; nt trash 
raskhet (rahsk-hayt) c speed 
raspe (rahss-per) v grate 
rastles (rahst-\\Trss) adj restless 
rastloshet (ra/)sMurss-hayt) c unrest 
ratt (rahtt) nt steering-wheel 
rattstamme (ra/if-stah-mer) c 

steering-column 
rav(raav)nt amber 
ravn (rahvn ) c raven 
reaksjon (reh-ahk-s/?oon) c reaction 
realisere (reh-ah-li-say-rer) v realize 
realistisk (reh-ah-//ss-tisk) adj matter- 
of-fact 
redakter (reh-dahk-furr) c editor 
redd (rehdd) ad/afraid; # vaere ~ redde 260 *be afraid 
redde (rehd-der) v rescue, save 
reddik (rehd-d\k) c radish 
rede (rap-der) nt nest 
redegjerelse ( rap-der- Yur-rerl-ser) c 

account 
redning (rehd-rimg ) c rescue 
redningsmann (rerid-nings-mahn ) c (pi 

-menn) saviour 
redsel (reht-seri ) c (pi -sler) terror, 

horror 
redselsfull (re/7f-serls-fewl ) adj awful, 

horrible 
redskap {rehss-kaap) nt utensil, tool 
reduksjon (reh-dewk-s/ioon) c reduc- 
tion 
redusere (reh-dew-sap-rer) v reduce 
referanse (reh-fer-rahng-ser) c refer- 
ence 
referat (reh-fer-raat) nt minutes 
refill (rt-fir//) c (pi ) refill 
refleks (reh-flehks) c reflection 
reflektere (rehf-lehk-fap-rer) v reflect 
reflektor (reh-f/eM-toor) c reflector 
Reformasjonen (reh-for-mah-s/700- 

nern ) the Reformation 
refundere (reh-fewn-c/ap-rer) v refund 
regatta (reh-ga/if-tah ) c regatta 
regel (rap-gerl) c (pi regler) rule; 
regulation; som ~~ in general, as a 
rule 
regelmessig (rap-gerl-meh-si ) adj reg- 
ular 
regent (reh-gehnt ) c ruler 
regi (reh-shee) c direction, staging 
regime (reh-sree-mer) nt regime 
regional (reh-gi-oo-naa/) adj regional 
regissere (reh-shi-sa/-rer) v direct 
regisser (reh-shi-surr) c director 
register (reh-g/ss-terr) nt (pi ~, -tre) 

index 
registrere (reh-gi-sfrap-rer) v record 
registrering (reh-gi-sfrap-ring ) c regis- 
tration registreringsnummer(reh-gi-sfrap- 

rings-noo-merr) nt (pi -numre) regis- 
tration number; licence number 
Am 

regjere (reh-Kap-rer) v govern, rule 

regjering (reh-J'ap-ring) c government; 
rule 

regjeringstid (reh-^apr/'ngs-teed) c 
reign 

regn (rayn ) /rt rain 

regnbue (rayn-bew-er) c rainbow 

regne 1 (ray-ner) vrain 

regne 2 (ray-ner) v reckon; ~ for 
reckon; ~ ut calculate 

regnemaskin (ray-ner-mah-sheen ) c 
adding-machine 

regnfrakk (rayn-frahk) c raincoat, 
mackintosh 

regnf ull (rayn-fewl ) adj rainy 

regning (ray-ning) c arithmetic; bill; 
check nAm 

regnskur (rayn-skoor) c shower 

regulere (reh-gew-/ap-rer) v regulate 

regulering (reh-gew-/ap-ring ) c regula- 
tion 

rehabilitering (reh-hah-bi-li-fap-ring ) C 
rehabilitation 

reinsdyr (rayns-dewr) nt (pi ~) rein- 
deer 

reise 1 {ray-ser) v travel; c voyage, 
journey, trip; ~ bort depart 

reise 2 (ray-ser) v erect; ~ seg *rise 

reisebyra (ray-ser-bew-raw) nt travel 
agency 

reisebyraagent(ray-ser-bew-raw-ah- 
gehnt)c travel agent 

reiseforsikring (ray-ser-fo-shik-ring ) c 
travel insurance 

reisehandbok (ray-ser-hon-book ) c (pi 
-boker) travel guide 

reisende (ray-ser-ner) c (pi ~) 
traveller 

reiseplan (ray-ser-plaan ) c itinerary 

reiserute (ray-ser-rew-ter) c itinerary reisesjekk 261 reisesjekk (ray-ser-shehk ) c travel- 
ler's cheque 
reiseutgifter (ray-ser-ewt-Yif-terr) pi 

travelling expenses 
reke (ranker ) c shrimp; prawn 
rekke (rehk-ker) c rank, file; chain 
*rekke (rehk-ker) vpass, *catch 
rekkefolge (reM-ker-fur-ler) c se- 
quence, order 
rekkevidde (re/7/c-ker-vi-der) c reach; 

range 
rekkverk (reM-vaerk ) nt railing 
reklame (reh-fc/aa-mer) c advertising; 

commercial 
rekommandere (reh-koo-mahn-day- 

rer) v register 
rekord (reh-koord ) c record 
rekreasjon (rehk-reh-ah-shoon) c rec- 
reation 
rekreasjonssenter (reh-kreh-ah- 
s/)oon-sehn-terr) nt (pi -trer) recre- 
ation centre 
rekrutt (rehk-rewtt) c recruit 
rektangel (rehk-fahng-ngerl ) nt (pi 

-gler) oblong, rectangle 
rektangulaer(rehk-tahng-gew-/a3a3r) 

adj rectangular 
rektor {rehk-toor) c headmaster, prin- 
cipal 
relativ (re/)/-lah-teev) adj compara- 
tive, relative 
relieff (reh-\\-ehff ) nt relief 
religion (reh-li-gi-oon) c religion 
religies (reh-li-gi-urss) adj religious 
relikvie (reh-/eefc-vi-er) c relic 
rem (rehmm) c (pi ~mer) strap 
remisse (reh-m/ss-ser) c remittance 
ren (rayn) ad/ clean; pure; gjore rent 

clean 
rengjering (rapn-VGr-ring) c cleaning 
rengjeringsmiddel(rapn-Yur-rings-mi- 

derl ) /?r (pi -midler) detergent 
rennestein (re/w-ner-stayn ) c gutter 
rense (rehn-ser) v clean rensemiddel (re/7/7-ser-mi-derl ) nt (pi 
-midler) cleaning fluid 

renseri (rehn-ser-ree) nt dry-cleaner's 

renslig (rayn-shW ) adj clean, cleanly 

rente (rehn-ter) c interest 

rep (rayp)iJf rope 

reparasjon (reh-pah-rah-shoon) c rep- 
aration, repair 

reparere (reh-pah-ra>rer) v repair; 
mend, fix 

repertoar (reh-peh-too-aar) nt reper- 
tory 

reporter (reh-paw-terr) c reporter 

representant (reh-preh-sern-fa/?nf ) c 
agent 

representasjon(reh-preh-sern-tah- 
shddn) c representation 

representativ (reh-preh-se/wr-tah-teev ) 
adj representative 

representere (reh-preh-sern-fap-rer) v 
represent 

reproduksjon (reh-proo-dewk-s/ioon) c 
reproduction 

reprodusere (reh-proo-dew-sap-rer) v 
reproduce 

republikansk (reh-pewb-li-/caansfc) adj 
republican 

republikk (reh-pew-b/M) c republic 

resepsjon (reh-sehp-s/?oon) c recep- 
tion office 

resepsjonsdame (reh-sehp-shoons- 
daa-mer) c receptionist 

resept {reh-sehpt ) c prescription 

reservasjon (reh-saer-vah-s/?oon) c res- 
ervation, booking 

reserve (reh-sssr-ver) c reserve; re- 
serve- spare 

reservedekk (reh-sa?r-ver-dehk) nt (pi 
~) spare tyre 

reservedel (reh-sasr-ver-dayl ) c spare 
part 

reservehjul (reh-sasr-ver-Vewl ) nt (pi 
~) spare wheel 

reservere (reh-saer-vap-rer) v reserve; reservert 262 ringe book 

reservert (reh-saer- vayt ) adj reserved 

reservoar (reh-saer-voo-aar) nt reser- 
voir 

resonnere (reh-soo-na"K-rer) v reason 

respekt (rehss-pehkt) c esteem, re- 
spect; regard 

respektabel (rehss-pehk-faa-berl ) adj 
respectable 

respektere (rehss-pehk-fay-rer) v re- 
spect 

respektiv (rehss-pehk-teev) adj re- 
spective 

rest (rehst) c rest; remainder, rem- 
nant 

restaurant (rehss-tew-rahngng) c res- 
taurant 

resterende (rehss-fay-rer-ner) adj re- 
maining 

resultat (reh-sewl-raat ) nt result; out- 
come, issue 

resultere (reh-sewl-fay-rer) v result 

resyme (reh-sew-map) nt resume 

retning (reht-nmg ) c direction; way 

retningsviser (re/?f-nings-vee-serr) c 
trafficator; blinker nAm 

rett 1 (rehtt) cdish, course 

rett 2 (rehtt) c law, justice; adj right; 
appropriate; adv straight; *ha *- * 
be right; *- frem straight on, 
straight ahead 

rette 1 (reht-ter) v correct; med ~ 
rightly 

rette 2 {reht-ter) v direct; ~ mot aim 
at 

rettelse (rehf-terl-ser) c correction 

rettergang (re/jf-terr-gahng ) c trial 

rettferdig (reht-fa?r-di ) adj just, fair, 
right 

rettferdighet (reht-feer-di-hayt) c jus- 
tice 

rettighet (rer)f-ti-hayt ) c right 

rettskaffen (rehf-skah-fern ) adj right- 
eous, honourable rettslig (reht-shW ) adj legal 

rettssak (re/)f-saak) c lawsuit, trial 

returnere (reh-tewr-nay-rer) v *send 
back 

reumatisme (rehv-mah-f/'ss-mer) c 
rheumatism 

rev (rayv)c fox; nt reef 

revers (reh-vaeshsh) c reverse 

revidere (reh-vi-day-rer) v revise 

revisjon (reh-vi-s/?oon) c revision 

revolusjon (reh-voo-lew-s/)oon) c rev- 
olution 

revolusjona3r(reh-voo-lew-shoo-na3a?r) 
adj revolutionary 

revolver (reh-vo/-verr) c gun, revolver 

revy (reh-vew) c revue 

revyteater (reh-vew-teh-aa-terr) nt (pi 
~,-tre) music-hall 

ribbein (r/'b-bayn) nt (pi ~) rib 

ridder (r/d-derr) c knight 

ride(ree-der) v*ride 

rideskole (ree-der-skoo-ler) c riding- 
school 

ridning (reed-ning ) c riding 

rift (rift) c tear 

rik (reek ) adj wealthy, rich 

rikdom (ree/c-dom ) c (pi ^-mer) 
wealth, riches pi 

rike (ree/cer) nt kingdom 

rikelig (ree-ker-li ) adj plentiful; abun- 
dant 

rikelighet (ree/c-li-hayt ) c plenty 

rikstelefonsamtale(r/*s-teh-ler-foon- 
sahm-taa-ler) c trunk-call; long dis- 
tance call Am 

riksvei (r/'/cs-vay) c highway 

riktig (rik-\\) adj correct, just, right; 
proper; adv rather 

rim (reem ) nt rhyme 

rimelig (ree-mer-li ) adj reasonable 

ring (ringng)c ring 

ringe (r/ng-nger) v *ring; adj small; 
*y opp call; ring up, phone; call up 
Am ringeakt 263 runde ringeakt (ring-nger-ahkt ) c contempt, 


rommelig (room-mer-li ) adj spacious, 


disdain 


roomy; large 


ringeklokke (r/'ng-nger-klo-ker) c door- 


rop (roop) nt call, cry; shout 


bell, bell 


rope (rod-per) very, call; shout 


ringvei (r/'ng-vay) c by-pass 


ror (roor) nt helm, rudder 


rips (rips) c (pi ~) currant 


rorgjenger (roor- Yeh-ngerr ) c helms- 


ris(reess)cnce 


man 


risikabel (r\-s\-kaa-ber\) adj risky; pre- 


rormann (roor-mahn) c (pi -menn) 


carious, critical 


helmsman 


risikere (ri-si-fcay-rer) vrisk 


ros (rooss) c glory, praise 
rosa (roo-sah ) adj rose 


risiko (r/ss-si-koo ) c risk; hazard, 


chance 


rose (roo-ser) c rose; v praise 


risp (risp ) nt scratch 


rosenkrans (roo-sern-krahns) c beads 


rispe (r/ss-per) v scratch 


pi, rosary 


rist (rist ) c grate 


rosenkal (roo-sern-kawl ) c sprouts pi 


riste (riss-ter) v roast; *shake 


rosin (roo-seen) c raisin 


rival (r\-vaal) c rival 


rot 1 (root) c (pi rotter) root 


rivalisere (ri-vah-li-sap-rer) v rival 


rot 2 (root) nt muddle, mess 


rivalitet (ri-vah-li-rayt) c rivalry 


rote (roo-ter) v muddle; ~ til mess 


rive (ree-ver) v *tear; ** i stykker 


up 


rip; *- ned demolish 


rotte(rof-ter)crat 


rivjern {reev-v&n) nt (pi y) grater 


rouge (roosh ) c rouge 


ro 1 (roo) c quiet; falle til ~ calm 


rovdyr (ra wv-dewr) nt (pi ~) beast of 


down; roe seg calm down; rr og 


prey 


mak leisure 


ru (rew) adj rough; harsh 


ro^roo) vrow 


rubin (rew-been) c ruby 


robust (roo-bewst ) adj robust 


rubrikk (rew-brikk) c column 


robat (roo-bawt) c rowing-boat 


ruin (rew-een)c ruins 


rogn (rongn ) c roe 


rulett (revj-lehtt) c roulette 


rolig (roo-li) adj quiet, calm, tranquil; 


rull(rewll)croll 


serene 


rulle(revW-ler) vroll 


rom (roomm ) nt room, chamber; 


rullegardin (rew/-ler-gah-deen) c/nt 


space 


blind 


roman (roo-maan) c novel 


rullesk0ytel0ping(rewl-ler-shur ew -ter- 


romanforfatter (roo-maan-for-faht- 


lurp-ing) c roller-skating 


terr)c novelist 


rullestein (rew/-ler-stayn ) c boulder 


Romania (roo-maa-ni-ah ) Rumania 


rullestol (rew/-ler-stool) c wheelchair 


romantisk (roo-mahn-tisk ) adj roman- 


rulletrapp (rew/-ler-trahp) c escalator 


tic 


rumener (roo-may-nerr) c Rumanian 


romerbad (roo-merr-baad ) nt (pi -r) 


rumensk (roo-maynsk) adj Rumanian 


Turkish bath 


rumpeballe (room-per-bah-ler) C but- 


romersk-katolsk (roo-mersh-kah- 


tock 


tooisk) adj Roman Catholic 


rund (rewnn ) adj round 


romme (room-mer) v contain 


runde (rewn-der) c round rundhandet 264 ratten rundhandet (rewn-ho-nert ) adj gener- 
ous 
rundkjering (rewn-khur-ring) c round- 
about 
rundreise (rewn-ray-ser) c tour 
rundsperring (rewn-spur-ring ) c en- 
quiry 
rundstykke (rewn-stew-ker) nt roll; 

bun nAm 
rundt (rewnt) prep about; adv around 
rushtid (rursh-teed ) c rush-hour, peak 

hour 
russer (rewss-serr) c Russian 
russisk (rewss-sisk ) adj Russian 
Russland (rewss-lahn ) Russia 
rust (rewst ) c rust 
rusten (rewss-tern ) adj rusty 
rustning (rewsf-ning ) c armour 
rute (renter) c check; pane; route 
ruteplan (rew-ter-plaan ) c schedule 
rutet (rew-tert) adj chequered 
rutine (rew-fee-ner) c routine 
rutsjebane (rewf-sher-baa-ner) c slide 
rydde opp (rewd-der) tidy up 
rydde vekk (rewd-der vehkk) *put 

away 
rye(revv-er)crug 
rygg(rewgg)cback 
rygge (rewg-ger) v reverse 
ryggrad (rewg-raad ) c spine, back- 
bone 
ryggsekk (rewg-sehk ) c knapsack, 

rucksack; haversack 
ryggsmerter (rewg-smae-terr) pi back- 
ache 
rykk (rewkk) nt wrench, tug 
rykte (rewk-ter) nt rumour; reputa- 
tion, fame 
rynke (rewng-ker) c wrinkle; crease 
ryste (rewss-ter) v *shake 
rytme (rewf-mer) c rhythm 
rytter (rewr-terr) c horseman, rider 
rod (ru?) adj' red 
redbete (rUr-bay-ter) c beetroot redme (rurd-mer) v blush 
rodspette (rUr-speh-ter) c plaice 
redstrupe (rur-strew-per) c robin 
rekelse (rur-kerl-ser) c incense 
rsmling (rurm-Wng ) c runaway 
romme (rurm-mer) c sour cream, v es- 
cape 
rentgenbilde (rurnf-kern-bil-der) nt X- 

ray 
r0ntgenfotografere(rurrf-kern-foo- 

too-grah-fay-rer) v X-ray 
rope (rUr-per) v *give away 
ror (rurr) nt tube, pipe; cane 
rore (rUr-rer) v touch; stir; ** seg 

move 
rorende (rur-rer-ner) adj touching 
rerlegger (rUr-leh-gerr) c plumber 
royk(rur ew k)c smoke 
royke (rur ew -ker) v smoke; royking 

forbudt no smoking 
reykekupe (rur^-ker-kew-pay) c 

smoking-compartment, smoker 
royker (rur ew -kerr) c smoker 
roykerom (rur ew -ker-room) nt (pi ~) 

smoking-room 
r (raw) adj' raw 

rSd (rawd) nt advice; counsel, coun- 
cil; # ha ** til *can afford 
rSde(raw-der) v advise 
radgiver (rawd-Vee-verr) c counsellor 
radhus (rawd-hewss) nt (pi ~) town 

hall 
radslagning (rawd-shlaag-ning ) c de- 
liberation 
radsla (ra wd-shlaw) v deliberate 
radsmedlem (rawds-mayd-lerm ) nt (pi 

~-mer) councillor 
radsporre (ra wd-spur-rer) v consult 
ramateriale (ra w-mah-ter-ri-aa-ler) nt 

raw material 
ratten (rof-tern ) adj rotten safe 265 samvittighet 

samling (sa/im-ling ) c collection 


s 


samme (sahm-mer) adj same 
sammen (sa/)m-mern ) adv together 


safe (sayf)c safe 


sammendrag (sahm-mem-draag ) nt 


safir (sah-feer) c sapphire 


(pi ~) summary 


saft(sahft)c juice 


sammenfeye (sa/7m-mern-fur ew -er) v 


saftig (sahf-t\) adj juicy 


join 


sag (saag) csaw 


sammenheng (sahm-mem-hehng) c 


sagbruk (saag-brook ) nt (pi ~) saw- 


connection; coherence 


mill 


sammenkomst (sahm-mem-komst ) c 


sagflis (saag-fleess) c sawdust 


meeting, assembly 


sak (saak) c matter, cause; case; is- 


sammenligne (sa/?m-mern-ling-ner) v 


sue 


compare 


sakferer (saa/c-fur-rerr) c solicitor 


sammenligning (sahm-mern-ling-ning ) 


sakkarin (sah-kah-reen) c/nt sacchar- 


c comparison; uten ~ by far 


in 


sammensetning (sa/?m-mern-seht- 


sakkyndig (saa/c-khewn-di ) adj expert 


ning ) c composition 


saks (sahks) c scissors pi 


sammensmeltning (sahm-mem- 


sakte {sahk-ter) adj slow 


smehlt-ning ) c merger 


sal (saal)c hall; saddle 


sammenstille (sa/im-mern-sti-ler) v 


salat (sah-/aaf) c salad, lettuce 


combine 


saldo (sa/)/-doo) c balance 


sammenstet (sahm-mem-sturt) nt (pi 


salg (sahig ) nt sale; til salgs for sale 


~) collision 


salgbar {sahlg-baar) adj saleable 


sammensvergelse (sahm-mern-svaar- 


salme (saht-mer) c hymn 


gerl-ser ) c plot 


salmiakk (sahl-mi-a/j/c/c) c ammonia 


sammensverge seg (sa/jm-mern-svaer- 


salong (sah-longng) c salon; lounge, 


ger) conspire 


drawing-room 


sammentreff (sahm-mern-trehf ) nt (pi 


salt (sahlt) nt salt; adj salty 


"*) coincidence 


saltkar (sahlt-kaar) nt (pi ~) salt-cel- 


samordne (sa/?m-mor-dner) v co-ordi- 


lar 


nate 


salve (sa/7/-ver) c ointment, salve 


samtale (sa/jm-taa-ler) c talk, conver- 


samarbeid (sa/?m-mahr-bayd ) nt co- 


sation; discussion 


operation 


samtidig 1 (sahm-tee-d\ ) adj simulta- 


samarbeidsvillig(saA)m-mahr-bayds-vi- 


neous; contemporary; adv simulta- 


li ) adj co-operative 


neously 


same (saa-mer) c Lapp 


samtidig 2 (sa/im-tee-di ) c (pi ~e) 


samfunn (sa/wn-fewn) nt (pi ~) so- 


contemporary 


ciety; community; samfunns- so- 


samtykke (sa/im-tew-ker) v consent; 


cial 


nt consent 


samle (sahm-\er) v collect, gather; as- 


samvirkelag (sa/?m-veer-ker-laag ) nt 


semble; compile; *- inn collect 


co-operative 


samler (sahm-\err) c collector 


samvittighet (sahm-w'f-ti-hayt ) c con- 


samles (sahm-\erss) v gather 


science sanatorium 266 selv sanatorium (sah-nah-fdo-ri-ewm ) nt 


ary 


(pi -ier) sanatorium 


seer (sap-err) c spectator 


sand (sahnn)c sand 


seg (say) pron himself, herself, 


sandal (sahn-daa/) c sandal 


itself, oneself; themselves 


sanddyne (sa/)n-dew-ner) cdune 


segl (sayl ) nt seal 


sandet {sahn-nen ) adj sandy 


seier (say-err) c victory 


sandpapir (sahn-pah-peer) nt sandpa- 


seig (say) adj tough 


per 


seil (sayl) nt sail 


sandwich (sa?n-vich ) c sandwich 


seilbar (say/-baar) adj navigable 


sang (sahngng ) c song 


seilbat (say/-bawt) c sailing-boat 


Sanger (sa/jng-ngerr) c vocalist, singer 


seilduk (say/-dewk) c canvas 


Sanger inne (sah-nger-r/n-ner) c singer 


seile(say-ler) vsail 


sanitetsbind (sah-ni-fayfs-bin ) nt (pi 


seilerf orening (say-lerr-fo-ray-ning ) c 


~) sanitary towel 


yacht-club 


sanitaer (sah-ni-fasasr) adj sanitary 


seilsport (say/-spot) c yachting 


sann (sahnn) at// true 


sekk (sehkk)csack 


sannf erdig (sahn-fasr-di ) adj truthful 


sekretaer (sehk-rer-taeaer) c secretary; 


sannhet (sa/in-hayt) c truth 


clerk 


sannsynlig (sahn-sewn-li) adj prob- 


seks (sehks ) num. six 


able, likely 


seksjon (sehk-shoon) c section 


sannsynligvis (sahn-sewn-li-veess) adv 


seksten (sayss-tern) num sixteen 


probably 


sekstende (sayss-ter-ner) num six- 


sans (sahns)c sense 


teenth 


sardin (sah-deen) c sardine 


seksti (sehks-t\ ) num sixty 


satellite (sah-ter-//ff ) c satellite 


seksualitet (sehk-sew-ah-li-fayf) c sex- 


sateng (sah-tehngng) c satin 


uality 


satt(sahtt) acf/' sedate 


seksuell (sehk-sew-e/?//) adj sexual 


sau (sou )c sheep 


sekund (seh-kewnn) nt second 


Saudi-Arabia (sou-di-ah-rah-bi-ah ) 


sekundaer (seh-kewn-dascer) adj sec- 


Saudi Arabia 


ondary; subordinate 


saudiarabisk (sou-di-ah-raa-bisk ) adj 


sel (sayl ) c seal 


Saudi Arabian 


selge (sehl-\er) v *sell; ~ i detalj re- 


saus (souss) c sauce 


tail 


savn (sahvn) flf lack 


selleri (seh-ler-ree) c celery 


savne (sahv-ner) vmiss; lack; savnet 


selskap (se/?/-skaap ) nt party, com- 


person missing person 


pany; society 


scene (say-ner) c stage; scene; shot 


selskapsantrekk (se/7/-skaap-sahn- 


se (say) v *see; look; notice; ~~ opp 


trehk) nt (pi ~) evening dress 


look out; ~ pa look at; ~ ut look; 


selskapsdyr nt (pi ~~) pet 
setters {sehl-tersh ) c soda-water 


T ut til appear 


sebra (sayb-rah ) c zebra 


selv (sehll ) pron myself, yourself, 


seder (say-derr ) pi customs; morals 


herself, himself, itself, oneself, our- 


sedvane (sayd-vaa-ner ) c usage 


selves, yourselves, themselves; 


sedvanlig (sehd-vaan-li ) adj custom- 


"- om though, although selvbetjening 267 setning selvbetjening (se/?/-beh-tYay-ning) c 
self-service 

selvbetjeningsvaskeri(se/7/-beh-tVay- 
nings-vahss-ker-ree) nt launderette 

selvf elgelig (sehl-fu/7-ger-li ) adv nat- 
urally, of course 

selvgod (seht-goo) a dj conceited 

selvisk (se/j/-visk ) adj selfish 

selvmord (se/?/-moord ) nt (pi ~) sui- 
cide 

selvopptatt (se/i/-lop-taht ) adj self- 
centred 

selvstendig (sehl-stehn-di ) adj inde- 
pendent; self-employed 

selvstyre (say/-stew-rer) nt self-gov- 
ernment 

selvstyrt (seA)/-stewt) adj auton- 
omous 

sement (seh-mehnt) c cement 

semikolon iseh-m\-kod-\on) nt semi- 
colon 

sen (sayn ) adj late; for sent too late; 
senere afterwards 

senat (seh-naat ) nt senate 

senator (seh-naa-toor) c senator 

sende (sehn-ner) v *send; transmit; 
** av sted dispatch, *send off; ~ 
bort dismiss; ~~ tilbake *send back 

sendemann (se/jn-ner-mahn ) c (pi 
-menn) envoy 

sender (se/w-nerr) c transmitter 

sending (se/w-ning ) c consignment; 
transmission 

sene (sap-ner) c sinew, tendon 

seng (sehngng ) c bed 

sengeteppe (se/jng-nger-teh-per) nt 
bedspread 

sengetey (se/)ng-nger-tur ew ) nt bed- 
ding 

senil (seh-nee/) adj senile 

senit (sap-nit) nt zenith 

senke (sehnp-ker) v lower 

sennep (sehrwierp) c mustard 

sensasjon (sehn-sah-shoon) c sensa- tion 
sensasjonell (sehn-sah-shoo-ne/?//) adj 

sensational 
sensur (sehn-sevvr) c censorship 
sentimental (sehn-ti-mehn-faa/) adj 

sentimental 
sentral (sehn-fraa/) adj central 
sentralbord (sehn-fraa/-boor) nt (pi 

~) switchboard 
sentralborddame (sehn-fraa/-boor- 

daa-mer) c telephone operator 
sentralfyring (sehn-fraa/-few-ring ) c 

central heating 
sentralisere (sehn-trah-li-sap-rer) v 

centralize 
sentralstasjon (sehn-fraa/-stah-shoon ) 

c central station 
sentrum (sehn-trewm) nt (pi -ra) 

town centre, centre 
separat (seh-pah-raaf ) adv apart, sep- 
arately 
separere (seh-pah-rap-rer) v separate 
September (sehp-fehm-berr) Septem- 
ber 
septisk (se/7/>tisk) adj septic 
seremoni (seh-reh-moo-nee) c cer- 
emony 
serie (sap-ri-er) c series, sequence 
series (seh-ri-Urss) adj serious 
serum (sap-rewm ) nt (pi sera) serum 
servere (saer-vap-rer) v serve 
serveringsavgiftteaer-vap-ring-saav- 

vjft) c service charge 
serviett (saer-vi-e/)ff ) c napkin, servi- 
ette 
servise (saer-vee-ser) nt dinner-ser- 
vice 
sesjon (seh-shoon) c session 
sesong (seh-songng) c season; uten- 

for sesongen off season 
sesongkort (seh-song-kot ) nt (pi ~) 

season-ticket 
sete (sap-tar) nt seat; chair 
setning (seht-rimg ) c sentence sett 268 sinnssyk sett (sehtt ) nt set 

sette (seht-ter) v *lay, place, *set; 
~ i gang launch; ~ inn insert; ~ i 
stand enable; -* opp *make up; 
*draw up; ~ pa turn on; ~ sam- 
men compose, assemble; ~ seg 
*sit down 

severdighet (say-wer-di-hayt) c sight; 
scenic place 

sex(sehks)csex 

shorts (shawts) c (pi ~) shorts pi 

si (see) v*say, *tell 

Siam (s/-ahm ) Siam 

siameser (si-ah-map-serr) c Siamese 

siamesisk (si-ah-map-sisk) adj Sia- 
mese 

side (see-der) c page; side; pa den 
andre siden across; pa den andre 
siden av across, beyond; til ** 
aside; til siden sideways; aside; ved 
siden av next-door 

sidegate (see-der-gaa-ter) c side- 
street 

sidelys (see-der-lewss ) nt (pi ~) side- 
light 

siden (see-dem ) adv since; prep since; 
conj since; f or . . . siden ago 

siffer (s/f-ferr) nt (pi r t sifre) digit 

sifong (s\-fongng) c syphon, siphon 

sigar (si-gaar) c cigar 

sigarbutikk (si-gaar-bew-tik ) c cigar 
shop 

sigarett (si-gah-re/)ff) c cigarette 

sigarettenner (si-gah-re/)f-teh-nerr) c 
cigarette-lighter 

sigarettetui (si-gah-re/if-teh-tew-ee) nt 
cigarette-case 

sigarettmunnstykke (si-gah-re/)f- 
mewn-stew-ker) nt cigarette-holder 

sigarettobakk (si-gah-re/f-too-bahk ) c 
cigarette tobacco 

signal (sing-naal ) nt signal 

signalement (sing-nah-ler-mahngngf) nt 
description signalere (sing-nah-/ap-rer) v signal 

signalhorn (sing-naa/-hoon ) nt (pi ~) 
horn 

signatur (sing-nah-fewr) c signature 

sigeyner (si-g(;r ew -nerr) c gipsy 

sikker (s/'/c-kerr) adj secure, safe; cer- 
tain, sure 

sikkerhet (s/'/c-kerr-hayt) c security, 
safety 

sikkerhetsbelte(s/'/c-kerr-hayts-behl- 
ter) nt seat-belt, safety-belt 

sikkerhetsforanstaltning(s/*-kerr- 
hayts-fo-rahn-stahlt-ning) c precau- 
tion 

sikkerhetsnal (s/'fc-kerr-hayts-nawl ) c 
safety-pin 

sikkert (s/'/c-kert) adv surely; helt ** 
without fail 

sikre seg (sik-rer) secure 

sikring (s/'/c-ring ) c fuse 

sikt (sikt) c visibility 

sikte 1 (s/'/c-ter) nt aim; *ta ~* pa aim 
at 

sikte 2 (s//c-ter) vaim; ** pa aim at 

sil (seel ) c sieve 

sild (sill) c (pi ~) herring 

sile(see-ler) v strain 

silke (s//-ker) c silk; silke- silken 

simpel (s/m-perl ) adj common; vulgar 

simpelthen (s/m-pehlt-hehn ) adv sim- 
ply 

simuiere (si-mew-/ap-rer) v simulate 

sindig (s/n-di) adj sedate, sober- 
minded 

sink (singk)c zinc 

sinke (sing-ker) v impede 

sinn (sinn) nt mind 

sinne (s/n-ner) nt anger, temper 

sinnsbevegelse (s/ns-beh-vay-gerl-ser ) 
c emotion 

sinnsforvirring (s/'ns-for-vi-ring ) c in- 
sanity 

sinnssvak (s/n-svaak ) adj mad 

sinnssyk 1 (s/n-sewk) adj insane, sinnssyk 269 sjosyk crazy; lunatic 


sjarmerende (shahr-map-rer-ner) adj 


sinnssyk 2 (s/'n-sewk) c (pi ~e) luna- 


charming 


tic 


sjef (shayf ) c manager, boss, chief 


sint (sint) ad/ cross, angry 


sjekk (shehkk ) c cheque; check nAm 


sirene (si-ra>ner) c siren 


sjekke (shehk-ker) v check 


siriss(si-nss)c cricket 


sjekkhefte (sbe/ifc-hehf-ter) nt 


sirkel (seer-kerl ) c (pi -kler) circle 


cheque-book; check-book nAm 


sirkulasjon (seer-kew-la h -shoon ) c cir- 


sjel (shayl ) c soul 


culation 


sjelden (s/?e/j/-dern ) adv rarely, sel- 


sirkus (seer-kewss) nt circus 


dom; adj rare, uncommon, infre- 


sirup (seer-rewp) c syrup 


quent 


sist (sist ) ad/ last 


sjenere (sheh-nay-rer) v embarrass 


siste (s/ss-ter) ad/ ultimate; i det ~ 


sjenert (sbeb-riayt) adj shy 


lately 


sjenerthet (sheh-napf-hayt) c timidity 


sitat (s\-taat) nt quotation 


sjetong (sheh-fong) c token 


sitere (si-fa>rer) v quote 


sjette {sheht-ter) num sixth 


sitron (si-froon) c lemon 


sjofel (s/?oof-erl ) adj mean 


sitte(s/Y-ter) v*sit 


sjokk(shokk)nt shock 


sitteplass (s/'f-ter-plahss) c seat 


sjokkere (sho-fcay-rer) v shock 


situasjon (si-tew-ah-shoon) c position, 


sjokkerende (sho-fcap-rer-ner) adj 


situation 


shocking 


siv(seev)/rt rush, reed 


sjokolade (shoo-koo-/aa-der) c choc- 


sivil (s\-veel) adj civil; civilian 


olate 


sivilisasjon (si-vi-li-sah-s/ioon) c civili- 


sjokoladeforretning (shoo-koo-Ma- 


zation 


der-fo-reht-ning ) c sweetshop; candy 


sivilisert (si-vi-li-sapf) adj civilized 


store Am 


sivilperson (si-vee/-pae-shoon ) c civil- 


sju (shew) num seven 


ian 


sjuende (shew-er-ner) num seventh 


sivilrett (si-vee/-reht ) c civil law 


sjusket (s/?ewss-kert) adj slovenly 


sjakk (shahkk) c chess; sjakk! check! 


sjy (shew )c gravy 


sjakkbonde (shahk-boo-ner) c (pi 


sj0(shu?)csea 


-bonder) pawn 


sjobitde (shur-b\\-der) nt seascape 


sjakkbrett (shahk-brebt) nt (pi ~) 


sjof ugl (s/jUr-fewl ) c sea-bird 


chessboard; checkerboard nAm 


sjokart (shurkaht) nt chart 


sjal (shaal)m shawl 


sjokyst (s/7ur-khewst) c sea-coast 


sjalu (shah-/ew) ad/ jealous; envious 


sj0mann (s/jUr-mahn) c (pi -menn) 


sjalusi (shah-lew-see) c jealousy 


sailor, seaman 


sjampinjong (shahm-pin- Yongng) c 


sjopinnsvin (s/?Ur-pin-sveen ) nt (pi ~) 


mushroom 


sea-urchin 


sjampo (shahm-poo) c shampoo 


sjoreise (s/)Dr-ray-ser) c cruise 


sjanse (shahng-ser) c chance 


sj0r0ver (s/?Ur-rur-verr) c pirate 


sjarlatan (shaa-lah-tahn ) c quack 


sj0setning (shUr-seht-ning ) c launch- 


sjarm (shahrm) c charm; glamour, at- 


es 


traction 


sjosyk (s/jur-sewk) adj seasick sjesyke 270 

sjesyke (s/?Ur-sew-ker) c seasickness 
sjevann (s/)Ur-vahn) nt sea-water 
sjSfer (sho-furr) c chauffeur 
skade (s/caa-der) c injury, damage; 
harm, mischief; v *hurt, harm, in- 
jure; damage 
skadelig (s/caa-der-li ) adj harmful, 

hurtful 
skadeserstatning (s/caa-der-saeaesh- 
taht-ning ) c compensation, indemni- 
ty 
skadet (s/caa-dert) adj injured 
skaffe (skahf-fer) v provide, furnish 
skaft (skahft) nt handle 
skala (s/caa-lah ) c scale 
skall (skahll ) nt shell; skin 
skalldyr (s/ca/?/-dewr) nt (pi ~) shell- 
fish 
skalle (s/caAiA-ler) c skull 
skallet (skahHen ) adj bald 
skam (skahmm ) c shame, disgrace 
skamf ull (skahm-fewl ) adj ashamed 
skamme seg (skahm-mer) *be 

ashamed 
skandale (skahn-daa-ler) c scandal 
skandinav (skahn-di-naav) c Scandi- 
navian 
Skandinavia (skahn-di-naa-vi-ah ) 

Scandinavia 
skandinavisk (skahn-di-naa-visk) adj 

Scandinavian 
skap (skaap) nt cupboard, closet 
skape (skaaper) v create 
skapning (s/caap-ning ) c creature 
skarlagenred (skah-/aa-gern-rur) adj 

scarlet 
skarp (skahrp) adj keen 
skatt (skahtt) c treasure; tax; darling 
skattefri (s/ca/jf-ter-free) adj tax-free 
skattlegge (s/ca/7f-leh-ger) vtax 
ski (shee) c (pi ~~) ski; *g5 pa ~ ski 
skibukse (s/ree-book-ser) c ski pants 
skifer (shee-ferr) c slate 
skift (shift )nt shift skitten skifte (shif-ter) v switch; change 
skiftenokkel (s/?//-ter-nur-kerl ) c (pi 
-nokler) spanner; monkey wrench 
nAm 
skiheis (s/)ee-hayss ) c ski-lift 
skihopp (shee-hop) nt (pi ~) ski- 
jump 
skikk(shikk)c custom 
skikkelse (s/7/-kerl-ser) c figure 
skille (s/7/7-ler) v separate, part; divide 
skilles (s/j/7-lerss) v divorce 
skillevegg (s/)//-ler-vehg ) c partition 
skillevei (s/j/7-ler-vay) c road fork 
skilpadde (s/7/7-pah-der) c turtle 
skilsmisse (shils-mi-ser) c divorce 
skiloper (shee-lur-perr) c skier 
skiloping (s/?ee-lur-ping) c skiing 
skimte (shim-ter) v glimpse 
skinke (shing-ker) c ham 
skinn (shinn) nt skin; hide; glare; 

semsket ~ suede; skinn- leather 
skinne (shin-ner) v *shine 
skinnegang (s/j/n-ner-gahng ) c railway 
skinnende (s/7/n-ner-ner) adj bright 
skinnhellig (shin-heh-\\) adj hypocriti- 
cal 
skip (sheep) nt boat, ship 
skipe(s/?ee-per) vship 
skipsfart {ships-f ahx) c navigation, 

navigation; shipping 
skipsfartslinje (s/?/ps-fahts-lin-Ver) c 

snipping line 
skipsreder (s/7/ps-ray-derr) c shipown- 
er 
skipsverft (s/)/ps-vaerft ) nt shipyard 
skisse (shiss-ser) c sketch 
skissebok (s/7/ss-ser-book ) c (pi 

-boker) sketch-book 
skissere (shi-say-rer) v sketch 
skistaver (s/?ee-staa-verr) pi ski 

sticks; ski poles Am 
skistevler (s/7ee-sturv-lerr)p/ski boots 
skitt (shitt) cdirt 
skitten (shit-xem ) adj filthy, dirty, skive 271 skreddersydd foul; soiled 


skjennhetssalong (s/?urr>-hayt-sah- 


skive (shee-ver) c disc; slice 


long ) c beauty parlour, beauty sa- 


skiveprolaps (s/?ee-ver-pro-lahps) c 


lon 


slipped disc 


skjent (shurnt) conj though, although 


skje (shay) v occur, happen; c spoon 
skjebne {shayb-ner) c destiny, fate; 


skjer (shurr) adj fragile 


skjert(shurtt)/rt skirt 


fortune, luck 


skjeteledning (sftur-ter-layd-ning ) c 


skjebnesvanger (shayb-ner-svah- 


extension cord 


ngerr)ac[/ fatal 


skli(sklee) vslip 


skjef ull (shay-fe\N\ ) c spoonful 


sko (skoo ) c (pi *v) shoe 


skjegg (shehgg ) nt beard 


skog (skoog ) c wood, forest 


skjelett (sheh-lehtt) nt skeleton 


skogkledd (s/coogr-klehd ) adj wooded 


skjell (shehll) nt shell, sea-shell; scale 


skogtrakt (s/coog-trahkt ) c woodland 


skjelle (shehl-\er) v scold; ~ ut call 


skokrem (sfcdo-kraym) cshoe polish 


names 


skole (skoo-\er) c school; heyere ~- 


skjelne (shehl-ner) v distinguish 


secondary school 


skjelve {shehf-ver) v tremble, shiver 


skolebestyrer (s/cdo-ler-beh-stew-rerr ) 


skjeleyd (s/7ay/-ur ew d ) adj cross-eyed 


c principal 


skjema (shay-mah) nt scheme 


skolegutt (s/cod-ler-gewt) c schoolboy 
skolelaerer (s/coo-ler-laeae-rerr) c teach- 


skjemme bort (shehm-mer boot ) 


*spoil 


er 


skjenke (shehng-ker) vpour; donate 


skolepike (s/cdo-ler-pee-ker) c school- 


skjenne pa (shehn-ner) v scold 


girl 


skjerf (shaerf)/7f scarf 


skolisse (s/coo-li-ser) cshoe- lace 


skjerm (shaerm ) c screen 


skomaker (s/coo-maa-kerr) c shoe- 


skjermbrett (shaerm-breht) nt folding 


maker 


screen 


skorpe (skor-per) c crust 


skjev (shayv) adj slanting 


skorstein (skosh-tayn ) c chimney 


skjorte {shoot-ter) c shirt 


skotsk (skotsk) adj Scottish, Scotch 


skjul (shewl ) nt cover 


skotte (s/cof-ter) c Scot 


skjule (shew-\er) v *hide, conceal 


Skottland (sfcoHahn) Scotland 


skjaer (shaeaer) adj sheer; nt rock 


skotey (s/coo-tur ew ) nt footwear 


skjaere (shaeae-rer) c magpie 


skoteyforretning(s/foo-tur ew -fo-reht- 


skjaere (shasas-rer ) v *cut; carve; ** 


ning) cshoe-shop 


av *cut off; ~ i carve; ~ ned *cut; 


skramme {skrahm-mer) c scratch 


"* ut carve 


skrap(skraap) nt junk 


skjedesles (s/7(7r-derss-IQ?ss) adj care- 


skrape (skraa-per) v scrape, scratch 


less 


skrapjern (skraap- Vaen ) nt scrap-iron 


skjenn (shurnn ) adj wonderful, lovely 


skravle (skrahv-\er) vchat 


skjenne (shum-ner) v Understand, 


skravlebette (s/rra/\Her-bur-ter) c 


*see 


chatterbox 


skjennhet (s/?uro-hayt ) c beauty 


skredder (skrehd-derr) c tailor 


skjennhetspleie (s/jurn-hayts-play-er ) 


skreddersydd (s/cre/jd-der-shewd ) adj 


c beauty treatment 


tailor-made skrekk 272 skvettskjerm skrekk (skrehkk ) c fright 

skrekkelig (skreh-ker-li ) adj horrible 

skrell (skrehii ) nt peel 

skreile (skrehl-ler) vpeel 

skremme (skrehm-mer) v scare, ter- 
rify 

skremmende (skrehm-mer-ner) adj 
terrifying 

skremt (skrehmt) adj frightened 

skrifte (skrif-ter) v confess 

skriftemal (s/cr/7-ter-mawl ) nt (pi ~) 
confession 

skriftlig (skrift-\\ ) adj in writing; writ- 
ten 

skrik (skreek) nt scream, cry 

skrike (skree-ker) v shout, scream, 
cry; shriek 

skritt (skritt) nt step, pace, move 

skrive (skree-ver) v * write; ~ bak 
pa endorse; ~ inn book; ~ ned 
*write down; ~ seg inn check in; 
~ seg pa book 

skriveblokk (s/cree-ver-blok ) c writing- 
pad 

skrivebord (s/cree-ver-boor ) nt desk, 
bureau 

skrivemaskin (sfcree-ver-mah-sheen ) c 
typewriter 

skrivemaskinpapir (s/cree-ver-mah- 
sheen-pah-peer) nt typing paper 

skrivepapir (s/cree-ver-pah-peer) nt 
writing-paper 

skriver (skree-verr) c clerk 

skru (skrew) v screw; ~ av turn off; 
~~ pa turn on 

skrubbe {skrewb-ber) v scrub 

skrubbsar (sfcrewb-sawr) nt (pi ~) 
graze 

skrue (skrew-er) c screw 

skruestikke (s/crew-er-sti-ker) c clamp 

skrujern (s/crefi^yaeaen) nt (pi ~) 
screw-driver 

skrukke (skrook-ker) v crease 

skrunekkel (s/crew-nur-kerl ) c (pi -nokler) wrench 

skryte (skrew-ter) v boast 

skrone {skrur-ner) v *tell tall tales 

skrepelig (skrur-per-\\ ) adj fragile 

skra" (skraw) adj slanting 

skrane (skraw-ner) v slant 

skranende (s/craw-ner-ner) adj slop- 
ing, slanting 

skraning (skraw-n'mg ) c incline, slope 

skudd (skewdd) nt shot 

skuddar (skewd-dawr) nt (pi ~) 
leap-year 

skue (skoo-er) nt sight 

skuespill (skew-er-sp\\) nt (pi ~) dra- 
ma 

skuespiller (s/cew-er-spi-lerr) c actor, 
comedian 

skuespillerinne(s/cew-er-spi-ler-r/n- 
ner)c actress 

skuespillforfatter(s/cew-er-spil-for- 
fah-terr)c playwright 

skuff (skooff ) c drawer 

skuffe (skewf-ier) v disappoint; *vae- 
re skuffende *be disappointing 

skuff else (s/cewf-ferl-ser) c disap- 
pointment 

skulder (skewl-derr) c (pi -drer) 
shoulder 

skulke (skewl-ker) v play truant 

skulle (skewl-\er) v *shall; *should 

skulptur (skewlp-fewr) c sculpture 

skum (skoomm) nt froth, foam; lath- 
er 

skumgummi (s/coom-gew-mi ) c foam- 
rubber 

skumme (skoom-wer) v foam 

skumring (s/coom-ring ) c twilight 

skur (skewr) nt shed; c shower 

skurd (skewrd ) c carving 

skurk (skewrk) c bastard, villain, ras- 
cal 

skvette (skveht-ter) v splash 

skvettskjerm (s/cve/jf-shaerm ) c mud- 
guard sky 273 slutt sky (shew) c cloud; adj shy 


slakter {shlahk-terr) c butcher 


skybrudd (s/?ew-brewd ) nt (pi ~) 


slange (shlahng-nger) c snake 


cloud-burst 


slank (shlahngk) adj slender, slim 


skyet (shew-en ) adj cloudy 


slanke seg (shlahng-ker) slim 


skyffel (shewf-fer\) c (pi skyfler) 


slapp (shlahpp) adj limp 


shovel 


slappe av {shlahp-per) relax 


skygge (shewg-ger) c shadow, shade 


slave (s/7/aa-ver) c slave 


skyggef ull (s/jewg-ger-fewl ) adj shady 


slede (shfay-er) c sleigh, sledge 


skyggelue (shewg-er-lew-er) c cap 


sleip (shlayp) adj slippery 
slekt(shlehkt)c family 


skyhet (shew-hayt) c shyness 


skyld (shewn ) c blame, guilt 


slektning (s/j/e/j/cf-ning ) c relation, 


skylde (shewl-\er) vowe 


relative 


skyldig (shewl-d\ ) adj guilty; due; 


slem (shlehmm ) adj naughty, bad 


vaere ~ owe 


slenge (s/)/e/)ng-nger) v *throw 


skylle(s/)ew/-ler) rinse 


slentre (shlehn-trer) v stroll 


skylling (shewl-Ung ) c rinse 


slepe (s/7/ap-per) vhaul, drag 


skynde seg (shewn-ner) hurry, 


slepebat (s/7/ap-per-bawt) ctug 


hasten 


slette (shleht-ter) c plain 


skyskraper (sbew-skraa-perr) c sky- 


slettvar ishleht-vaar) c brill 


scraper 


slik (shleek ) pron such; adv thus, so, 


skyte (shew-ter) vfire, *shoot 


such; ** at so that; * som such as 


skyteskive (s/ew-ter-shee-ver) C 


slikke(s/i///c-ker) vlick 


mark, target 


slips (shlips) nt tie, necktie 


skyve (s/jew-ver) v push 


slite (s/j/ee-ter) v labour; ~ ut wear 


skyveder (s/?ew-ver-durr) c sliding 


out 


door 


sliten (sh/ee-tern ) adj weary, worn 


skeyeraktig (s/ci/r evv -er-rahk-ti ) adj 


out 


mischievous 


slitt(shlitt)ac(/ worn 


skeyte [shur ew -ter) c skate; *ga pa 


slokke {shlook-ker) v *put out, extin- 


skeyter skate 


guish 


skeytebane (s/7ur evv -ter-baa-ner) c 


slott (shlott ) nt castle 


skating-rink 


slu (shlew) adj sly, cunning 


skeyteleping (s/7t7r evv -ter-lur-ping ) c 


sludder (shlewd-derr) nt rubbish 


skating 


sluke (shlew-ker) v swallow 


skal (skawl ) c saucer; toast 


slukt(shlewkt)c gorge 


sladder (shlahd-derr) c gossip 


slum (shlewmm ) C slum 


sladre ishlahd-rer) v gossip 


slump (shloomp ) c chance; pa ~ by 


slag (shlaag) nt blow; breed; battle; 


chance 


lapel 


slurk(shlewrk)csip 


slaganfall (shlaagahn-f ah\) nt (pi ~) 


slurvet (s/j/ewr-vert) adj sloppy 


stroke 


sluse (shlew-ser) c lock, sluice 


slagord {shlaa-goor ) nt (pi ~) slogan 


slutning (shlewt-ri\ng ) c conclusion; 


slags (shlahks) c/nt sort; alle * all 


end 


sorts of 


slutt (shlewtt) c finish, end; til ~ at slutte 274 snikskytter last 


smittende (sm/-ter-ner) adj con- 


slutte {shlewt-ter) v finish, end; quit; 


tagious 


"- seg til join 


smittsom (smit-som ) adj infectious, 


sluttresultat (s/)/ewf-reh-sewl-taat ) nt 


contagious 


final result 


smoking (smaw-king) c dinner-jacket; 


slyngel (shlewng-nger\ ) c (pi -gler) 


tuxedo nAm 


rascal 


smug (smewg) nt alley, lane 


sl0r(shlufr)/2fveil 


smugle (smewg-\er) v smuggle 


slese bort (shluf-ser boot) waste 


smul (smewl ) adj smooth 


sleseri (shlur-ser-ree) nt waste 


smule (smew-ler) c crumb; bit 


slov (shlOfv) ad/dull, blunt 


smykke (smewk-ker) nt jewel; smyk- 


sleyfe (shlur ew -fer) c bow tie 


ker jewellery 


sla (shlaw)c bolt 


smeMsmurr) nt butter 


sla (shlaw) v *strike, *beat, *hit; 


smerbred (smufr-brw) nt (pi ~) open 


punch; bruise; ** av switch off; ~ 


sandwich 


hakk i chip; *v igjen slam; *r i hjel 


smere (smUr-rer) v grease; lubricate 


kill; "- i stykker crack; ~ ned 


smoreolje {smUr-rer-ol-Yer) c lubrica- 


knock down; ~ opp look up; *- pa 


tion oil 


switch on; - seg ned settle down; 


smoring (smDr-ring) c lubrication 


r*r til *strike 


smoringssystem (smUr-rings-sewss- 


slaende (shlaw-er-ner) adj striking 


taym) nt lubrication system 


slass (shloss) v *fight; struggle 


smagris (smaw-greess) c piglet 


smak (smaak) c taste; flavour; *sette 


smakake (sma w-kaa-ker) c biscuit; 


rr pa flavour 


cracker nAm 


smake (smaa-ker) v taste; ~ pa taste 


smalig (smaw-\\ ) adj stingy 


smakles (smaak-\Ufss) adj tasteless 


smapenger (smav^peh-ngerr) pi petty 


smal (smaal ) adj narrow 


cash, change 


smaragd (smah-rahgd) c emerald 


smarolling (smaw-ro-ling ) c toddler 


smart (smaat ) adj smart 


smastein (smaw-stayn) c pebble 


smed(smay)c smith 


snackbar (sr?ce/c-baar) c snack-bar 


smekke(smeM-ker) v smack 


snakke (snahk-ker) v *speak, talk 


smell (smehll) nt crack 


snakkesalig (snahk-ker-saa-\\) adj 


smelle (smehl-\er) v crack 


talkative 


smelte (smehl-xer) v melt, thaw 


snapshot (snasp-shot ) nt (pi ~) 


smerte (smaet-ter) c pain; grief, sor- 


snapshot 


row 


snart (snaat) adv presently, soon, 


smertefri (smasf-ter-free) adj painless 
smertef ull (smarter-fool ) adj painful 


shortly; sa ~ som as soon as 


snegHsnayOc snail 


smette (smeht-xer) vslip 


snekker (snehk-kerr) c carpenter 


smidig (smee-di ) adj supple 


snever [sriay-vexx) adj narrow, re- 


smil(smeel)/7f smile 


stricted 


smile (smee-ler) v smile 


sneversynt (snay-ver-shewnt ) adj nar- 


sminke {sming-ker) c make-up 


row-minded 


smitte (sm/f-ter) v infect 


snikskytter (snee/c-shew-terr) c sniper snill 275 Spania snill (snill ) adj good, nice, kind 


solstikk (soo/-stik) nt (pi ~) sun- 


snitte (sn/f-ter) v *cut, slice 


stroke 


sno (snoo) v twist; ~ seg *wind 


som (somm ) pron who, that, which; 


snor (snoor) c string; cord 


conj as; ~ om as if 


snorke (snor-ker) v snore 


somletog (soom-ler-tawg ) nt (pi ~) 
slow train; milk train nAM 


snorkel (snor-kerl ) c (pi -kler) snorkel 


snu (snew) vturn round; ~ om in- 


sommer (som-merr) c (pi somrer) 


vert; ~~ seg turn round 


summer 


snuble (snewb-\er) v stumble 


sommerf ugl (som-merr-fewl ) c butter- 


snurre (snewr-rer) v *spin 


n y 


snute (sriew-\er) c snout 


sommertid (som-mer-teed ) c summer 


snyte {snew-ter) v cheat 


time 


sno (snur ) v snow; c snow 


sone (soo-ner) c zone 


snedekket (snur-deh-kert) adj snowy 
sneskred (snUr-skrayd ) nt (pf "rj 


sopp (sopp ) c mushroom; toadstool 


sorg (sorg ) c sorrow, grief 


avalanche 


sort (sott)c kind, sort 


sneslaps (snur-shlahps) nt slush 


sortere (so-fay-rer) vsort, assort 


snestorm (snur-storm) c blizzard, 


sortiment (so-t\-mahngng) nt assort- 


snowstorm 


ment 


sodavann (soo-dah-vahn ) nt soda- 


sosial (soo-si-aa/) adj social 


water 


sosialisme (soo-si-ah-//ss-mer) c so- 


sofa {soof-f ah) c sofa 


cialism 


sogn (songn ) nt parish 


sosialist (soo-si-ah-//sf ) c socialist 


sogneprest (song-ner-prehst ) c rector, 


sosialistisk (soo-si-ah-//'ss-tisk ) adj so- 


vicar 


cialist 


sokk (sokk ) c sock 


sove (saw-ver) v *sleep 


sol (sool ) c sun 


sovende (sa w-ver-ner) adj asleep 


solbrent (soo/-brehnt) adj sunburned 
solbriller (soo/-bri-lerr) pi sun-glasses 


sovepille (sav^ver-pi-ler) c sleeping- 


pill 


p/ 


sovepose (saw-ver-poo-ser) c sleep- 


solbaer (soo/-baeaer) nt (pi t) black- 


ing-bag 


currant 


sovesal (sauv^-ver-saal ) c dormitory 


soldat (sool-daaf ) c soldier 


sovevogn (sai^ver-vongn ) c sleeping- 


sole seg (soo-ler) sunbathe 


car; Pullman 


solid (soo-teed) ad/' solid, firm 


sovevaerelse (savwer-vaeae-rerl-ser) nt 


solistkonsert (soo-//sf-koon-saet) c re- 


bedroom 


cital 


sovjetisk (sov-^e/if-tisk) adj Soviet 


sollys (sooZ-lewss) nt sunlight 


Sovjetunionen(sov-^e/7f-tew-ni-oo- 


solnedgang (soo/-nay-gahng) c sunset 


nem) Soviet Union 


sololje (soo-lol-ver) csuntan oil 


sovne (sov-ner) v *fall asleep 


soloppgang (soo-lop-gahng ) c sunrise 


spade (spaa-er) c spade 


solrik (soo/-reek) adj sunny 


spalte {spahhxer) c column 


solseil (soo/-sayl ) nt (pi *) awning 


spandere (spahn-dap-rer) v *spend 


solskinn (soo/-shin ) nt sunshine 


Spania (spaa-ni-ah ) Spain spanier 276 sprayflaske spanier (spaa-ni-err) c Spaniard 
spanjol (spahn-Koo/) c Spaniard 
spann (spahnn ) nt pail, bucket 
spansk (spahnsk) adj Spanish 
spare (spaa-rer) vsave; economize 
sparebank (spaa-rer-bahngk) c savings 

bank 
sparepenger (spaa-rer-peh-ngerr ) pi 

savings pi 
spark (spahrk)/rt kick 
sparke (spahr-ker) vkick; *gi spar- 
ken dismiss 
sparsommelig (spaa-s/jom-mer-li ) adj 

thrifty, economical 
spasere (spah-sap-rer) v walk 
spaserstokk (spah-sap-shtok) c walk- 
ing-stick 
spasertur (spah-sa>tewr) c stroll, 

walk 
spedalskhet (speh-daa/s/c-hayt ) c lep- 
rosy 
spedbarn (spap-baan ) nt (pi ~) in- 
fant 
speil (spayl ) nt looking-glass, mirror 
speilbilde (spay/-bil-der) nt reflection 
spekulere (speh-kew-/ay-rer) v specu- 
late 
spenne (spayn-ner) c buckle 
spennende (spe/)n-ner-ner) adj excit- 
ing 
spenning (spehn-rung ) c tension; volt- 
age 
spe opp (speh) dilute 
sperre(spe/)r-rer) v block; ~ inne 

lockup 
spesialisere seg (speh-si-ah-li-sap-rer) 

specialize 
spesialist (speh-si-ah-//sf ) c specialist 
spesialitet (speh-si-ah-li-fapf) especi- 
ally 
spesiell (speh-si-e/)//) adj particular, 

special 
spesifikk (speh-si-f/M ) adj specific 
spidd (spidd) /7? spit spiker (spee-kerr) c (pi ~, -krer) nail 

spilt (spill) /?r game 

spille (sp/7-ler) vplay; act 

spillemerke (sp/7-ler-maer-ker) nt chip 

spiller (sp/7-lerr) c player 

spillkort (sp/7-kot) nt (pi ~) playing- 
card 

spi Hopper (spi-/op-perr) pi mischief 

spinat (spi-naar ) c spinach 

spindelvev (sp/'n-derl-vayv) c (pi ~) 
cobweb, spider's web 

*spinne (sp/n-ner) v *spin 

spion(spi-oon)cspy 

spir(speer)/jr spire 

spirituosa (spi-ri-tew-oo-sah ) pi spirits 

spise(spee-ser) v*eat 

spisekart (spee-ser-kaht ) nt menu 

spiselig (spee-ser-li ) adj edible 

spisesal (spee-ser-saal ) c dining-room 

spiseskje (spee-ser-shay ) c tablespoon 

spisestue (spee-ser-stew-er) c dining- 
room 

spisevogn (spee-ser-vongn ) c dining- 
car 

spiskammer (sp/'ss-kah-merr) nt (pi 
,-kamre) larder 

spiss (spiss) adj pointed, sharp; c tip, 
point 

spissborgerlig (sp/ss-bor-ger-li ) adj 
bourgeois 

spisse (sp/ss-ser) v sharpen 

splint (splint) c splinter 

splinter ny (splin-terr new) brand-new 

spole (spoo-ler ) c spool 

spor (spoor) nt trace; trail, track 

sport (spott ) c sport 

sportsbil (spofs/7-beel ) c sports-car 

sportsjakke (spotsh- vah-ker) c blazer, 
sports-jacket 

sport sklaer (spotsh-kl&m) pi sports- 
wear 

sprang (sprahng) nt jump 

spray (spray) c atomizer 

sprayflaske (spray-f lahss-ker) c atom- spre 277 spre (spray) v *spread; scatter; *shed 

sprekk (sprehkk) c crack, chink 

sprekke (sprehk-ker) v *burst; crack 

sprengstoff {sprehng-stof ) nt explos- 
ive 

springvann (spring-vahn ) nt (pi ~) 
fountain 

sprinkelkasse (sp/7ng-kerl-kah-ser) c 
crate 

sprit (spreet) c liquor; denaturert ~ 
methylated spirits 

spritapparat (spree-tah-pah-raat) nt 
spirit stove 

sprut(sprewt)c squirt 

spre(sprur) adj crisp 

spreyte (sprur ew -ter) c syringe; shot 

sprak (sprawk) nt language 

spraklaboratorium (sprawk-\ah-boo- 
rah-too-ri-ewm) nt (pi -ier) language 
laboratory 

spurv (spewrv) c sparrow 

spyd(spewd) nt spear 

spytt(spewtt)/irspit 

spytte ispewt-ter) v *spit 

sp0k(spurk)cjoke 

spekelse (spDr-kerl-ser) nt ghost; spir- 
it, spook 

sporre (spurr-rer) v ask 

sperrelek (spu/r-rer-layk ) c auiz 

spersmal (spurs/wnawl ) nt (pi ~) 
question; matter, issue 

spersmalstegn (spursh-ma wls-tayn ) nt 
(pi ~) question mark 

spa (spaw) v predict, tell fortunes 

sta (staa ) adj dogged, head-strong, 
stubborn, pig-headed, obstinate 

stabel (sfaa-berl) c (pi -bier) stack 

stabil (stah-beel) adj stable 

stable {stahb-\er) K pile 

stadig (sraa-di ) adj continual, fre- 
quent 

stadion (sraa-di-oon ) nt stadium 

stadium (sfaa-di-ewm ) nt (pi -ier) stage, phase 

stakitt (stah-/c/ff ) nt picket fence 

stall (stahll )c stable 

stamme {stahm-mer) c trunk; tribe; v 
stammer 

stampe (sfa/jm-per) v stamp 

stand 1 (stahnn) c (pi stender) state; 
gjore i ~ mend; i > til able 

stand 2 (stahnn )c stand 

standard- (srabn-dahr) standard 

standhaftig (stahn-/ja/)f-ti ) adj stead- 
fast 

stang (stahngng ) c (pi stenger) bar, 
pole; rod 

stanse (stahn-ser) vstop, halt, pull 

up 
start (staat) c take-off; beginning, 

start 
startbane (sfaaf-baa-ner) c runway 
starte (staht-ter) v start, *begin 
starter (sfaa-terr) c starter motor 
stasjon (sxah-shoon) c station; depot 

nAm 
stasjonsmester(stah-s/70ons-mehss- 

terr)c station-master 
stat (staat ) c state; stats- national 
statistikk (stah-ti-sr/'M) c statistics pi 
statsborgerskap (sfaafs-bor-ger- 

shkaap) nt citizenship 
statskasse (sfaafs-kahs-ser) c pub- 
lic purse 
statsmann (sfaafs-mahn ) c (pi 

-menn) statesman 
statsminister (sfaafs-mi-niss-terr) c 
(pi ~e, -trer) premier, Prime Min- 
ister 
statsoverhode(sfaaf-saw-verr-hoo- 

der)nr head of state 
statsrad (sraars-rawd ) c minister 
statstjenestemann(sfaafs-tYay-ner- 
ster-mahn) c (pi -menn) civil ser- 
vant 
statue (sraa-tew-er) c statue 
stave (sfaa-ver) v*spell stavelse 278 

stavelse (sfaa-verl-ser) c syllable 

stavemate (sfaa-ver-maw-ter) c spell- 
ing 

stearinlys (steh-ah-reen-lewss) nt (pi 
^) candle 

stebarn (stay-baan) nt (pi ~) step- 
child 

sted (stay) nt spot, site, place; local- 
ity 

stedfortreder (sfa>fo-tray-derr) c 
substitute; deputy 

stedlig (stayd-\\) a dj local; resident 

stefar (stay-f aar) c (pi -fedre) stepfa- 
ther 

stag (stayg ) nt step 

steil (stayl ) adj steep 

stein (stayn ) c stone; stein- stone 

steinbrudd (sfayn-brewd ) nt (pi *x) 
quarry 

steinet (sfay-nert) adj rocky 

steintoy (sfayn-tur ew ) nt earthen- 
ware, stoneware, crockery 

steke (sfay-ker) vfry; roast 

stekeovn (sfap-ker-ovn ) c oven 

stekepanne (sfay-ker-pah-ner) c fry- 
ing-pan 

stemme {stehm-mer) c voice; vote; v 
vote; ~ overens agree 

stemmerett (sfe/im-mer-reht) c fran- 
chise, suffrage 

stemning {stehm-nmg ) c atmosphere; 
mood 

stemor (sfap-moor) c (pi -modre) 
stepmother 

stempel (stehm-per\) nt (pi ~, -pier) 
stamp; piston 

stempelring (sfe/)m-perl-ring ) c piston 
ring 

stempelstana (sfehm-perl-stahng ) c 
(pi -stenger) piston-rod 

stenge (stehng-nger) v fasten; ** av 
turn off; *cut off; ~ inne *shut in 

stengt (stehngt ) adj closed, shut 

stenograf (steh-noo-graaf) c stenogra- stinke 

pher 

stenograf i (steh-noo-grah-fee) c short- 
hand 

steril (steh-ree/) adj sterile 

sterilisere (steh-ri-li-say-rer) v sterilize 

sterk (staerk) adj strong; powerful 

stevning (stehv-r\\ng ) c summons 

sti(stee)c trail, path 

stift (stift ) c staple 

stifte (stif-xer) v found, institute 

stiftelse (sf/7-terl-ser) c foundation 

stigboyle (sfeeg-bur ew -ler) c stirrup 

stige (sfee-ger) c ladder 

stige(sfee-ger) v ascend, *rise; ~ 
av *get off; ~ opp ascend; ~ pa 
*get on 

stigning (sfeeg-ning ) c increase; as- 
cent 

stikk (stikk) nt bite, sting; picture, 
engraving 

*stikke (sf/'/c-ker) v *sting 

stikkelsbaer (sf/Tc-kerls-baeaer) nt (pi 
~) gooseberry 

stikkontakt (sf//c-koon-tahkt) c plug 

stikkpille (sf/'/c-pi-ler) c suppository 

stil (steel ) c style; essay 

stilk(stilk)cstem 

stillas (sti-/aass) nt scaffolding 

stille (sf/7-ler) adj calm, quiet, still; si- 
lent; v place, *put; ~ inn tune in 

Stillehavet (sf/7-ler-haa-ver) Pacific 
Ocean 

stillestaende (sf/7-ler-staw-er-ner) adj 
stationary 

stillf erdig (stW-faeaedi) adj quiet 

stillhet (sf/V-hayt ) c silence, stillness, 
quiet 

stilling (sf/'Ming) c position; job 

stimulans (sti-mew-/a/7ngs) c stimu- 
lant 

stimulere (sti-mew-/ap-rer) v stimu- 
late 

sting (stmgng) nt stitch 

stinke (sting-ker) v *smell, *stink stipend 279 stipend {s\\-pehnd) nt grant, scholar- 
ship 
stipulere (sti-pew-/a>rer) v stipulate 
stirre (sfeer-rer) v stare, gaze 
stiv(steev) ad/stiff 
stive (sfee-ver) v starch 
stivelse (sfee-verl-ser) c starch 
stjele (sf^-ler) v *steal 
stjerne (sfteae-ner) c star 
stoff (stoff ) nt cloth, material, fabric; 

matter 
stokk (stokk ) c cane, stick 
stokke (sro/c-ker) v shuffle 
stol (stool ) c chair 
stola (sfod-lah ) c stole 
stole pa (sfdo-ler) trust; rely on 
stolpe (stohper) c post; pillar 
stolt(stolt) adj proud 
stolthet (sro/f-hayt) c pride 
stopp! (stopp) stop! 
stoppe (sfop-per) vstop; quit; darn 
stoppegarn (sfop-per-gaan ) nt (pi ~) 

darning wool 
stor (stoor) adj great, major, big; 

large 
storartet (srod-raa-tert ) adj superb, 

grand, terrific 
Storbritannia (sfodr-bri-tah-ni-ah ) 

Great Britain 
stork (stork )c stork 
storm (storm ) c gale; storm 
stor magasin (sfodr-mah-gah-seen ) nt 

department store 
stormf ull (srorm-fewl ) adj stormy 
stormlykt (sform-lewkt ) c hurricane 

lamp 
storslatt (sfod-shlot ) adj magnificent 
Stortinget (sfoor-ti-nger ) Norwegian 

Parliament 
stortingsmann (sfoo-tings-mahn ) C (pi 

-menn) Member of Parliament 
straff (strahff ) c punishment; penalty 
straff e (strahf-fer) v punish 
straff erett (sfra/>f-fer-reht ) c criminal law 
straff espark (sfra/jf-fer-spahrk) nt (pi 

r*) penalty kick 
straks (strahks) adv instantly, at 

once, immediately 
stram (strahmm ) adj tight 
stramme (strahm-mer) v tighten; 

strammes to be tightened 
strand (strahnn) c (plstrender) beach 
strebe (stray-ber) v aspire; ~ etter 

pursue, aim at 
streife omkring (stray-ier) roam 
streik(strayk)c strike 
streike (stray-ker) v *strike 
strek (strayk ) c line 
strekning (sfreM-ning ) c stretch 
strong (strehngng ) adj strict, severe, 

harsh; c string 
stress (strehss) nt stress 
strid (streed) c contest; fight, battle, 

strife, struggle 
strides (srree-derss ) v dispute 
strikk (strikk) c rubber band 
strikke (strik-ker) v *knit 
strimmel (sfr/m-merl ) c (pi strimler) 

strip 
stripe (sfree-per) c stripe 
stripet (sfree-pert) adj striped 
strofe (sfroo-fer) c stanza 
struktur (strewk-fewr) c structure; 

texture, fabric 
strupekatarr (sfrevvper-kah-tahr) c 

laryngitis 
struts (strewts) c ostrich 
stryke (sfrew^ker) viron; *strike; 

fail an exam 
strykefri (sfrei^ker-free) adj drip-dry, 

wash and wear 
strykejern (sfre^ker-Yaeaen) nt (pi 

~) iron 
strem (strurmm) c (pi ~mer) cur- 
rent, stream; med stremmen 

downstream; mot stremmen up- 
stream stromfordeler 280 sukkerbit stremfordeler (sfrurm-fo-day-lerr) c 


sterkne (sturr-kner) v coagulate, 


distributor 


harden 


stremme (strurm-mer\ vflow, stream 


sterrelse (sftvrr-rerl-ser) c size; stor ** 


strompe {strurm-per) c stocking 


outsize 


strompebukse (sfrurm-per-book-ser) c 


stersteparten (sfurs/Mer-pah-tern ) c 


tights pi, panty-hose 


bulk, the greater part of 


strempeholder (sfrurm-per-ho-lerr) c 


st0t(stuFt)/jrbump 


suspender belt; garter belt Am 


stetdemper (sfurf-dehm-perr) c shock 


straJe (straw-\er) c beam, ray; spout, 


absorber 


jet; v *shine 


stete (stur-ter) vbump; *- pa run 


stralende (straw-\er-ner ) adj brilliant; 


into, *come across; knock against; 


glorious 


~- sammen bump 


student (stew-de/wf ) c student 


stetf anger (sfurf-fah-ngerr) c bumper 


studere (stew-da>rer) v study 


stotte (sturt-xer) v *hold up; c sup- 


studervaerelse (stew-dayr-vaeae-rerl- 


port 


ser ) nt study 


stettestrempe (sfivrMer-strurm-per) c 


studium (sfeiv-di-oom) /rt (pi -ier) 


support hose 


study 


st0v(stu?v)/rt dust 


stue (sfeii^er) c sitting-room 


stovel (sfivrv-verl ) c (pi -vler) boot 


stuert (sfoo-ert ) c steward 


stevet (stuf-ven) adj dusty 


stum (stewmm ) adj mute, dumb 


stovsuge (srt/r^sew-ger) v hoover; 


stund (stewnn ) c while 


vacuum vAm 


stup (stewp) nt precipice 


stevsuger (sfun^sew-gerr) c vacuum 


stupe (sfew-per) vdive 


cleaner 


stusse (sfewss-ser) vtrim 


st0y(stur ew )c noise 


stygg (stewgg ) adj ugly 


steyende (stur ew -er-ner) adj noisy 


stykke (stewk-ker) nt piece, frag- 


sta (staw) v *stand; * opp *get up; 


ment, lump, part; *ga i stykker 


*rise 


*break down; i stykker broken; 


staende (staw-er-ner) adj erect 


stort ~ chunk 


stal (stawl) nt steel; rustfritt ~ 


styrbord (sfewr-boor) starboard 


stainless steel 


styre (sfew-rer) v direct; nt board, di- 


staltrad (sfavW-traw) c wire 


rection; government, rule 


subjekt (sewb-Yehkt ) nt subject 


styrke (stewr-ker) c power, strength; 
force; vaepnede styrker armed 


substans (sewb-stahns) c substance 


substansiell (sewb-stahn-si-e/>/) adj 


forces 


substantial 


styrkemiddel (sfew-ker-mi-derl ) nt 


substantiv (sewp-stahn-teev) nt noun 


(pi -midler) tonic, restorative 


subtil (sewb-fee/) adj subtle 


styrte (sfewf-ter) v crash; rush, dash 


suge (sew-ger) vsuck 


staer (staeaer) c starling 


suite (sw'f-ter)c suite 


st0(sto?) adj steady 


sukke (sewk-ker) v sigh 


stenne (sturn-ner) v groan 


sukker (sook-kerr) nt sugar 


stepejern (sfUr-per-Vaeaen) nt (pi ~) 


sukkerbit (soo/c-kerr-beet ) c lump of 


cast iron 


sugar sukkerlake 281 sving sukkerlake (soo/c-kerr-laa-ker) c syrup 


svar (svaar) nt answer, reply; som ~ 


sukkersyke (soofc-ker-shew-ker) c dia- 


in reply 


betes 


svare (svaa-rer) v answer, reply; ~ til 


sukkersykepasient (soo/c-ker-shew- 


correspond 


ker-pah-si-ehnt ) c diabetic 


svart (svahtt) adj dirty; black 


sukkertey (soo/c-ker-tur ew ) nt sweet; 


svartebers {svaht-ter-bursh) c black 


candy nAm 


market 


sukre(sook-rer) v sweeten 


svarttrost (svaht-rost ) c blackbird 


suksess (sewk -sehss) c success; hit 


sveise (svay-ser) v weld 


suit (sewlt)c hunger 


sveisesem (svay-ser-surm ) c (pi 


sulten (sevW-tern ) adj hungry 
sum (sewmm) c (pi ~mer) sum; 


~mer) joint 


Sveits (svayts) Switzerland 


amount 


sveitser (svayt-serr) c Swiss 


sump (soomp) c marsh 


sveitsisk (svayf-sisk) adj Swiss 


sumpet (soom-pert) adj marshy 


svelge (svehl-ger) v swallow 


sunn (sewnn ) adj healthy; whole- 


svelle (svehl-\er) v *swell 


some 


svensk (svehnsk) adj Swedish 


superlativ (sew-pasZ-lah-teev) c super- 


svenske (sve/m-sker) c Swede 


lative / 


sverd (svaerd ) nt sword 


superlativisk (sew-pa9/-lah-tee-visk ) 


sverge (svser-ger) wow, *swear 


adj superlative 


Sverige (swer-Yer) Sweden 


supermarked (sev^perr-mahr-kerd ) nt 


svette (sveht-ter) v perspire, sweat; c 


supermarket 


perspiration, sweat 


suppe (sewp-per) c soup 


svi(svee) v*burn 


suppeskje (sewp-per-shay) c soup- 


svigerfar (svee-gerr-faar) c (pi -fedre) 


spoon 


father-in-law 


suppetallerken (sewp-per-tah-laer- 


svigerf oreldre (svee-gerr-fo-rehl-drer ) 


kern ) c soup-plate 


pi parents-in-law pi 


suppeese (setvp-per-ur-ser) c soup 


svigerinne (svee-ger-r/n-ner) c sister- 


ladle 


in-law 


sur(sewr) ad/sour 


svigermor (svee-gerr-moor) c (pi 


surfingbrett (surr-fing-breht ) nt surf- 


-modre) mother-in-law 


board 


svigersenn (svee-ger-shurn ) c son-in- 


surstoff (sew-shtof ) nt oxygen 


law 


suspendere (sewss-pahng-day-rer) v 


svikte (svik-ter) v *let down 


suspend 


svimmel (swm-merl ) adj dizzy, giddy 
svimmelhet (swm-merl-hayt) c dizzi- 


suvenir (sew-ver-neer) c souvenir 


svak (svaak) adj weak, feeble; faint; 


ness, vertigo, giddiness 


slight 


svindel (swVr-derl ) c swindle 


svakhet (svaa/c-hayt ) c weakness 


svindle (swn-dler) v swindle 


svale (svaa-ler) c swallow 


svindler (svin-d\err) c swindler 


svamp (svahmp) c sponge 


svinekjott (svee-ner-khurt) nt pork 


svane (svaa-ner) c swan 


svinelaer (svee-ner-laeaer) nt pigskin 


svanger (svahng-ngerr) adj pregnant 


sving (svingng) c turning, bend, turn svingder 282 seker svingder (sving-dUfr) c revolving door 
svinge (sving-nger) vturn; *swing 
sviske (swss-ker) c prune 
svoger (sva w-gerr) c (pi ~e, -grer) 

brother-in-law 
svulst (svewlst) c tumour, growth 
svaer (svaeaer) adj huge 
svaert (svaeaet ) adv very 
svemme (svurm-mer) v *swim 
svommebasseng (svurm-mer-bah- 

sehng) nt swimming pool 
svommer (svurm-merr) c swimmer 
svemming (svurm-m'mg ) c swimming 
swahili (svah-/ee-li ) c Swahili 
sy (sew) v *sew; ~ sammen *sew up 
syd (sewd)c south 
sydame (sew-daa-mer) c dressmaker 
sydlig isewd-W) adj southerly 
Sydpolen (sevvd-poo-lern ) South Pole 
syk(sewk) adj sick, ill 
sykdom {sewk-dom ) c (pi ~mer) 

sickness, illness; disease; ailment 
sykebil (sew-ker-beel ) c ambulance 
sykehus (seiv-ker-hewss) nt (pi ~) 

hospital 
sykepleierske (sew-ker-play-ersh-ker ) 

c nurse 
sykestue (seTv-ker-stew-er) c infirm- 
ary 
sykesester (sew-ker-surss-terr) c (pi 

-tre) nurse 
sykkel {sewk-ker\ ) c (sykler) bicycle, 

cycle 
syklist (sewk-//sf) c cyclist 
syklus (sevv/c-lewss) c cycle 
sylinder (sew-//n-derr) c (pi ~e, 

-drer) cylinder 
syltetoy (sew/-ter-tur ew ) nt jam 
symaskin (sew-mah-sheen ) c sewing- 
machine 
symbol (sewm-boo/) nt symbol 
symfoni (sewm-foo-nee) c symphony 
sympati (sewm-pah-fee) c sympathy 
sympatisk (sewm-paa-tisk ) adj nice symptom (sewm-foom) nt symptom 

syn (sewn) vision; outlook, view; 
sight, spectacle 

synagoge (sew-nah-goo-ger) c syna- 
gogue 

synd (sewnn) c sin; sa synd! what 
a pity!; synes ~~ pa pity 

synde (sewnn-der) vsin 

syndebukk (sewn-der-book) c scape- 
goat 

synder (sewnn-derr) c sinner 

synes (seTv-nerss) v appear, look, 
seem 

synge {sewng-nger) v *sing 

synke (sewng-ker) v *sink 

synlig (sevvn-li ) adj visible 

synonym (sew-noo-netvm) nt syn- 
onym 

synspunkt (sewns-poongt) nt point of 
view 

syntetisk (sewn-fay-tisk) ad; synthet- 
ic 

syre(sew-rer)cacid 

syrer (sew-rerr) c Syrian 

Syria (sew-ri-ah ) Syria 

syrisk (sew-risk) adj Syrian 

system (sewss-faym) nt system 

systematisk (sewss-teh-maa-tisk ) adj 
systematic 

sytten (surf-tern) num seventeen 

syttende (surf-ter-ner) num seven- 
teenth 

sytti (surf-ti ) num seventy 

syv (sewv) num seven 

syvende (sew-ver-ner) num seventh 

saer (saeaer) adj queer 

saerdeles (sae-dap-lerss ) adv quite 

i saerdeleshet (ee sae-#ap-lerss-hayt ) 
in particular 

sasregen (sa?a?-reh-gern ) adj particu- 
lar 

sasrskilt (sa?a3-shilt ) adj separate 

S0ke(su?-ker) v *seek 

S0ker (sDr-kerr) c view-finder seknad 283 talent seknad (sur/c-nah) c application 
sole (sDr-ler) v *spill; c mud 
selet (sur-lert) adj muddy 
selibat ( su r-l i -baa t) nt celibacy 
selv (surll ) nt silver; selv- silver 
selvsmed (sur/-smay) c silversmith 
selvtey (sur/-tur ew ) nt silverware 
sem (surmm) c (pi ~mer) seam; 

uten *** seamless 
semmelig (surm-mer-\\ ) adj proper 
sendag (surn-daa ) c Sunday 
senn (surnn ) c son 
sennedatter (surn-ner-dah-terr) c (pi 

-dotre) granddaughter 
sennesenn (surn-ner-surn ) c grandson 
seppel (surp-perl ) nt garbage, litter 
seppelbette (surp-perl-bur-ter) c rub- 
bish-bin; waste basket nAm 
seppelkasse (surp-perl-kah-ser) c 

dustbin; trash can Am 
S0r(surr)c south 
Ser-Afrika (sur-rahf-ri-kah ) South 

Africa 
serge (surr-ger) v grieve; ~ for see 

to, look after 
sergespill (surr-ger-spil ) nt (pi ~) 

drama 
sergetid (surr-ger-teed ) c time of 

mourning 
serlig (sDr-li) adj southern 
servest (surr-vehst ) c south-west 
serest (surr-ursf ) c south-east 
sester (surss-terr) c (pi -tre) sister 
set (sWn)adj sweet 
setsaker (surf-saa-kerr ) pi candy 

nAm 
sevn (survn ) c sleep 
sevnig (surv-ni ) adj sleepy 
sevnles (su/vn-lurss) adj sleepless 
sevnleshet (survrHGrss-hayt) c insom- 
nia 
seyle (sur ew -\er) c column 
sa (saw) adv so; then; conj so, so 
that; v *sow; - vel som as well as; ~ vidt barely; as much 
sakalt (sa w-kahlt) adj so-called 
sale (saw-ler)c sole 
sann (sonn ) adj such 
sape (saw-per) c soap 
sapepulver (sa w-per-pewl-verr) nt 

soap powder 
sSr (sawr) nt wound; ulcer, sore; adj 

sore 
sarbar (sawr-baar) adj vulnerable 
sa>e (saw-rer) v wound; *hurt # ta (taa) v *take; ~ bort *take out; 
~ ille opp resent; ~ imot accept; 
~ inn stay; ~ med *bring; ~ 
med seg *take away; ~ opp pick 
up; *bring up; ~ pS *put on; ~ 
seg av attend to, *deal with; ~ 
seg i vare beware; ~ vare pa 
*take care of; ~ vekk *take away 

tabell {xah-behll) c chart, table 

tablett (tahb-lehtt ) c tablet 

tabu (faa-bew) nt taboo 

tak (taak) nt roof; ceiling; grip 

takk (tahkk ) thank you 

takke (tahk-ker) v thank; *ha a for 
owe 

takknemlig (tahk-ne/?m-li ) adj grate- 
ful, thankful 

takknemlighet (tahk-ne/>n?-li-hayt) C 
gratitude 

taksameter (tahk-sah-map-terr) nt (pi 
~, -tre) taxi-meter 

taksere (tahk-sap-rer) v value, esti- 
mate 

takstein (faafc-stayn ) c tile 

taktikk (tahk-f/Wr) c tactics pi 

tale (faa-ler)c speech 

taleevne (faa-ler-ehv-ner) c speech 

talent (tah-lehnt ) nt talent talerstol 284 telefonsamtale talerstol (faa-ler-shtool) c pulpit 
talkum (fa/j/-kewm) c talc powder 
tall (tahll) nt figure, number 
tallerken (tah-/asr-kern ) c plate, dish 
tallord (fa/)/-l6or) nt (pi ~) numeral 
tallrik (fa/>/-reek) adj numerous 
talong (xah-longng) c stub, counterfoil 
tarn (tahmm ) adj tame 
tampong (tahm-pongng) c tampon 
tang (tahngng) c (pi tenger) tongs pi, 

pliers pi 
tank (tahngk)c tank 
tankbat (tahngk-bavrt) c tanker 
tanke {tahng-ker) c thought, idea 
tankefull (fa/wg-ker-fewl) adj 

thoughtful 
tankestrek (fahng-ker-strayk) cdash 
tann (tahnn ) c (pi tenner) tooth 
tannberste (fa/w-bursh-ter) c tooth- 
brush 
tannkjott (tahn-khun ) nt gum 
tannkrem (tahnn-kraym) c toothpaste 
tannlege (fa/in-lay-ger) c dentist 
tannpasta (fa/)n-pahss-tah) c tooth- 
paste 
tannpine (fa/w-pee-ner) c toothache 
tannpirker (fahn-peer-kerr) c tooth- 
pick 
tannpulver (fa/w-pewl-verr) nt tooth- 
powder 
tante (tahn-ter) c aunt 
tap(taap)/if loss 
tape(faa-per) v*lose 
tapet (tah-papf ) nt wallpaper 
tapper (tahp-perr) adj brave, coura- 
geous 
tapperhet (ra/?p-perr-hayt) c courage 
tariff (tah-r/ff ) c rate, tariff 
tarm (tahrm) c intestine, gut; tarmer 

bowels pi, intestines 
tau (tou ) nt cord 
taue(fou-er) v tow, tug 
taus (touss) adj silent 
tavle [tahv-\er)'c blackboard; board taxi (tahk-s\)c taxi 

te(tay)ctea 

teater (teh-aa-terr) nt (pi ~, -tre) 
theatre 

teaterstykke (teh-aa-ter-shtew-ker) nt 
play 

tegn (tayn) nt sign, token, signal; in- 
dication 

tegne (tay-ner) v *draw; sketch; ~ 
opp design 

tegnefilm (fay-rier-film) c cartoon 

tegneserie (fay-ner-say-ri-er) c comics 

pi 

tegnestift (fay-ner-stift) c drawing- 
pin; thumbtack nAm 
tegning (fav-ning) c sketch, drawing 
tekanne (fay-kah-ner) c teapot 
tekniker (feM-ni-kerr) c technician 
teknikk (tehk-nM) c technique 
teknisk (fe/?/c-nisk) adj technical 
teknologi (tehk-noo-loo-gee) c tech- 
nology 
tekopp (fap-kop) c teacup 
tekst (tehkst) c text; subtitle 
tekstil (tebk-steel) c/nt textile 
tekstilvarer (tehk-sfee/-vaa-rerr) pi 

drapery 
telefon (teh-ler-/oon) c phone, tele- 
phone 
telefonere (teh-ler-foo-nap-rer) v 

phone 
telefonist (teh-ler-fo-n/sf ) c operator, 

telephonist 
telefonkatalog(teh-ler-foon-kah-tah- 
lawg) c telephone directory; tele- 
phone book Am 
telefonkiosk (teh-ler-foon-khosk ) c 

telephone booth 
telefonopprinaning(teh-ler-ffx>-nop- 

ring-ning ) c telephone call 
telefon rer (teh-ler-foon-rurr) nt (pi ~) 

receiver 
telefonsamtale (teh-ler-foon-sahm-taa- 
ler)c telephone call telefonsentral 285 tidsbesparende telefonsentral (teh-ler-fi5on-sehn-traal ) 
c telephone exchange 

telegrafere (teh-ler-grah-/a>rer) v 
cable, telegraph 

telegram {teMer-grahmm) nt (pi 
~mer) cable, telegram 

teleobjektiv (fay-ler-ob-Yehk-teev) nt 
telephoto lens 

telepati (teh-ler-pah-fee) c telepathy 

telle itehUer) v count; ~ opp count 

telt(tehlt)flUent 

tema (fa>mah ) nt theme 

temme (tehm-mer) vtame 

temmelig (tehm-mer-\\) adv rather, 
pretty, fairly, quite 

tempel (tehm-per\) nt (pi ~, -pier) 
temple 

temperatur (tehm-per-rah-fevvr) c 
temperature 

tempo (tehm-poo) nt pace 

tendens (tehn-dehns) c tendency; *ha 
~~ til tend 

tenke (tehng-ker) v *think; ~ over 
think over; ~ pa *think of; ~* 
seg imagine, fancy; ~ ut conceive 

tenker (tehng-kerr) c thinker 

tenne itehn-nsr) v *light 

tanning (fe/jn-ning) C ignition 

tennis (fe/m-niss) c tennis 

tennisbane (fe/jn-niss-baa-ner) c ten- 
nis-court 

tennissko (tehn-ru-skoo ) pi tennis 
shoes 

tennmagnet (fehn-mahng-nayt) C 
magneto 

tennplugg (fehn-plewg ) c sparking- 
plug 

tennspole (reho-spoo-ler) c ignition 
coil 

tenaring (fa>naw-ring) c teenager 

teologi (teh-oo-loo-gee) c theology 

teoretisk (teh-oo-ra>tisk ) adj theor- 
etical 

teori (teh-oo-ree) c theory teppe (tehp-per) nt blanket; carpet; 
curtain 

terapi (teh-rah-pee) c therapy 

termin (taer-meen) c term 

termometer (taBr-moo-may-terr) nt 
(pi ~~, -tre) thermometer 

termosflaske (fasr-mooss-flahss-ker) c 
vacuum flask, thermos flask 

termostat (taer-moo-sfaaf ) c thermo- 
stat 

terning (taeae-mng ) c cube; dice pi 

terpentin (taer-pehn-teen) c turpen- 
tine 

terrasse (tae-rahss-ser) c terrace 

terreng (xse-rehngng) nt terrain 

terror (taer-roor) c terror 

terrorisme (tae-roo-r/ss-mer) c terror- 
ism 

terrorist (tae-roo-r/'sr ) c terrorist 

terskel (taesh-ker\ ) c threshold 

terylen (teh-rew-Zayn) cterylene 

tesalong (fap-sah-long) c tea-shop 

tese(fay-ser)c thesis 

teservise (fap-saer-vee-ser) nt tea-set 

teskje (fap-shay) c teaspoon; tea- 
spoonful 

test (tehst)c test 

testamente (tehss-tah-me/wMer) nt 
will 

teste {tehss-xer) vtest 

tett (tehtt) adj dense, thick 

tettpakket (feto-pah-kert) adj crowd- 
ed 

Thailand (tigh-\ahr\) Thailand 

thailandsk (f/g/Hahnsk) adj Thai 

thailender (f/g/Heh-nerr) C Thai 

ti (tee) num ten 

tid (teed) c time; period; hele tiden 
all the time; i tide in time 

tidevann (fee-der-vahn) nt tide 

tidlig (tee-W)adj early; tidligere be- 
fore, former, previous, formerly, 
adv before; past 

tidsbesparende ( f/fs-beh-spaa-rer-ner ) tidsskrift 286 tilsiktet adj time-saving 

tidsskrift (f/f-skrift) nt magazine, 
periodical, review, journal 

tie (fee-er) v *be silent, *keep quiet 

tiende (fee-er-ner) num tenth 

tiger (fee-gerr)c tiger 

tigge(f/fif-ger) vbeg 

tigger(f/g-gerr)c beggar 

til (till) prep to; for; until, till; en ~ 
another 

tilbake (til-baa-ker) adv back; *g ~ 
*get back 

tilbakebetale (til-baa-ker-beh-taa-ler) v 
reimburse, *repay 

tilbakebetaling (til-baa-ker-beh-taa- 
ling ) c repayment, refund 

tilbakef lyvning (til-baa-ker-f lewv-ning ) 
c return flight 

tilbakegang (til-baa-ker-gahng) c re- 
cession 

tilbakekalle (til-baa-ker-kah-ler) v re- 
call 

tilbakekomst (til-baa-ker-komst ) c re- 
turn 

tilbakereise (til-baa-ker-ray-ser) c re- 
turn journey 

tilbakevei (til-baa-ker-vay) c way back 

tilbakevise (til-baa-ker-vee-ser) v re- 
ject 

tilbe (f/7-bay) v worship 

tilbeher (f/7-beh-hurr) nt accessories pi 

tilberede (f/7-beh-ray-der) v prepare; 
cook 

tilbringe (f/7-bri-nger) v *spend 

tilbud (t/7-bewd) nt (pi ~) offer; sup- 

p,y 
tilby(f/7-bew) v offer 

tilbeyelig {t\\-bur ew -er-\\) adj inclined; 
vasre *r til tend to 

tilbeyelighet (til-5ur ovv -er-li-hayt ) c in- 
clination, tendency 

tildele (f/7-day-ler) v allot; award; as- 
sign to; administer 

tilfeldig (til-feW-di ) adj incidental, ac- cidental, casual 

tilfeldig vis (til-feW-di-veess) adv by 
chance 

tilfelle (f//-feh-ler) nt case, instance; 
chance; i ~ av in case of 

tilfluktssted (f/7-flewkt-steh) nt shelter 

tilfreds (t\\-frehts) adj content; satis- 
fied 

tilf redshet (til-frehfs-hayt ) c satisfac- 
tion 

tilfredsstille (f/7-freht-sti-ler) v satisfy 

tilfredsstillelse (f/7-freht-sti-lerl-ser) c 
satisfaction 

tilfredsstilt (r/7-freht-stilt) adj satisfied 

tilfersel (f/7-fur-sherl) c (pi -sler) sup- 
ply 

tilfeye (f/7-fur ew -er) vadd 

tilfeyelse (f//-fur ew -erl-ser) c addition 

tilgang (f/7-gahng) c access 

tilgi (f/V-Yee) v *forgive 

tilgivelse (f/7-Vee-verl-ser) c pardon 

tilgjengelig (til-^e/jng-nger-li) adj 
available; accessible 

tilhenger (f/7-heh-ngerr) c trailer; sup- 
porter 

tilhore (f/7-hur-rer) v belong, belong to 

tilherer (f/7-hur-rerr) c auditor 

tilintetgjore (ti-//'n-tert-Yur-rer) v de- 
stroy; destroy, ruin 

tillate (f//-laa-ter) v permit, allow; 
vasre tillatt *be allowed 

tillatelse (f/7-laa-terl-ser) c permission, 
authorization; permit; *gi ** li- 
cense 

tillegg (f/7-lehg) nt (pi ~) supple- 
ment; surcharge; annex 

tillit (f//-leet) c faith, confidence, trust 

tillitsf ull (f/7-leets-fewl ) adj confident 

tilpasse (f/7-pah-ser) v adapt, suit; ad- 
just 

tilrettevise (til-re/7f-ter-vee-ser) v re- 
primand 

tilrade (f/7-raw-der) v recommend 

tilsiktet (f/7-sik-tert) a dj intentional tilskrive 287 tommelfinger tilskrive (f/7-skree-ver) v assign to 


tittel (f/Merl) c (pi titler) title 


tilskudd (f/7-skewd) nt (pi '*) sub- 


tiur (ree-ewr) c wood grouse 


sidy; grant 


tjene [tYay-nex) vearn; *make 


tilskuer (f//-skew-err) c spectator 


tjener (f^-nerr) c boy, servant, do- 


tilsluttet (f/7-shlew-tert) adj affiliated 


mestic 


tilstand (f/7-stahn) c condition 


tjeneste.(f^-nerss-ter) c favour; ser- 


tilstedevaerelse(til-sfa7-der-vaeae-rerl- 


vice 


ser)c presence 


tjue (khew-er) num twenty 


tilstedevaerende (til-sfay-der-vaece-rer- 


tjuende (khew-er-ner) num twentieth 


ner) ad/ present 


tjaere (khaeae-rer) c tar 


tilstrekkelig (til-sfre/7-ker-li ) adj 


to(too)/7ii/ntwo 


enough, sufficient; adequate; *vae- 


toalett (too-ah-lehtt) nt bathroom, 


re suffice; *do 


lavatory, toilet; washroom nAm 


tilstetende (f/7-stur-ter-ner) adj neigh- 


toalettbord (too-ah-/e/?f-boor) nt 


bouring, adjacent 


dressing-table 


tilsta (f/7-staw) v confess, admit 


toalettpapir (too-ah-/e/?f-pah-peer) nt 


tilstaelse (f//-staw-erl-ser) c con- 


toilet-paper 


fession 


toalettsaker (too-ah-leht-saa-kerr) pi 


tilsvare (f/7-svaa-rer) v correspond 


toiletry 


tilsvarende (f/7-svaa-rer-ner) adj 


toalettveske (too-ah-/enf-vehss-ker) c 


equivalent 


toilet case 


t i Isy n elat end e (til-sew-ner-laa-ter-ner ) 


tobakk (too-bahkk) c tobacco 


adj apparent 


tobakksforretning(tooHba/7/cs-fo-reht- 


tilta (f//-taa ) v increase 


ning)c tobacconist's 


tiltakende (f/Y-taa-ker-ner) adj pro- 


tobakkshandler (too-6a/)/cs-hahnd-lerr ) 


gressive 


c tobacconist 


tiltrekke (f/7-treh-ker) v attract 


tobakkspung (too-oa/?/cs-poong ) c to- 
bacco pouch 


tiltrekkende (t/Mreh-ker) adj attract- 


ive 


todelt (foo-dehlt ) adj two-piece 


tiltrekning (f/Mrehk-ning) c attraction 


tog (tawg) nt train, parade 


time (fee-mer) c hour; lesson; hver ~ 


tolk(tolk)c interpreter 


hourly 


tolke (fo/-ker) v interpret 

toll (toll ) c Customs duty; Customs 


timeplan (f/-mer-plaan) c schedule 


timian (fee-mi-ahn) c thyme 


pi 


tind (tinn ) c peak 


tollavgift (fo/-laav-vjft) c Customs 


tine(fee-ner) vthaw 


duty 


ting (tingng) c (pi ~~) thing 


toller (foMerr) c Customs officer 


ting est (f/ng-ngerst ) c gadget 


tollfri {toll-free) adj duty-free 


tinn (tinn ) nt pewter, tin 


tolv (toll )num twelve 


tinnfolie (f/n-foo-li-er) c tinfoil 


tolvte (foMer) num twelfth 


tinning (tin-ning) c temple 


torn (tomm ) adj empty 


tirsdag iteesh-dah) c Tuesday 


tomat (too-maaf ) c tomato 


tispe (f/ss-per) c bitch 


tommelfinger (rom-merl-fi-ngerr) c (pi 


tistel (f/ss-terl) c (pi -tier) thistle 


-gre) thumb tomt 288 trenge tomt (tomt ) c grounds, plot 


urge 


tone (fod-ner) c note, tone 


transaksjon (trahn-sahk-shoon) cdeal, 


tonn (tonn ) nt ton 


transaction 


topp (topp) c summit, top; peak 
topplokk (fop-lok) nt (pi ~) cylinder 


transatlantisk (frahn-saht-lahn-tisk ) 


adj transatlantic 


head 


transformator (trahns-for-maa-toor) c 


torden (foo-dern) c thunder; tor den- 


transformer 


thundery 


transpirasjon (trahn-spi-rah-s/jdon) c 


tordenvaer (foo-dern-vaeaer) nt (pi ~) 


perspiration 


thunderstorm 


transpirere (trahn-spi-ray-rer) v per- 


tordne (rood-ner) v thunder 


spire 


tore(fdo-rer) vdare 


transport (trahns-poff ) c transport, 


torg (torg) nt market-place 


transportation 


torn (toon ) c thorn 


transportabel (trahns-po-faa-berl ) adj 


torsdag (tawsh-dah) c Thursday 


portable 


torsk (toshk) c (pi ~) cod 


transporters (trahns-po-fap-rer) v 


tortur (too-feivr) c torture 


transport 


torturere (too-tew-ra>rer) v torture 


trapp (trahpp) c stairs pi, staircase 


tosk (tosk ) c fool 


travel (fraa-verl ) adj busy 


tospraklig (foo-sprawk-li) adj bi- 


travelhet (fraa-verl-hayt) c bustle 


lingual 


*tre (tray) vstep; thread 


total (too-taal) adj total; overall; ut- 


tre 1 (tray) num three 


ter 


tre 2 (tray) nt (pi traer) tree; wood; 


totalisator (too-tah-li-saa-toor) c total- 


tre- wooden 


izator; bookmaker 


tredje (trayd-Ver) num third 


totalitaer (too-tah-li-fa3a?r) adj totali- 


treffe (trehf-fer) v *hit; *meet 


tarian 


treg (trayg ) adj slack 


totalsum (too-faa/-sewm ) c (pi 


trekant (frap-kahnt) c triangle 


~mer) total 


trekantet (fray-kahn-tert) adj triangu- 


totalt (too-faa/f) adv completely 


lar 


tradisjon (trah-di-s/?odn) c tradition 


trekk (trehkk) nt move; trait; c 


tradisjonell (trah-di-shoo-ne/j//) adj 


draught 


traditional 


trekke (trehk-ker) vpull, *draw; up- 


trafikk (trah-fikk) c traffic 


holster; ** fra deduct; subtract; ~- 


trafikk-kork (trah-fffc-kork) c jam, 


opp *wind; uncork; ~ tilbake 


traffic jam 


*withdraw; ~ ut extract 


trafikklys (trah-fifc-lewss) nt (pi ~) 


trekkpapir (freM-pah-peer) nt blot- 


traffic light 


ting paper 


tragedie (trah-ga>di-er) c tragedy 


treklever (frap-klur-verr) c shamrock 


tragisk (traa-gisk) adj tragic 


trekning (fre/7/c-ning) cdraw 


trakt (trahkt ) c region; funnel 


trekull (fraK-kewl ) nt charcoal 


traktat (trahk-faaf ) c treaty 


trene (fray-ner) v drill; train 


traktor (trahk-toor) c tractor 


trener (fray-nerr) c coach 


trang (trahngng ) adj tight, narrow; c 


trenge {trehng-nger) v need; "** seg trening 289 tunfisk frem push 


til ** for in spite of 
trost (trost ) c thrush 


trening (fray-ning ) c training 


treskjaererarbeid (frap-shaeae-rerr-ahr- 


true (trew-er) v threaten 


bayd ) nt wood-carving 


truende (frew-er-ner) adj threatening 


tresko (frap-skoo) c (pi ~~) wooden 


trumf (trewmf ) c trump, trump card 


shoe 


trupp (trewpp) c band; company 
trusel (frewss-serl) c (pi -sler) threat 


trett (trehtt ) adj tired, weary 


trette {treht-xer) v argue, quarrel; 


truser (trew-serr) pi briefs pi, knick- 


tire; c quarrel 


ers pi, panties pi; underpants plAm 


tretten itreht-tem) num thirteen 


trykk 1 (trewkk) nt pressure 


trettende (frebf-ter-ner) num thir- 


trykk 2 (trewkk) nt engraving, print 


teenth; adj tiring 


trykk 3 (trewkk) nt stress; *legge r? 


tretti (treht-t\) num thirty 


pa stress 


trettiende (fre/)f-ti-er-ner) num thir- 


trykke 1 {trewk-ker) v press; "** pa 


tieth 


press 


trevle opp (trehv-\er) fray 


trykke 2 {trewk-ker) v print 


tribune (tri-beiv-ner) c stand 


trykkende (frew/r-ker-ner) adj stuffy 


trick (trikk) /rt trick 


trykknapp (frew/c-knahp) c push-but- 


trikk (trikk) c tram; streetcar nAm 


ton; press-stud 


trikotasje (tri-koo-faa-sher) c hosiery 


trykkoker (trewk-koo-kerr) c pressure- 


trillebar (fr//-ler-bawr) c wheelbarrow 


cooker 


trinn (trinn ) nt Step 


trykksak (trewk-saak) c printed mat- 


trinse (trin-ser) c pulley 


ter 


trist(trist)acf/sad 


tryllekunstner(frewMer-kewnst-nerr) 


triumf (tri-ewmf) c triumph 


c magician 


triumfere (tri-ewm-fap-rer) v triumph 


trobbel (fruro-berl ) nt trouble 


triumf erende (tri-ewm-faK-rer-ner) adj 


trost (trurst)c comfort 


triumphant 


treste (trurss-ter) v comfort 


tro (troo) v believe; reckon; c belief, 


trestepremie (frurss-ter-pray-mi-er) c 


faith; adj faithful 


consolation prize 


trofast (frod-fahst) adj faithful, true 
trolig (froo-li) ad/credible 


tra(traw) vstep 


trSd(traw)c thread 


trolldom (froZ-dom) c magic 


tsjekkoslovak (cheh-koo-sh loo- vaak) c 


trolley buss (fro/-li-bewss) C trolley- 


Czech 


bus 


Tsjekkoslovakia(cheh-koo-shloo-vaa- 


tromme (troom-mer) c drum 


ki-ah ) Czechoslovakia 


trommehinne (froom-mer-hi-ner) c 


tsjekkoslovakisk(cheh-koo-shloo-vaa- 


ear-drum 


kisk)ac[/Czech 


trompet (troom-papf ) c trumpet 


tube (few-ber)c tube 


trone (froo-ner) c throne 


tuberkulose (tew-baer-kew-/oo-ser) c 


tropene (frod-per-ner) pi tropics pi 


tuberculosis 


tropisk (frod-pisk) adj tropical 
tropper (frop-perr) p/ troops pi 


tulipan (tew-li-paan) c tulip 


tull (tewll ) 73^ rubbish 


tross (tross) prep in spite of, despite; 


tunfisk (fewn-fisk) c tuna tung 290 terke tung (toongng ) adj heavy 

tunge (toong-nger) c tongue 

tungnem (toong-nehm) adj slow 

tunika (fevv-ni-kah) c tunic 

Tunisia (tew-nee-si-ah ) Tunisia 

tunisier (tew-nee-si-err) c Tunisian 

tunisisk (tew-nee-sisk ) adj Tunisian 

tunnel (tew-ne/?//) c tunnel 

tur (tewr) c ride, trip; turn 

turbin (tewr-been) c turbine 

turbojet (fewr-boo-Yeht) c turbojet 

turgjenger ( few- Yeh-ngerr ) c walker 

turist (tew-r/sf ) c tourist 

turistklasse (tew-r/sf-klah-ser) c tour- 
ist class 

turistkontor (tew-r/'sf-koon-toor ) nt 
tourist office 

turisttrafikk (tew-r/ss-trah-f ik ) c tour- 
ism 

turnbukse (fewn-book-ser) c trunks pi 

turner (few-nerr) c gymnast 

turnering (tew-nap-ring ) c tourna- 
ment 

turnsko {tewn-skoo) pi gym shoes; 
sneakers plAm 

tur-retur (fewr-reh-tewr) round trip 
Am 

tusen (rew-sern) num thousand 

tusmerke (fewss-murr-ker) nt dusk 

tut (tewt)c nozzle 

tute (fester) vhoot; honk vAm, toot 
vAm 

tvang (tvahng ) c constraint; force 

tverr (tvaerr) adj cross 

tvert imot (tvaet \-mobt) on the con- 
trary 

tvert om {tvaet om) the other way 
round 

tvetydig (rvap-tew-di) adj ambiguous 

tvil (tveel ) c doubt; uten ~ without 
doubt 

tvile(fvee-ler) v doubt 

tvillinger (fv/Hi-ngerr) pi twins pi 

tviisom (tveel-som) adj doubtful tvinge (tving-nger) v force 

tvist (wist ) c dispute 

tydelig (few-der-li) adj clear, distinct, 

plain; evident, apparent; explicit 
tyfus (rew-fewss) c typhoid 
tygge (tewg-ger) vchew 
tyggegummi (fewg-ger-gew-mi) C 

chewing-gum 
tykk (tewkk ) adj thick; corpulent, fat, 

big 
tykkelse (few/c-kerl-ser) c thickness 
tykkfallen (few/c-fah-lern) ad/ stout 
tykne {tewk-ner) v thicken 
tyngde (tewng-der) c weight 
tyngdekraft (fewng-der-krahft) c grav- 
ity 
tynge (tewng-nger) v oppress 
tynn (tewnn ) adj thin; sheer; weak 
type (temper) c type 
typisk (tevv^pisk) adj typical 
tyr (tewr) c bull 
tyrann (xew-rahnn) c tyrant 
tyrefektning (few-rer-fehkt-ning) c 

bullfight 
tyref ektningsarena ( few-rer-fehkt- 

ning-sah-ray-nah) c bullring 
tyrker (fewr-kerr) c Turk 
Tyrkia (fetvr-ki-ah) Turkey 
tyrkisk (tewr-k\sk) adj Turkish 
tysk (tewsk) adj German 
tysker (tewss-ken) c German 
Tyskland (fews/c-lahn) Germany 
tyv(tewv)c thief 
tyve (few-ver) num twenty 
tyvende (few-ver-ner) num twentieth 
tyveri (tew-ver-ree) nt robbery, theft 
toff el (turf-fer\)c (pi tofler) slipper 
temme (turm-mer) v empty 
temmer (fumr-merr) nt timber 
temmermenn (furm-merr-mehn)p/ 

hangover 
tomming (turm-m'mg) c emptying 
tonne (turn-ner) ccask, barrel 
torke (turr-ker) c drought; v wipe, terkeapparat 291 uenig dry; * av wipe; ~ bort wipe 


ubebodd (ew-beh-bood) ad/unin- 


terkeapparat (furr-ker-ah-pah-raat) nt 


habited 


dryer 


ubeboelig (ew-beh-boo-er-li) adj unin- 
habitable 


terr(turrr)ad/dry 


terst (tursht) adj thirsty; c thirst 


ubegrenset (ew-beh-grehn-sert) adj 
unlimited 


tevaer (rtvr-vaeaer) nt thaw 


toye itur ew -er) v stretch 


ubehagelig (eiv-beh-haa-ger-li) adj dis- 


teyelig (tur ew -er-\\) adj elastic 


agreeable, unpleasant; nasty 


teyelighet (fur ew -er-li-hayt) c elastic- 


ubekvem (ew-beh-kvehm) adj un- 


ity 


comfortable 


teyle {tur ew -\er) vcurb; restrain 


ubekymret (ei^beh-khewm-rert) adj 


ta(taw)c(pltaer) toe 


carefree 


take (ranker) c mist, fog 


ubeleilig (ew-beh-lay-li ) adj inconven- 


takelykt (favHcer-lewkt) c foglamp 


ient 


taket (faiv-kert) adj foggy 
talmodig (tol-moo-di ) adj patient 


ubeleilighet (ev^beh-lay-li-hayt) c in- 


convenience 


talmodighet (tol-moo-di-hayt) c pa- 


ubemyndiget (evv^beh-mewn-di-ert) 


tience 


adj unauthorized 


tape (tamper) c fool 


ubesindig (ev^beh-sin-di) adj rash 


tapelig (taw-per-W) adj silly, foolish; 


ubeskjeden (eiv-beh-shay-dem) adj 


crazy 


immodest 


tare (faw-rer)c tear 


ubeskyttet (ew-beh-shew-tert) adj un- 


tareperse (faiv^rer-pae-sher) c tear- 


protected 


jerker 


ubestemt (Si^beh-stehmt) adj indefi- 


tarn (tawn)flf tower 


nite 
ubesvart (evv^beh-svaat) adj un- 
answered 
ubetydelig (ew-beh-fevv-der-li) adj in- 


u 


significant; slight, petty 
ubevisst (ew-ber-vist ) adj uncons- 


ualminnelig (ew-ahl-m/-ner-li) adj un- 


cious 


usual 


ubotelig (ew-boo-ter-li) adj irrepar- 


uanselig (ew-ahn-say-li ) adj incon- 


able 


spicuous, insignificant 


udugelig (ew-dew-ger-li ) adj inca- 
pable 


uanstendiq (evv-ahn-stehn-di ) adj in- 
decent; obscene 


udyrket (e^dewr-kert) adj unculti- 


uantakelig (ew-ahn-faa-ker-li ) adj un- 


vated 


acceptable 


uegnet (evo^ay-nert) adj unsuitable, 


uavbrutt (evv-ahv-brewt) a dj continu- 


unfit 


ous 


uekte (Iw^-ehk-ter) adj false 


uavhengig (ev^ahv-heh-ngi ) adj inde- 
pendent 
uavhengighet (eiva/)\Mieh-ngi-hayt ) c 


uendelig (ew-e/jn-ner-li ) adj endless, 

infinite 
vaere uenig (vasaj-rerew-aK-ni) dis- 


independence 


agree uerfaren 292 under uerfaren (ev^aer-faa-rem ) adj inex- 
perienced 

ufaglaert (ev^faag-laeaet) adj unskilled 

uflaks (evv^flahks) c bad luck 

uf orklarlig (ew-for-/c/aa-li ) adj unac- 
countable 

uformell (ei^-for-mehl! ) adj casual, in- 
formal 

uforskammet (eiv-fo-shkah-mert) adj 
insolent, impertinent, impudent; 
rude 

uforskammethet (eTv^-fo-shkah-mert- 
hayt)c insolence 

uf orstaelig (ew-fo-shtaw-er-li ) adj 
puzzling 

ufortjent (e^fo-tvaynt) adj unearned 

ufremkommelig (evv-f rehm-ko-mer-li ) 
adj impassable 

ufullkommen (ei^-fewl-ko-mern) adj 
imperfect 

ufullstendig (ei^fewl-stehn-di ) adj in- 
complete 

ufelsom (ew-fur-l-som ) adj insensitive 

ugift (ew-vift) adj single 

ugjenkallelig (ew-Vehn-fcaW-ler-li ) adj 
irrevocable 

ugle(ewg-ler)cowl 

ugress (evv-grehss) nt weed 

ugunstig (ei^gewn-sti ) adj unfavour- 
able 

ugyldig (evv^Yewl-di) adj invalid, void 

uhelbredelig (ew-hehl-bra"K-der-li ) adj 
incurable 

uheldig (ew-he/j/-di ) adj unfortunate, 
unlucky 

uheldigvis (ew-/ie/j/-di-veess ) adv un- 
fortunately 

uhell (e^hehl ) nt misfortune; acci- 
dent 

uhyggelig (ew-hew-ger-W ) adj creepy; 
ominous 

uhef lig (ew-hurf-li ) adj impolite 

ujevn (ew-Yehvn) adj uneven 

uke(ei^ker)cweek ukentlig (ew-kemt-li) adj weekly 
ukeslutt (ev^ker-slewt) c weekend 
ukjent (ew-khehnt) adj unknown, un- 
familiar 
uklar (ei^klaar) adj obscure, dim 
uklok (evHdook) adj unwise 
uknuselig (ew-kriew-ser-W) adj un- 
breakable 
ukvalifisert (ewH<vah-li-fi-sayt) adj un- 
qualified 
uleilighet (ew-/aK-li-hayt ) trouble 
ulempe (ei/Hehm-per) c disadvantage; 

nuisance 
uleselig (ew-/a>ser-li ) adj illegible 
ulik (ew-leek) adj unequal, uneven 
ulike (ewMee-ker) adj odd 
ull (ewll ) c wool; ull- woollen 
ulljakke (evW-vah-ker) c sweater, car- 
digan 
ulovlig (ewMawv-li ) adj illegal, unlaw- 
ful 
ultrafiolett (evW-trah-fi-oo-leht) adj ul- 
traviolet 
ulv(ewlv)cwolf 

ulykke {ew-\ew-ker) c accident, mis- 
fortune; calamity, disaster; misery 
ulykkelig (ew-/ewfc-ker-li ) adj un- 
happy; miserable 
ulaerd (evHaeaerd ) adj uneducated 
umake (ew-maa-ker) c pains; *va3re 

umaken verd *be worthwhile 
umiddelbart (ew-mi-derl-baat) adv im- 
mediately, instantly 
umoderne (e^moo-daeae-ner) adj out 

of date 
umulig (ew-meiv-li ) adj impossible 
umyndig (evv-mewn-di ) adj under age 
umeblert (evv^murb-layt ) adj unfur- 
nished 
umatelig (ew-maw^ter-li ) adj vast, im- 
mense 
under 1 (eivn-derr) nt wonder 
under 2 (oon-nerr) prep below, during, 
beneath, under; adv beneath underbukse 293 unnga underbukse (ewn-nerr-book-ser) c 
panties pi, drawers, pants pi; 
shorts plAm 

underernaering (ewn-nerr-ae-naeae-ring ) 
c malnutrition 

undergang (eivn-nerr-gahng ) C ruin, 
destruction 

undergrunnsbane (ewwierr-grewns- 
baa-ner) c underground; subway 
nAm 

underholde (eivn-nerr-ho-ler) v en- 
tertain, amuse 

underholdende (ewn-nerr-ho-ler-ner ) 
adj entertaining 

under holdning (ewn-nerr-hol-ning) C 
entertainment 

underholdsbidrag (ewn-nerr-hols-bee- 
draag ) nt alimony 

underjordisk (ewn-nerr-Yoor-disk) adj 
underground 

underkaste seg (ewn-nerr-kahss-ter) 
submit 

under kjole (ewrwierr-khoo-ler) c slip 

underkue (ewo-nerr-kew-er) v subject 

underlagskrem (ewn-ner-laags-kraym ) 
c foundation cream 

underlegen (ewn-ner-lay-gem ) adj in- 
ferior 

underlig (ewn-der-\\ ) adj odd, strange, 
queer; peculiar 

under ordnet (ewn-ner-oord-nert) adj 
subordinate; minor, secondary; ad- 
ditional 

under retning (ewn-ner-reht-ning ) C 
notice 

underrette (ewwier-reh-ter) v inform; 
notify 

underskrift (evw-nerr-skrift ) c signa- 
ture 

underskudd (ewwier-shkewd ) nt (pi 
~) deficit 

understreke (em>-ner-shtray-ker) v 
underline; emphasize 

understrem (ewwier-shtrurm ) c (pi ~mer) undercurrent 

underseke (ewn-ner-shur-ker) v en- 
quire; examine 

undersekelse (ewn-ner-shur-kerl-ser) c 
investigation, enquiry; check-up, 
examination 

undersatt (ewn-ner-shot) C subject 

undertegne (ewn-ner-tay-ner) vsign 

undertegnede (ewn-ner-tay-ner-der) C 
(pi ~) undersigned 

undertrykke (ewn-ner-trew-ker) v op- 
press, suppress 

undertreye (ewn-ner-trur ew -er) c un- 
dershirt, vest 

undertey (ewn-ner-tur ew ) pi under- 
wear 

undervanns- (ewn-nerr-vahns) under- 
water 

undervise (ewn-nerr-vee-ser) v *teach; 
instruct 

undervisning (ewn-nerr-veess-ning ) c 
tuition, instruction 

undervurdere (ewn-nerr-vew-day-rer ) 
v underestimate 

undre seg (ewn-drer) wonder; marvel 

ung (oongng ) adj young 

ungarer (oong-gaa-rerr) c Hungarian 

Ungarn (ewng-gaan) Hungary 

ungarsk {ewng-gaashk) adj Hun- 
garian 

ungdom {oong-dom) c (pi ~mer) 
youth; ungdoms- juvenile 

ungdomsherberge (oong-doms-haer- 
baer-ger) nt youth hostel 

unge (oong-nger) c kid 

ungkar (oong-kaar) c bachelor 

uniform (ew-ni-form) c uniform 

union (ew-ni-oon) c union 

univers {ew-ri\-vaeshsh) nt universe 

universell (ew-ni-vae-s/)e/?//) adj uni- 
versal 

universitet (ew-ni-vae-shi-fapr ) nt uni- 
versity 

unnga (ewn-gaw) v avoid; escape unnskyld! 294 

unnskyld! (ewn-shewl ) sorry! 
unnskylde (ewn-shew-ler) v excuse 
unnskyldning (evw-shewl-ning ) C 
apology, excuse; *be om ~ apolo- 
gize 
unnslippe (ewn-shli-per) v escape 
unntagen (ewn-taa-gern ) prep but, 

except 
unntak (ewn-taak ) nt (pi ~) excep- 
tion 
unntatt (ewn-taht) prep except 
unnvike (ewn-vee-ker) v avoid 
unnvaere (ewn-vaeae-rer) v spare 
unyttig (ev^new-ti ) adj useless 
unedvendig (evv-nurd-vern-di ) adj un- 
necessary 
unayaktig (ev^nur ew -ahk-ti) adj inac- 
curate 
uoff isiell (evv^o-fi-si-erl ) adj unofficial 
uopphorlig (ew-oop-hur-li ) adv contin- 
ually 
uorden (ew-o-dern) c disorder; i ~ 

out of order; broken 
uordentlig {ew-ont-\\) adj untidy 
uoverkommelig (e^o-verr-ko-mer-li ) 

adj prohibitive, insurmountable 
uovertruffen (ewK)-ver-troo-fem ) adj 

unsurpassed 
upartisk (ew-paa-tisk) adj impartial 
upassende (evv-pah-ser-ner ) adj im- 
proper 
upersonlig (ew-pae-shoon-li ) adj im- 
personal 
upopulaer (evv^poo-pew-laeaer) adj un- 
popular 
upalitelig (ei^po-lee-ter-li ) adj unreli- 
able, untrustworthy 
ur(ewr)/7f watch 
uregelmessig (ew-ray-gerl-meh-si ) adj 

irregular 
uren (ew-rayn ) adj unclean 
urett {ew-rehx) c wrong, injustice; 
gjore ~ wrong; *ha ~~ *be 
wrong usynlig 

urettf erdig (ei/^reht-fae-di ) adj un- 
fair, unjust 

uriktig (ew-r/'/c-ti ) adj incorrect, 
wrong 

urimelig (ew-ree-mer-li ) adj unreason- 
able; absurd 

urin(ew-reen)c urine 

urmaker (ewr-maa-kerr) c watch- 
maker 

uro(ev^roo)c unrest 

urolig (ew-roo-li ) adj restless; uneasy 

urskog (ew-shkoog) c jungle 

urt(ewtt)cherb 

urtids- (ew-tits) ancient 

Uruguay (ew-rew-gew-/g/7 ) Uruguay 

uruguayaner (ew-rew-gew-igh-aa-nerr ) 
c Uruguayan 

ur uguayansk (ew-rew-gew-igh-aans/c ) 
adj Uruguayan 

usann (evv^sahn) adj untrue 

usannsy nlig (ew-sahn-sewn-li ) adj im- 
probable, unlikely 

usedvanlig (ew-sehd-vaan-li ) adj un- 
common, extraordinary, exception- 
al 

uselvisk (etv-sehl-visk) adj unselfish 

usikker (ew-si-kerr) adj uncertain; 
doubtful; unsafe 

uskadd (ev^skahd) adj unhurt; whole 

uskadelig (ew-s/caa-der-li ) adj harm- 
less 

uskikkelig (ew-sM-ker-ii ) adj naugh- 
ty 

uskyld (ev^shewl ) c innocence 

uskyldig (ew-s/jevW-di ) adj innocent 
uspiselig (ew-spee-ser-li ) adj inedible 
ustabil (eiv-stah-beel ) adj unstable 
ustadig (ew-sfaa-di) adj unsteady 
usto (eP^stur) adj unsteady 
usunn (ew-sewn) adj unhealthy, un- 
sound 
usympatisk (ev^sewm-paa-tisk ) adj 

unpleasant 
usynlig (ew-sewn-li ) adj invisible 295 uttop ut (ewt) adv out; ga' ~ *go out; r- 

over beyond 
utad (evv^taad) adv outwards 
utakknemlig (ew-tahk-nehm-li) adj 

ungrateful 
utbre (evvt-bray) v expand 
utbrudd (evvt-brewd) nt (pi *~) out- 
break 
utbryte (ewt-brew-ter) v exclaim 
utbytte (eivf-bew-ter) nt benefit; *ha 

av profit 
utdanne (ewf-dah-ner) v educate 
utdannelse (eivf-dah-nerl-ser) c edu- 
cation; background 
utdele (evvt-day-ler) v distribute 
utdrag (ewt-draag) nt (pi ~) extract, 

excerpt 
utdype (evvf-dew-per) v elaborate 
ute(ew-ter) adv out 
*ut elate (ew^ter-laa-ter) vomit, 

* leave out 
utelukke (evv-ter-loo-ker) v exclude 
utelukkende (evv^ter-loo-ker-ner) adv 

solely, exclusively 
uten (extern) prep without 
utenat (ew-ter-naht) adv by heart 
mender s (eiv-tern-dursh ) adv out- 
doors 
utenfor (evv-tem-for) p'rep outside; 

adv outside 
utenkelig (ew-tehng-ker-\\ ) adj incon- 
ceivable 
utenlands (ew-tern-lahns) adv abroad 
utenlandsk (ewMern-lahnsk ) adj alien, 

foreign 
utflukt (iwf-flookt) c trip, excursion 
utfolde (evvt-fo-ler) v unfold, display 
utfordre (evvf-foord-rer) v challenge; 
dare; utfordrende challenging, 
defiant 
utforske (ewf-fosh-ker) v explore 
utfere (eivf-fur-rer) v execute, per- 
form, implement, carry out; export 
utf erlig (ewt-fur-li ) adj detailed utf ersel (ewf-fur-sherl ) c (pi -sler) ex- 
portation, export 

utgang (ewt-gahng ) c way out, exit; 
outcome 

utgangspunkt (ewf-gahngs-poongt) nt 
starting-point 

utgave (ewt-gaa-ver) c edition 

utgi (evvf-Vee) v publish; issue 

utgift (eivr-Yift) c expense; utgifter 
expenditure 

utgravning (ewf-graav-ning ) c excava- 
tion 

utgyte (ew?-Yew-ter) v *shed 

*utholde (ewt-ho-ler) v endure 

utholdelig (ewf-ho-ler-li ) adj tolerable 

utholdenhet (eivf-ho-lern-hayt) c 
stamina 

utilfreds (ew-til-frehts) adj dissatis- 
fied 

utilfredsstillende (evv-til-freht-sti-ler- 
ner) adj unsatisfactory 

utilgjengelig (eiv-til-Yeh-nger-li) adj in- 
accessible 

utilsiktet (evv-til-sik-tert) a dj uninten- 
tional 

utilstrekkelig (ewv-til-streh-ker-li ) adj 
insufficient; inadequate 

utiltalende (ev^til-taa-ler-ner) adj un- 
pleasant 

utjevne (ewt-Yehv-ner) v equalize 

utkant (ewf-kahnt) c outskirts pi 

utkast (ewf-kahst) nt draft 

utkjersel (ewf-khur-sherl ) c exit, 
driveway 

utklippsbok (evvf-klips-book) c (pi 
-boker) scrap-book 

utkople (ewf-kop-ier) v disconnect 

utlede (ewMay-der) v deduce, infer 

utlending (ewt-lehn-ing ) c alien, 
foreigner 

utlikne (ewt-lik-ner) v level 

utluftning (ewf-lewft-ning ) c ventila- 
tion 

utlep (ewMurp) nt (pi ~) expiry utlepe 296 utydelig utlope (ewMuf-per) v expire 
utlept (ewMurpt) adj expired 
utmatte (ewf-mah-ter) v exhaust 
utmattet (ewf-mah-tert) adj tired 
utmerke seg (ewf-maer-ker) excel 
utmerket (evvf-maer-kert) adj fine, ex- 
cellent 
utnevne (ewt-nehv-ner) v appoint 
utnevnelse (ewf-nehv-nerl-ser) c 

nomination, appointment 
utnytte (ewf-new-ter) v exploit 
utpresse (ewf-preh-ser) v extort 
utpressing (ewt-preh-sing ) c extortion 
utregning (evvf-ray-ning ) c calculation 
utrivelig (ew-free-ver-li ) adj unpleas- 
ant 
utro (evv-troo) adj unfaithful 
utrolig (ew-froo-li) ad/incredible 
utrop (ewt-roop) nt (pi ~) exclama- 
tion 
utruste (eivf-rewss-ter) v equip 
utrustning (ewf-rewst-ning ) c outfit 
utsalg (ewf-sahlg) nt (pi ~) sales 
utseende (ewt-say-er-ner) nt look, ap- 
pearance; semblance 
utsending (evvf-seh-ning ) c delegate 
utsette (ewf-seh-ter) v postpone, de- 
lay, *put off, adjourn; expose; ut- 
satt for liable to; subject to 
utsettelse (ewf-seh-terl-ser) c delay 
utside (ewf-seeer) c outside; exterior 
utsikt (evvf-sikt) c view; prospect, 

outlook 
utskeielse (ewt-shay-erl-ser) c excess 
utslett (ewt-sleht) nt rash 
utslitt (ewt-shlit ) adj worn-out 
utsolgt (ewf-solt ) adj sold out 
utstedelse (ewf-stay-derl-ser) c issue 
utstikker (ewf-sti-kerr ) c pier 
utstille (evvf-sti-ler) v *show, exhibit; 

display 
utstilling (evvf-sti-ling ) C exposition, 

exhibition, show, display 
utstillingsdukke(ewf-sti-lings-dew- ker)c mannequin 
utstillingslokale(ewt-sti-lings-loo-kaa- 

\er)nt showroom 
utstillingsvindu (ewf-sti-lings-vin-dew ) 

nt shop-window 
utstrakt (ewt-strahkt) adj extensive, 

broad 
utstyr (ewf-stewr) nt equipment; kit, 

gear 
utstyre (ewt-stew-rer) v equip 
utsokt (ewf-surkt) adj exquisite, se- 
lect 
uttaie (ew-taa-ler) c pronunciation; v 
pronounce; ' gait mispronounce 
uttenke (ew-tehng-ker) v devise 
uttrykk (ew-trewk) nt (pi ~) ex- 
pression; phrase; term; *gi r* for 
express 
uttrykke (ewMrew-ker) v express 
uttrykkelig (ew-frew/c-ker-li) adj ex- 
plicit, express 
uttorret (ew-tur-rert) adj arid 
utvalg (ew?-vahlg) nt (pi ~) choice, 
selection; variety, assortment; 
committee 
utvalgt (ewt-vahlt) adj select 
utvandre (etvf-vahn-drer) v emigrate 
utvei (ewf-vay ) c way out; course 
utveksle (ewt-vehk-shler) v exchange 
utvelge (ewf-vehl-ger) v select 
utvendig (evvf-vehn-di ) adj external, 

outward 
utvide (ewf-vee-der) v widen; extend, 

expand, enlarge 
utvidelse (eivf-vee-derl-ser) c exten- 
sion 
utvikle (ewt-vik-ler) v develop 
utvikling (ewf-vik-ling ) c development 
utvilsomt (ew-fvee/-somt ) adv un- 
doubtedly 
utvise (ewf-vee-ser) v expel 
utvungenhet (eiv-tvoo-ngem-hayt ) c 

ease 
utydelig (ew-few-der-li) adj dim 297 vanligvis uteve (ev^tur-ver) v exercise 
utalelig (e\N-taw-\er-\\) adj intolerable 
utalmodig (ewMol-moo-di ) adj eager, 

impatient 
uunngaelig (ew-ewng-gaw^-er-li ) adj 

unavoidable, inevitable 
uunnvaerlig (ew-ewn-vasas-li ) adj es- 
sential 
uutholdelig (ew-ewt-/joMer-li ) adj un- 
bearable 
uvanlig (ew-vahn-w ) adj unusual 
uvant (ew-vahnt) adj unaccustomed 
uvedkommende (evv^vayd-ko-mer-ner) 

c(pl ~) trespasser 
uvel (evv^vehl ) adj unwell 
uvennlig (evv-vehn-li) a dj unkind, un- 
friendly 
uventet (ew-vehn-tert) adj unex- 
pected 
uvesentlig (ew-vaK-sernt-li ) adj insig- 
nificant 
uviktig (ewM/ik-ti) adj unimportant 
uvillig (ew-vi-li) adj unwilling; averse 
uvirkelig (evweer-ker-li) adj unreal 
uvirksom (ei^veerk-som ) adj idle 
uviss (ew-viss) adj uncertain 
uvitende (evwi-ter-ner) adj ignorant 
uvurderlig (ew-vew-c/ay-li ) adj price- 
less 
uvaer (ew-vaeaer) /7t (pi ) tempest 
uasrlig (ew-sese-W) adj dishonest; 

crooked 
uensket (evvHjrn-skert ) adj undesir- 
able vable (vahb-\er) c blister 
vadested (vaa-der-stay) nt ford 
vaffel (vahHerl) c (pi vafler) waffle 
vaffelkjeks (va/tf-ferl-khehks) c wafer 
vag (vaag) adj vague, faint vagabond (vah-gah-bonn) c tramp 
vagabondere (vah-gah-bon-da^-rer) v 

tramp 
vakker (vahk-kerr) adj handsome, 

fair, beautiful 
vakle(va/)/c-ler) v falter 
vaklende (vaM-ler-ner) adj shaky 
vaksinasjon (vahk-si-nah-s/70on) c in- 
oculation 
vaksinere (vahk-si-nay-rer) v vacci- 
nate, inoculate 
vaksinering (vahk-si-na>ring ) c vacci- 
nation 
vakt (vahkt ) c guard; attendant 
vaktel (va/7/c-terl) c (pi -tier) quail 
vaktmann (vahkt-mahn) c (pi -menn) 

warden 
vaktmester (vaMf-mehss-terr) c (pi 
~e, -trer) concierge, caretaker, 
janitor 
vakuum (vaa-kewm) nt vacuum 
valen (vaa-lern ) adj numb 
valg (vahlg) nt choice, pick; election 
valgfri (vahlg-free) adj optional 
valgkrets (va/?/g-krehts) c constituen- 
cy 
valgsprak (vah/g-sprawk) nt (pi ~) 

slogan 
valmue (vahl-mewer) c poppy 
valnott (vaa/-nurt) c walnut 
vals (vahls) c waltz 
valuta (vah-/ewf-tah ) c currency 
valutakurs (vah-/ewf-tah-kewsh ) c rate 

of exchange, exchange rate 
vandre (vahn-drer) v wander 
vane (vaa-ner) c custom, habit 
vanfor {vahn-fwr) adj invalid, 

crippled, disabled 
vanilje (vah-n/Z-Yer) c vanilla 
vanlig (vaan-\\) adj common, usual, 
ordinary, habitual; customary, reg- 
ular, simple 
vanligvis (vaan-li-veess) advas a rule, 
usually 298 veddetopshest vann (vahnn) nt water; innlagt ~ 


variabel (vah-ri-aa-berl ) adj variable 


running water 


variere (vah-ri-ap-rer) wary 


vannfarge (va/?n-fahr-ger) c water-col- 


variert (vah-ri-apf) adj varied 


our 


varieteforestilling(vah-ri-er-faHaw- 


vannkarse (va/w-kah-sher) c water- 


rer-sti-ling ) c variety show 


cress 


varieteteater (vah-ri-er-fay-teh-aa-terr ) 


vannkopper (va/w-ko-perr)p/ 


nt (pi -tre) variety theatre 


chickenpox 


varig (vaa-ri)adj lasting; permanent 


vannkran (va/w-kraan) c faucet nAm 


varighet (vaa-ri-hayt) c duration 


vannmelon (vaftn-meh-loon) c water- 


varm (vahrm ) adj hot, warm 


melon 


varme (vahr-mer) c heat, warmth; v 


vannpumpe (va/jn-poom-per) c water 


warm; ~ opp heat 


pump 


varmeflaske (vahr-mer-flahss-ker) c 


vannski (vahn-shee) c water ski 


hot-water bottle 


vannstoff {vahn-stof ) nt hydrogen; ~ 


varmeovn (vahr-mer-ovn) c heater 


hyperoksyd peroxide 


varmepute (va/)/--mer-pew-ter) c heat- 


vanntett {vahn-tehx) adj rainproof, 


ing pad 


waterproof 


varsle {vahsh-\er) v forecast 


vannvei (vaftn-vay) c waterway 


vase (vaa-ser)c vase 


vanskapt (va/jn-skahpt) adj deformed 


vask (vahsk) c washing; laundry; sink 


vanskelig (vahn-sker-\\) adj difficult; 


vaskbar Wahsk-baar) adj washable 
vaske(va/?ss-ker) vwash; " opp 


hard 


vanskelighet (va/m-sker-li-hayt) c dif- 


wash up 


ficulty 


vaskeekte (vahss-ker-ehk-ter) adj 


vant (vahnt) adj accustomed; *vaere 


fast-dyed 


~~ til *be used to 


vaskemaskin (va/7ss-ker-mah-sheen) c 


vanvidd (vahn-v\d ) nt lunacy 


washing-machine 


vanvittig (vahn-v\-\\) adj mad 


vaskepulver (va/jss-ker-pewl-verr) nt 


vaporisator (vah-poo-ri-saa-toor) c at- 


washing-powder 


omizer 


vaskeri (vahss-ker-ree) nt laundry 


vare(vaa-rer) vlast 


vaskeservant (va/iss-ker-saer-vahnt) c 


varebil (vaa-rer-beel ) c pick-up van, 


wash-stand 


van, delivery van 


vasse (vahss-ser) v wade 


varehus (vaa-rer-hewss) nt (pi ~) 


vaterpass (vaa-terr-pahss) nt (pi ~) 


department store 


spirit level 


varemerke (vaa-rer-maer-ker) nt 


vatt (vahtt) c cotton-wool 


trademark 


vatt-teppe nt quilt 


varemesse (vaa-rer-meh-ser) c fair 


ved (vay ) c firewood; prep by; on; ~ 


vareopptelling (vaa-rer-oop-teh-ling) c 


siden av beside, next to 


inventory 


vedde(ve/jrf-der) v*bet 


varepreve (vaa/-er-prur-ver) c sample 


veddelop (vehd-der-lurp) nt race 


varer (vaa-rerr) pi merchandise, 


veddelopsbane ( vehd-der-lurps-baa- 


wares pi, goods pi 


ner) c race-course; race-track 


varetekt (vaa-rer-tehkt) c custody 


veddelopshest (ve/jd-der-lurps-hehst ) veddemal 299 velstand c race-horse 

veddemal (ve/jd-der-mawl) nt (pi ~) 
bet 

vedlegg (vay-lehg) nt enclosure 

vedlegge (vay-leh-ger) v attach, en- 
close 

vedlikehold (veh-/ee-ker-hol ) nt main- 
tenance, upkeep 

vedrere {vay-rur-rer) v affect 

vedrorende (vap-rur-rer-ner) prep 
with reference to, concerning 

vedta (vay-taa) v adopt, decide 

vedvarende (vap-vaa-rer-ner) adj per- 
manent 

veg(vay)c road; way 

vegetarianer (veh-ger-tah-ri-aa-nerr) c 
vegetarian 

vegg(vehgg)cwall 

veggedyr (ve/jg-ger-dewr) nt (pi ~) 
bug 

veggteppe (vehg-teh-per) nt tapestry 

vei (vay) c road; way; pa m til 
bound for 

veiarbeid (vav-ahr-bayd) nt road work 

veiavgift (vay-aav-vjft) c toll 

veidekke (vav-deh-ker) nt pavement 

veie(vay-er) v weigh 

veikant (vay-kahnt) c roadside, way- 
side 

veikart (vay-kaht) nt road map 

veikryss (vay-krewss) nt (pi ~) in- 
tersection, junction 

veilede (vav-lay-der) v direct 

veinett (vav-neht) nt (pi ~) road sys- 
tem 

veiskilt (vay-shilt) nt road sign 

veivaksel (vayv-ahk-sherl) c (pi -sler) 
crankshaft 

veiviser (vay-vee-serr) c signpost 

veivkasse (vayv-kah-ser) c crankcase 

vekk(vehkk)advoff 

vekke {vehk-ker) v *wake, *awake 

vekkerklokke (ve/>/c-kerr-klo-ker) c 
alarm-clock veksel (vehk-serl) c (pi -sler) draft 

vekselstrom (veM-serl-strurm) c al- 
ternating current 

vekselvis (ve/?/c-sherl-veess) adv alter- 
nate 

veksle (veM-shler) v change; ex- 
change 

vekslepenger (ve/j/c-shler-peh-ngerr) pi 
change 

vekslingskontor(veM-shlings-koon- 
toor) nt money exchange, exchange 
office 

vekst (vehkst) c growth 

vekstliv (veMsf-leev) nt vegetation 

vekt (vehkt) c weight; scales pi; # leg- 
ge ~ pa stress 

vektstang (ve/?/cf-stahng) c (pi 
-tenger) lever 

velbefinnende (ve/j/-beh-fi-ner-ner) nt 
ease 

velbegrunnet (ve/iA-beh-grew-nert) adj 
well-founded 

velbehag (veW-beh-haag) nt pleasure 

veldig (vehl-6\)adj huge; immense 

velferd (ve/iZ-faaaer) c welfare 

velge (vehl-ger) v *choose; pick; 
elect; -* ut select 

velgjerenhet (ve/7/-Yur-rem-hayt) c 
charity 

velhavende (ve/)/-haa-ver-ner) adj 
well-to-do 

velkjent (veW-khehnt) adj familiar; 
well-known 

velkommen (vehl-kom-mern) adj wel- 
come; hilse ~ welcome 

velkomst (vehhkomsx ) c welcome 

vellykket (veh/-lew-kert) adj success- 
ful 

velsigne (vehl-sing-ner) v bless 

velsignelse (vehl-sing-nerl-ser) c bless- 
ing 

velsmakende (ve/7/-smaa-ker-ner) adj 
tasty, savoury 

velstand (vehhstahn) c prosperity velstaende 300 velstaende (ve/j^-stawer-ner) adj pros- 


verb (vaerb)/?f verb 


perous 


verd (vaerd) nt worth; *va3re ~ *be 


velvaere (ve/)/-vaeae-rer) nt comfort 


worth 


vemmelig (vehm-mer-\\) adj nasty 


verden (vasr-dern) c world 


vemod (va>mood) nt sadness 


verdensberemt ( vajr-derns-beh-rurmt ) 


vemodig (vap-moo-di) adj sad 


adj world-famous 


vende(ve/7n-ner) vturn; ~ bort 


verdensdel (vaar-derns-dayl) c conti- 


avert; "- om turn over; ~ tilbake 


nent 


return; *go back, turn back 


verdenskrig (vasr-derns-kreeg) C world 


vendepunkt (vebn-ner-pewngt) nt 


war 


turning-point 


verdensomfattende(va9r-dem-soom- 


vending ( vehn-ning ) c turn 


fah-ter-ner) ad/ global 


Venezuela (veh-neh-sew-ap-lah ) Ven- 


verdensomspennende (wer-dem- 


ezuela 


soom-speh-ner-ner) adj world-wide 


venezuelaner (veh-neh-sew-eh-/aa- 


verdensrom (vasr-derns-room) nt out- 


nerr)c Venezuelan 


er space 


venezuelansk (veh-neh-sew-eh-/aansfc ) 


verdi (vaeaedee) c value 


adj Venezuelan 


verdif ull (vae-ctee-fewl ) adj valuable 


venn(vehnn)c friend 


verdig (va?-di) adj dignified; worthy 


venne (vehn-ner) v accustom 


of 


venninne (veh-n/n-ner) c friend 


verdiles (vae-dee-lurss) adj worthless 


vennlig (vehn-W) adj kind, friendly 


verdipapirer (vae-dee-pah-pee-rerr) pi 


vennligst (ve/jn-likst) please 


stocks and shares 


vennskap (ve/w-skaap) nt friendship 


verdisaker (vae-dee-saa-kerr ) pi valu- 


vennskapelig (vehn-s/caa-per-li ) adj 


ables pi 


friendly 


verdsette (va?rd-seh-ter) v appreciate; 


venstre (vehn-strer) adj left; left- 


estimate 


hand 


verdsettelse (va?rd-seh-terl-ser) c ap- 


vente (vehn-ter) v wait; expect; ~ pa 


preciation 


await 


verk (vaerk ) c ache; pus 
verke (vaer-ker) vacne 


venteliste (ve/w-ter-liss-ter) c waiting- 


list 


verken ... eller (vasr-kern ... ehl-err) nei- 


ventet {vehn-ten ) adj due 


ther ... nor 


vente vaer else ( ve/wHer-vaeaB-rerl-ser ) 


verksted (wer/c-stay) nt workshop 


nt waiting-room 


verktey (va9/*-tur ew ) nt implement, 


ventil (vehn-fee/) c valve 


tool 


ventilasjon (vehn-ti-lah-shoon) c venti- 


verkteykasse (vaerk-tur ew -kah-ser) c 


lation 


tool kit 


ventilator (vehn-ti-/aa-toor) c ventila- 


vern (vaeaen) nt defence 


tor 


vernepliktig (vajas-ner-plik-ti) c con- 


ventilere (vehn-ti-/a>rer) v ventilate 


script 


venting {vehn-t\ng)c waiting 


verre (vaer-rer) adv worse; adj worse; 


veps(vehps)cwasp 


verst worst 


veranda (vae-ra/w-dah ) c veranda 


vers (vaeshsh ) nt verse versjon 301 vinkart versjon (vae-s/ioon) c version 


vifterem (w'f-ter-rehm) c fan belt 


vert (vaett) c host; landlord 


vik(veek)c inlet, creek 


vertikal (vaMi-fcaa/) adj vertical 


vikle(w'fc-ler) v*wind 


vertinne (vae-f/n-ner) c hostess; land- 


viktig (vik-W)adj important; big, 


lady 


capital 


vertshus (wets-hewss) nt (pi ~) pu- 
blic house; inn; c roadside restau- 


viktighet (wtt-ti-hayt) c importance 


vilje (w/-ver) c will; med ** on pur- 


rant 


pose 


vertshusholder (vcefs-hewss-ho-lerr) c 


viljestyrke (w'/-Yer-stewr-ker) c will- 


inn-keeper 


power 


vesen (va>sern) nt being; essence 


vilkar (wMtawr) /if condition 


vesentlig (va>semt-li) a 3/ essential; 


vilkarlig (v\\-kaw-\\) adj arbitrary 


vital 


vill (vill ) adj savage, wild; fierce; gfitt 


veske (veftss-ker) c bag 


~lost 


vest (vehst ) c west; waistcoat; vest 


villa (w'Mah)c villa 


nAm 


ville (w7-ler) v *will, want 


vestibyle (vehss-ti-beiv-ler) c lobby, 


villig (w'/-li ) ad/ willing 


hall 


vilt (v\\t)nt game, quarry 


vestlig (vehst-\\) adj western, wester- 
veterinaar (veh-ter-ri-nasajr) c veterin- 


vilthandler (w'/f-hahnd-lerr) c poulter- 


er 
viltreservat (w'/f-reh-saer-vaat) nt 


ary surgeon 


game reserve 


vett (vehtt) nt brains, sense 


vin (veen ) c wine 


vev (vayv) c loom; nt tissue 


vind(vinn)cwind 


veve ivay-ver) v * weave 


vindebro (v/Vmer-broo) c drawbridge 


vever (vap-verr) c weaver 


vindhard (w'n-haar) adj windy 


vi(vee) pron we 


vindkast (v/n-kahst) nt (pi ~) blow, 


via (vee-ah) prep via 


gust 


viadukt (vi-ah-dew/ct) c viaduct 


vindmelle (v/Vwnur-ler) c windmill 


vibrasjon (vi-brah-s/jodn) c vibration 


vindu (w'n-dew) nt window 


vibrere(vi-bray'-rer) v vibrate 


vinduskarm (v/n-dewss-kahrm) c win- 


vid(vee)ad/ wide 


dow-sill 


videre (vee-der-rer) adj further; og sa 


vinduslem (w>>-dewss-lehm) c (pi 


** and so on, etcetera 


~~mer) shutter 


vidstrakt (vee-strahkt) adj vast, broad 


vindusvisker (v/VMiewss-viss-kerr) c 


vidunder (vi-dewn-derr) nt (pi ~~, 


windscreen wiper; windshield 


~e) marvel 


wiper Am 


vidunderlig (vi-dewn-der-li ) adj won- 


vinge (vingng-er) c wing 


derful, marvellous 


vingard (veen-gawr) c vineyard 


vie (vee-er) v devote; marry 


vinhandler (veen-hahnd-lerr) c wine- 


vielse (vee-erl-ser) c wedding 


merchant 


vielsesring (vee-erl-serss-ring) c wed- 


vin host (veen-hurst) c vintage 


ding-ring 


vink(vingk) n/sign 


vifte(wf-ter)cfan 


vinkart (veen-kaht) nt wine-list vinke 302 volum vinke (wng-ker) v wave 
vinkel (w'ng-kerl) c (pi -kler) angle 
vinkelner (veen-kehl-nerr) c wine- 
waiter 
vinkjeller (veen-kheh-lerr) c wine-cel- 
lar 
vinmonopol (veerr-moo-noo-pool) nt 

off-licence 
vinne (wn-ner) vgain, *win 
vinnende (w'rwier-ner) adj winning 
vinner (wn-nerr) c winner 
vinranke (veern-ahng-ker) c vine 
vinter (w'n-terr) c (pi -trer) winter 
vintersport (v/n-ter-shpot) c winter 

sports 
vipe(vee-per)c pewit 
vippe (wp-per) c seesaw 
virke (veer-ker ) v work; operate 
virkelig (veer-ker-li) adj actual, real; 
very, true; substantial; adv indeed, 
really 
virkeliggjore ( veer-ker-li- YuF-rer) v 

realize 
virkelighet (veer-ker-li-hayt) c reality; 
i virkeligheten as a matter of fact 
vir kern ate (veer-ker-maw-ter) c mode 

of operation 
virkning (veerfc-ning ) c effect 
virkningsfull (veer/c-nings-fewl) adj ef- 
fective, efficient 
virkningsles (veer/c-nings-lurss) adj in- 
efficient, ineffective 
virksom (veer/c-som) adj active 
virksomhet (veer/c-som-hayt) center- 
prise, business; hairpin 
virvar (veer-vahr) nt muddle 
vis (veess) adj wise; nt wav, manner 
visdom (veess-dom) c wisdom 
vise (vee-ser) v *show; point out; dis- 
play; " frem *show; ** seg ap- 
pear; prove 
vise vei guide 

visepresident (vee-ser-preh-si-dehnt) c 
vice-president visitere(vi-si-fap-rer) v search 

visitt (vi-s/ff ) c call, visit 

visittkort (vi-s/'f-kot ) nt (pi ~) visit- 
ing-card 

viskelaer (v/ss-ker-laeaer) nt (pi ~~) 
rubber, eraser 

vispe (w'ss-per) v whip, whisk 

viss(viss) ac// certain 

visse (w'ss-ser) pron some 

visum (vee-sewm) nt (pi visa) visa 

vitamin (vi-tah-meen) nt vitamin 

vite(vee-ter) v*know 

vitebegjasrlig (vee-ter-beh-Yaeae-li ) adj 
curious 

vitenskap (vee-tern-skaap) c science 

vitenskapelig (vee-tern-skaaper-li) adj 
scientific 

vitenskapsmann (vee-tern-skaaps- 
mahn) c (pi -menn) scientist 

vitne (wf-ner) nt witness; v testify 

vitnesbyrd (v/f-nerss-bewrd) nt cer- 
tificate 

vits(vits)cjoke 

vittig (vit-t\)adj humorous, witty 

vogn (voangn) c carriage 

vokal (voo-kaal) c vowel; adj vocal 

voks(voks)cwax 

vokse (vo/c-ser) v *grow 

voksen 1 (vofc-sern) c (pi -sne) adult, 
grown-up 

voksen 2 (vo/c-sern) adj adult, grown- 
up 

vokskabinett (vofcs-kah-bi-neht) nt 
waxworks pi 

vokte seg (vo/c-ter) beware 

void (voll ) c violence; force 

volde(vo/-ler) v cause 

voldshandling (vo/s-hahnd-ling) c out- 
rage 

voldsom (vo/-som ) adj violent 

voldta (voMaa) v rape; assault 

vollgrav (vo/-graav) c moat 

volt (volt ) c volt 

volum (voo-lewm) nt volume vond 303 zoomlinse vond (voonn ) adj bad, painful; evil; 

gjere vondt *hurt; *ha vondt 

*have a pain 
vorte(vor-ter)cwart 
votter (vof-terr) pi mittens pi 
vrak (vraak ) nt wreck 
vrengt (vrehngt ) adj inside out 
vri (vree) v twist, wrench; ~ om 

turn 
vridning (vreed-ning) c twist 
vrien ( wee-ern ) adj difficult 
vrevle (vrurv-\er) vtalk rubbish 
vugge (vewg-ger) c cradle 
vulgaer (vewl -gae&r) adj vulgar 
vulkan (vewl-fcaan) c volcano 
vurdere (vew-dap-rer) devaluate; 

value, estimate 
vurdering (vew-dap-ring ) c estimate; 

appreciation 
vaer (vaeaer) nt weather 
vaere (vaeae-rer) v *be; vaer sa god 

here you are 
vaer else (va3a?-rerl-ser) nt room; ~- 

med frokost bed and breakfast 
vaerelsesbetjening (va3a>rerl-serss- 

beh-tVay-ning) c room service 
vaerelsespike ( va?a?-rerl-serss-pee-ker ) 

c chambermaid 
vaer elsest e m per at u r ( vasas-rerl-serss- 

tehm-peh-rah-tewr) c room tempera- 
ture 
vaermelding (vascer-meh-ling) c 

weather forecast 
vaeske (vehss-ker) c fluid 
vage (vaw-ger) vdare; venture 
va gemot ( vaw-ger-moot ) nt guts 
vaken ( va w-kern ) adj awake 
vakne {vok-ner) v wake up 
vaningshus (vaw-nings-hewss) nt (pi 

^) farmhouse 
vapen (vaw-pern) nt (pi ~) arm, 

weapon 
vflr 1 (vawr) pron our 
var 2 (vawr) c spring; springtime vSt (vawt ) adj wet; moist 

w 

watt (vahtt)c watt ydmyk (ewd-mewk) adj humble 
ynde (ewn-der) c grace 
yndig {ewn-di ) adj lovely, graceful 
yndling (eivnd-ling ) c favourite; ynd- 

lings- pet, favourite 
ynkelig (ewng-ker-li ) adj lamentable 
yrke (eivr-ker) nt trade; occupation 
yte {ew-ter) v yield, produce 
ytre (ewf-rer) v utter; express; adj ex- 
terior 
ytterfrakk (ewf-terr-frahk) c overcoat 
ytterlig (ewt-ter-\\ ) adj extreme 
ytterligere (eivf-ter-li-er-rer) adj addi- 
tional, further 
ytterlighet (ewf-ter-li-hayt) c extreme 
ytterside (ewf-ter-shee-der) c outside 
ytterst (ewf-tersht) adj utmost, ex- 
treme zoo (sod) c zoo; zoologisk hage zo- 
ological gardens 
zoologi (soo-loo-g/) c zoology 
zoomlinse (sodm-lin-ser) c zoom lens aerbedig 304 oyenvitne aerbodig (aer-bur-di) adj respectful 
aerbedighet (aer-bur-di-hayt) c respect 
aere (asa^-rer) c honour; glory; v hon- 
our 
aeref ull (asas-rer-fewl ) adj honourable 
aerend (aeae-rem ) nt errand 
aeresfelelse (a3a?-rerss-fur-erl-ser) c 

sense of honour 
aergjerrig (aer-Kasr-ri) ad/ambitious 
aerlig (aeae-\\ ) adj honest; straight 
aerlighet (asaHi-hayt ) c honesty 
aerverdig (aer-wer-di ) adj venerable 

ode (Dr-der) adj desert; waste 
*0delegge (uMer-leh-ger) v wreck, 
destroy; ruin; *spoil 
edeleggelse (Dr-der-leh-gerl-ser) c de- 
struction; ruination 
odsel (u/t-serl ) adj wasteful; lavish 
eke (Dr-ker) v increase; raise 
ekning (D7*-ning ) c increase 
ekonom (ur-koo-noom) c economist 
ekonomi (ur-koo-noo-mee) c economy 
ekonomisk (ur-koo-noo-misk) adj 

economic; economical 
eks(urks)caxe 
d\ (ur\\) nt beer; ale 
em (urmm ) adj sore; gentle, tender 
enske (ums-ker) v wish, want, desire; 
nt wish, desire; ~ til lykke compli- 
ment 
0nskelig (urns-ker-li ) adj desirable 
0re(Dr-rer)/]f ear 
0redobb (Dr-rer-dob) c earring 
ereverk (Ur-rer-vaerk ) c earache 
0rken (urr-kem ) c desert 
orn (urn ) c eagle erret (urr-ren) c trout 

0sregn (Urss-rayn ) nt downpour 

0st(urst)ceast 

0sterrike (urss-ter-ree-ker) Austria 

osterriker (urss-ter-ree-kerr) c Aus- 
trian 

osterriksk (urss-ter-reeksk) adj Aus- 
trian 

0sters (urss-tersh) c (pi ~) oyster 

stiig (urst-\\ ) adj eastern; easterly 

0stre (ursf-rer) adj eastern 

0ve (Ur-ver) v exercise; ~ seg prac- 
tise 

ovelse (Z/rv-erl-ser) c exercise 

0verst (Dr-versht) adj top 

evre (urv-rer) adj upper 

for 0vrig (for TTrv-r\ ) moreover 

0y(ur ew )c island 

0ye {ur ew -er) nt (pi oyne) eye 

0yeblikk (ur ew -er-b\\k) nt instant, sec- 
ond, moment 

oyeblikkelig (ur e -er-blik-\\) adv in- 
stantly, immediately; adj immedi- 
ate 

0yenblyant (ur ew -ern-blew-ahnt) c 
eye-pencil 

eyenbryn (ivr ew -ern-brewn) nt (pi ~) 
eyebrow 

oyenlege (ur evv -ern-lay-ger) c oculist 

0yenlokk (ur ew -em-\ok) nt eyelid 

oyenskygge (ur ew -ern-shew-ger) C 
eye-shadow 

0yensverte (<vr evv -ern-svae-ter) c mas- 
cara 

0yensynlig (ur ew -ern-sewn-li) adv ap- 
parently 

0yenvippe (ur evv -ern-vi-per) c eyelash 

0yenvitne (ur evv -em-vit-ner) nt eye- 
witness abor 305 atti abor (ob-boor) c bass, perch 

ak(awk)/7f yoke 

ker (aw-kerr) c (pi akrer) field 

al(awl)ceel 

and (onn ) c spirit; ghost 

andedrett (on-der-dreht) nt breath- 
ing, respiration 

andelig (on-der-li) adj spiritual 

apen (aiv-pern ) adj open 

apenbare (av^pern-baa-rer) v reveal 

apenbaring (o-pern-baa-ring) c appar- 
ition 

Spenbart (aw-pern-baat ) adv appar- 
ently 

Spenhjertig (aw-pem-Yae-ti) at//' open 

apne (awp-ner) vopen; *undo 

apning (aivp-ning ) c opening; breach, 
gap apningstid (aivp-nings-teed ) c busi- 
ness hours 
ar (awr) nt year; per ~ per annum 
arbok (awr-book) c (pi -boker) an- 
nual 
are (aw-rer) c oar; vein 
areknute (aw-rer-knew-ter) c varicose 

vein 
arhundre (awr-hewn-drer) nt century 
arlig {aw-\\) adj yearly, annual 
arsak (aw-shaak) c reason, cause 
arsdag (awsh-daag) c anniversary 
arstid (awsh-xeed ) c season 
arvaken (aw-vaw-kern ) adj vigilant 
atte(or-ter)/7ii/T7 eight 
attende (of-ter-ner) num eighth 
atti (ot-W)num eighty c Menu Reader Food agurk cucumber 

ananas pineapple 

and duck 

ansjos marinated sprats 

appelsin orange 

aprikos apricot 

arme riddere French toast; slices 

of bread dipped in batter and 

fried, served with jam 
asparges asparagus 

~ bonne French bean 

(US green bean) 

~ topp asparagus tip 
bakt baked 
banan banana 
bankebiff slices or chunks of beef 

simmered in gravy 
bekkorret river trout 
benlose fugler rolled slices of veal 

stuffed with minced meat 
betasuppe thick soup of meat, 

bone marrow and vegetables 
biff beef 

~ med lok with fried onions 

~ tartar beef tartare, minced 

raw beef 
bjornebxr blackberry 
blandede gronnsaker mixed vege- 
tables 
blodpudding black pudding 

(US blood sausage) 
blomkal cauliflower blotkake rich sponge layer cake 
blabaer bilberry (US blueberry) 
blaskjell mussel 
brekkbonne French bean 

(US green bean) 
bringebaer raspberry 
brisling sprat 
broiler specially fed 2-months-old 

chicken 
brod bread 

buljong broth, consomme 
bonne bean 
daddel (pi dadler) date 
dagens meny day's menu 
dagens rett day's special 
drue grape 

dyrestek roast venison 
eddik vinegar 
egg egg 

~ og bacon bacon and eggs 

blotkokt ~ soft-boiled 

forlorent ~ poached 

hardkokt ~ hard-boiled 

kokt v boiled 

speil~ fried (US sunny side 

up) 
eggerere scrambled eggs 
elgstek roast elk (US moose) 
eple apple 

~kake apple cake 
ert pea 
ertesuppe pea soup 


308 estragon tarragon 

fasan pheasant 

fenalar cured leg of mutton 

fersken peach 

ferskt kjett og suppe meat-and- 
vegetable soup 

fiken fig 

fisk fish 

fiskebolle fish ball 

fiskegrateng fish casserole 

fiskekabaret fish and shellfish in 
aspic 

fiskekake fried fish ball 

fiskepudding fish pudding 

fiskesuppe fish soup 

flatbred thin wafer of rye and 
sometimes barley 

fleskepannekake thick oven- 
baked pancake with bacon 

fleskepolse pork sandwich spread 

flyndrefilet fillet of flounder 

flete cream 

~ost cream cheese 
~vaffel cream-enriched waffle 
often served with Arctic cloud- 
berries or jam 

forrett first course, starter 

frokost breakfast 

fromasj mousse, blancmange 

frukt fruit 

~is water-ice, sherbet 
~salat fruit salad 
~terte fruit tart 

fugl fowl 

fyll stuffing, forcemeat 

farefrikasse mutton or lamb fri- 
cassee 

farekjett mutton 

farestek leg of lamb 

farikal mutton or lamb in cab- 
bage stew 

gaffelbiter salt- and sugar-cured 
herring fillets 

gammelost a semi-hard cheese with grainy texture and strong 

flavour 
geitekilling kid 
geitost a bitter-sweet brown 

cheese made from goat's milk 
gjedde pike 
grapefrukt grapefruit 
gravet orret salt-cured trout 

flavoured with dill 
gravlaks salt- and sugar-cured 

salmon flavoured with dill, 

often served with creamy dill- 

and-mustard sauce 
gresstek chive 
griljert breaded 
grillet grilled 
grovbred brown bread 
grennsak vegetable 
grot porridge, cereal 
gudbrandsdalsost a slightly sweet 

brown cheese made from goat's 

and cow's milk 
gulrot (pi gulretter) carrot 
gas goose 
gaselever(postei) goose liver 

(paste) 
gasestek roast goose 
hasselnett hazelnut 
havre oats 

~grot oatmeal (porridge) 

~kjeks oatmeal biscuit 

(US oatmeal cookie) 
helkornbred wholemeal 

(US whole-wheat) bread 
hellefisk halibut 
helstekt roasted whole 
hjemmelaget home-made 
hoffdessert layers of meringue 

and whipped cream, topped 

with chocolate sauce and 

toasted almonds 
honning honey 
hummer lobster 
hvalbiff steak of whale 309 hvetebolle sweet roll, bun 
~ med rosiner with raisins 

hvitlek garlic 

hvitting whiting 

honsefrikasse chicken fricassee 

is ice, water ice (US sherbet) 
~ krem ice-cream 

italiensk salat salad of diced cold 
meat or ham, apples, potatoes, 
gherkins and other vegetables 
in mayonnaise 

jordbaer strawberry 

julekake rich fruit cake (Christ- 
mas speciality) 

kake cake, tart 

kalkun turkey 

kalvekjett veal 

kalvekotelett veal chop 

kalvemedaljong a small round 
fillet of veal 

kalvetunge calf s tongue 

kanel cinnamon 

karamellpudding caramel blanc- 
mange (US pudding) 

karbonadekake hamburger steak 

kardemomme cardamom 

karri curry 

karve caraway seed 

kastanje chestnut 

kirsebaer cherry 

kjeks biscuit (US cracker or 
cookie) 

kjett meat 
~bollemeat ball 
~deig minced meat 
~kake small hamburger steaks 
~ pudding meat loaf 
~ suppe broth with diced meat 
or sausage 

klippfisk salted and dried cod 

knekkebred crisp bread 
(US hardtack) 

kokosmakron coconut macaroon 

kokosnett coconut E kokt cooked, boiled 

koldtbord a buffet of cold dishes 

such as fish, meat, salad, cheese 

and dessert 
kolje haddock 
korint currant 
kotelett chop, cutlet 
krabbe crab 
kransekake cone-shaped pile of 

almond-macaroon rings 
krem whipped cream 
kreps crayfish 
kringle ring-twisted bread with 

raisins 
kryddersild soused herring 
kumle potato dumpling 
kylling chicken 

~bryst breast 

~larleg, thigh 

~vinge wing 
kal cabbage 

~ ruletter cabbage leaves 

stuffed with minced meat 
laks salmon 

lammebog shoulder of lamb 
lammebryst brisket of lamb 
lammekotelett lamb chop 
lapskaus thick stew of diced or 

minced meat (generally beef, 

lamb or pork), potatoes, onions 

and other vegetables 
lefse thin pancake (without eggs) 
lettstekt saute ed 
lever liver 

~ postei liver paste 
loff white bread 
lompe kind of potato pancake 
lungemos hash of pork lungs and 

onions 
lutefisk boiled stockfish, served 

with white sauce or melted but- 
ter and potatoes 
lek onion 
makrell mackerel a 310 mandel (pi mandler) almond 

marengs meringue 

marinert marinated 

medisterkake hamburger steak 
made of pork 

meny bill of fare, menu 

middag dinner 

morell morello cherry 

-morkel (pi morkler) morel mush- 
room 

multe Arctic cloudberry 

musling mussel 

mysost a brown whey cheese 
similar to gudbrandsdalsost 

morbrad rumpsteak 

napoleonskake custard slice 
(US napoleon) 

normannaost blue cheese 

nype rose hip 

nyre kidney 

nott nut 

oksefilet fillet of beef 

oksehalesuppe oxtail soup 

oksekjett beef 

okserull rolled stuffed beef, 
served cold 

oksestek roast beef 

omelett med sjampinjonger but- 
ton mushroom omelet 

ost cheese 

pai pie 

pale young coalfish 

panert breaded 

pannekake pancake 

pepperkake ginger biscuit 
(US ginger snap) 

pepperrot horse-radish 
~saus horse-radish sauce 

persille parsley 

pinnekjett salted and fried ribs of 
mutton roasted on twigs 
(Christmas speciality) 

pir small mackerel 

pisket krem whipped cream plomme plum 
~ gret med fletemelk stewed 
plums and cream 

plukkfisk poached fish (usually 
dried cod or haddock) in white 
sauce 

pommes frites potato chips 
(US French fries) 

postei 1) vol-au-vent 2) meat or 
fish pie 

potet potato 

~ chips crisps (US chips) 
~gull crisps (US chips) 
~ kake potato fritter 

pultost a soft, sometimes fer- 
mented cheese, usually 
flavoured with caraway seeds 

purre leek 

pyttipanne diced meat and 
potatoes fried with onions, 
sometimes topped with a fried 

egg 
paere pear 
pelse sausage 
rabarbra rhubarb 
rakerret salt-cured trout 
rapphene partridge 
reddik radish 

regnbueorret rainbow trout 
reinsdyrstek roast reindeer 
reke shrimp 
remuladesaus mayonnaise mixed 

with cream, chopped gherkins 

and parsley 
rips redcurrant 
ris rice 
risengrynsgret rice pudding 

sprinkled with cinammon and 

sugar, served warm 
riskrem boiled rice mixed with 

whipped cream, served with 

raspberry or strawberry sauce 
rislapp small sweet rice cake 
ristet grilled, sauteed, toasted 311 E rogn roe 

rosenkal brussels sprout 

rosin raisin 

rundstykke roll 

rype ptarmigan, snow grouse 

redbete beetroot 

rodgret fruit pudding served with 
vanilla custard or cream 

redkal red cabbage 

rodspette plaice 

rekelaks smoked salmon 

rekt smoked 

remme thick sour cream 
~ grot boiled and served with 
sugar 

rorte tyttebaer cranberry jam 
made without cooking 

raraw 

~stekt underdone 

saus sauce 

sei coalfish 

selleri celery 

sennep mustard 

service inkludert service included 

sild herring 

sildekake herring patty 

sildesalat salad of diced salt her- 
ring, cucumber, onions, vege- 
tables, spices and mayonnaise 

sirupssnipp ginger biscuit 
(US ginger snap) 

sitron lemon 

~fromasj lemon blancmange 
(US lemon custard) 

sjampinjong button mushroom, 
champignon 

sjokolade chocolate 

sjetunge sole 

sjeerret sea trout 

skalldyr shellfish 

skilpaddesuppe turtle soup 

skinke ham 

skive slice 

slangeagurk cucumber smer butter 

~bred open-faced sandwich 
smakake biscuit (US cookie) 
snittebenner sliced French beans 
solbaer blackcurrant 
sopp mushroom 
speilegg fried egg 
spekemat cured meat (beef, mut- 
ton, pork, reindeer), often 

served with scrambled eggs and 

chives 
spekepelse large air-dried sausage 
spekesild salted herring, often 

served with cabbage, potatoes 

and pickled beetroot 
spekeskinke cured ham 
spinat spinach 
stangselleri branch celery 
stek roast 
stekt fried, roasted 
stikkelsbaer gooseberry 
stuet 1) stewed (of fruit) 

2) creamed (of vegetables) 
sukker sugar 

~bred sponge cake 

r* ert sugar pea 
suppe soup 
surkal boiled cabbage flavoured 

with sugar, vinegar and 

caraway seeds 
sursild soused herring 
svinekjett pork 
svinekotelett pork chop 
svineribbe spare-rib 
svinestek roast pork 
sviske prune 

~ gret stewed prunes 
sylte brawn (US head cheese) 

~agurk pickled gherkin 

(US pickle) 
syltelabb boiled and salt-cured 

pig's trotter (US pig's foot) 
syltetoyjam 
terte tart, cake 312 tilslerte bondepiker dessert made 
from layers of apple sauce and 
bread-crumbs, topped with 
whipped cream 

timiaii thyme 

torsk cod 

torskerogn cod roe 

torsketunge cod tongue 

treffel (pi trefler) truffle 

tunfisk tunny (US tuna) 

tunge tongue 

tyttebaer kind of cranberry 

vaffel waffle vaktel quail 

valnett walnut 

vannbakkels cream puff 

vannis water-ice (US sherbet) 

vilt game 

voksbenne butter bean (US wax 

bean) 
verterkake spiced malt bread 
wienerbred Danish pastry 
erret (salmon) trout 
esters oyster 
al eel 
arfugl black grouse Drinks akevitt spirits distilled from po- 
tatoes or grain, often flavoured 
with aromatic seeds and spices 

alkoholfri non-alcoholic 

aperitiff aperitif 

appelsinbrus orangeade 

bar neat (US straight) 

brennevin brandy, spirit 

brus fizzy (US carbonated) fruit 
drink 

dobbel double 

dram shot of spirit 

eplemost applejuice 

flete cream 

fruktsaft fruit juice 

glegg similar to mulled wine, with 
spirits and spices 

is ice 

med ~ on the rocks 

kaffe coffee 

~ med flete with cream ~ uten flete black 

~liker coffee-flavoured liqueur 

is~ iced 
kakao cocoa 

kefir kefir, a kind of yoghurt 
konjakk cognac 
Iiker liqueur 
lin jeakevitt akevitt which is stored 

in oak casks in the holds of 

Norwegian ships; the rolling 

motion of the ship is said to 

produce a unique taste 
melk milk 

kald ~ cold 

varm ~ warm 
mineralvann mineral water 
pils lager 
pjolter long drink of whisky or 

brandy and. soda water 
portvin port (wine) 
rom rum rodvinstoddi mulled wine 
saft squash (US fruit drink) 
sjokolade chocolate drink 
tetea 

~ med sitron with lemon 
vann water 
vin wine 

het~ fortified 

hvit~ white 313 musserende ~ sparkling 
rod~ red 
terr ~ dry 
el beer 
bayer~ medium-strong, dark 
bokk~ bock 

export~ strong, light coloured 
lager~ light lager 
verter~ non-alcoholic beer Norwegian Irregular Verbs 314 Note that Norwegian verbs maintain the same form for all persons in any given 
tense. 

There is a large number of prefixes in Norwegian, like an-, av-, be-, etter-,for-,fra-, 
frem-, inn-, med-, ned-, om-, opp-, over-, pa-, til-, under-, unn-, unna-, ut-, ved-, etc. 
A prefixed verb is conjugated in the same way as the stem verb. Infinitive 


Preterite 


Past participle 
be 


ba 


bedt 


ask, pray 


binde 


bandt 


bundet 


bind, tie 


bite 


bet 


bitt 


bite 


bli 


ble 


blitt 


become, remain 


brekke 


brakk 


brukket 


break 


brenne 


brant/brente* 


brent 


burn 


bringe 


brakte 


brakt 


bring 


briste 


brast 


bristet/brustet 


burst 


bryte 


brot 


brutt 


break 


by(de) 


bydde/bod 


budt 


offer; command 


bare 


bar 


baret 


bear 


dra 


dro(g) 


dradd/dratt 


pull; go, travel 


drikke 


drakk 


drukket 


drink 


drive 


drev 


drevet 


lead, manage; drift 


ete 


at 


ett 


eat (animals) 


falle 


fait 


fait 


fall 


fare 


for 


faret/fart 


go away, leave 


finne 


fant 


funnet 


find 


fly 


floy 


floyet 


fly 


flyte 


flot 


flytt 


flow, float 


forsta 


forsto 


forstatt 


understand 


forsvinne 


forsvant 


forsvunnet 


disappear 


fortelle 


fortalte 


fortalt 


tell, relate 


fryse 


fros 


frosset 


be cold, freeze 


felge 


fulgte 


fulgt 


follow 


fa 


fikk 


fatt 


get 


gi 


ga(v) 


gitt 


give 


gjelde 


gjaldt 


gjaldt/gjeldt 


concern; be valid 


gjere 


gjorde 


gjort 


do, make 


gH 


gled 


glidd 


slide, glide 


gnage 


gnagde/gnog 


gnagd 


gnaw 


gni 


gnidde/gned 


gnidd 


rub 


grave 


gravde/grov 


gravd 


dig 


gripe 


grep 


grepet 


catch, seize 


grate 


grat 


gratt 


weep, cry * These verbs are regular when used transitively, i.e. when they take an object. 315 
gyte 


gytte/gjet 


gytt 


spawn 


g* 


gikk 


gatt 


walk, go 


ha 


hadde 


hatt 


have 


henge 


hang/hengte* 


hengt 


hang 


hete 


het/hette 


hett 


be called 


hive 


hev 


hevet 


throw 


hjelpe 


hjalp 


hjulpet 


help 


holde 


holdt 


holdt 


hold 


klinge 


klang 


kling(e)t 


ring 


klype 


klypte/klap 


klypt/klopet 


pinch 


klyve 


klov 


klovet 


climb 


knekke 


knakk/knekte* 


knekt/knekket 


crack, break 


knipe 


knep 


knepet 


pinch 


komme 


kom 


kommet 


come 


krype 


krep 


kropet 


creep, crawl 


kunne (kan) 


kunne 


kunnet 


can 


kveppe 


kvapp 


kveppet 


startle 


la(te) 


lot 


latt 


let 


le 


lo 


ledd 


laugh 


legge 


la 


lagt 


lay, put 


lide 


led 


lidd 


suffer 


ligge 


la 


ligget 


lie 


lyde 


lod 


lydt 


sound 


lyge 


ley 


loyet 


tell a lie 


lepe 


l0p 


lopt 


run 


matte (ma) 


matte 


mattet 


must 


nyse 


nyste/n0s 


nyst 


sneeze 


nyte 


D0t 


nytt 


enjoy 


pipe 


pep 


pepet 


chirp 


rekke 


rakte/rakk 


rakt/rukket 


reach; hand 


renne 


rant/rente* 


rent 


run, flow 


ri(de) 


red 


ridd 


ride 


rive 


rev 


revet 


tear 


ryke 


r0k 


roket 


smoke 


se 


sa 


sett 


see 


selge 


solgte 


solgt 


sell 


sette 


satte 


satt 


set 


si 


sa 


sagt 


say 


sitte 


satt 


sittet 


sit 


skjelve 


skalv 


skjelvet 


tremble 


skjsre 


skar 


skaret 


cut 


skri(de) 


skred 


skredet/skridd 


stride, stalk 


skrike 


skrek 


skreket 


scream 


skrive 


skrev 


skrevet 


write 


skryte 


skr0t 


skrytt 


boast 


skullc (skal) 


skulle 


skullet 


shall 


skvette 


skvatt/skvettet* 


skvettet 


startle; splash 


skyte 


skj0t 


skutt 


shoot These verbs are regular when used transitively, i.e. when they take an object. 316 
skyve 


skjov 


skjovet 


push, shove 


slenge 


slang/slengte* 


slengt 


throw, fling 


slippe 


slapp 


sluppet 


let go, drop 


slite 


slet 


slitt 


pull, tear 


sla 


slo 


slatt 


strike, beat 


slass 


sloss 


slass 


fight 


smelle 


smalt/smelte* 


smelt 


smack, slam 


smette 


smatt 


smettet 


slip away 


smere 


smurte 


smurt 


smear 


snike 


snek 


sneket 


sneak 


snyte (seg) 


snot 


snytt 


blow one's nose; cheat 


sove 


sov 


sovet 


sleep 


spinne 


spant 


spunnet 


spin; purr 


sprekke 


sprakk 


sprukket 


burst 


sprette 


spratt 


sprettet 


bound 


springe 


sprang 


sprunget 


run; jump 


sperre 


spurte 


spurt 


ask 


stige 


steg 


steget 


rise, climb 


stikke 


stakk 


stukket 


sting 


stjele 


stjal 


stjalet 


steal 


strckke 


strakk 


strukket 


stretch 


stri(de) 


stridde/stred 


stridd 


quarrel 


stryke 


strak 


stroket 


iron; cross out 


sta 


sto 


statt 


stand 


sverge 


sverget/svor 


sverget/svoret 


swear 


svi 


sved/svidde* 


svidd 


singe 


svike 


syek 


sveket 


betray, disappoint 


svinge 


svang 


sving(e)t/svunget 


swing 


synge 


sang 


sunget 


sing 


synke 


sank 


sunket 


sink 


ta 


tok 


tatt 


take 


telle 


talte/telte 


talt/telt 


count 


tie 


tidde 


tidd 


be/keep silent 


tigge 


tigget/tagg 


tigget/tigd 


beg 


tre 


tradte 


tradt 


tread, step 


treffe 


traff 


truffet 


meet; hit 


trekke 


trakk 


trukket 


pull 


tvinge 


tvang 


tvunget 


force 


tygge 


tygde 


tygd 


chew 


vekke 


vakte 


vakt 


wake 


velge 


valgte 


valgt 


choose, elect 


vike 


vek 


veket 


yield 


ville (vil) 


ville 


villet 


will 


vinde 


vandt 


vundet 


wind 


vinne 


vant 


vunnet 


win 


vite 


visste 


visst 


know 


vri 


vred 


vridd 


wrench, twist 


vare 


var 


vaert 


be * These verbs are regular when used transitively, i.e. when they take an object. 317 Norwegian Abbreviations adm.dir. 


administrerende direkter 


managing director 


aim. 


alminnelig(het) 


general(ly) 


A/S 


aksjeselskap 


Ltd., Inc. 


bl.a. 


blant annet/andre 


among other things 


ds 


denne mdned 


inst., of this month 


dvs. 


det vil si 


i.e. 


E6 


Europavei 6 


European main road No. 6 


EF 


De europeiske fellesskap 
( Fellesmarkedet ) 


EEC, European Economic 
Community (Common 

Market) 

successor(s) (of a firm) 


eft. 


etterfolger ( e ) 


e.Kr. 


etter Kristi fodsel 


A.D. 


ekskl. 


eksklusiv 


not included 


el. 


eller 


or 


eng. 


engelsk 


English 


fag. 


faguttrykk 


terminology 


f.eks. 


for eksempel 


eg- 


Q. 


fjord 


fjord 


f.Kr. 


for Kristi fodsel 


B.C. 


fit. 


flertall 


plural 


FN 


Deforente nasjoner 


UN. United Nations 


fon. 


fonetisk 


phonetics 


fork. 


forkortelse 


abbreviation 


fr. 


fransk 


French 


frk. 


froken 


Miss 


gen.sekr. 


general sekrctivr 


secretary general 


...gt. 


gate 


street 


iflg. 


ifolge 


according to 


inkl. 


inklusiv 


included 


innb. 


innbyggere 


inhabitants, population 


istf. 


istedenfor, i stedet for 


instead of 


KFUK 


Kristelig Forening av 


YWCA, Young Women's 
Unge Kvinner 


Christian Association 


KFUM 


Kristelig Forening av 


YMCA, Young Men's 
Unge Menn 


Christian Association 


kl. 


klokken 


hour, o'clock 


KNA 


Kongelig Norsk Automobil- 


Royal Norwegian Auto- 
klub 


mobile Association 


KNM 


Den Kongelige Norsk e 
Marine 


Royal Norwegian Navy 


kom. 


komite 


committee 


komm. 


kommunal; kommanderende 


municipal; commanding 318 kr 


krone 


crown (currency) 


LO 


Landsorgan isasjonen 


Association of Norwegian 
i Norge 


Trade Unions 


MA 


Motorf or ernes A vholds- 


Association of Abstinent 
forbund 


Drivers 


mht. 


med hensyn til 


concerning 


moms 


meromsetningsskatt 


VAT, value added tax 


mots. 


mot sail 


contrary 


M/S 


motorskip 


motor ship 


N 


Norge 


Norway 


n. 


noytrum 


neutral 


NAF 


Norges Automobil-Forbund 


Automobile Association 
of Norway 


NMK 


Norsk Motor- Klubb 


Norwegian Automobile 
Association 


nr. 


nummer 


number 


NRK 


Norsk Rikskringkasting 


Norwegian Broadcasting 
Service 


NSB 


Norges Statsbaner 


Norwegian National Railways 


NTB 


Norsk Telegrambyrd 


Norwegian News Agency 


NUH 


Norske ungdomsherberger 


Norwegian Youth Hostels 


0.3. 


og annet, og andre 


etc., and others 


off. 


offentlig 


public 


osv. 


og sd videre 


etc., and so on 


Pga. 


pa grunn av 


because of 


siv.ing. 


sivilingenior 


graduate engineer 


stk. 


stykke(r) 


piece(s) 


tlf. 


telefon 


telephone 


...vn. 


veien, vegen 


road 


arh. 


drhundre 


century 319 Numerals 


Cardinal numbers 


Ordinal numbers 

null 


1. 


forste 


1 


en 


2. 


annen 


2 


to 


3. 


tredje 


3 


tre 


4. 


fjerde 


4 


fire 


5. 


femte 


5 


fern 


6. 


sjette 


6 


seks 


7. 


syvende/sjuende 


7 


syv/sju 


8. 


attende 


8 


atte 


9. 


niende 


9 


ni 


10. 


tiende 


10 


ti 


11. 


ellevte 


11 


elleve 


12. 


tolvte 


12 


tolv 


13. 


trettende 


13 


tretten 


14. 


fjortende 


14 


fjorten 
femten 


15. 


femtende 


15 


16. 


sekstende 


16 


seksten 


17. 


syttende 


17 


sytten 


18. 


attende 


18 


atten 


19. 


nittende 


19 


nitten 


20. 


tyvende/tjuende 


20 


tyve/tjue 


21. 


enogtyvende/tjueforste 


21 


enogtyve/tjueen 


22. 


toogtyvende/tjueandre 


30 


tredve/tretti 


23. 


treogtyvende/tjuetredje 


31 


enogtredve/trettien 


24. 


firogtyvende/tjuefjerde 


40 


forti 


25. 


femogtyvende/tjuefemte 


41 


enogforti/fortien 


26. 


seksogtyvende/tjuesjette 


50 


femti 


27. 


syvogtyvende/ 


51 


enogfemti/femtien 
tjuesjuende 


60 


seksti 


28. 


atteogtyvende/ 


61 


enogseksti/sekstien 
tjueattende 


70 


sytti 


29. 


niogtyvende/tjueniende 


71 


enogsytti/syttien 


30. 


tredevte/trettiende 


80 


atti 


40. 


fortiende 


81 


enogatti/attien 


50. 


femtiende 


90 


nitti 


60. 


sekstiende 


91 


enognitti/nittien 


70. 


syttiende 


100 


hundre 


80. 


attiende 


101 


hundre og en 


90. 


nittiende 


1000 


tusen 


100. 


hundrede 


1000000 


en million 


1000. 


tusende 320 
Time 

Although official time in Norway is based on the 24-hour clock, the 
12-hour system is used in conversation. 

ett 
fern pa to 
^hJ^ 


ti pa to )JQ 


If you have to indicate that it is a.m. or p.m., add om morgenen, om 
formiddagen, om ettermiddagen, om kvelden, om natten. 

Thus: 

klokken syv om morgenen 7 a.m. 

klokken elleve om formiddagen 11 a.m. 

klokken to om ettermiddagen 2 p.m. 

klokken dtte om kvelden 8 p.m. 

klokken to om natten 2 a.m. Days of the Week sondag 
mandag 
tirsdag 
onsdag Sunday 
Monday 
Tuesday 
Wednesday torsdag 

fredag 

lordag Thursday 

Friday 

Saturday 
Corning 937-5110 
Elmira 733-6224 BERLITZ TRAVEL GUIDES 

Bestselling international travel guide series - fits your pocket in both size and 
price. 128 pages featuring pictures and maps in full colour. What to see and do, 
how to shop, what to eat. An indispensable companion. 

Africa 

Kenya 

Morocco 

Tunisia 

Austria 

Vienna 

Belgium 

Brussels 

Brazil 

Rio de Janeiro 

Canada 

Montreal 

Caribbean 

Bahamas 

French West Indies 

Jamaica* 

Puerto Rico 

Southern Caribbean 

Virgin Islands 

Far East 

Hong Kong 

Singapore 

Sri Lanka* 

Thailand 

France 

French Riviera 

Loire Valley 

Paris 

Germany 

Berlin* 

Munich* 

Rhine Valley 

*in preparation Greece 


Spain 


Athens 


Canary Islands 


Corfu 


Costa Blanca 


Crete 


Costa Brava 


Greek Islands 


Costa Dorada & Barcelona 


Rhodes 


Costa del Sol & Andalusia 


Salonica & 


Ibiza & Formentera 


Northern Greece 


Madrid 


Italy 


Majorca & Minorca 


Florence 
Italian Adriatic* 


Switzerland 


Italian Riviera 


French-speaking areas 


Rome 


German-speaking areas 


Sicily 
Venice 


United Kingdom 


Ireland 


London 


Malta 


Oxford 


Mexico 

Mexico City 


and Stratford 
Scotland 


Middle East 


USA 


Egypt 


California 


Jerusalem 
Saudi Arabia* 


Florida 
Hawaii 


Netherlands 

Amsterdam 


New York 


Portugal 


USSR 


Algarve 


Leningrad 


Lisbon 


Moscow 


Madeira 
Scandinavia 


Yugoslavia 


Copenhagen 


Dubrovnik & Southern 


Helsinki 


Dalmatia 


Oslo & Bergen 


Istria & Croatian Coast 


Stockholm 


Split & Dalmatia $4 95 U.S.A. and Canada 
Great Britain 1.25 BERUT Z 

HELT TOSPRAKLIG 

ENGELSK-NORSK 
NGRSK-ENGELSK 

NYREVIDERTUTGAVE 

Denne fullstendig reviderte 
lommeordboken fra Berlitz inne- 
holder ca. 12 500 begreper pa 
hvert sprak, mer enn 300 sider 
med n0kkeiord som gjor boken 
like anvendelig for reisebruk som 
for selvstudium. Hvert oppslags- 
ord er fulgt av lydskrift, ordklasse, 
eventuelle uregelmessige former 
og til slutt oversetteisen. 

Denne moderne ordboken - 
som for n0yaktighetens skyld er 
datakontroilert - passer lommen, 
bade i storrelse og pris. 

I tillegg til alt dette inneholder 
Berlitz' ordboker et saerskilt av- 
snitt om mat og drikke, en om- 
fattende liste over uregelmessige 
verb og vanlige forkortelser, for- 
uten en lang rekke ord og uttrykk 
som vil komme Dem til nytte pS 
reisen. COMPLETELY BILINGUAL 

NORWEGIAN-ENGLISH 
ENGLISH-NORWEGIAN 

REVISED EDITION 

This completely revised Berlitz 
dictionary contains more than 
12,500 concepts in each language, 
more than 300 pages of key words 
for the trip, or for reference and 
study. Each main entry contains 
complete pronunciation transcrip- 
tion, lists parts of speech, irregular 
forms, if any, followed by trans- 
lations. 

Completely up-to-date and 
computer-verified for accuracy, 
you will find its handy, compact 
size easily fits your pocket or purse 
so conveniently 

As an extra feature, this Berlitz 
dictionary contains a specially 
prepared menu reader - which 
will make you feel at home in any 
foreign restaurant - plus basic 
phrases for making yourself under- 
stood. Distributed by/Distribuert av 

Macmillan Publishing Co., Inc., New York 
ISBN 0-02-964560-3 

Cassell Ltd., London 
ISBN 0-304-96456-5 

Gyldendal Norsk Forlag, Oslo 
ISBN 82-05-11604-0 f I 96456